Användarvillkor för Garantikvittotjänsten och dataskydd

 

Garantikvittotjänsten

Dessa användarvillkor tillämpas på Garantikvittotjänsten som kunden har tagit i bruk. Garantikvittotjänsten är en tjänst avsedd för ägarkunder i S-gruppen och personer som ingår i deras hushåll (nedan Kunden). Tjänsteleverantör för Garantikvittotjänsten är Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK).


Beskrivning av tjänsten

Garantikvittotjänsten är en tjänst som samlar garantikvittona som Kunden får för sina inköp med S-Förmånskortet i ett elektroniskt garantikvittoarkiv. Kunden kan använda tjänsten i Oma S-kanava och S-mobil.


Kundregistret

Uppgifterna om användningen av tjänsten och Kundens garantikvitton är uppgifter som lagras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Uppgifterna om och på kvittona i Garantikvittotjänsten används inte till andra ändamål än för produktion av Garantikvittotjänsten.


Förutsättningar för ibruktagande av tjänsten

Kunden ska vara starkt identifierad för att kunna ta Garantikvittotjänsten i bruk. Produktionen av tjänsten förutsätter hantering av Kundens köpdata på produktnivå och personuppgifter för fullföljande av detta avtal. Genom att godkänna användarvillkoren för tjänsten godkänner Kunden att köpdata på produktnivå visas i tjänsten.
Alla Kunder som förfogar över ett giltigt personligt S-Förmånskort kan ta Garantikvittotjänsten i bruk. Efter det att Kunden har tagit tjänsten i bruk, lagras alla garantikvitton för alla Kundens inköp av varor med garanti vid S-gruppens verksamhetsställen i Garantikvittotjänsten, förutsatt att Kunden har använt S-Förmånskortet i anknytning till köpet. Något garantikvitto lagras inte vid köp som genomförts utan S-Förmånskort. Ett elektroniskt garantikvitto förutsätter inte att köpet betalas med S-Förmånskortet, inte heller att det berättigar till Bonus. Kunden kan granska sina garantikvitton i Garantikvittotjänsten och ta bort dem i S-mobil och som inloggad i tjänsten Oma S-kanava.


Kontroll och radering av uppgifter i den elektroniska garantikvittotjänsten

Kunden kan kontrollera de i den elektroniska garantikvittotjänsten förefintliga uppgifterna endast efter att ha identifierat sig elektroniskt på S-kanava eller i S-mobil.

Kunden har rätt att slutgiltigt radera i den elektroniska garantikvittotjänsten förefintliga uppgifter genom att radera uppgifterna för de enskilda kvittona.


Verksamhetsställen som erbjuder Garantikvittotjänsten

Verksamhetsställena som ingår i följande kedjor i S-gruppen erbjuder Garantikvittotjänsten: S market, Prisma, Sale, Stockmann Delikatessen, Sokos, Sokos Emotion och Kodin Terra. Kunden ska använda sitt S Förmånskort vid butikskassan då hen betalar inköpet för att ett garantikvitto ska lagras. Något garantikvitto lagras inte vid köp på webbutik.


Ibruktagande av tjänsten

Kunden tar i bruk Garantikvittotjänsten antingen i S-mobil eller som inloggad i Oma S-kanava. Ibruktagande av tjänsten förutsätter att Kunden identifierar sig starkt antingen med bankkoder eller mobil-ID. Då Kunden tar Garantikvittotjänsten i bruk, hämtas till tjänsten alla garantikvitton som har lagrats i hens uppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister.

Åt en Kund som tagit tjänsten i bruk, lagras garantikvittona för köp med Kundens samtliga personliga S-Förmånskort.


Annullering av tjänsten

Kunden kan annullera användningen av Garantikvittotjänsten antingen i S-mobil eller som inloggad i Oma S-kanava. En annullering av tjänsten avslutar Kundens Garantikvittotjänst och inga nya garantikvitton lagras i tjänsten. Om Kunden senare åter tar Garantikvittotjänsten i bruk, återförs till Kundens Garantikvittotjänst alla garantikvitton som hen hade fått till Garantikvittotjänsten medan tjänsten var i bruk hos Kunden.


Tjänstens funktion

Kunden kan administrera Garantikvittotjänsten (ta tjänsten i bruk, annullera tjänsten, läsa och ta bort garantikvitton) i S-mobil och Oma S-kanava. En Kund som använder Garantikvittotjänsten får garantikvittot för en inköpt vara med garanti till Garantikvittotjänsten senast dagen efter köpet. Garantikvittotjänsten är Kundens personliga tjänst. Man kan inte i efterhand lägga till garantikvitton i Garantikvittotjänsten. Man tar inte bort en Kunds garantikvitton från tjänsten. En Kund kan efter eget förgottfinnande avlägsna garantikvitton från tjänsten.


Övriga villkor som tillämpas på Garantikvittotjänsten

Utöver dessa villkor tillämpas  reglerna för S-gruppens ägarkundssystem på tjänsten. Garantikvittotjänsten är en ägarkundsförmån, och man måste tillhöra ett ägarkundshushåll för att kunna använda tjänsten. Kundens rätt till tjänsten upphör i och med att hen inte längre tillhör ett ägarkundshushåll.


SOK:s ansvar för tjänsten och dess innehåll

SOK förbehåller sig rätten att göra ändringar i tjänsten och att stänga den delvis eller helt av motiverade skäl. Störningar eller avbrott i nätförbindelserna kan inverka på uppgifternas och innehållets aktualitet och visning i tjänsten. SOK fritar sig allt ansvar, om Kunden på grund av en felsituation inte får alla garantikvitton till tjänsten. SOK förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor. SOK ansvarar inte för behandlingen av till de garantikvittona anknutna personuppgifter i det fall att Kunden själv skickar sina garantikvitton från tjänsten.


Kundens ansvar och korrigering av uppgifter

Kunden ska själv kontrollera att garantikvittona för hens inköp vid verksamhetsställen som omfattas av tjänsten lagras i Garantikvittotjänsten. Kunden ska reklamera eventuellt saknade garantikvitton, i första hand vid verksamhetsstället där köpet skedde, och i andra hand vid något av S-gruppens kundtjänstställen.

Kunden ska omsorgsfullt förvara apparaten med vilken hen är inloggad i S-mobil samt sitt lösenord och användarnamn med vilka hen kan logga in i Oma S-kanava, så utomstående inte ska ha kunna få insyn i Kundens garantikvitton.

Kunden kan skicka sina egna garantikvitton från Garantikvittotjänsten till externa mottagare.Uppgifter om tjänsteproducenten

Företagets namn:
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK)
Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK)

FO-nummer: 0116323-1
Hemort: Helsingfors, Finland
Postadress: PB 1 00088 S-GRUPPEN
Besöksadress: Flemingsgatan 34 00510  HELSINGFORS
Telefon: 010 768 011Forum och tillämplig lag

Tvister som härrör ur den här tjänsten avgörs i Helsingfors tingsrätt eller i den tingsrätt i Finland i vars domsaga kunden har sin hemort eller fasta bostad. Om Kunden inte är bosatt i Finland, behandlas tvisterna i Helsingfors tingsrätt. Tjänsten faller under Finlands lag.

Kunden har rätt att rikta besvär till dataombudsmannens byrå.