Användarvillkor för webbtjänsten S-kanava.fi

Användarvillkor för webbtjänsten S-kanava.fi

Användningen av webbtjänsten S-kanava.fi (nedan "Tjänsten") som tillhandahålls av SOK förutsätter att användaren iakttar dessa användarvillkor. Användarvillkoren tillämpas på både icke inloggade och inloggade användares kommunikation.

SOK (Centrallaget för Handelslagen i Finland) äger Tjänsten och svarar för dess funktion och utveckling. SOK har rätt att göra ändringar i Tjänsten.

Användning av den för inloggade användare avsedda sektionen, Oma S-kanava, och besök på webbplatsen förutsätter att kunderna registrerade i S-gruppens ägarkunds- och kundregister (nedan Kunden) godkänner och följer nedanstående villkor och regler. Det är viktigt att Kunden läser dessa villkor omsorgsfullt.

Villkoren skall följas jämte andra avtalsvillkor (ägarkundsavtalet, stadgarna för S-gruppens ägarkundssystem och användarvillkoren för S-koden). Om de andra avtalsvillkoren, anvisningarna eller handböckerna är i strid med dessa villkor, skall dessa villkor följas, om annat inte särskilt har angivits.

Finländsk lag tillämpas på Tjänsten oberoende av från vilket land Tjänsten används.

Upphovsrätt och varumärke

Innehållet på Tjänsten, inklusive texter, bilder, produktdata, varumärken, produktmärken, logotyper osv. tillhör SOK eller tredje part och skyddas av lagen om upphovsrätt och andra lagar. SOK förbehåller sig alla rättigheter till webbtjänsten S-kanava.fi och dess innehåll, upphovsrättigheter och varumärken, om annat inte framgår av dessa användarvillkor eller i webbtjänsten.

Användarens rättigheter och skyldigheter

Tjänsten är avsedd för privat, inte kommersiellt bruk. 

Användaren får inte ens delvis kopiera eller annars avskriva, överföra, distribuera eller spara något av innehållet i Tjänsten eller använda bilder, produktdata, varumärken, produktmärken, logotyper eller annat innehåll utan på förhand givet skriftligt tillstånd av SOK. Text eller bilder får inte användas i kommersiellt syfte. Det är tillåtet att använda bulletiner som publicerats i Tjänsten för journalistiska ändamål förutsatt att informationskällan nämns då de används.

Det är tillåtet att bese, bläddra i och spara materialet på Oma S-kanava som visas i denna samt att skriva ut delar därav för eget, personligt bruk. Det är inte tillåtet att ändra eller kopiera dess innehåll. Det är inte tillåtet att kopiera eller på något annat sätt använda innehållet utan förhandstillstånd av SOK.

Ansvar för webbtjänsten och dess innehåll

SOK garanterar inte att uppgifterna i Tjänsten är korrekta eller tillförlitliga. Produkternas priser, bilder, produktdata, produkternas tillgänglighet och allt annat material i webbtjänsten publiceras utan garanti. SOK ansvarar inte för någon som helst direkt eller indirekt skada som eventuellt vållas av informationen som finns i webbtjänsten.

SOK förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande och efter eget förgottfinnande i Tjänsten ändra användarvillkor, utseende, innehåll, tillgänglighet och de tjänster som därigenom erbjuds eller webbtjänstens andra egenskaper. SOK har rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten helt, delvis eller till enskilda kunder.

SOK ansvarar inte för att Tjänsten fungerar utan avbrott eller felfritt. Om inte tvingande skäl föreligger på grund av lag, ansvarar SOK inte för någon som helst skada som har uppstått på grund av att Tjänsten har använts eller inte kunnat användas eller något annat till Tjänsten anknutet skäl.

Uppgifterna som visas på den sektionen av tjänsten som förutsätter inloggning är hämtade ur S-gruppens ägarkunds- och kundregister.  Tjänstens innehåll varierar enligt kundens roll så, att det bredare tjänsteutbudet endast kan användas av personer som ingår i ägarkundshushåll.

I tjänsten visas all information om ägarkundshushållets inköp som sammandrag åt alla som ingår i ägarkundshushållet. Dessutom kan hushållets alla inköp visas på transaktionsnivå i tjänsten.

Tjänstens tillgänglighet

Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. SOK kan av välgrundade skäl begränsa Tjänstens tillgänglighet genom att meddela Kunden därom i Tjänsten. SOK strävar efter att anmälan görs i god tid i förväg. Avbrott av tjänsten är möjliga på grund av service, uppdatering, underhåll, störningar och andra liknande orsaker.

Tjänster tillhandahållna av tredje parter

Det kan förekomma länkar till webbplatser som ägs eller administreras av tredje parter på Tjänsten. Användare som förflyttar sig till sådana webbplatser ska läsa och godkänna eventuella användarvillkor för dessa innan de börjar använda dem. SOK ansvarar inte för dessa av tredje parter producerade webbplatsers funktion, innehåll eller andra egenskaper.

SOK ansvarar inte för av användaren installerade tredjepartsapplikationer och tilläggsegenskaper eller deras funktionalitet, eller för störningar och fel eller till dessa anknutna eller av dessa orsakade skador.

Tekniska förutsättningar för användande av Tjänsten

Kunden ska på egen bekostnad anskaffa den apparatur samt de program och telefon- eller dylika teleförbindelser och de övriga tjänster som användandet av Tjänsten förutsätter och själv svara för dess drifts- och underhållskostnader, säkerhet och funktionsduglighet. SOK garanterar inte att tjänsterna kan användas med Kundens apparatur.

Om den apparatur eller de program och teleförbindelser som Kunden använder äventyrar Tjänstens funktionsduglighet och/eller säkerhet, har SOK rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten. SOK ser för sina egna datasystems del till att deras datasäkerhet är vederbörligt ordnad.

Om Tjänsten används via en dator i sambruk (läroanstalt, bibliotek e. dyl.), skall Kunden sörja för att:

  • webbläsaren inte har sparat identifierande information i datorns minne.
  • han eller hon, efter att ha avslutat användningen av Tjänsten, loggar ut från Tjänsten med tangenten "Logga ut",
  • datorns cacheminne är tömt.

 Webbläsare och version

  • Internet Explorer 10 (eller nyare)
  • Mozilla Firefox 4 (eller nyare)
  • Opera 9 (eller nyare)
  • Safari 4 (eller nyare)
  • Google Chrome 7

Oma S-kanava och S-kanavas huvudmeny

Obs!

Tjänsterna Oma S-kanava och S-kanavas huvudmeny stöds av följande webbläsare: Firefox, Google Chrome, Safari och Internet Explorer.

För informationssäkerhetens skull stöder tjänsterna endast de nyaste versioner av webbläsare. Uppdatera din webbläsare vid behov!

Cookie (kaka)

Tjänsten utnyttjar cookies, dvs. små textfiler som sparas på användarens dator och som används för administration av sessioner och uppföljning av besökaraktiviteten. Man analyserar med hjälp av dessa cookies hur användaren använder webbtjänsten. I uppgifterna om användaren som sparas i cookies ingår identifikation av webbläsaren, användningen av webbplatsen samt användardatorns IP-adress.

Tjänsten låter en besökaruppföljningstjänst utföra användningsanalyserna. Uppgifterna som samlas in vidarebefordras till besökaruppföljningstjänstens server i Finland. Uppgifter från besökaruppföljningen kan också överlåtas till tredje parter om lagen påbjuder det eller om den tredje parten behandlar uppgifterna för SOK:s räkning. SOK utnyttjar statistikuppgifterna vid arbetet på utveckling av S-gruppens affärsverksamhet.

Användaren kan om han så önskar förhindra användningen av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare. Om användningen av cookies förhindras, kan detta dock påverka webbplatsens funktion. Genom att använda Tjänsten ger användaren sitt tillstånd till att uppgifterna behandlas på ovan beskrivet sätt.

Diskussioner, bloggar och kommentarer

Diskussionsspalterna, bloggarna och möjligheterna att kommentera är avsedda för konstruktivt och sakligt utbyte av tankar. Alla användare måste följa reglerna som gäller för webbtjänsten.

SOK har ingen förhandskontroll av uppgifter som kommer fram på diskussionsspalter och bloggar och i kommentarer. SOK avlägsnar vid behov uppgifter som bryter mot användarvillkoren, reglerna och anvisningarna för tjänsten, lag eller god sed, så snart SOK har fått kännedom om överträdelsen. SOK ansvarar inte för användarnas skrivelser eller för följderna av dem eller för uppgifterna som användarna har sammanställt eller anslutit till tjänsten. Innehållet i diskussionerna, kommentarerna och bloggarna är på användarens eget ansvar. Användaren ansvarar för sin egen verksamhet och den som skriver lagstridiga texter kan tvingas bära juridiskt ansvar för sina skrivelser.

Användarvillkor för tjänsten Egna uppgifter

Allmänt

Tjänsten Egna uppgifter är en för S-gruppens personkunder avsedd tjänst, i vilken Kunden kan se och underhålla sina uppgifter som lagrats i S-gruppens ägarkunds- och kundregister i vilken som helst av S-gruppens Webbtjänster som omfattas av denna tjänst. Tjänsten gör det också möjligt för en kund som identifierat sig att gå över till någon annan av S-gruppens Webbtjänster. Kundens personuppgifter hanteras i tjänsten enligt dessa Användarvillkor samt enligt registerbeskrivningen för S-gruppens ägarkunds- och kundregister som gjorts upp enligt § 10 personuppgiftslagen.

Kunden måste godkänna användarvillkoren för att kunna använda tjänsten Egna uppgifter. Vid användning av tjänsten ska man följa dessa Användarvillkor och dessutom de användarvillkor som ställs av tjänsteproducenterna som använder tjänsten Egna uppgifter i sina webbtjänster. Dessa Användarvillkor har högsta prioritet vid tolkning.

Objekt för användarvillkoren och parter

Definitioner:

Användarvillkor: De i detta dokument förefintliga Användarvillkoren för tjänsten Egna uppgifter, som Kunden godkänner.Kund: En ägarkund i något av handelslagen i S-gruppen, en person som ingår i ett ägarkundshushåll eller en annan kund, vars uppgifter lagras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Uppgifterna i registret används bl.a. för skötsel av kundrelationer samt för kontakter och marknadsföring.
SOK: SOK (Centrallaget för Handelslagen i Finland) ansvarar för tjänsten Egna uppgifter samt för identifikationens funktion och utveckling.
S-gruppen: S-gruppen består av handelslagen samt Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) med dotterbolag.S-gruppens samarbetspartner: Företag som har ingått avtal med S-gruppen, t.ex. de s.k. bonuspartnerna.
S-koden: Ett för personkunder till S-gruppen avsett identifieringsinstrument med vilket Kunden kan identifiera sig i tjänsten Egna uppgifter och i Webbtjänster som utnyttjar S-koden.Webbtjänst: En webb- eller kommunikationstjänst som underhålls av S-gruppen, där tjänsten Egna Uppgifter tagits i bruk

Tjänsteproducentens kontaktuppgifter:
SOK Ägarkundsrelationer, styrning
Postadress: PB 1, 00088 S-GRUPPEN
Besöksadress: Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors

Förfrågningar om tjänsten Egna uppgifter och S-koden: S-gruppens ägarkundstjänst tfn 010 76 5859 må–fr kl. 8–20 (0,084 €/min).

Hantering av personuppgifter i tjänsten Egna uppgifter

Uppgifter lagrade i S-gruppens ägarkunds- och kundregister följer via tjänsten Egna uppgifter Kunden mellan S-gruppens olika Webbtjänster, och Kunden kan se dem i respektive Webbtjänst under pågående session. Uppgifter om Kunden i S-gruppens ägarkunds- och kundregister förmedlas till Webbtjänstens kundregister endast med Kundens uttryckliga medgivande. Förmedlingen av kunduppgifter förutsätter också att Kunden har godkänt användarvillkoren för den andra Webbtjänsten.

Autentisering och övergång mellan Webbtjänster som autentiserad

Man kan identifiera sig i tjänsten Egna uppgifter på flera olika sätt. Kunden kan skapa sig en S-kod som identifieringsinstrument, alternativt identifiera sig i tjänsten med av tjänsteleverantören valda identifieringsmetoder, t.ex. S-Bankens webbankskoder eller med mobil-ID.

En kund som autentiserats kan utan att logga in på nytt förflytta sig mellan S-gruppens olika Webbtjänster (s.k. Single-Sign-On). Om Kunden har skapat en S-kod, kan hen med samma kod logga in på alla Webbtjänster som omfattas av tjänsten Egna uppgifter.

Kunden som skapar sig en S-kod kan själv besluta om både användarnamnet och lösenordet som behövs för autentisering. S-koden är personlig, och får inte överlåtas till någon annan person. Om S-koden har gått förlorad, kan Kunden förnya lösenordet eller användarnamnet på en webbtjänst som utnyttjar S-koden eller vid ett kundtjänstställe. Om Kunden misstänker att S-koden kan ha råkat i händerna på utomstående, ska Kunden låsa S-koden och ändra lösenordet och användarnamnet eller kontakta Kundtjänsten för att få S-koden stängd.

Den autentiserade Kundens ansvar

Kunden ansvarar för alla åtgärder som hen har utfört som autentiserad i olika Webbtjänster, och sörjer för att all sådan verksamhet är enligt finländsk lag, dessa Användarvillkor och användarvillkoren för respektive Webbtjänst. Kunden ska alltid logga ut från webbtjänster, som hen använder som identifierad. Funktionen Logga ut avslutar samtidigt alla sessioner i de webbtjänster där Kunden har identifierat sig. Om datorn sambrukas av flera personer, ska också webbläsarens cacheminne tömmas.

Utrustning

Kunden ansvarar för att den datorutrustning och annan utrustning samt de programvaror och telekommunikationsförbindelser som hen använder överensstämmer med förutsättningarna för Webbtjänsterna som omfattas av tjänsten Egna uppgifter. Kunden ansvarar för inköp av de anordningar, programvaror och telekommunikationsförbindelser som användningen förutsätter, för deras funktion och för de kostnader de orsakar.

Uppgifter som getts i anknytning till skapandet av S-koden

Kunden ska ge de uppgifter som behövs för S-koden och meddela om ändringar i uppgifterna till S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Kunden ansvarar för att uppgifterna som han eller hon har gett för S-koden är riktiga. SOK är inte skyldigt att kontrollera uppgifterna som Kunden ger, och SOK ansvarar inte för skador eller störningar som av kunden lämnade felaktiga uppgifter kan vålla kunden eller tredje part.

Material

Kunden ansvarar för att hen inte som identifierad producerar, skickar, lagrar eller på annat sätt hanterar material som kränker upphovsrätt eller andra rättigheter, lagar eller myndighetsbeslut. Kunden ansvarar för all skada som uppstår på grund av sådan kränkning, och dessutom kan kränkningen leda till straffrättslig påföljd.

Påföljder

Om det visar sig att material som Kunden har publicerat som identifierad i tjänsten är kränkande, kränker en annan parts upphovsrätt eller andra rättigheter, strider mot lag eller Användarvillkoren eller mot användarvillkoren för webbtjänsterna som omfattas av tjänsten Egna uppgifter, eller kan förorsaka skada, har SOK rätt att avlägsna sådant material. I fall av grovt missbruk har SOK rätt att stänga Kundens S-kod.

SOK:s ansvar och rättigheter

Använda tjänsten Egna uppgifter och S-koden och kundens uppgifter

Tjänsten Egna uppgifter och S-koden är i regel tillgängliga dygnet runt, sju dagar i veckan. Avbrott av tjänsten är möjliga på grund av service, uppdatering, underhåll, störningar och andra liknande orsaker.

SOK överlåter inte Kundens S-kod åt någon annan än Kunden. Plikten att enligt lag eller myndighetsbeslut lämna uppgifter utgör undantag.

Ersättningsskyldighet för skada

SOK ansvarar inte för direkt eller indirekt skada som uppstår på grund av eventuella störningar eller fel i identifieringstjänsten . SOK ansvarar inte för skada som uppstår på grund av att S-gruppens verksamhet orimligt försvåras på grund av oöverstigligt hinder eller motsvarande skäl. Som oöverstigligt hinder kan man anse till exempel
a) myndighetsåtgärd,
b) krig eller hot om krig, uppror, upplopp,
c) av S-gruppen oberoende störning i postgång, automatisk databehandling, dataöverföring, telekommunikation eller elektronisk kommunikation eller elförsörjning,
d) avbrott eller dröjsmål i partens verksamhet på grund av brand eller annan olycka,
e) arbetskonflikt som strejk, lockout, bojkott eller blockad.
Ett oöverstigligt hinder eller någon annan ovan nämnd omständighet ger SOK rätt att tillsvidare avbryta tillhandahållandet av identifieringstjänsten.

SOK ansvarar inte för Webbtjänsterna som omfattas av tjänsten Egna uppgifter, deras verksamhet, tjänster eller produkter eller för de skador som dessa kan åsamka Kunden eller tredje part.

Äganderätt, upphovsrätt och varumärke

Äganderätten, upphovsrätten, varumärkesrätten och alla övriga immateriella rättigheter till texterna, bilderna, layouten, kännetecknen eller övrigt innehåll som anknyter till tjänsten Egna uppgifter, S-koden och till denna anknuten identifiering tillhör SOK eller dess samarbetspartner, såtillvida den inte uttryckligen i tjänsten sägs vara tredje parts egendom. Kunden har rätt att fritt utnyttja, kopiera och flytta personuppgifter och material som innehåller personuppgifter i tjänsten Mina uppgifter.

Användning av Tjänsten och webbplatsen för privata, inte kommersiella, ändamål är tillåten. Det är tillåtet att bese, bläddra i och spara tjänsten Egna uppgifter och materialet som visas i denna samt att skriva ut delar därav för eget, personligt bruk. Det är inte tillåtet att ändra eller kopiera dess innehåll. Det är inte tillåtet att kopiera eller på något annat sätt använda innehållet utan förhandstillstånd av SOK.

Meddelanden och tillkännagivanden som rör Användarvillkoren, tjänsten Egna uppgifter eller S-koden

För tillkännagivanden och annan kundinformation om tjänsten Egna uppgifter, S-koden, dessa Användarvillkor och andra villkor används i första hand Webbtjänster där S-koden används. Dessutom kan man vid behov använda kontaktuppgifter som Kunden har gett i anknytning till skapandet av S-koden eller vid en senare tidpunkt.

Ändra Användarvillkor, uppdatera S-koden och avbryta användningen

Ändra Användarvillkor

SOK utvecklar kontinuerligt tjänsten Egna uppgifter, och dess form, användning och innehåll kan därför ändras. SOK förbehåller sig rättigheten att ändra eller uppdatera Användarvillkoren för tjänsten på grund av utveckling eller annat skäl.

SOK:s rätt att uppdatera och avbryta tjänsten

SOK förbehåller sig rättigheten att när som helst uppdatera eller stänga tjänsten Egna uppgifter. SOK har rätt att avbryta användningen av tjänsten Egna uppgifter helt eller för en viss Kunds del, om Kunden inte följer villkoren för tjänsten Egna uppgifter eller då SOK har välgrundat skäl att misstänka att tjänsten eller uppgifter i tjänsten används för lagstridigt ändamål eller på ett sätt som kan medföra skada eller skaderisk för S-gruppen, övriga tjänsteleverantörer eller utomstående.

Lösning av tvistemål

På tjänsten Egna uppgifter och dessa Användarvillkor tillämpas finländsk lag oberoende av i vilket land och med vilken teknisk apparatur tjänsten används.

Till dessa Användarvillkor och andra villkor som styr användningen av tjänsten Egna uppgifter anknutna tvister skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om dessa inte leder till resultat, löses tvisterna i Helsingfors tingsrätt. Konsumentkunder har dock rätt att resa talan mot SOK i den allmänna underrätten på sin hemort.

Uppdaterad 05/2015

©SOK 2015
adress:    PB 1, 00088 S-GRUPPEN
FO-nummer: 0116323-1