Asiakasomistajuuden säännöt

Asiakasomistajuuden ja etujen periaatteet sekä käytännöt eri tilanteissa käydään tarkalla tasolla läpi S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän säännöissä.

S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän säännöt

1.3.2018

1 Johdanto

Osuuskaupan toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen. Osuuskaupan yritysmuotona on osuuskunta. Osuustoiminnallinen yritysmuoto tarkoittaa sitä, että osuuskaupan omistavat sen palveluja käyttävät asiakasomistajat, jotka ovat sijoittaneet yrityksen pääomaan kukin samansuuruisen osuusmaksun. Päätösvaltaa osuuskaupassa käyttävät sen omistavat asiakasomistajat, jotka ovat keskenään samanarvoisia.

Osuuskaupan liiketoiminnasta syntynyttä tulosta käytetään palvelujen kehittämiseen. Jos ylijäämää tämän jälkeen jää, sitä voidaan osuuskaupan päätöksellä jakaa osuusmaksun korkona osuusmaksunsa kokonaan maksaneille asiakasomistajille tai palvelujen käytön suhteessa ylijäämänpalautuksena.

Osuuskaupan asiakasomistajuutta sekä Bonusta ja muita asiakasomistajaetuja hallinnoidaan S-ryhmän yhteisen asiakasomistajajärjestelmän kautta, johon kuuluvat seuraavat osuuskaupat (kotipaikka suluissa):

Osuuskauppa Arina (Oulu), Etelä Karjalan Osuuskauppa (Lappeenranta), Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa (Seinäjoki), Helsingin Osuuskauppa Elanto (Helsinki), Osuuskauppa Hämeenmaa (Lahti), Jukolan Osuuskauppa (Nurmes), Osuuskauppa Keskimaa (Jyväskylä), Osuuskauppa Keula (Rauma), Koillismaan Osuuskauppa (Kuusamo), Osuuskauppa KPO (Kokkola), Kymen Seudun Osuuskauppa (Hamina), Osuuskauppa Maakunta (Kajaani), Osuuskauppa PeeÄssä (Kuopio), Pirkanmaan Osuuskauppa (Tampere), Pohjois Karjalan Osuuskauppa (Joensuu), Satakunnan Osuuskauppa (Pori), Suur-Seudun Osuuskauppa SSO (Salo), Osuuskauppa Suur-Savo (Mikkeli), Turun Osuuskauppa (Turku) ja Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag (Kirkkonummi)

S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmälle luovat perustan osuuskuntalaki, osuuskauppojen säännöt ja osuustoiminnalliset periaatteet. Näissä säännöissä kerrotaan asiakasomistajuuteen liittyvät keskeiset asiat.

Oikeus sääntöjen muutokseen pidätetään.
 

2 Asiakasomistajuuden periaatteet

Osuuskaupan asiakasomistajuutta voi hakea henkilö, joka sitoutuu noudattamaan osuuskaupan sääntöjä sekä suorittamaan osuuskaupan säännöissä määrätyn osuusmaksun. Asiakasomistajalla tulee olla Suomen väestökirjanpitäjän antama henkilötunnus ja vakituinen osoite Suomessa. Osuuskauppa tarvitsee henkilötunnuksia mm. asiakasomistajiensa luotettavaa tunnistamista sekä osuusmaksun koronmaksua varten.


Asiakasomistajalla on oikeus käyttää osuuskaupan tarjoamia palveluja. Palveluja käyttäessään hän saa hyväkseen kulloinkin voimassa olevat, osuuskaupan hallituksen päättämillä ehdoilla hänelle kuuluvat edut. Osuuskaupan hallitus voi myös päätöksellään muuttaa etuja ja niiden suoritustapaa.

2.1 Asiakasomistajuus

Asiakasomistaja on S-ryhmän palveluja käyttävä, asiakasomistajajärjestelmään kuuluvan osuuskaupan henkilöjäsen. Jotta asiakasomistaja voi täysimääräisesti hyödyntää asiakasomistajuuden edut, hänen kannattaa olla asiakasomistajana oman asuinalueensa osuuskaupassa. Asiakasomistajaedut ovat talouskohtaisia (poikkeuksena äänioikeus, vaalikelpoisuus sekä oikeus osuusmaksun korkoon, jotka kuuluvat vain asiakasomistajalle).

Asiakasomistajaa palvellaan asiakasomistajuuteen liittyvissä perusasioissa missä tahansa S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmään kuuluvassa osuuskaupassa riippumatta siitä, minkä osuuskaupan asiakasomistaja hän itse on.

2.1.1 Liittyminen

Asiakasomistajaksi voi liittyä useimmissa S-ryhmän toimipaikoissa. Asiakasomistajaksi voi liittyä myös S-kanavalla osoitteessa S-kanava.fi, mikäli liittyjällä on käytössään S-Pankin, OP-Pohjola-ryhmän, Nordean, Danske Bankin, Ålandsbankenin, Handelsbankenin, Aktian, Säästö- tai Paikallisosuuspankkien pankkitunnukset.

Asiakasomistajaksi liityttäessä solmitaan asiakasomistajasopimus. Ohjeet liittymiseen saa asiakaspalvelupisteistä ja osuuskaupan konttorilta tai soittamalla osuuskaupan tai S ryhmän asiakasomistajapalveluun. Lomakkeita saa toimipaikkojen itsepalvelupisteistä.

Asiakkaan on aina annettava kaikki asiakasomistajasopimuksessa pyydetyt perustiedot. Hakemuksen tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Asiakasomistajasopimuksen täyttää ja allekirjoittaa asiakasomistajaksi liittyvä. Asiakasomistajuudella ei ole ikärajaa. Alle 18-vuotiaan asiakkaan puolesta sopimuksen allekirjoittaa hänen edunvalvojansa. Liittymisen yhteydessä S-ryhmän toimihenkilö tarkistaa liittyjän/edunvalvojan henkilöllisyyden. Samassa yhteydessä liittyjä maksaa joko osuusmaksun kokonaan tai vähintään osaosuusmaksun. Asiakasomistajasopimuksella annetut tiedot tallennetaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin.

Liittymisen yhteydessä asiakasomistaja saa myös käyttöönsä S-Etukortin (S-Etukortti 3.7.).

Asiakasomistajaksi hyväksyminen on tapahtunut, kun asiakasomistajasopimus on käsitelty ja maksettu osuusmaksu on kirjattu S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin. Osuuskaupalla on oikeus myös olla hyväksymättä asiakasomistajuutta.

2.1.2 Jäsenluettelo

Osuuskaupan tulee osuuskuntalain 4 luvun 14 § mukaan pitää asiakasomistajistaan jäsenluetteloa. Jäsenluetteloon on merkittävä asiakasomistajan nimi ja osoite, osuuksien lukumäärä ja asiakasomistajaksi liittymispäivä sekä mahdollinen asiakasomistajuuden päättymispäivä. Myös entisistä asiakasomistajista on pidettävä luetteloa siihen asti, kunnes osuuskauppa on palauttanut heidän osuusmaksunsa. Jäsenluettelon tiedot asiakasomistajien nimistä ja asiakasomistajuuden alkamisesta ja päättymisestä on pidettävä osuuskaupan pääkonttorissa jokaisen nähtävänä. Asiakasomistajilla, velkojilla ja muilla, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan, on oikeus nähdä myös luetteloon merkitty muu tieto. Jokaisella on oikeus saada kulut korvattuaan jäljennös luettelosta tai sen osasta siltä osin kuin hänellä on oikeus nähdä luettelon tietoja.

2.2 Osuusmaksu

Osuusmaksu on asiakasomistajan sijoitus osuuskaupan pääomaan. Liittyessään osuuskaupan asiakasomistajaksi asiakkaan on otettava yksi osuus ja maksettava siitä osuuskaupalle sen säännöissä määrätty, kaikille samansuuruinen, osuusmaksu. Asiakasomistajalla voi olla osuuskaupassa vain yksi osuus. Jos asiakasomistaja joskus haluaa erota osuuskaupan asiakasomistajuudesta, hän saa maksamansa osuusmaksun takaisin osuuskuntalaissa ja/tai osuuskaupan säännöissä säädetyllä tavalla. Ks. kohta 2.3.4

2.2.1 Osuusmaksun suuruus

Osuusmaksun suuruus määritellään osuuskaupan säännöissä. Osuusmaksua voidaan korottaa osuuskaupan edustajiston (/osuuskunnan kokouksen) päätöksellä osuuskuntalaissa säädetyllä tavalla.

Osuusmaksu on maksettava osuuskaupalle määräajassa. Asiakasomistajaksi liittymisen yhteydessä maksetaan joko koko osuusmaksu kerralla tai vähintään osaosuusmaksu. Loppuosa osuusmaksusta tulee suorittaa osuuskaupan säännöissä määrätyssä ajassa asiakasomistajaksi liittymisestä. Osuusmaksun suuruus on 100 €, osaosuusmaksu 20 €. Osuusmaksun maksuaika on yleisimmin kaksi vuotta.

2.2.2 Osuusmaksun kerryttäminen liityttäessä osaosuusmaksulla

Jos osuusmaksua ei makseta liittymisen yhteydessä kerralla kokonaan, loppuosaa osuusmaksusta lyhennetään automaattisesti asiakasomistajan kerryttämällä Bonuksella, Tankkausbonuksella, maksutapaedulla sekä mahdollisella ylijäämänpalautuksella. Asiakasomistajilla, joiden osuusmaksu ei ole kokonaan maksettu rahana maksetut asiakasomistajaedut kirjataan osuusmaksuun niin kauan, kunnes se on kokonaan maksettu. Asiakasomistaja voi myös aina halutessaan maksaa osuusmaksun loppuosan rahana S-ryhmän asiakaspalvelupisteessä tai Omalla S kanavalla.
Osuusmaksun tulee olla kokonaan maksettu kahden vuoden kuluessa asiakasomistajaksi hyväksymisestä, HOK-Elannossa viiden vuoden kuluessa. Jos asiakasomistaja ei ole maksanut osuusmaksua täyteen määräajassa, hänelle lähetetään asiasta ilmoitus.

2.3 Jäsenyyden päättyminen

Asiakasomistajuus voi päättyä eroamiseen tai erottamiseen.

2.3.1 Eroaminen

Asiakasomistaja voi halutessaan erota osuuskaupan asiakasomistajuudesta, jolloin hänelle palautetaan osuusmaksu osuuskuntalain ja/tai osuuskaupan sääntöjen määräämällä tavalla.

Asiakasomistajan on ilmoitettava eroamisestaan kirjallisesti eroamisilmoituksella, jossa on annettava kaikki pyydetyt tiedot. Ilmoituksen allekirjoittamalla eroava hyväksyy asiakasomistajuuden päättymiseen liittyvät menettelyt ja asiakasomistajaetujen lakkaamisen. Samalla hänen tulee palauttaa kaikki lopetettuun asiakasomistajuuteen liittyvät S Etukortit.

Ero astuu voimaan, kun eroilmoitus on toimitettu osuuskaupan toimipaikkaan tai osuuskaupan konttorille. Eroamishetkellä lakkaa oikeus kaikkiin asiakasomistajaetuihin koko asiakasomistajatalouden osalta. Myös oikeus S-Pankin tarjoamiin asiakasomistajaetuihin päättyy. Mikäli asiakkaan asiakkuus S-Pankissa jatkuu asiakasomistajuuden päätyttyä eikä hän enää kuulu mihinkään asiakasomistajatalouteen, sovelletaan S-Pankin palveluihin muille kuin osuuskaupan asiakasomistajatalouteen kuuluville tarkoitettua palveluhinnastoa.

2.3.2 Erottaminen

Asiakasomistaja voidaan erottaa osuuskaupasta, mikäli hän on laiminlyönyt asiakasomistajuudesta johtuvan velvollisuutensa tai jos hän aiheuttaa osuuskaupalle haittaa tai vahinkoa. Käytännössä erottamiset koskevat useimmiten tapauksia, joissa osuusmaksu ei ole tullut säännöissä määrätyssä ajassa kokonaan maksetuksi. Tällöin osuuskauppa voi erottaa ko. asiakasomistajat.

Asiakasomistajan erottamisesta päättää osuuskaupan hallitus. Asiakasomistajalle ilmoitetaan erottamisaikomuksesta ja -perusteesta sekä päätöksen tekevästä osuuskaupan toimielimestä vähintään kuukautta ennen erottamispäätöksen tekemistä. Erotetulla asiakasomistajalla on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä edustajiston (/osuuskunnan) kokoukselle. Vaatimus on esitettävä kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on ilmoitettu erotetulle asiakasomistajalle. Ilmoitukset postitetaan asiakasomistajan jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskaupan tiedossa olevaan osoitteeseen.

Erottamisen yhteydessä suoritetaan asiakasomistajuuden päättymiseen liittyvät menettelyt soveltuvilta osin kuten edellä eroamisen yhteydessä. Erottamishetkellä lakkaa oikeus kaikkiin asiakasomistajaetuihin koko asiakasomistajatalouden osalta.

Asiakasomistajan asiakkuus S-Pankissa ei pääty automaattisesti osuuskaupan asiakasomistajuuden päättyessä, vaan S-Pankin asiakkuus tulee irtisanoa erikseen. Asiakasomistajuuden päätyttyä asiakkaan käytössä oleviin S-Pankin palveluihin sovelletaan muille kuin osuuskauppojen asiakasomistajatalouteen kuuluville tarkoitettua palveluhinnastoa.

2.3.3 Asiakasomistajuuden päättyminen kuolemantapauksissa

Asiakasomistajuus voi päättyä myös kuoleman johdosta. Tällöin kuolinpesän edustajien tulee ottaa yhteyttä osuuskauppaan ennen perunkirjoitusta, jotta osuusmaksu tulee asianmukaisesti merkityksi perukirjaan. Etujen maksutiliin liittyvät asiat tulee hoitaa S Pankki Oy:n kanssa.

Kuolleen asiakasomistajan oikeudenomistajilla on yhdessä oikeus käyttää vainajan asiakasomistajuuteen liittyvää taloudellista oikeutta osuuskaupassa vuoden ajan kuolinpäivästä. Kuolleen asiakasomistajan oikeudenomistajat voivat päättää, siirretäänkö osuusoikeus toiselle henkilölle vai palautetaanko osuusmaksu. Oikeudenomistaja, jolle vainajan osuusoikeus on siirtynyt, voidaan hyväksyä asiakasomistajaksi, mikäli hän ilmoittaa tästä osuuskaupalle vuoden kuluessa kuolinpäivästä. Jos kuolleen asiakasomistajan oikeudenomistaja ei käytä oikeuttaan määräajassa, lopetetaan asiakasomistajuus.

2.3.4 Osuusmaksun palauttaminen

Kun asiakasomistajuus osuuskaupassa päättyy, palautetaan maksettu osuusmaksu siten, kuin osuuskuntalaissa ja/tai osuuskaupan säännöissä säädetään. Osuusmaksu voidaan palauttaa heti.

2.4 Osuusoikeuden siirto

Asiakasomistajana kannattaa aina olla oman asuinalueensa osuuskaupassa. Asiakasomistajan muuttaessa toisen osuuskaupan alueelle voi osuusoikeuden siirtää itselleen toiseen osuuskauppaan. Osuusoikeus on myös mahdollista siirtää toiselle henkilölle samaan osuuskauppaan. Siirto toiselle henkilölle koskee yleisimmin tapauksia, joissa siirto tehdään perheenjäsenten tai muiden lähisukulaisten kesken esimerkiksi kuolemantapauksen johdosta. Tarkemmat ohjeet osuusoikeuden siirrosta saa S-ryhmän asiakaspalvelupisteestä.

2.5 Asiakasomistajatietojen muutokset

Asiakasomistajan tulee ilmoittaa osuuskaupalle asiakasomistaja-asioiden hoitamisessa tarvittavien tietojen muutoksista. Tällaisia osuuskaupalle ilmoitettavia tietoja ovat mm. asiakasomistajataloutta ja S-Etukortteja koskevat muutokset. Osuuskaupassa tulee olla ajantasainen tieto asiakasomistajatalouteen kuuluvista henkilöistä, jotta Bonus, Tankkausbonus, maksutapaetu sekä muut rahana maksettavat edut lasketaan oikein. S Etukortin ominaisuuksiin haluttuja muutoksia on mahdollista hakea mm. S-ryhmän asiakaspalvelupisteissä.

Asiakasomistajatalouteen kuuluvien asiakkaiden nimi- ja osoitteenmuutokset päivitetään S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin väestötietojärjestelmästä. Asiakasomistajatalouteen kuuluvan asiakkaan ei siis tarvitse ilmoittaa osoitteenmuutosta erikseen osuuskaupalle, mikäli hän on tehnyt virallisen muuttoilmoituksen väestörekisteriin eikä hänellä ole voimassaolevaa asiakasrekisterin päivityskieltoa väestötietojärjestelmässä.

S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä olevia matkapuhelin- ja sähköpostiosoitetietoja sekä niihin liittyviä markkinointilupia voi päivittää Omalla S kanavalla (www.s-kanava.fi), S-mobiilissa, S-ryhmän asiakaspalvelupisteissä (Prismat, suuremmat Sokokset, valikoidut S-marketit) tai soittamalla S-ryhmän asiakaspalveluun puh. 010 76 5858 (0,088 €/min), ma-pe klo 8-20.


3 Asiakasomistajaedut

3.1 Asiakasomistajaetujen yleiset periaatteet

Osuuskaupan tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen ja näin edistää asiakasomistajiensa taloudellista hyvinvointia. Osuuskaupan hallitus päättää kulloinkin voimassaolevista asiakasomistajaeduista ja niiden ehdoista.

Asiakasomistajaedut ovat talouskohtaisia ja ne kertyvät vain yksityistalouden käyttöön tulevista ostoista. Etujen saamiseksi riittää, että yksi henkilö taloudessa on asiakasomistaja. Osuuskaupan asiakasomistajuuteen perustuvia henkilökohtaisia etuja ovat mahdollinen korko osuusmaksulle sekä äänioikeus ja vaalikelpoisuus osuuskaupan edustajiston vaalissa (/osallistumisoikeus osuuskunnan kokouksiin). Lisäksi kaikki asiakasomistajatalouteen kuuluvat voivat pääsääntöisesti hyödyntää muita S ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden tuottamia asiakasomistajaetuja. Oikeus asiakasomistajaetuihin alkaa kun asiakasomistajuus on hyväksytty ja loppuu asiakasomistajuuden päättyessä tai asiakasomistajatalouteen kuulumisen päättyessä.

Rahana maksettavat edut maksetaan asiakasomistajan etujen maksutiliksi määritellylle tilille S-Pankkiin. Näitä etuja ovat Bonus, Tankkausbonus, maksutapaetu, osuusmaksun korko ja ylijäämänpalautus.

3.1.1 Asiakasomistajatalous

Asiakasomistajatalous muodostuu samaan talouteen kuuluvista henkilöistä, jotka kerryttävät yhteistä bonusostokertymää. Asiakasomistajatalous muodostetaan liittymisen yhteydessä pääjäseneksi määritellyn henkilön ympärille. Pääjäsenen tulee olla osuuskaupan asiakasomistaja. Pääjäsen voi lisätä henkilöitä asiakasomistajatalouteen tai poistaa siitä henkilöitä ilmoittamalla asiasta osuuskaupalle. Pääjäsenen tulee pyytää asiakasomistajatalouteen lisättävältä henkilöltä suostumus tämän henkilötietojen tallentamiseen S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin.

Henkilö voi kerralla kuulua vain yhteen asiakasomistajatalouteen ja kerryttää yhtä bonusostokertymää, josta Bonus maksetaan asiakasomistajatalouden pääjäsenelle. Jokaiselle talouteen kuuluvalle henkilölle voidaan tilata oma henkilökohtainen S-Etukortti Bonuksen kerryttämistä ja asiakasomistajille tarkoitettujen tuote- ja palveluetujen hyödyntämistä varten. Oikeus S-Etukorttiin päättyy, kun kuuluminen asiakasomistajatalouteen päättyy.

3.2 Bonus ja Tankkausbonus

Bonus on ostojen keskittämiseen perustuva asiakasomistajalle maksettava ostohyvitys. Bonus muodostuu prosentteina maksettavasta Bonuksesta ja sentteinä/litra maksettavasta Tankkausbonuksesta. Bonusta saa kaikista S-ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden bonustoimipaikoista ja Tankkausbonusta ABC-polttonesteostoista riippumatta siitä, minkä osuuskaupan asiakasomistaja on. Bonus ja Tankkausbonus kertyvät aina asiakasomistajatalouden pääjäsenen oman osuuskaupan bonustaulukon mukaan. Asiakasomistajatalouden kalenterikuukauden aikana tekemät Bonusta ja Tankkausbonusta kerryttävät ostot lasketaan yhteen. Bonusostojen summa määrittää bonustaulukon portaan, jonka mukaan Bonus maksetaan muista ostoista prosentteina ja Tankkausbonus polttonesteostoista sentteinä/litra. Bonus ja Tankkausbonus ovat vain asiakasomistajille tarkoitettuja etuja, jotka myönnetään heidän yksityistalouteensa liittyvistä ostoista. Bonusta tai Tankkausbonusta ei siis makseta yhteisöille eikä Bonus tai Tankkausbonus kerry yrityksen korteilla maksetuista ostoista.

3.2.1 Bonuksen ja Tankkausbonuksen maksaminen

Osuuskauppa maksaa asiakasomistajatalouden ostoista kertyneen Bonuksen ja Tankkausbonuksen kuukausittain asiakasomistajatalouden pääjäsenen etujen maksutiliksi määritellylle tilille. Jos asiakasomistajan osuusmaksu ei vielä ole kokonaan maksettu, ohjataan maksettava Bonus ja Tankkausbonus osuusmaksuun, kunnes se on kokoinaan maksettu. Bonus ja Tankkausbonus maksetaan ostoja seuraavan kuukauden kymmenenteen päivään mennessä.

Asiakasomistajalla on vastuu tarkistaa, että kaikki asiakasomistajatalouden tekemät bonusostot on huomioitu Bonuksen ja Tankkausbonuksen laskennassa (esim. Omalta S kanavalta osoitteesta www.s-kanava.fi tai S-mobiilista). Mahdollisista puutteista tulee ilmoittaa osuuskaupalle viipymättä. Kuukauden viimeisinä päivinä tehdyt bonusostot saattavat kirjautua ostokuukautta seuraavan kuukauden bonusostoihin. Osuuskaupalla ja sen yhteistyökumppaneilla ei ole velvollisuutta selvitellä eikä korjata yli vuotta vanhempia bonusostoja.

3.2.2 Bonuksen kertyminen

Bonus kertyy S-ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden yli 2000 bonustoimipaikasta ympäri Suomen. Bonus kertyy S-ryhmän omien ketjujen ja toimipaikkojen lisäksi myös erikseen määritellyiltä yhteistyökumppaneilta. Valtakunnallisista ja paikallisista yhteistyökumppaneista saa lisätietoa asiakasomistajaviestinnästä, omasta osuuskaupasta, S kanavalta (www.s-kanava.fi) sekä S-ryhmän asiakasomistajapalvelusta.

S-ryhmän omia ketjuja ovat S-market, Prisma, Sale, Alepa, Stockmann Herkku, Sokos, Emotion, Marks & Spencer, Pukumies, Sokos Hotellit, Radisson Blu Hotellit Suomessa, Rosso, Sevilla, Fransmanni, Torero, Amarillo, Buffa, Coffee House, Presso, Public Corner, Grill it! ja Trattoria ja muut S ryhmän ravintolat, S-Rauta, Karla, Kodin Terra, S-ryhmän autoliikkeet sekä ABC-liikennemyymälät ja -automaattiasemat. Bonusta kertyy myös S-kanavalla esiteltävistä S ryhmän hotellien ja yhteistyökumppaneiden kotimaan ja ulkomaan lomamatkoista sekä S-ryhmän verkkokaupoista (Sokos, Prisma ja Kodin Terra).

ABC-liikennemyymälöistä ja ABC-automaattiasemilta mittarikentältä ostetuista polttonesteistä ei kerry Bonusta, vaan polttonesteostoista maksetaan Tankkausbonusta (ks. 3.2.3. Tankkausbonuksen kertyminen). Muut ABC-ostot kerryttävät Bonusta.

Suomen bonustoimipaikkojen lisäksi Bonusta kertyy S-Etukortilla erikseen määritellyistä S-ryhmän toimipaikoista ulkomailla.

S-ryhmän Venäjän toimipaikoissa tehdyt ruplamääräiset bonusostotapahtumat muunnetaan euromääräisiksi päivän kurssiin. Kansainväliset kortinantajat vastaavat korttitapahtumiensa eri valuuttojen välisistä muunnoista ja niissä käytetyistä valuuttakursseista. Tästä johtuen kansainvälisen maksukortin euromääräinen veloitus voi poiketa hieman bonusostoksi kirjatun tapahtuman summasta.

Bonukseen oikeuttaviksi ostoiksi lasketaan ostot kaikista S-ryhmän ja sen yhteistyöyritysten bonustoimipaikoista ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset Bonuksen kertymisen erityisehdot, joita käsitellään tarkemmin kohdassa 3.2.4. sekä S-kanavan sivuilla. ABC-liikennemyymälöistä ja ABC-automaattiasemilta mittarikentältä ostetuista polttonesteistä maksetaan Tankkausbonusta.

Bonus maksetaan asiakasomistajatalouden pääjäsenelle. Asiakasomistajatalouden henkilöt kerryttävät Bonusta yhteiseen bonusostokertymään omilla henkilökohtaisilla S Etukorteillaan.

Kaikkia asiakasomistajatalouteen kuuluvia informoidaan maksetusta Bonuksesta sähköpostilla, mikäli he ovat antaneet sähköpostiosoitteensa S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin. Omalla S kanavalla ja S-mobiilissa näkyvät tiedot asiakasomistajatalouden yhteenlasketuista bonusostoista sekä maksetun Bonuksen määrä. Ajantasaisen erittelyn bonusostoista asiakasomistajatalouteen kuuluvat näkevät mm. Omalta S-kanavalta ja S-mobiilista. Palveluissa asiakasomistajatalouden pääjäsen näkee asiakasomistajatalouden bonusostojen yhteenvetotiedot sekä kaikki talouden bonusostot tapahtumatasolla. Muut asiakasomistajatalouteen kuuluvat näkevät palveluissa asiakasomistajatalouden bonusostojen yhteenvetotiedot sekä omat ostonsa tapahtumatasolla.

Kuluvan kuukauden bonusostokertymää voi seurata Omalta S-kanavalta, S-mobiilista sekä toimipaikkojen S-Etukorttipäätteiltä.

3.2.2.1 S-Etukortin näyttämiseen perustuva Bonuksen kertyminen

S-Etukortilla saa Bonuksen (sekä tuote- ja palveluedut), kun kortti esitetään maksutapahtuman yhteydessä kassalla. Toimipaikalla ei ole velvollisuutta jälkikäteen lisätä ilman korttia tehtyjä ostoja bonusostokertymään. S-Etukortti on henkilökohtainen, joten sitä saa käyttää vain kortissa nimetty henkilö. Korttia ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.

S-Etukortin näyttäminen ja lukeminen maksupäätteellä kassalla toimii valtuutuksena ostotietojen siirtämiseen S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin ja ostotietojen näyttämisen tapahtumatasolla asiakasomistajatalouden pääjäsenelle. Bonusostoiksi rekisteröidyt ostot näkyvät asiakasomistajatalouden yhteisessä bonusostokertymässä ja ostoerittelyissä mm. Omalla S-kanavalla, jossa voi myös tarkistaa asiakasomistajatalouden tiedot. Asiakasomistajatalouden muutoksista tulee ilmoittaa osuuskaupalle, jotta bonusostot ja muut edut kertyvät oikein.

3.2.2.2 Bonuksen kirjaaminen mobiililaitteella

Bonuksen voi kirjata S-Etukortin sijasta myös mobiililaitteella, jos asiakas on ottanut käyttöön mobiilibonus-palvelun S-mobiilissa. Asiakkaalla tulee tällöin olla käytössään mobiililaite, jossa mobiilibonus-palvelu toimii. Palvelun käyttöönoton jälkeen Bonus voidaan kirjata kassalla lähilukemalla mobiililaite maksupäätteen lähilukualueella. Mobiililaitteen lähilukeminen maksupäätteen lähilukualueella toimii vastaavana valtuutuksena ostotietojen siirtämiseen S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin, kuin S-Etukortin lukeminenkin.

3.2.2.3 Jäsennumeron ilmoittamiseen perustuva Bonuksen kertyminen

Bonus voi kertyä myös ilmoittamalla jäsennumero Bonusta myöntävälle palvelun tarjoajalle erikseen sovitulla tavalla. Jäsennumeron ilmoittamalla Bonusta kertyy esimerkiksi Elisan matkapuhelin- ja laajakaistaliittymistä sekä LähiTapiolan Bonusta kerryttävistä vakuutuksista. Bonusta saadakseen sopimuksen haltijan tulee olla asiakasomistaja tai kuulua asiakasomistajatalouteen. Yhteistyökumppanille ilmoittautuu se asiakasomistajatalouden henkilö, joka on solminut sopimuksen yhteistyökumppanin kanssa.

Jäsennumeron ilmoittamiseen perustuvat bonusostot (mm. LähiTapiola, Elisa/Saunalahti, EasyFit- ja Lady Line-ketjut ja paikalliset sähköyhtiöt) näkyvät bonusostokertymässä pääsääntöisesti vasta laskun maksukuukauden viimeisinä päivinä, tai mikäli lasku on maksettu aivan kuukauden lopussa, laskun maksukuukautta seuraavassa kuussa.

3.2.3 Tankkausbonuksen kertyminen

Tankkausbonus kertyy ABC-liikennemyymälöistä ja ABC–automaattiasemilta mittarikentältä ostetuista polttonesteistä. Asiakasomistajatalouden yhteenlaskettujen kuukauden bonusostojen summa määrittää sen bonustaulukon portaan, jonka mukaisesti asiakasomistajatalouden ostoista maksetaan Bonusta prosentteina muista ostoista ja Tankkausbonusta sentteinä/tankattu polttonestelitra polttonesteostoista.

Tankkausbonus maksetaan asiakasomistajatalouden pääjäsenelle koko asiakasomistajatalouden Tankkausbonusta kerryttävistä ostoista. Asiakasomistajatalouden henkilöt kerryttävät Tankkausbonusta yhteiseen bonusostokertymään omilla henkilökohtaisilla S-Etukorteillaan.

Asiakasomistajaa informoidaan maksetusta Tankkausbonuksesta sähköpostilla, mikäli hän on antanut sähköpostiosoitteensa S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin. Omalla S-kanavalla, S-mobiilissa ja S-Etukorttipäätteellä näkyvät tiedot asiakasomistajatalouden yhteenlasketuista bonusostoista ja tankatuista litroista sekä maksetun Tankkausbonuksen määrä. Ajantasaisen erittelyn Tankkausbonusta kerryttävistä ostoista asiakasomistajatalouteen kuuluvat näkevät mm. Omalta S-kanavalta ja S-mobiilista. Palveluissa asiakasomistajatalouden pääjäsen näkee asiakasomistajatalouden bonusostojen yhteenvetotiedot sekä kaikki talouden bonusostot tapahtumatasolla. Muut asiakasomistajatalouteen kuuluvat näkevät palveluissa asiakasomistajatalouden bonusostojen yhteenvetotiedot sekä omat ostonsa tapahtumatasolla.

3.2.4 Bonuksen kertymisen erityisehdot

Bonus kertyy ainoastaan asiakasomistajatalouden yksityisostoista. Bonusta ei myönnetä yrityksen nimissä olevilla maksukorteilla maksettaessa, vaikka kortissa olisi myös kortinhaltijan oma nimi.

Bonusta ei myönnetä laskutettavista ostoista eikä sopimushinnoitelluista tuotteista, ellei toisin ole sovittu. Bonus ei kerry S-ryhmän toimipaikoista tehdyistä tax-free-ostoista.

S-ryhmän lahjakorttien ostosta ei myönnetä Bonusta lahjakortin ostajalle, sen sijaan lahjakorteilla maksettavista ostoista myönnetään Bonusta ostosten tekijälle, mikäli hänellä on S-Etukortti.

Useimmista välitystuotteista, kuten rahapeleistä, ei myönnetä Bonusta.

Tupakkatuotteista, tupakan vastikkeista, tupakointivälineistä, tupakkajäljitelmistä, sähkösavukkeista ja nikotiininesteistä , yli 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävistä juomista sekä yli 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävistä elintarvikkeista kuten makeisista, jäätelöistä ja säilykkeistä ei myönnetä Bonusta.


Pullopantin osuus kirjataan bonusostoksi siinä vaiheessa, kun juomapakkaukset ostetaan ja pullopantit maksetaan. Bonus kertyy ostojen loppusummasta, joten kun pullopantit palautetaan, vähentää pullopalautus ostojen Bonusta kerryttävää loppusummaa.

S-ryhmän ravintoloiden asiakasomistajaedut on tarkoitettu asiakasomistajatalouksille, ei ryhmille. Asiakasomistajahintaisia tuotteita (tietyt viinit ja ruoka-annokset) myydään vain yksittäisille asiakasomistajille ja heidän pöytäseurueelleen, kun asiakasomistaja maksaa laskun. Asiakasomistaja voi saada Bonusta koko pöytäseurueen ostoista, mikäli hän maksaa koko laskun itse omalla henkilökohtaisella maksuvälineellään. Ryhmäasiakas (esim. häiden yms. sukujuhlien järjestäjä, joka maksaa koko laskun omalla henkilökohtaisella maksukortillaan tai käteisellä) voi saada S-Etukortilla Bonusta ostoistaan ja hyödyntää asiakasomistajahintaisia tuotteita, mikäli asiasta on nimenomaisesti sovittu jo tilauksen yhteydessä.

S-ryhmän hotellien asiakasomistajaetujen varmistamiseksi S-Etukortista on syytä ilmoittaa jo varausta tehdessä. Asiakasomistajahintainen majoitus ja Bonuksen saaminen edellyttää, että joku asiakasomistajataloudesta maksaa huoneen omalla henkilökohtaisella maksuvälineellä (esim. lahjaksi maksettava huone tai koko seurueen majoitus). Jotta majoitus kerryttää Bonusta, tulee huonevaraus tehdä S-ryhmän omien varauskanavien kautta. Näitä ovat sokoshotels.fi, radissonblu.fi, Sokos Hotellien ja Radisson Blu Hotellien Myyntipalvelut sekä Sokos Hotellit Suomessa, Tallinnassa ja Pietarissa ja Radisson Blu Hotellit Suomessa. Asiakasomistaja saa Bonusta asiakasomistajahintaisesta majoituksesta myös voucherilla maksaessaan, kun kyseessä on yksityismatka ja vapaa-ajan hinta. Hotelleissa Bonusta myönnetään kaikista yksityistalouden matkustukseen tarkoitetuista hinnoista ja hotellipaketeista (ei yrityshinnoista). Hotellien erilaisista ryhmähinnoista esim. sportti- ja kokoushinnoista myönnetään asiakasomistajille Bonusta, kun hän maksaa itse oman osuutensa laskusta. Hotelleissa hyväksytään vain yksi kanta-asiakaskortti kerrallaan, joten S-Cardia, Club Carlson-korttia tai lentoyhtiöiden kortteja (mm. Finnair Plus) käytettäessä ei myönnetä Bonusta S-Etukortilla.

S-ryhmän autoliikkeissä Bonus kertyy huolloista, varaosista ja tarvikkeista. Bonuksen kertyminen auton ostosta vaihtelee osuuskaupoittain.

ABC-liikennemyymälöistä ja –automaattiasemilta mittarikentältä ostetuista polttonesteostoista maksetaan prosentteina maksettavan Bonuksen sijaan Tankkausbonusta sentteinä/litra asiakasomistajatalouden pääjäsenen oman osuuskaupan bonustaulukon perusteella.

Yhteistyökumppanien osalta noudatetaan yhteistyökumppanikohtaisia, kulloinkin voimassaolevia Bonuksen kertymisen erityisehtoja. Erityisehdot esitellään S-kanavalla sekä erityisehtoja noudattavien yhteistyökumppanien verkkosivuilla.

3.2.5 Bonus- ja Tankkausbonustietojen tarkistaminen

Asiakasomistaja voi tarkistaa Bonukseen ja Tankkausbonukseen liittyviä tietoja Omalta S kanavalta, S-mobiilista sekä toimipaikkojen S-Etukorttipäätteiltä.

Omalle S-kanavalle kirjaudutaan S-tunnuksella, jonka asiakas luo ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Luonnin yhteydessä tulee tunnistautua pankkien TUPAS-tunnuksilla tai Mobiilivarmenteella. Omalle S-kanavalle voi kirjautua myös S-Pankin pankkitunnuksilla tai siirtyä sinne suoraan S-Pankin verkkopankista.

S-Etukorttipäätteeltä saa tietoa asiakasomistajatalouden bonusostokertymästä. S Etukorttipäätettä voi käyttää S-Etukortilla sekä omalla nelinumeroisella asiakastunnuksella, joka on tarkistettavissa Omalta S-kanavalta.

Bonus- ja Tankkausbonusmaksatuksen tarkistamiseksi asiakasomistaja saa halutessaan tulosteen asiakasomistajatalouden bonusostoista sekä kertyneestä Bonuksesta ja Tankkausbonuksesta asioimalla asiakaspalvelupisteessä.

3.3 Maksutapaetu

Maksutapaetu on 0,5 prosentin suuruinen asiakasomistajaetu, joka myönnetään S-ryhmän Suomen toimipaikoissa S-Etukortilla maksettujen, maksutapaedun piiriin kuuluvien ostojen loppusummasta. Maksutapaetu on osuuskaupan tapa palauttaa S-Etukortilla S-ryhmän toimipaikoissa maksamisesta syntyneitä kustannussäästöjä S-Etukortin maksuvälineeksi valinneille asiakasomistajatalouksille.

3.3.1 Kertyneen maksutapaedun maksaminen

Osuuskauppa maksaa asiakasomistajatalouden ostoista kertyneen maksutapaedun asiakasomistajatalouden pääjäsenen etujen maksutilille S-Pankkiin kertymiskuukautta seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Jos asiakasomistajan osuusmaksu ei vielä ole kokonaan maksettu, ohjataan maksettava maksutapaetu osuusmaksuun, kunnes se on kokonaan maksettu.

3.3.2 Maksutapaedun kertyminen

Maksutapaetu kertyy S-ryhmän Suomen toimipaikoissa S-Etukortilla maksetuista, maksutapaedun piiriin kuuluvista ostoista. Maksutapaetua kertyy kaikilla S-Etukorteilla, joissa on maksuominaisuuksia, sekä S-Tililtä (debit) että luotolla (credit) maksettaessa. Maksutapaetu on asiakasomistajatalouskohtainen. Kaikki asiakasomistajatalouteen kuuluvat henkilöt kerryttävät maksutapaetua S-Etukorteillaan maksamistaan ostoista asiakasomistajatalouden pääjäsenelle.

3.3.3 Maksutapaedun kertymisen erityisehdot

Maksutapaedun kertymiseen on rajoituksia esim. autokaupassa ja S-Raudassa. Autokaupassa maksutapaetu kertyy huolloista, varaosista ja tarvikkeista. Auton ostamisesta ei maksutapaetua kerry. S-Raudassa maksutapaetu kertyy niistä yksityistalouden tarpeisiin tehdyistä hankinnoista, joista Bonuskin kertyy. Maksutapaetua ei kerry nostoista eikä panoista eikä velan lyhennyksestä. Useimmista välitystuotteista, kuten rahapeleistä, ei myönnetä maksutapaetua. Maksutapaetua ei kerry tupakkatuotteista, tupakan vastikkeista, tupakointivälineistä, tupakkajäljitelmistä, sähkösavukkeista ja nikotiininesteistä, yli 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävistä juomista eikä yli 2,8 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävistä elintarvikkeista kuten makeisista, jäätelöistä ja säilykkeistä.

3.3.4 Maksutapaetutietojen tarkistaminen

Asiakasomistaja näkee maksetun maksutapaedun määrän Omalta S-kanavalta ja S mobiilista. Asiakasomistajaa informoidaan asiasta myös sähköpostilla, mikäli hän on antanut sähköpostiosoitteensa S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin. Kuluvan kuukauden maksutapaetuun oikeuttavien ostojen määrän voi tarkastaa Omalta S kanavalta, S-mobiilista, asioimalla asiakaspalvelupisteessä tai soittamalla S-ryhmän asiakasomistajapalveluun.

3.4 Ylijäämänpalautus

Osa osuuskaupoista voi jakaa liiketoiminnan tuloksena syntynyttä ylijäämää ylijäämänpalautuksena. Jos osuuskaupan edustajisto (/osuuskunnan kokous) päättää jakaa ylijäämänpalautusta, maksetaan se niille asiakasomistajille, joiden asiakasomistajuus on voimassa ylijäämänpalautusta maksavassa osuuskaupassa tilikauden viimeisenä päivänä ja joiden asiakasomistajuus maksuhetkellä jatkuu jossain S ryhmän osuuskaupassa.

Kulloinkin maksettava ylijäämänpalautuksen määrä päätetään vuosittain erikseen hallituksen esityksestä edustajistossa (/osuuskunnan kokouksessa). Ylijäämänpalautus perustuu bonusostoihin asiakasomistajan oman osuuskaupan omistamista toimipaikoista. Ylijäämänpalautuksen perusteeseen ei lasketa kuuluvaksi bonusostoja osuuskaupan tytäryrityksistä, muiden osuuskauppojen toimipaikoista, SOK:n yksiköistä tai S-ryhmän yhteistyökumppaneilta.

Ylijäämänpalautus maksetaan asiakasomistajan etujen maksutilille S-Pankkiin. Asiakasomistajaa informoidaan maksetusta ylijäämänpalautuksesta Omalla S-kanavalla ja sähköpostilla, mikäli hän on antanut sähköpostiosoitteensa S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin. Ylijäämänpalautusta ei makseta yhteisöille. Ellei asiakasomistajan osuusmaksu ole vielä kokonaan maksettu, ohjataan maksettava ylijäämäpalautus osuusmaksuun, kunnes se on kokonaan maksettu.

3.5 Osuusmaksun korko

Jos osuuskaupan edustajisto (/osuuskunnan kokous) päättää hallituksen esityksestä jakaa liiketoiminnan tuloksena syntynyttä ylijäämää osuusmaksun korkona, maksetaan se koko vuodelta niille asiakasomistajille, joiden osuusmaksu on kokonaan maksettuna tilikauden viimeisenä päivänä ja osuuteen liittyvä jäsenyys jatkuu koronmaksuhetkellä jossain S ryhmän osuuskaupassa. Asiakasomistajille, joiden osuusmaksu ei ole kokonaan maksettu, ei siis makseta osuusmaksun korkoa.

Kulloinkin maksettava koron määrä päätetään vuosittain hallituksen esityksestä edustajistossa (/osuuskunnan kokouksessa).

Osuusmaksun korko maksetaan asiakasomistajan etujen maksutilille S-Pankkiin. Asiakasomistajaa informoidaan koron maksamisesta sähköpostilla, mikäli hän on antanut sähköpostiosoitteensa S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin, sekä Omalla S kanavalla.

Osuuskauppa ilmoittaa maksetun osuusmaksun koron verottajalle. Asiakasomistajan tulee tarkistaa, että verovuonna saatu osuusmaksun korko on merkitty veroilmoitukseen pääomatulona. Tähän ei tarvita erillistä todistusta. Osuuskaupan maksama osuusmaksun korko on asiakasomistajalle pääomatuloa. S-ryhmän osuuskauppojen osalta noudatetaan muiden kuin julkisesti noteerattujen osuuskuntien verosäännöksiä, joiden mukaan osuusmaksun korosta veronalaista on 25 % ja verovapaata 75 %. Enintään 20 euron suorituksesta osuuskauppa ei tee ennakonpidätystä. Verottaja perii veron jäsenen lopullisen verotuksen yhteydessä.

3.6 Tuote- ja palveluedut

Asiakasomistajien tuote- ja palveluedut ovat hyödynnettävissä S-Etukortilla tai S mobiilisovelluksella välittömästi tuotteen tai palvelun oston yhteydessä. Edut voivat olla joko valtakunnallisia tai osuuskauppakohtaisia tai kohdennettuja tarkemmin jollekin rajatulle asiakasryhmälle esim. asiakkuuden tai palvelujen käytön perusteella. Asiakasomistajaeduista kerrotaan mm. asiakasomistajaviestinnässä, Yhteishyvä-lehdessä, S-mobiilissa, toimipaikoissa tai S kanavalla.

Tuote- ja palveluedut voivat olla luonteeltaan pysyviä, esim. S-ryhmän hotellien tarjoama, jatkuvasti voimassa oleva asiakasomistajahintainen yöpyminen. Pysyväisluonteisia etuja ovat myös Sokoksen kuukausittain vaihtuvat tuote-edut sekä ravintoloiden asiakasomistajatuotteet, kuten asiakasomistajaviinit tai asiakasomistajille erityishinnoitellut ruoka-annokset.

3.7 S-Etukortti

S-Etukortti on avain S-ryhmän asiakasomistajaetuihin. S-Etukortilla kertyy Bonus ja S Etukortin haltija on oikeutettu saamaan asiakasomistajan tuote- ja palveluedut. S Etukorttiin voi myös liittää S-Pankki Oy:n tuottamia maksuominaisuuksia. Yrityksille ja yhteisöille ei myönnetä S-Etukorttia. S-Etukortti on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.

Asiakasomistajalle tilataan S-Etukortti asiakasomistajaksi hyväksymisen yhteydessä. Myös muille ostoksia tekeville asiakasomistajatalouteen kuuluville henkilöille voidaan tilata omalla nimellä varustetut S-Etukortit. Kaikilla S-Etukortin haltijoilla on yhtäläinen oikeus tuote- ja palveluetuihin, mutta Bonus ja maksutapaetu kertyvät ja maksetaan asiakasomistajatalouden pääjäsenelle.

S-Etukortin näyttäminen ja lukeminen maksupäätteellä kassalla toimii valtuutuksena ostotietojen siirtämiseen S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin sekä ostotietojen näyttämiseen tapahtumatasolla asiakasomistajatalouden pääjäsenelle. Ostot rekisteröidään asiakasomistajatalouden yhteiseen ostokertymään, josta kertyvä Bonus, maksutapaetu ja ylijäämänpalautus maksetaan asiakasomistajatalouden pääjäsenelle.

Liittymistilanteessa asiakasomistajalle annetaan 1–2 väliaikaista S-Etukorttia, joilla kortinhaltijat voivat kerryttää Bonusta ja saada tuote- ja palveluetuja. Väliaikainen S Etukortti on voimassa vain korttiin merkityn määräajan. Varsinaisen S-Etukortin saavuttua postitse kotiin tulee väliaikainen kortti poistaa käytöstä leikkaamalla se kahtia.
Oikeus S-Etukorttiin päättyy, kun kuuluminen asiakasomistajatalouteen päättyy.

3.7.1 S-Etukortin katoaminen

Maksuominaisuuksia sisältävän S-Etukortin katoamisesta tulee viipymättä ilmoittaa sulkupalveluun p. 020 333 tai S-Pankin Asiakaspalveluun 010 76 5800 ma–pe 8–20 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/ min). Kortinhaltijan vastuu kortin väärinkäytöstä lakkaa ilmoitushetkellä. Käteiskortin katoamisesta riittää ilmoitus osuuskaupan asiakaspalvelupisteeseen uuden kortin tilaamiseksi.

3.8 S-Pankin asiakkuus

S-Pankki tarjoaa asiakasomistajille rahoituspalveluja: tilejä säästämiseen ja sijoittamiseen, maksamisen palveluja mm. maksuttoman verkkopankin kautta, luottoja talouden menojen tasaamiseen sekä mahdollisuuden liittää S-Etukorttiin maksuominaisuuksia.

Asiakasomistajalla tulee olla etujen maksutiliksi määritelty tili S-Pankissa rahana maksettavien etujen maksamiseksi.

S-Pankista saa lisätietoja osoitteesta s-pankki.fi tai soittamalla S-Pankin Asiakaspalveluun 010 76 5800 ma–pe 8–20 ( 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/ min).

3.9 Etujen maksutili

Asiakasomistajaksi liittymisen yhteydessä asiakasomistajalle avataan S-Pankkiin S-Tili, joka määritellään etujen maksutiliksi tai määritellään asiakkaan jo olemassa oleva tili etujen maksutiliksi. Etujen maksutiliksi määritellylle tilille maksetaan rahana maksettavat edut kuten Bonus. Rahana maksettavat edut maksetaan osuuskaupan hallituksen päätösten mukaisesti ainoastaan S-Pankissa olevalle tilille. Jos asiakasomistajalla on useita tilejä S-Pankissa, on niistä yksi määriteltävä etujen maksutiliksi.

S-Tili on lähdeverollinen avistaehtoinen tili, jonka avaaminen ja käyttö on maksutonta. S Tilin käyttövälineenä toimii debit-ominaisuudella varustettu S-Etukortti. Debit-ominaisuudella varustetulla S-Etukortilla voi tehdä myös tilillepanoja ja nostaa rahaa S ryhmän toimipaikoista (esim. Prismat, Sokokset, S-marketit, Salet ja Alepat), Visa-ominaisuudella varustetulla S-Etukortilla myös Ottopisteistä ja ulkomailla Visa-automaateista. Jos asiakkaan S-Etukortissa ei ole maksuominaisuuksia, voi hän tehdä käteisnostoja ja tilillepanoja asiakaspalvelupisteissä todistamalla henkilöllisyytensä. Verkkopankissa S-Tililtä voi maksaa laskuja ja tehdä tilisiirtoja.

S-Tilin ehdot löytyvät osoitteesta www.s-pankki.fi

Etujen maksutiliksi voidaan määritellä myös S-Tuottotili tai S-Rahastotili.

3.10 Mahdollisuus vaikuttaa osuuskaupan toimintaan

Asiakasomistajalla on mahdollisuus vaikuttaa osuuskauppansa hallintoon osallistumalla osuuskaupan edustajiston vaaliin (/osuuskunnan kokoukseen) sekä tulla valituksi osuuskaupan luottamuselimiin (edustajisto, hallintoneuvosto, hallitus, asiakastoimikunta).

Osuuskaupan edustajiston vaalijärjestyksessä säädetään asiakasomistajien äänioikeudesta sekä kelpoisuudesta asettua ehdokkaaksi edustajiston vaalissa. Äänioikeutettu on jokainen ennen vaalivuotta osuuskauppaan hyväksytty asiakasomistaja. Asiakasomistajan tulee olla täyttänyt 15 vuotta ennen vaalivuoden alkua. Äänioikeutta ei ole eronneella eikä erotetulla asiakasomistajalla eikä kuolleen oikeudenomistajilla.

Ehdokkaaksi osuuskaupan vaaleissa voidaan asettaa jokainen ennen vaalivuotta osuuskauppaan hyväksytty asiakasomistaja, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen ja asuu osuuskaupan alueella.

Asiakasomistajatalouteen kuuluvat voivat myös osallistua S-ryhmän asiakaspaneeliin. Paneeleihin ilmoittaudutaan Omalla S-kanavalla.

3.11 Yhteishyvä-lehti

Yhteishyvä-lehti lähetetään aktiivisesti S-ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden palveluja käyttäville asiakasomistajille S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä mainittuun Suomessa olevaan kotiosoitteeseen tai sähköisesti. Yhteishyvässä kerrotaan mm. ajankohtaisista asiakasomistajaeduista.

Jos asiakasomistaja ei halua vastaanottaa Yhteishyvä-lehteä postitse, voi asiakasomistajatalouden pääjäsen halutessaan tilata S-ryhmältä kuukauden edut sähköpostiin Omalta S-kanavalta. Asiakasomistaja voi myös estää lähetyksen ottamalla yhteyttä S ryhmän asiakasomistajapalveluun tai asioimalla asiakaspalvelupisteessä esim. Prismassa tai Sokoksessa. Yhteishyvä on luettavissa myös verkossa osoitteessa Yhteishyva.fi.

Asiakasomistajan on mahdollista kieltää yhteystietojensa käyttö suoramarkkinointiin. Tällöin asiakasomistajan rekisteritietoihin merkitään markkinoinninesto. Suoramarkkinoinnin kieltäneelle ei lähetetä Yhteishyvä-lehteä.

3.12 Asiakasomistajaedut eroamis- ja siirtotilanteissa

Asiakasomistajaedut päättyvät eroamishetkellä. Bonusta ja maksutapaetua ei makseta eroamiskuukaudelta. Osuusoikeuden siirtotilanteissa asiakasomistajaedut jatkuvat pääsääntöisesti katkeamatta. Bonus kertyy siirtokuukauden alusta uuden osuuskaupan bonustaulukon mukaisesti.
 


4 Tietosuoja ja tietojen käsittely

Osuuskauppa haluaa suojata asiakasomistajiensa ja asiakkaidensa yksityisyyttä sekä tiedottaa aktiivisesti henkilötietojen suojaamisessa noudattamistaan periaatteista. Henkilötietojen käsittelyssä osuuskauppa noudattaa Suomen lakeja ja asetuksia yksityisyyden suojasta.

4.1 S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteri

Osuuskaupalla on osuuskuntalain 4 luvun 14 § mukaan velvollisuus pitää jäsenistään jäsenluetteloa (Jäsenluettelo 2.1.2). S-ryhmän osuuskauppojen jäsenluetteloja ja muita asiakasomistajien ja heidän asiakasomistajatalouksiinsa kuuluvien asiakastietoja hallinnoidaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä. Rekisterin henkilötietolain mukaiseen rekisteriselosteeseen voi tutustua S-kanavalla, osoitteessa www.s-kanava.fi/rekisteriseloste.

S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä olevia tietoja käytetään mm. asiakasomistaja- ja asiakassuhteiden hoidossa ja yhteydenpidossa asiakkaisiin. Tietoja voidaan hyödyntää myös liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä (esim. sähköpostitse tehtävät asiakastutkimukset). Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös S-ryhmän (osuuskaupat ja SOK-yhtymä tytäryhtiöineen) ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole kieltänyt tätä erikseen. Markkinoinnin ja tutkimuskyselyt voi kieltää ilmoittamalla siitä S ryhmän asiakaspalveluun.

Rekisteritietoja ei luovuteta S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän ulkopuoliseen käyttöön.

S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin tallennetut tiedot perustuvat asiakkaan asiakasomistajasopimuksessa tai myöhemmin antamiin tietoihin. Lisäksi rekisteriin kerätään tiedot S-Etukorttia käyttäen tehdyistä bonusostoista. Rekisteriin voidaan kerätä ostotietoja tuotetasolla. Ostojen rekisteröiminen bonusostoiksi toimii valtuutuksena ostotietojen tallentamiseen rekisteriin.

Asiakasomistajatalouden pääjäsen näkee rekisteritiedoissaan sekä Omalla S-kanavalla ja S mobiilissa bonusostojen yhteenvetotietojen (kuukauden bonusostot yhteensä, kuukauden bonusostot yhteensä ketjuittain/ketjuryhmittäin, bonusprosentti ja maksettu Bonus) lisäksi kaikkien samaan asiakasomistajatalouteen kuuluvien henkilöiden tekemät ostot kuitin loppusummatasolla. Asiakasomistajatalouteen kuuluva näkee rekisteritiedoissaan ja bonusostotiedoissa Omalla S-kanavalla ja S-mobiilissa yhteenvetotietojen lisäksi vain omat ostonsa kuitin loppusummatasolla. Tarkemmat, tuote- tai tuoteryhmätasoiset ostotiedot kukin näkee rekisteritiedoissaan vain itse omalla S Etukortillaan tekemistään ostoista. Rekisterin tarkempi tietosisältö on selostettu rekisteriselosteessa. Rekisteriseloste on nähtävillä osoitteessa www.s-kanava.fi/rekisteriseloste.

4.2 Omien rekisteritietojen tarkastaminen

Omat tietonsa S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisterissä voi tarkastaa kahdella tavalla:
Omalla S-kanavalla voi tarkastaa omat perustietonsa (mm. nimi- ja yhteystiedot, markkinointiluvat ja kieltotiedot, tilaukset, tiedot osuuskaupan asiakasomistajuudesta ja asiakasomistajataloudesta), katsoa rahana maksetut edut ja bonusostotiedot asiakasomistajataloutensa ostoista yhteensä ja ketjuittain/ketjuryhmittäin sekä tilata ostotietoraportin, josta näkee omat, kuitin loppusummaa tarkemmalla tasolla rekisteriin kerätyt ostotietonsa. Omalla S-kanavalla voi tarkastella rekisteritietoja aina halutessaan veloituksetta.

Rekisteriotteen voi myös tilata kirjallisella, allekirjoitetulla rekisteriotepyynnöllä, joka palautetaan joko S-ryhmän asiakaspalvelupisteeseen (Prismat, suuremmat Sokokset ja valitut S-marketit) tai postitetaan rekisterinpitäjälle. Rekisteriotepyynnön voi tehdä vapaamuotoisena tai käyttämällä rekisteriotteen pyyntölomaketta, joka on tulostettavissa osoitteesta www.s-kanava.fi/rekisteriote. Rekisteriotepyynnöllä saa rekisteriotteen omista tiedoistaan veloituksetta kerran vuodessa.

4.3 Osoitteenmuutokset

S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin päivitetään väestötietojärjestelmästä asiakasomistajatalouteen kuuluvien asiakkaiden nimi- ja osoitemuutokset. Mikäli asiakas on tehnyt virallisen muuttoilmoituksen väestörekisteriin, eikä hänellä ole voimassaolevaa asiakasrekisterin päivityskieltoa väestötietojärjestelmässä, asiakkaan ei tarvitse ilmoittaa osoitteenmuutosta erikseen osuuskaupalle. Voimassaolevan osoitetiedon voi tarkistaa Omalta S-kanavalta.

Tietoa asiakasomistajuudesta saat

• asiakasomistajaviestinnästä
• omasta osuuskaupasta
• S-ryhmän Internet-sivuilta osoitteesta S-kanava.fi
• soittamalla S-ryhmän asiakasomistajapalveluun 010 76 5858 ma–pe 8–20 (0,088 €/min)


Asiakasomistaja on S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmään kuuluvan osuuskaupan henkilöjäsen.
Asiakasomistajatalous muodostetaan samaan talouteen kuuluvista henkilöistä, jotka kerryttävät yhteistä ostokertymää. Asiakasomistajatalous muodostetaan liittymisen yhteydessä pääjäseneksi määritellyn henkilön ympärille. Pääjäsenen tulee olla asiakasomistaja. Asiakasomistajatalouden ostoista kertyvät Bonus ja maksutapaetu maksetaan asiakasomistajatalouden pääjäsenelle. Asiakasomistajatalouteen voi tehdä tarpeen mukaan muutoksia (lisätä sekä poistaa henkilöitä taloudesta).

S-Etukortti on merkki S-ryhmän osuuskaupan asiakasomistajuudesta ja avain asiakasomistajaetuihin. Asiakasomistajan kanssa samaan asiakasomistajatalouteen kuuluvat voivat saada käyttöönsä S-Etukortin omalla nimellään varustettuna. S-Etukortti voi olla käteiskortti tai siihen voidaan liittää S-Pankin tarjoamia maksuominaisuuksia.

Bonus on ostohyvitys, jota asiakasomistaja saa S-ryhmän ja sen yhteistyökumppaneiden bonustoimipaikoista tekemiensä yhteenlaskettujen kuukausiostojen perusteella.

Maksutapaetu on 0,5 prosentin suuruinen asiakasomistajaetu, joka myönnetään S ryhmän Suomen toimipaikoissa S-Etukortilla maksettujen, maksutapaedun piiriin kuuluvien ostojen loppusummasta.