Varuboden-Oslas fullmäktigeval  2020

Kom med och påverka!

I Handelslaget Varuboden-Osla innehar ägarkunderna, det vill säga medlemmarna, den högsta beslutanderätten. Den utövas av fullmäktige som bland annat fastställer bokslutet och beslutar om användning av överskottet i balansräkningen. Dessutom väljer fullmäktige medlemmarna till förvaltningsrådet, som i sin tur övervakar handelslagets verksamhet och väljer styrelsen och verkställande direktören.

Fullmäktigemedlemmarna väljs för fyra år åt gången och kallas till möte två gånger om året, på våren och hösten. Fullmäktige representerar alla Varuboden-Oslas cirka 68 000 ägarkunder.

  • Valet (röstningstid):            26.3-6.4.2020             

  • Valresultatet publiceras:   20.4.2020

På grund av coronarisken önskar Varuboden-Osla att så många som möjligt röstar elektroniskt.

Kontaktuppgifter: