Tjänsten Elektroniskt kassakvitto, användarvillkor och dataskydd


Tjänsten Elektroniskt kassakvitto

Dessa användarvillkor tillämpas på tjänsten Elektroniskt kassakvitto som kunden har tagit i bruk. Tjänsten Elektroniskt kassakvitto är en tjänst avsedd för ägarkunder i S-gruppen och i ägarkundshushåll ingående personer (nedan Kunden), och som omfattar ett elektroniskt kassakvittoarkiv och tjänsten Papperslöst handlande. Tjänsteleverantör för tjänsten Elektroniskt kassakvitto är Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK).


Beskrivning av tjänsten

Tjänsten Elektroniskt kassakvitto är en tjänst med två nivåer; den består av ett Elektroniskt kassakvittoarkiv samt en kombination av det Elektroniska kassakvittoarkivet och tjänsten Papperslöst handlande. Ibruktagande av det elektroniska kassakvittoarkivet är en förutsättning för tjänsten Papperslöst handlande. Kunden kan använda tjänsten Elektroniskt kassakvitto i Oma S-kanava och S-mobil.


Kundregistret och dataskyddet

Uppgifterna om användningen av tjänsten och Kundens elektroniska kvitton är uppgifter som lagras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Uppgifterna om och på kvittona i det elektroniska kassakvittoarkivet används inte till andra ändamål än för produktion av tjänsten Elektroniskt kassakvitto.


Kontroll och radering av uppgifter i tjänsten Elektroniskt kassakvitto

Kunden kan kontrollera de i tjänsten Elektroniskt kassakvitto förefintliga uppgifterna endast efter att ha identifierat sig elektroniskt på S-kanava eller i S-mobil.

Kunden har rätt att slutgiltigt radera uppgifterna om tjänsten Elektroniskt kassakvitto genom att ta tjänsten ur bruk på S-kanava eller i S-mobil.


Förutsättningar för ibruktagande av tjänsten

Kunden ska vara starkt identifierad för att kunna ta tjänsten Elektroniskt kassakvitto i bruk. Produktionen av tjänsten förutsätter hantering av Kundens köpdata på produktnivå och personuppgifter för fullföljande av detta avtal. Genom att godkänna användarvillkoren för tjänsten godkänner Kunden att köpdata på produktnivå visas i tjänsten.


Det elektroniska kassakvittoarkivet

Alla Kunder som förfogar över ett giltigt personligt S-Förmånskort kan ta i bruk det elektroniska kassakvittoarkivet. Efter det att Kunden har tagit tjänsten i bruk, lagras alla kvitton för alla Kundens inköp vid S-gruppens verksamhetsställen i det elektroniska kassakvittoarkivet, förutsatt att Kunden har använt S-Förmånskortet i anknytning till köpet. Inget elektroniskt kvitto genereras vid köp som genomförts utan S-Förmånskort. Ett elektroniskt kvitto förutsätter inte att köpet betalas med S-Förmånskortet, inte heller att alla inköp berättigar till Bonus. Kunden kan granska sina kvitton i det elektroniska kassakvittoarkivet i S-mobil och som inloggad i tjänsten Oma S-kanava.


Tjänsten Papperslöst handlande

Tjänsten Papperslöst handlande kan tas i bruk av alla Kunder som förfogar över ett giltigt personligt S-Förmånskort Visa och som först har tagit i bruk det elektroniska kassakvittoarkivet. Utom ibruktagande av tjänsten förutsätter tjänsten Papperslöst handlande att tjänsten aktiveras på chipet på Kundens S-Förmånskort Visa. Kunden aktiverar tjänsten på sitt kort vid S-Förmånskortsterminalen, som finns på självbetjäningsstället vid S-gruppens verksamhetsställen. Då Kundens S-Förmånskort Visa förnyas, ska Kunden själv aktivera tjänsten Papperslöst handlande på det nya kortets chip. Kunder som har tagit i bruk tjänsten Papperslöst handlande får inte längre något på papper utskrivet kvitto på köp vid verksamhetsställen som deltar i tjänsten. Varje gång Kunden önskar ett utskrivet kvitto på enskilda inköp, kan hen ändå i anknytning till köptransaktionen be kassapersonen skriva ut ett kvitto.

Tjänsten Papperslöst handlande  fungerar automatiskt även vid betalning med MobilePay, om Kunden har tagit i bruk tjänsten och aktiverat S-gruppens Bonusegenskap i sin MobilePay-app. Papperskvittolösheten fungerar med såväl S-Förmånskort Visa som andra betalningsmedel som kopplats till MobilePay.  


Verksamhetsställen som erbjuder tjänsten Elektroniskt kassakvitto

Verksamhetsställena som ingår i följande kedjor i S-gruppen erbjuder tjänsten Elektroniskt kassakvitto: S-market, Prisma, Sale, Alepa, Stockmann Delikatessen, Sokos, Sokos Emotion, Kodin Terra (dock ej Kodin Terra Halikko), S-Rautaenheterna Fredrikshamn, Kausala och Hangö och ABC (dock inte Hesburgerenheten vid ABC-enheter och inte heller affärsverksamhet driven av annan näringsidkare i anknytning till ABC). För inköp vid Marks&Spencer lagras elektroniska kvitton i det elektroniska kassakvittoarkivet, men Marks&Spencer erbjuder inte tjänsten Papperslöst handlande. Genererande av ett elektroniskt kvitto förutsätter att Kunden använder sitt S-Förmånskort vid butikskassan då hen betalar inköp. Inköp vid webbutik genererar inte något elektroniskt kvitto.


Ibruktagande av tjänsten

Kunden tar i bruk tjänsten Elektroniskt kassakvitto antingen i S-mobil eller som inloggad i Oma S-kanava. Ibruktagande av tjänsten förutsätter att Kunden identifierar sig starkt antingen med bankkoder eller mobil-ID.

Kunden kan välja att ta i bruk endast det elektroniska kassakvittoarkivet, varvid alla kvitton på inköp  i anknytning till vilka S-Förmånskortet har lästs in vid kassaterminalen på de verksamhetsställen som erbjuder tjänsten lagras i Kundens elektroniska kassakvittoarkiv. Dessutom kan Kunden i S-mobil, eller inloggad i Oma S-kanava, ta i bruk tjänsten Papperslöst handlande och aktivera tjänsten Papperslöst handlande på chipet på sitt S-Förmånskort Visa vid S-Förmånskortsterminalen på ett verksamhetsställe, varefter hen inte längre får ett på papper utskrivet kvitto vid kassan utan endast ett elektroniskt kvitto som lagras i Kundens elektroniska kassakvittoarkiv.

Om Kunden förfogar över flera S-Förmånskort Visa, ska tjänsten Papperslöst handlande aktiveras på chipet på varje enskilt kort. Då Kundens kort förnyas, ska Kunden själv aktivera tjänsten på det nya kortets chip. Om Kunden  i S-mobil eller Oma S-kanava har tagit i bruk tjänsten Papperslöst handlande, men inte aktiverat tjänsten på chipet på sitt S-Förmånskort vid en S-Förmånskortsterminal, får hen också ett på papper utskrivet kvitto vid kassan. En kund som har tagit i bruk tjänsten Papperslöst handlande och aktiverat tjänsten på sitt S-Förmånskort Visa, kan ändå få ett på papper utskrivet kvitto på enskilda inköp, om hen i anknytning till köptransaktionen ber kassapersonen skriva ut ett sådant kvitto.


Annullering av tjänsten

Kunden kan annullera användningen av tjänsten Elektroniskt kassakvitto antingen i S-mobil eller som inloggad i Oma S-kanava. Annullering av tjänsten förutsätter att Kunden har identifierat sig starkt antingen med bankkoder eller mobil-ID. Annulleringen av tjänsten avslutar Kundens elektroniska kassakvittoarkiv och stryker Kundens alla kvitton från det elektroniska kassakvittoarkivet.

Om Kunden vill fortsätta att använda det elektroniska kassakvittoarkivet men annullera tjänsten Papperslöst handlande, ska hen aktivera annulleringen av tjänsten på chipet på sitt S-Förmånskort vid S-Förmånskortsterminalen på ett verksamhetsställe.


Tjänstens funktion

Kundens Elektroniska kassakvittoarkiv  finns i S-mobil och i Oma S-kanava. En Kund som börjat använda tjänsten Elektroniskt kassakvitto får i regel ett elektroniskt kvitto på sina inköp till sitt elektroniska kassakvittoarkiv ca en minut efter kassatransaktionen. Det elektroniska kassakvittoarkivet är Kundens personliga tjänst. Man kan inte sätta in kvitton i eller avlägsna kvitton från det elektroniska kassakvittoarkivet. Elektroniska kvitton sparas 2 år (den innevarande månaden + de 24 föregående månaderna) i det elektroniska kassakvittoarkivet. Kunden kan reklamera brister och fel i tjänstens funktion inom 14 dagar från köptransaktionen.


Övriga villkor som tillämpas på tjänsten Elektroniskt kassakvitto

Utöver dessa villkor tillämpas  reglerna för S-gruppens ägarkundssystem på tjänsten. Tjänsten Elektroniskt kassakvitto är en ägarkundsförmån, och man måste tillhöra ett ägarkundshushåll för att kunna använda tjänsten. Kundens rätt till tjänsten upphör i och med att hen inte längre tillhör ett ägarkundshushåll.


SOK:s ansvar för tjänsten och dess innehåll

SOK förbehåller sig rätten att göra ändringar i tjänsten och att stänga den delvis eller helt av motiverade skäl. Störningar eller avbrott i nätförbindelserna kan inverka på uppgifternas och innehållets aktualitet och visning i tjänsten. SOK fritar sig allt ansvar, om Kunden på grund av en felsituation får alla kvitton till tjänsten. SOK förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor. SOK ansvarar inte för hanteringen av till de elektroniska kvittona anknutna personuppgifter i det fall att Kunden själv skickar sina elektroniska kvitton från tjänsten.


Kundens ansvar och korrigering av uppgifter

Kunden ska kontrollera att de elektroniska kvittona för hens inköp vid verksamhetsställen som erbjuder tjänsten lagras i det Elektroniska kassakvittoarkivet och inom 14 dagar reklamera uppdagade brister eller fel i tjänstens funktion. Reklamationerna ska i första hand riktas antingen till verksamhetsstället där köptransaktionen för vilken inget elektroniskt kvitto lagrats i det elektroniska kassakvittoarkivet eller till handelslagets kontor, och i andra hand till något av S-gruppens kundtjänstställen.

Kunden ska omsorgsfullt förvara apparaten med vilken hen är inloggad i S-mobil samt sitt lösenord och användarnamn med vilka hen kan logga in i Oma S-kanava, så utomstående inte ska ha kunna få insyn i Kundens elektroniska kvitton.

Kunden kan skicka sina egna elektroniska kvitton från tjänsten Elektroniskt kassakvitto till en extern mottagare.


Uppgifter om tjänsteproducenten

Företagets namn:
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK)
Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK)

FO-nummer: 0116323-1
Hemort: Helsingfors, Finland
Postadress: PB 1 00088 S-GRUPPEN
Besöksadress: Flemingsgatan 34 00510  HELSINGFORS
Telefon: 010 768 011


Forum och tillämplig lag

Tvister som härrör ur den här tjänsten avgörs i Helsingfors tingsrätt eller i den tingsrätt i Finland i vars domsaga kunden har sin hemort eller fasta bostad. Om Kunden inte är bosatt i Finland, behandlas tvisterna i Helsingfors tingsrätt. Tjänsten faller under Finlands lag.

Kunden har rätt att rikta besvär till dataombudsmannens byrå.