Tävlings- och utlottningsregister

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/99) 10 §.

Registerinnehavare: Varuboden-Osla, PB 2195, 00088 S-Gruppen

Registrets namn: 

Handelslaget Varuboden-Oslas tävlings- och utlottningsregister.

Syftet med att behandla personuppgifter (registrets användningsändamål):

De personuppgifter du överlämnat, sparas tillfälligt för att kunna ordna utlottningen/tävlingen. Uppgifterna används för att genomföra utlottningen och för att ta kontakt med vinnaren. Alla insamlade personuppgifter förstörs efter att priset har lottats ut.

De uppgifter registret innehåller:

Namn, e-postadress, telefonnummer  

Regelmässiga informationskällor:  

Personuppgifter insamlas endast från lotterikupongen eller för S-mobiltävlingarnas del från kunduppgiftssystemet på uppdrag av SOK Media.

Regelmässig överlämning av uppgifter:

De personuppgifter du gett, överlåts inte vidare till tredje parters bruk. Uppgifterna förstörs efter att priset lottats ut. Uppgifter förflyttas inte ytterom EU.

Registrets skydd:

Uppgifter som överlåtits på papper, förvaras i låsta skåp. Uppgifter som överlåtits elektroniskt (till exempel på webbsidor), sparas i tekniskt skyddade databaser, som finns på S-gruppens egna servrar. Endast på förhand bestämda personer, som undertecknat ett sekretessavtal, kommer åt uppgifterna. 

Granskningsrätt:

Den person som finns i registret, har enligt personuppgiftslagen rätt, ända tills uppgifterna förstörs, att kontrollera vilka uppgifter om hen som sparats i personregistret. Anhållan om granskning skall skickas skriftligt och förses med underskrift till adressen:

Registeransvarig

Handelslaget Varuboden-Osla,

PB 2195, 00088 S-Gruppen