22.8.2019

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag delårsrapport 1.1.-30.6.2019

 

Verksamhetsmiljö

 

Finlands ekonomiska tillväxt fortsätter på en moderat nivå

Finlands ekonomiska tillväxt stannar under kommande år på en moderat nivå jämfört med tidigare år. Finansministeriet uppskattar att bruttonationalprodukten ökar med 1,6 procent år 2019 och med 1,2 procent år 2020. År 2021 beräknas den ekonomiska tillväxten avta till 1,1 procent.     

Riskerna inom den internationella ekonomin hålls på en högre nivå än vanligt på grund av bl.a. tillspetsade handelstvister och att den svaga efterfrågan inom världshandeln kastar en skugga över tillväxtutsikterna på Finlands export. Produkter och tjänster som producerats i Finland klarar sig ändå bättre än tidigare i konkurrensen med förnödenheter som producerats i andra länder. Även penningpolitiken stöder fortfarande tillväxten på euro-området. De korta marknadsräntorna förväntas hållas på en låg nivå på euro-området då förväntningarna på att centralbanken höjer på styrräntan har uppskjutits. Också i Finland skapar de låga räntorna en gynnsam grund för hushållens konsumtion och företagens investeringar. Den inkomstökning som hushållen har till sitt förfogande hålls snabb eftersom tillväxten på inkomstnivån och den förbättrade sysselsättningen stöder konsumtionsuppsvinget. Den ökade osäkerheten ser ändå ut att öka på hushållens sparande. Den privata konsumtionen förmår ändå stöda den ekonomiska tillväxten också under prognosåren.

Finlands Bank anger att prognosen för inflationen år 2019 är 1,3 procent, vilken ökar till 1,6 procent år 2021. Lönerna förväntas stiga i medeltal 2,5 procent under prognosåren. Under prognosperioden höjer löneökningen så småningom priserna på tjänster som för sin del försnabbar inflationen. Inflationstrycket i helhet har stigit jämfört med året innan, men skatteförhöjningarnas inverkan blir under innevarande år mindre än ifjol.

De privata investeringarna uppskattas sjunka under 2019, men de offentliga investeringarna fortsätter att växa. Det livliga bostadsbyggandet, som nu håller på att avta, har under en längre tid stött de privata investeringarna. Utsikterna för de produktiva investeringarna ser ändå ljusa ut. Bakom tillväxten står speciellt de offentliga investeringarna.    

Den avmattande ekonomiska tillväxten och de stigande nominella lönerna börjar stegvis försvaga tillväxten av mängden yrkesverksamma under kommande år. Sysselsättningsgraden stiger till 73,5 procent innan år 2021 då den del av befolkningen som är i arbetsför ålder fortfarande minskar. Den ekonomiska uppgången räcker ändå inte till för att öka på sysselsättningsgraden utan betydande tilläggsåtgärder till 75 procent som regeringen satt som mål.

För de företag som hör till Finlands Dagligvaruhandel r.f. var dagligvaruhandelns tillväxt i juni 1,3 % jämfört med föregående år. I januari-juni var dagligvaruhandelns försäljningsutveckling 2,4 procent. Under början av året ökade försäljningen mest i hypermarketarna. I småbutikerna sjönk däremot försäljningen.                                                                  

Källor: Finansministeriet, Finlands Bank, Finlands Dagligvaruhandel r.f. Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, PTY

 

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

 

Ok Varuboden-Osla Hlg har sammanlagt 56 enheter i både östra och västra Nyland samt på Åland. Flest enheter finns inom marketbranschen, som har sammanlagt 32 stycken S-market-, Prisma- och Sale-kedjans butiker. 

 

Koncernstruktur och ägarandelar

Försäljning

 

Varuboden-Oslas skattefria försäljning under tiden 1.1.–30.6.2019 var 176,3 miljoner euro (176,2 miljoner euro).

Skattefri försäljning enligt bransch (miljoner euro) 

  2019 2018 Utveckling, %
Markethandel 134,5 133,4 0,8
Varuhus- och specialvaruhandel 3,2 3,4 -5,9
Restauranger 0,9 1,3 -30,8
Järnhandel 1,6 1,7 -5,9
Trafikbutiks- och bränslehandel 36,1 36,4 -0,8
Sammanlagt 176,3 176,2 0,1

 

 

Resultat

Koncernens resultat före skatt för tiden 1.1.–30.6.2019 visar en vinst på 4,0 milj. euro (3,8 milj. euro). Varuboden-Oslas bonustabell förnyades 1.3.2018 och till följd av detta har mer bonus utbetalats åt ägarkunderna från och med dess. VBO har också fortsatt med att erbjuda ännu billigare priser. Markethandeln är resultatmässigt sett den mest betydelsefulla branschen för koncernen. Personalkostnaderna var 14,7 milj. euro (15,1 milj. euro). Affärsverksamhetens övriga kostnader var 16,1 milj. euro (15,5 milj. euro). VBO har fortsatt på den långsiktiga utvecklingen av nätverk och effektiva verksamhetsmodeller för att förbättra kostnadseffektiviteten. De strukturella förändringarnas inverkan på resultatet under det första halvåret var små.

 

Investeringar och realiseringar

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar 1.1–30.6.2019 var 7,5 milj. euro (12,4 milj. euro). Investeringarna gällde huvudsakligen fastighets- samt maskin- och inventarieanskaffningar. De mest betydande investeringarna under början av år 2019 gjordes på Åland då S-market Jomala byggdes ut samt i Sibbo där S-market Nickby förnyades.

Realiseringarna uppgick till 0,05 milj. euro (0,4 milj. euro) och de består huvudsakligen av inköp av inventarier.

 

Finansieringen

 

Varuboden-Osla koncernens finansieringsläge och betalningsförmåga var goda under hela början av året. Koncernens soliditet förblev utmärkt.  Det egna kapitalet och minoritetsandelen i procent av balansens slutsumma 30.6.2019 uppgick till 66,3 %. Motsvarande tal i förra bokslutet var 63,6%.

 

Personal

Koncernens personal 30.6.2019 bestod av sammanlagt 1 234 personer

(1 282) medräknat sommarjobbarna. Koncernens personal under bokslutsperioden var i medeltal 602 personer. Av dessa var 556 anställda vid moderbolaget och 48 på Åland.

 

Personalens medeltal har räknats ut med att ändra deltidskontrakt till heltidskontrakt genom att fördela arbetstimmarna utgående från de fastanställdas teoretiska årsarbetstimmar.

 

Personalantal per bransch i medeltal:

 

  30.6.2019 30.6.2018
Markethandeln 373 383
Varuhus- och specialvaruhandel 27 28
Restauranger 15 29
Järnhandel 10 10
Trafikbutiks- och bränslehandel  81 86
S-Banken 13 13
Ledning och stödfunktioner 37 39
Sammanlagt 556 588

                                       

Varuboden på Åland 48 48
Koncernen sammanlagt       604         636        


 

Varuboden-Osla sysselsätter under sommaren sammanlagt 353 sommarjobbare eller unga, som bekantar sig med arbetslivet genom projektet Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant. För många av sommarjobbarna är arbetsplatsen i Varuboden-Osla den första kontakten med arbetslivet.

 

Ägarkunderna och Bonus

Antalet ägarkundshushåll i handelslaget var 68 459 i slutet av juni 2019. Under början av året anslöt sig 941 nya ägarkunder. 51,3 % av hushållen på Varuboden-Oslas geografiska verksamhetsområde är ägarkunder i handelslaget. Då man även beaktar personer som är ägarkunder i andra handelslag kan man räkna med att 79,5 % av hushållen på verksamhetsområdet är ägarkunder i ett handelslag.

Varuboden-Osla betalade 4,1 miljoner euro Bonus för köp gjorda i handelslagets enheter. Att betala med S-Förmånskortet har klart ökat. Varuboden-Osla utbetalade betalningssättsförmån i januari-juni 2019 sammanlagt 129 tusen euro.

Enligt undersökningar är S-gruppens Bonus det mest uppskattade och sporrande belöningsprogrammet i Finland och årligen utbetalas över 300 miljoner euro Bonus åt S-gruppens ägarkunder.

 

Framtidsutsikter för slutet av året

De mest centrala målen för VBO för 2019 är att förbättra på kundtillfredsställelsen och trivseln i arbetet, öka på försäljningen, försäkra dagligvaruhandelns resultatkapacitet samt förbättra de andra affärsverksamheternas lönsamhet.

S-gruppen har även år 2019 fortsatt att sänka priserna på mat under temat Ännu billigare. Prissänkningarna finansieras med att effektivera handelslagets och S-gruppens funktioner.

Digitalisering och utveckling av digitala lösningar som betjänar kunderna står i fokus i S-gruppens strategi. I Kyrkslätt Prisma öppnades i maj Varuboden-Oslas första nätbutik för livsmedel, den s.k. Click & Collect -tjänsten – Prisma Butikskassen. Under den gångna våren lanserades också S-mobil 2.0 -versionen och där kan ägarkunderna behändigt följa upp exempelvis hur stor del frukter och grönsaker utgör av deras egna livsmedelsinköp. S-mobil har redan under flera års tid möjliggjort en pappersfri kvittotjänst samt elektronisk arkivering av garantikvitton. Också ABC-mobil har utvecklats under början av året – tidigare kunde man behändigt och säkert betala sina bränsleköp med mobilen och nu finns där en kökamera och man kan också betala biltvättar mobilt. Som den senaste nyheten kan man nu via mobiltjänsten beställa matportioner på förhand till ABC-stationerna, vilket gör det möjligt att kunden får sin portion då hen kommer till restaurangen.

Installeringen av solpaneler under senaste och innevarande år har varit en lämplig kontinuitet på S-gruppens energibesparingsarbete. Solenergi lämpar sig ypperligt för dagligvaruhandelns bruk, eftersom butikerna förbrukar mest el i sommarhettan då solen skiner och de takytor som inte är i skugga är stora. Då kan all den el som produceras från solenergi, tas till godo i butiken. Även Varuboden-Osla har under det senaste året byggt solenergipaneler på tre av sina verksamhetsställen; i S-market Karis, Abc Pickala och senast i S-market Nickby. Vind- och solkraft har blivit en betydande energikälla för S-gruppen och under det första halvåret har S-gruppens Tuuliwatti Oy producerat 70% av gruppens energibehov utsläppsfritt.   

Hustekniken och belysningen på verksamhetsställena förnyas kontinuerligt för att också på så sätt effektivera enheternas energiförbrukning. Kylapparaterna och kylanläggningarna i alla butiker kommer att bytas ut mot mer miljövänliga koldioxidanläggningar under kommande år. Renoveringstakten är ungefär två-tre butiker per år.

Under det första halvåret av 2019 har Varuboden-Osla förnyat och renoverat S-market Jomala på Åland samt S-market Nickby i Sibbo. Förnyade S-market Nickbys invigning hålls i augusti 2019. De båda enheterna får varsitt eget Fazers butiksbageri, som fått mycket positiv respons av kunderna. I anslutning till S-market Nickby öppnas under augusti också en Kotipizza restaurang. På våren fick Kungsvägens ABC i Lovisa och Karis ABC i Raseborg en face lift och mer kundvänliga lösningar.  

På hösten påbörjar renoveringen av S-market Karis och utvecklingen av Borgå City -varuhusfastigheten i Borgå, för att alltmer motsvara ett köpcentrum. I Masaby har byggarbetet på den nya S-marketen redan påbörjat och butiken står klar i augusti 2020. Under det här året lär också förflyttningen av Ekenäs ABC och byggandet av biltvätthallen på andra sidan vägen påbörjas. På hösten påbörjas också planeringen av den nya ABC-stationen i Bastukärr i Sibbo.

Varuboden-Osla har på gång ett flertal planläggningsprojekt på sitt verksamhetsområde. De mest betydande är planläggningshelheten över Hangös Esplanad, där målet är att kunna bygga en ny S-market och en ABC-distributionspunkt för bränsle i centrum av Hangö, planläggningshelheten över Stallbacken i Kyrkslätt samt planen över anslutningsparkeringen vid Västra Mannerheimleden i Borgå där handelslaget har planer på att bygga en ABC-station.

Av restaurangerna stängdes Rosso Kyrkslätt i november 2018 och Presso-Hesburger, som fanns i anslutning till S-market Näse, i mars 2019. I stället för den sist nämnda öppnades Kotipizza- samt Social Burgerjoint-restaurangkoncepten i anslutning till Näse S-market. Varuboden-Osla sålde Hesburgers affärsverksamhet, som fanns i samband med Kyrkslätt Prisma, till Hesburger i maj 2019. I fortsättningen täcker Rosso och Coffee House i Borgå Varuboden-Oslas restaurangverksamhet. Bruksvaruhandelns försäljningsutveckling förväntas fortsätta rimlig. Försäljningen i Sokos Borgå har förlöpt något bättre än förra året, men de omfattande renoveringarna under hösten påverkar säkert försäljningen under slutet av året.   

Det operativa resultatet för Varuboden-Osla koncernen för hela året förväntas ligga på förra årets nivå.

 

Delårsrapportens uppgifter är inte reviderade.

Vanda 19 augusti 2019.

 

Osuuskauppa Varuboden – Osla Handelslag

Styrelsen  
Arto Nurmi-Aro ordförande
Leena Munter-Ollus viceordförande
Heidi Collander  
Harri Hauslahti  
Merja Partio  
Hannu Krook Varuboden-Oslan verkställande direktör