Fullmäktige talar med din röst

Fullmäktige är ägarkundernas representant i handelslagets förvaltning. Den gör beslut och fungerar som språkrör som för till handelslagets ledning utvecklingstankar: idér och önskemål till att förbättra affärens tjänster.

Sådana ägare, sådana representanter

Hur fullmäktige bildas beror helt på dig och alla andra ägarkunder för endast ni har rösträtt i handelslagsvalen där fullmäktige väljs.

Handelslagens fullmäktige har traditionellt sett ut som dess ägarkunder. Till den hör allt från affärskassor, byggarbetare, sjukskjötare, kontorsarbetare till professionella politiker. Gemensamt för dem alla är ett genuint intresse för handelslagets ärenden.

Väljer förvaltningsråd

Fullmäktige väljer förvaltningsråd vars uppgift är att övervaka handelslagets affärsverksamhet och bestämma om bl.a. verksamhetens betydliga nedskärningar eller utvidgningar, stärka strategin samt välja styrelse och verkställande direktör.

Fastställer bokslut

Fullmäktige fastställer handelslagets bokslut och besluter hur det eventuella överskottet används. Handelslagets fullmäktige beslutar också eventuella stadgeändringar och fusionsprojekt.

Val vart fjärde år

Fullmäktiges verksamhetsperiod är alltid fyra år och sammanträder minst två gånger i året.