Varuboden-Oslan edustajiston vaalit 2020

 

Vaalijärjestys:

1 Edustajiston vaalit

 

Osuuskaupan edustajiston vaali järjestetään joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana. Vaalissa noudatetaan

suhteellista vaalitapaa.Hallintoneuvosto vahvistaa jäsenluettelon perusteella jäsenalueiden rajat (1-5 jäsenaluetta) ja kultakin jäsenalueelta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärän. Jäsenalueille annetaan tunnukset.

Lisäksi hallintoneuvosto asettaa S-vaalilautakunnan vastaamaan vaalien järjestämisestä. S-vaalilautakunta päättää kaikista muista

vaalin järjestämiseen liittyvistä asioista.

 

2 Äänioikeus

 

Äänioikeus on jokaisella ennen vaalivuoden alkua 15 vuotta täyttäneellä ja osuuskaupan jäseneksi hyväksytyllä jäsenellä.

Äänestää voi vain oman asuinpaikkansa jäsenalueen ehdokasta. Jäsenalueiden ulkopuolella asuva jäsen voi äänestää minkä tahansa

jäsenalueen ehdokasta.

 

3 Kelpoisuus asettua ehdokkaaksi

 

Ehdokkaaksi voi asettua ennen vaalivuoden alkua osuuskauppaan hyväksytty osuusmaksun kokonaan maksanut jäsen, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen. Jos jäsenalueita on enemmän kuin yksi, voi jäsenalueiden ulkopuolella asuva ehdokas asettua ehdokkaaksi mille tahansa jäsenalueelle.

 

4 S-vaalilautakunta

 

S-vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. S-vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun

puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat paikalla.

S-vaalilautakunnan jäsen ei voi asettua vaaleissa ehdolle tai toimia ehdokaslistan asiamiehenä tai allekirjoittajana.

S-vaalilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen allekirjoittavat.

 

5 Vaalista tiedottaminen

 

Vaalista, äänioikeudesta ja vaalin toimittamiseen liittyvistä järjestelyistä ja menettelytavoista tiedotetaan vaalilautakunnan

päättämällä tavalla postitse, sähköisesti ja/tai julkaisemalla ilmoitus lehdessä ja/tai sähköisessä kanavassa.

 

6 Ehdokaslista

 

Vähintään kolme jäsenalueella asuvaa äänioikeutettua jäsentä voi laatia ehdokaslistan. Samassa listassa on ehdokkaina saman jäsenalueen jäseniä kaksi kertaa se jäseniä. Jäsen voi olla ehdokkaana vain yhdessä ehdokaslistassa.

 

Ehdokaslistassa on mainittava jokaisen ehdokkaan etu- ja sukunimet, arvo tai ammatti, kotikunta ja jäsennumero. Lisäksi, ehdokaslistassa

tai sen liitteenä: on ehdokkaan suostumus tai listan asiamiehen vakuutus ehdokkaiden suostumuksesta. Kaikki ehdokaslistan laatijat

allekirjoittavat ehdokaslistan. Allekirjoittajista yksi on ehdokaslistan asiamies ja yksi tämän varamies. Ehdokaslistassa on

oltava asiamiehen ja varamiehen yhteystiedot. Jäsen voi olla allekirjoittajana vain yhdessä ehdokaslistassa. Ehdokas ei voi olla

ehdokaslistan allekirjoittajana. Vaalilautakunta voi asettaa myös muita vaatimuksia ehdokaslistan sisällölle.

 

Ehdokaslistat on toimitettava S-vaalilautakunnalle kirjallisina ennen ehdokasasetteluajan päättymistä.

 

7 Ehdokaslistojen käsittely S-vaalilautakunnassa

 

S-vaalilautakunta kirjaa ehdokaslistat vastaanotetuiksi ja merkitsee niihin numerotunnuksen vastaanottojärjestyksessä ja tarkastaa

ehdokaslistat. S-vaalilautakunta hyväksyy ehdokaslistat tai pyytää asiamieheltä ehdokaslistan korjaamista.

Jos ehdokaslista on puutteellinen tai virheellinen, on ehdokaslistan asiamiehelle annettava seitsemän päivää ehdokasasetteluajan

päättymisen jälkeen aikaa korjata S-vaalilautakunnan ehdokaslistassa havaitsemat virheet ja/tai puutteet. Mikäli ehdokaslistaa ei korjata määräajassa, S-vaalilautakunta hylkää ehdokaslistan. S-vaalilautakunta tarkastaa korjatut ehdokaslistat ja hylkää edelleen puutteelliset ja/tai virheelliset ehdokaslistat.

Jokaiselle hyväksytylle ehdokaslistalle arvotaan tunnukseksi kirjain jäsenalueittain A-kirjaimesta alkaen. Jokaisen ehdokaslistan

ehdokkaille annetaan juokseva numero alkaen ehdokaslista A:n ensimmäisen ehdokkaan numerosta kaksi.

 

8 Äänestysohjeet

 

S-vaalilautakunnan päätöksen mukaisesti äänestys vaaleissa tapahtuu joko postitse tai sähköisesti tai näiden yhdistelmänä. Vaalissa

noudatetaan vaalisalaisuutta. S-vaalilautakunnan on erityisesti huolehdittava toimista, joilla turvataan jäsenen äänioikeus ja

vaalisalaisuuden säilyminen.

S-vaalilautakunta päättää äänestysajasta (10-21 päivää), laatii äänestysohjeet ja äänestysliput.

Äänestysohjeet, hyväksytyt ehdokaslistat ja äänestyslippu palautuskuorineen tai sähköisesti toimitettava vaalimateriaali lähetetään äänioikeutetuille jäsenille jäsenluettelon mukaisilla osoitteilla ennen äänestysajan alkamista. Painettu vaalimateriaali lähetetään vain Suomessa asuville jäsenille.

Äänestysohjeet, ehdokaslistat ja äänestysaika voidaan julkaista myös sähköisissä viestintävälineissä.

 

9 Äänestäminen 

 

Jäsen merkitsee äänestyslippuun sen ehdokkaan numeron, jota hän äänestää. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä. Äänestyslippu voidaan toimittaa S-vaalilautakunnalle postitse tai se voidaan jättää S-vaalilautakunnan ilmoittamissa osuuskaupan toimipaikoissa oleviin äänestyslippulaatikoihin siten, että se on perillä S-vaalilautakunnalla ennen äänestysajan päättymistä.

Mikäli jäsen ennen äänestysajan päättymistä luotettavasti osoittaa, ettei hän ole saanut äänestyslippua tai se on turmeltunut, 8-

vaalilautakunta antaa pyynnöstä hänelle uuden äänestyslipun.

Vaalit voidaan järjestää joko osaksi tai kokonaan sähköisesti. Sähköinen äänestäminen tapahtuu sähköisellä välineellä S-vaalilautakunnan

ohjeiden mukaisesti äänestysaikana.

 

10 Äänten laskeminen

 

S-vaalilautakunnan on äänestysajan päätyttyä huolehdittava siitä, että äänten laskenta suoritetaan luotettavana tavalla ja viipymättä.

Annettu ääni on mitätön, jos

- äänestyslippuun on merkitty useampi kuin yhden ehdokkaan numero tai muu asiaan kuulumaton merkintä,

- ehdokkaan numero on merkitty niin, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta on tarkoitettu,

- on käytetty muuta kuin S-vaalilautakunnalta saatua äänestyslippua tai

- sähköisen ja postivaalin yhdistelmävaalissa äänestyslippu on palautettu muussa kuin vaalitoimitusta varten jäsenelle toimitetussa palautuskuoressa.

- jos äänestyslippu on saapunut liian myöhään. Äänestyslipun mitätöinnin ratkaisee S-vaalilautakunta.

 

Hyväksytyistä äänistä lasketaan jokaisen ehdokkaan äänimäärä sekä jokaisen ehdokaslistan yhteinen äänimäärä.

Ehdokaslistan eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen listan koko äänimäärän, toiseksi eniten puolet, kolmanneksi eniten kolmasosan jne. Mikäli saman ehdokaslistan ehdokkaiden äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden keskinäinen järjestys

arpomalla.

Saatujen vertauslukujen suuruusjärjestyksessä merkitään ehdokkaat kultakin jäsenalueelta valituksi edustajiston jäseniksi. Vertauslukujen perusteella lähinnä seuraavat suuruusjärjestyksessä merkitään kunkin jäsenalueen edustajiston varajäseniksi. Jos ehdokkaiden vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden järjestys arpomalla.

 

11 Vaalin tuloksen julkistaminen

 

S-vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen. S-vaalilautakunta ilmoittaa valituille edustajiston jäsenille ja varajäsenille valinnasta mahdollisimman pian.

 

Vaalin tulos julkistetaan viimeistään 14 päivän kuluessa äänestysajan päättymisestä S-vaalilautakunnan päättämällä tavalla.