18.8.2011

Ekonomiskt meddelande 18.08.2011

S-gruppens försäljning och ekonomiska utveckling januari–juni 2011

 

S-gruppens försäljning och ekonomiska utveckling januari–juni 2011

(S-gruppens detaljhandelsförsäljning redovisas exklusive moms)

Resumé

 S-gruppen

 • S-gruppens detaljhandel nådde en försäljning på 5 521,2 miljoner euro.
 • Detaljhandelsförsäljningen ökade med 10,7 procent.
 • Resultatet (för handelslagen + SOK-koncernen) före extraordinära poster och skatter uppgick till 81,8 miljoner euro (föreg. år 128 milj. euro).
 • S-gruppens sammanlagda icke konsoliderade rörelseresultat uppgick till 78,8 miljoner euro mot 68,6 miljoner euro föregående år.
 • Investeringarna uppgick till 237 miljoner euro (260 milj. €).
 • Dagligvaruhandelns försäljning ökade med 8,8 procent till 3 017,0 miljoner euro.
 • Bruksvaruhandelns försäljning ökade med 10,1 procent till 580,3 miljoner euro.
 • Nettoförändringen av antalet verksamhetsställen var +25. Vid slutet av juni var verksamhetsställena 1 661 till antalet, av vilka 12 i Baltikum och 10 i Ryssland.

Regionhandelslagen

 • Detaljhandelsförsäljningen uppgick till 4 711,9 miljoner euro.
 • Detaljhandelsförsäljningen ökade med 9,9 procent.
 • Resultatet före extraordinära poster och skatter uppgick till 75,9 miljoner euro (92,0 milj. euro).

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen)

 • Omsättningen uppgick till 5 503,8 miljoner euro (4 424 milj. euro).
 • Omsättningen ökade med 24,4 procent.
 • Omsättningen genereras huvudsakligen av intern inköps- och serviceverksamhet inom S-gruppen.
 • Resultatet före extraordinära poster och skatter uppgick till 6,1 miljoner euro ( 36,6 milj. €).
 • Investeringarna uppgick till 36,0 miljoner euro (30,8 milj. €).
 • Personalstyrkan i SOK-koncernen vid slutet av juni var 377 större än efter det första halvåret i fjol och uppgick till 10 415 personer.

 

Kuisma Niemelä, koncernchef SOK:

– S-gruppens samtliga affärsområden har uppvisat fortsatt tillväxt under det andra kvartalet.

– Under början av året betalade vi ut 171 miljoner euro i Bonus till våra ägarkunder, en ökning med nästan tio procent från föregående år. Det säger mycket om ägarkundernas tillit till S-gruppen.

– Trots att affärsverksamheten i hemlandet i huvudsak utvecklades positivt, kommer SOK-koncernens verksamhetsresultat troligen att vara lägre än föregående år på grund av den kraftiga utbyggnaden av verksamhetsnätet i närregionerna.Däremot kommer hela S-gruppens verksamhetsresultat att klart överskrida fjolårets trots att i synnerhet investeringarna i bruksvaruhandeln ännu påverkar resultatet. Gruppens resultat före extraordinära poster och skatter är sämre än föregående års, som lyftes av stora realisationsvinster på anläggningstillgångar.

– Enligt preliminära uppgiften ser försäljningssiffrorna för juli mycket bra ut. Det allmänna ekonomiska läget innebär ett stort osäkerhetsmoment under slutet av året, eftersom de ekonomirelaterade nyheterna från Europa och USA kan göra konsumenterna försiktigare.

 

S-gruppens försäljning ökade fortsättningsvis med tio procent

S-gruppens detaljhandelsförsäljning (moms 0 %) ökade med 10,7 procent under det första halvåret. Tillväxten inom dagligvaruhandeln var 8,8 procent, inom bruksvaruhandeln 10,1 procent. Samtliga affärsområden uppvisar tillväxt.


S-gruppens detaljhandel nådde en försäljning på 5 521,2 miljoner euro. Den ökade med 10,7 procent från motsvarande period föregående år. Tillväxten under det första kvartalet uppgick till 9,7 procent.

Regionhandelslagens detaljhandelsförsäljning ökade med 9,9 procent från motsvarande period föregående år och uppgick till 4 711,9 miljoner euro. Handelslagen stod för 85,6 procent och SOK-koncernen för 14,4 procent av S-gruppens försäljning.

S-gruppens dagligvaruhandelsförsäljning uppvisade en tillväxt på 8,8 procent och uppgick till 3 017,0 miljoner euro. Bruksvaruhandelns försäljning ökade med 10,1 procent till 580,3 miljoner euro.

S-gruppens totalresultat före extraordinära poster och skatter uppgick till 81,8 miljoner euro, året innan var resultatet för samma period 128 miljoner euro. S-gruppens sammanlagda icke konsoliderade rörelseresultat uppgick till 78,8 miljoner euro mot 68,6 miljoner euro föregående år.

– Gruppens rörelseresultat förbättrades betydligt, men resultat före extraordinära poster och skatter är sämre än föregående års, som lyftes av stora realisationsvinster på anläggningstillgångar, säger koncernchef Kuisma Niemelä.

Handelslagens halvårsresultat före extraordinära poster och skatter uppgick till 75,7 miljoner euro (föreg. år 91,6 milj. euro). SOK-koncernens resultat före extraordinära poster uppgick till 6,1 miljoner euro (36,6 milj.).

SOK-koncernens investeringar uppgick i januari-juni till totalt 237 (258) miljoner euro.

Nettoförändringen av antalet verksamhetsställen var +25. S-gruppen hade vid slutet av juni 1 661 verksamhetsställen.

– S-gruppens samtliga affärsområden har uppvisat fortsatt tillväxt under det andra kvartalet.

– Under början av året betalade vi ut 171 miljoner euro i Bonus till våra ägarkunder, en ökning med nästan tio procent från föregående år. Det säger mycket om ägarkundernas tillit till S-gruppen.


Ägarkundsrelationen

I januari-juni anslöt sig 44 960 nya medlemmar till de handelslag som är med i bonussystemet. Vid slutet av juni uppgick totalantalet medlemmar till1 955 088.

Företagen i S-gruppen nådde under det första halvåret en bonusförsäljning på 4 350 miljoner euro, en ökning på 8,7 procent från motsvarande period i fjol. Bonusförsäljningen utgjorde ca 67,1 (68,7) procent av hela S-gruppens totalförsäljning. Till ägarkunderna utbetalades 171,1 miljoner euro i Bonus, en ökning med 9,9 procent från motsvarande period föregående år.
 

S-gruppens detaljhandelsförsäljning per affärsområde 1.1–30.6.2011 (moms 0 %)

 

1.1–30.6.2011

1.4–30.6.2011

 

Milj. euro

Förändring, %

Milj. euro

Förändring, %

Markethandeln*

3 319,6

9,6

 1 789,7

11,9

Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

841,1

14,3

462,1

13,6

Varuhus- och fackhandeln

161,2

3,5

81,0

5,0

Resebransch och bespisningsverksamheten*

367,9

5,8

188,2

5,5

Bil- och biltillbehörshandeln

289,0

16,4

150,6

16,5

Lantbrukshandeln

537,3

16,0

332,9

9,9

Övrigt

5,1

13,1

2,6

15,1

S-gruppen totalt*

5 521,2

10,7

3 007,1

11,6

*inkluderar detaljhandelsförsäljningen i närområdena (Baltikum och S:t Petersburg)

 

Markethandeln

S-gruppens markethandel ökade sin försäljning med 9,6 procent i januari–juni. I talet ingår försäljningen av daglig- och bruksvaror vid Prisma, S-market, Sale, Alepa, Kodin Terra och de övriga enheterna inom markethandeln. Markethandeln har vuxit utmed hela början av året; i april-juni var tillväxten närmare 12 procent.

Antalet marketverksamhetsställen ökade under perioden med 14, och var vid slutet av juni 870.

I S:t Petersburg öppnades den sjunde Prismaenheten i juni, och i höst öppnas ytterligare två. Också i Baltikum växer verksamhetsnätet – i höst öppnas en tredje Prismaenhet i Riga.

– Försäljningen har utvecklats bättre än branschgenomsnittet vid samtliga Kodin Terraenheter. I synnerhet försäljningen av byggvaror har ökat kraftigt. I juli öppnades den första S-Rautaenheten enligt kedjans nya koncept i Kemi. Vi förväntar oss att järnhandelns försäljningsökning fortsätter också under slutet av året, konstaterar koncernchef Niemelä.

– Inom dagligvarusektorn har alla kedjors försäljning utvecklats jämnt. Färskprodukterna under märket Rainbow, som lanserades i maj, har sålt bra. Hela en tredjedel av det malda köttet vi säljer är Rainbow-kött, och kaffemärket Rainbows andel har redan klättrat till 11 procent.


Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln

Trafikbutiksverksamhetens och bränslehandelns försäljning ökade med 14,3 procent. Vid slutet av juni hade ABC 220 verksamhetsställen, 419 om S-gruppens alla distributionsställen räknas.


Varuhus- och fackhandeln

Varuhus- och fackhandelns detaljhandelsförsäljning ökade med 3,5 procent. April-juni är högsäsong för varuhus- och fackhandeln, och försäljningen under den perioden ökade med 5 procent från fjolåret. Vid slutet av juni fanns det 22 Sokosvaruhus och 23 Emotionbutiker.

 

Resebransch och bespisningsverksamheten

Resebransch och bespisningsverksamheten omfattar hotellkedjorna Sokos Hotels och Radisson Blu Hotels samt ett stort antal restaurangkedjor. Detaljhandelsförsäljningen ökade med 5,8 procent. Totalt finns det 60 hotell och 267 separata restaurangverksamhetsställen. Om man räknar in enheterna som verkar i anslutning till andra verksamhetsställen, var totalantalet restaurangverksamhetsställen 769.

– Bespisningsverksamhetens försäljning har utvecklats positivt i och med momssänkningen och den vikande recessionen.  Inom bespisningsverksamheten syns konsumenternas tilltro till den egna ekonomins positiva utveckling på efterfrågan i såväl mat- som dryckbetonade sällskapsrestauranger, i food courts med betoning på snabbmat och i caféer. På basis av förhandsinformation verkar det som om verksamheten höll sig på det förra halvårets nivå i juli. Om utsikterna för hösten kan man ännu inte säga något säkert, men det verkar som om det allmänna ekonomiska läget och den osäkerhet det medför kommer att påverka bespisningsverksamheten under slutet av året.

 

Bil- och biltillbehörshandeln

Bil- och biltillbehörshandelnhade vid slutet av juni 47 verksamhetsställen. Försäljningssiffrorna för branschen är goda. S-gruppens bilhandel ökade försäljningen med 16,4 procent i januari-juni. Tillväxttakten ökade något mot sommaren, och var i april-juni 16,5 procent.

 

Lantbrukshandeln

Lantbrukshandelns försäljning ökade med 16,0 procent. Agrimarket, S-Rauta och Multasormi är kedjor inom lantbrukshandeln. Lantbrukshandelnhade vid slutet av juni 125 verksamhetsställen.

 

Närområdena (Baltikum och S:t Petersburg)

Affärsverksamheten i närområdena uppvisar en detaljhandelsförsäljning på 154,0 miljoner euro, en ökning med 32,6 procent från motsvarande period i fjol. Försäljningen av dagligvaror i närområdena uppgick till 116,0 milj. euro, en ökning med 38,6 procent från motsvarande tid i fjol. Försäljningen utvecklades synnerligen positivt i S:t Petersburg.

– De baltiska ländernas ekonomier har kommit över den djupaste recessionen, men det kommer att ta flera år innan konsumtionen når nivån den hade före finanskrisen. Omsättningssiffrorna ökar också om tillväxten är betydligt långsammare än i S:t Petersburg. Markethandelns utsikter är goda i S:t Petersburg och Tallinn, och förbättras i de andra delarna av Baltikum. Hotellens omsättning har utvecklats positivt i både S:t Petersburg och Tallinn. Sokos Hotel Viru nådde i juli en rekordhög beläggning, 97,3 procent, konstaterar koncernchef Niemelä förnöjt.


Verksamhetsställen

S-gruppen hade vid slutet av juni totalt 1 661 verksamhetsställen av vilka 10 i Ryssland och 12 i Baltikum.


Bankverksamheten

Intresset för den i S-gruppen ingående S-Bankens tjänster fortsatte under det första halvåret.

S-Bankens kundkrets växte under perioden med 60 000 kunder. Vid slutet av juni hade S-Banken 2 378 560 kunder.

S-Banken beviljade ca 21 000 nya S-Förmånskort Visa i månaden. T.o.m. slutet av juni hade S-Banken beviljat 787 533 kunder S-Förmånskort Visa.

Antalet användare av S-Bankens elektroniska tjänster ökade med 60 000 kunder. Vid slutet av juni hade 994 919 kunder bankkoderna som krävs för elektroniska bankbesök.

Depositionerna på privatpersoners konton i S-Banken ökade fortsättningsvis, också om tillväxthastigheten minskade från fjolåret. Vid slutet av juni hade privatpersoner totalt över 2 318,6 miljoner euro depositioner i S-Banken. Vid slutet av juni uppgick depositionsstocken till totalt 2 431,1 miljoner euro.
 
Krediterna som S-Banken beviljat uppgick till 302,6 miljoner euro. 

Trots den snabbt ökande användningen av S-Bankens tjänster, har S-Banken lyckats hålla sin verksamhet mycket tillförlitlig. S-Bankens soliditet var vid slutet av året 19,3 %, dvs. betydligt högre än det officiella minimikravet på 8,0 procent.

S-Banken koncernens resultat för januari-juni var 7,1 miljoner euro. Det motsvarande fjolårsresultatet uppgick till 3,6 miljoner euro.

 

SOK-koncernen (SOK + dotterbolagen)

SOK-koncernens omsättning uppgick under perioden januari-juni till 5 503,8 miljoner euro, en ökning med 24,4 procent från motsvarande period i fjol. De affärsdrivande bolagens försäljning uppgick till 877,9 miljoner euro, en ökning med 12,2 procent.

Resebransch och bespisningsverksamheten omsatte under året 122,3 miljoner euro, en minskning på 0,9 procent från föregående år på grund av avyttringen av affärsenheten Holiday Club. Bilhandeln omsatte i januari-juni 114,5 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 2,3 procent från fjolåret. Den minskade omsättningen är en följd av avyttringen av importverksamheten. Såväl bilhandelns som resebransch och bespisningsverksamhetens jämförbara omsättningssiffror uppvisar en ökning från fjolåret.

Lantbrukshandelns omsättning uppgick i under årets nio första månader till 509,2 miljoner euro, en ökning med 14,4 procent från motsvarande period föregående år.

I de närliggande områdena Baltikum och S:t Petersburg omsatte markethandeln under det första halvåret 134,4 miljoner euro, en ökning med 35,9 procent från motsvarande period under fjolåret.

Inköpsverksamheten (Inex Partners Oy, Meira Nova Oy, North European Oil Trade Oy) uppvisar en total omsättning på 3 784,3 miljoner euro, en ökning med 39,1 procent från fjolåret. Anskaffningsverksamhetens omsättningsökning beror till stor del på en utvidgning av North European Oil Trade Oy:s verksamhet och på de stegrade bränslepriserna.

 

SOK-koncernens omsättning och rörelseresultat

Markethandeln

SOK-koncernen driver markethandelsverksamhet i Estland, Lettland och Litauen och i S:t Petersburg, Ryssland. En sjunde Prisma öppnades i S:t Petersburg i maj. Investeringarna i närområdena fortsätter med nya Prismaenheter som under årets lopp öppnas i S:t Petersburg och Riga. Omsättningen ökade med 35,9 procent från året innan och uppgick till 134 miljoner euro. Markethandelns rörelseresultat uppgick till -13,2 miljoner euro (-11,0 milj. euro). Resultatet är något sämre än fjolårets på grund av investeringar i nya enheter och renovering av existerande enheter.

 

Resebransch och bespisningsverksamheten

Resebransch och bespisningsverksamhetens omsättning minskade med 0,9 procent från föregående år och uppgick till 122 miljoner euro. Rörelseresultatet uppgick till -5,5 (-9,4) miljoner euro.

I Finland idkar Sokotel Oy SOK:s resebransch och bespisningsverksamhet. Dess omsättning sjönk med 3,1 procent, vilket berodde på att hotellnätet minskat med fem enheter efter en avyttring av affärsverksamhet. Det resterande nätets försäljning har utvecklats positivt och branschens utsikter för det innevarande året är positiva. Sokotel Oy:s resultat förbättrades tack vare företagets genom effektiviserings- och utvecklingsåtgärder förbättrade priskonkurrensförmåga.

Hotellenheterna i Tallinn och S:t Petersburg växte med över tio procent. Bägge hotellbolagens resultat förbättrades tack vare den ökade försäljningen.

 

Bil- och biltillbehörshandeln

Bil- och biltillbehörshandelns omsättning i SOK-koncernen minskade med 2,3 procent från samma period i fjol och uppgick till 112 miljoner euro. Den jämförbara omsättningen ökade med 15,1 procent. Omsättningen sjönk på grund av de stora ändringar som genomförts i SOK:s bilhandel; som en följd av dessa ökade utbudet av bilar med fem märken i huvudstadsregionen, och försäljningen av nya Peugeotbilar avyttrades vid slutet av maj.

Totalmarknaden för nya personbilar ökade med 14,2 procent. Också marknaden för bytesbilar ökade med ca tre procent från föregående år.

Bil- och biltillbehörshandelns rörelseresultat för det första halvåret var -5,3 miljoner euro, vilket var svagare än föregående års (-2,1 milj. euro). Man förutspår att resultatet för innevarande år kommer att vara något lägre än föregående års på grund av omorganiseringen av verksamheten.


Lantbrukshandeln

Lantbrukshandelns omsättning ökade med 14,4 procent från året innan och uppgick till 509 miljoner euro. Ökningen var en följd av de stigande marknadspriserna på spannmål, gödsel och olja samt på den stigande efterfrågan inom maskinhandeln. Tack vare den ökade omsättningen uppgick resultatet till 5,0 miljoner euro, bättre än året innan (3,6 milj. euro).


Inköpsverksamheten

Inköpsverksamhetens omsättning ökade med 39,1 procent från året innan och uppgick till 3 784 miljoner euro. Inköpsverksamhetens totalresultat uppgick till 5,6 (6,1) miljoner euro.

Inex Partners Oy:s omsättning var 1 931 miljoner euro. Den jämförbara försäljningen av dagligvaror växte med nio procent och försäljningen av bruksvaror med sju procent från motsvarande tid föregående år. Den största ökningen hänför sig till de ökade inköpsvolymerna för kedjorna Prisma och Sokos. I och med att köpgottgörelserna till kunderna i högre grad än förra året koncentrerade sig till början av året blev resultatet för det första halvåret sämre än föregående års motsvarande.

Meira Nova Oy:s omsättning ökade med 9,2 procent och uppgick till 164 miljoner euro. Resultatförbättringen från föregående år är en följd av den goda försäljningsutvecklingen samt den strikta kontrollen av fasta kostnader och kapitalkostnader.

North European Oil Trade Oy:s omsättning var 1 693 miljoner euro, starkt signifikant högre än föregående år, på grund av förvärvet av Oy Shell Ab:s inköpsfuktion för bränslen i december 2010 samt de stigande priserna på oljeprodukter. Bolagets resultat var klart positivt.

 

Utsikter för resten av året

– Trots att affärsverksamheten i hemlandet i huvudsak utvecklades positivt, kommer SOK-koncernens verksamhetsresultat troligen att vara lägre än föregående år på grund av den kraftiga utbyggnaden av verksamhetsnätet i närregionerna, tror koncernchef Kuisma Niemelä.

Däremot kommer hela S-gruppens verksamhetsresultat att klart överskrida fjolårets trots att i synnerhet investeringarna i bruksvaruhandeln ännu påverkar resultatet.

– Enligt preliminära uppgiften ser försäljningssiffrorna för juli mycket bra ut. Det allmänna ekonomiska läget innebär ett stort osäkerhetsmoment under slutet av året, eftersom de ekonomirelaterade nyheterna från Europa och USA kan göra konsumenterna försiktigare.