Edustajistovaalirekisteri

 

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen) 

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19 

 

Rekisterinpitäjä 

 

 

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag 

Postiosoite: PL 3501531 Vantaa 

Puh: 010 76 2600 

Käyntiosoite: Teknobulevardi 3-5 

Y-tunnus: 2364515-1 

 

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

 

tietosuojavastaava@sok.fi 

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

vbo.tietosuoja@sok.fi 

 

Rekisterin nimi 

 

Edustajistovaalirekisteri 

 

Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan edustajiston vaalien ehdokaslistojen ja vaalikoneen tuottamiseen, ehdokkaiden esittelyyn ja edustajistovaalin järjestämiseen. Toimittamiesi henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag. 

 

 

Edustajistovaalirekisteri 

 

Käsittelyn tarkoitukset 

 

Rekisterin tietojen perusteella tuotetaan Osuuskaupan edustajiston vaalien ehdokaslistat ja vaalikone sekä järjestetään vaali. Osuuskauppa voi lähettää ehdokaslistan tarkastus- ja täydennyspyyntöjä ehdokaslistan asiamiehille ja vaalikonekutsuja ja muistutuksia vaalikoneeseen osallistumista varten Osuuskaupan edustajistovaalien ehdokkaille. Osuuskauppa määrittää vaalikonepalvelun syötettävät tiedot. 

Ehdokaslistojen ja ehdokkaiden vaalikoneeseen antamia tietoja käytetään Osuuskaupan edustajiston vaaleissa vaalien toteuttamiseen ja ehdokkaina olevien esittelyyn. 

Ehdokkaan vaalikoneeseen täyttämät tiedot ovat vaalikoneessa sen julkaisemisen jälkeen julkisesti löydettävissä. 

Rekisterin tietoja ei käytetä suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin eikä markkina- tai mielipidetutkimuksiin. 

 

Käsittelyn peruste 

 

Art. 6.1 a) Suostumus 

 

Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta 

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun. 

 

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä 

Edustajistovaalin ehdokkaat ja ehdokaslistojen asiamiehet 

 

Käsiteltävät henkilötiedot 

 

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia ehdokaslistojen asiamiesten ja ehdokkaiden antamia tietoja: 

• ehdokaslistan asiamiehen ja varamiehen nimi 

• osoite 

• jäsennumero, 

• puhelinnumero 

• sähköpostiosoite. 

Ehdokkaan ehdokaslistalle antamia tietoja tiedot: 

• nimi 

• ehdokkaan arvo tai ammatti 

• osoite 

• puhelinnumero 

• sähköpostiosoite 

• jäsennumero 

Ehdokkaan vaalikoneeseen antamia tietoja: 

• ehdokkaan vaalialue 

• ehdokkaan numero 

• ehdokaslistan nimi 

• ehdokkaan asuinkunta 

• ikä 

• kokemus edustajiston työskentelystä 

• ehdokkaan motto tai vaaliteema 

• muut ehdokkaan vastaukset vaalikoneen kysymyksiin 

• ehdokkaan valokuva 

• ehdokkaan verkkosivun tai Facebook-sivun osoite 

 

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä 

 

Ehdokaslistan asiamies ja/tai ehdokas itse 

 

Vastaanottajaryhmät 

 

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa. 

Henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanin toimesta Suomessa. 

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. 

 

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin 

 

Henkilötietoja käsitellään Edita Prima Oy:n toimesta Suomessa/ Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä/Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella USA:ssa. 

Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit 

 

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. 

 

Rekisterin tietoja voidaan säilyttää Osuuskaupan seuraaviin vaaleihin saakka, jotta mahdollinen varaedustajan valinta voidaan toteuttaa. Rekisterin tiedot hävitetään tietoturvallisesti edustajistokauden loputtua. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

 

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet: 

• Oikeus saada pääsy henkilötietoihin 

• Oikeus tietojen oikaisemiseen 

• Oikeus tietojen poistamiseen 

• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely) 

• Vastustamisoikeus 

• Oikeus peruuttaa suostumus 

• Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta) 

• Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta 

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. 

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

 

Suostumuksen peruuttaminen 

 

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Henkilö voi peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai Osuuskaupan S-vaalilautakuntaan. 

Jos henkilö peruuttaa suostumuksensa ehdokaslistaa varten annettujen tietojen käsittelemiseen, ei hän enää voi olla ehdokkaana tai ehdokaslistan asiamiehenä Osuuskaupan edustajiston vaalissa. Jos rekisteröity peruuttaa suostumuksensa vaalikonetta varten annettujen henkilötietojen käsittelemiseen, poistetaan hänen tietonsa vaalikoneesta, mutta hän voi edelleen olla ehdokkaana vaalissa. 

 

Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle 

 

Henkilötietojen käsittely ei perustu sopimukseen. 

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot 

 

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia. 

 

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset 

 

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Vaalijärjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus. 

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme. 

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.