Sosiaaliset vaikutukset

Henkilöstön määrä

S-ryhmä on Suomen suurin yksityinen työllistäjä. Vuonna 2016 S-ryhmän palveluksessa oli lähes 40 500 eri alojen ammattilaista. Suurin osa henkilöstöstä työskentelee Suomessa, mutta s-ryhmäläisiä on myös Virossa, Venäjällä, Latviassa ja Liettuassa.

Henkilöstömäärä

30.11.2016*

2015

2014

Alueosuuskaupat

32 940

29 991

31 248

SOK-yhtymä (sis. Suomi ja lähialueet)

7 542

7 400

10 098

S-ryhmä yhteensä

40 482

37 758

40 292

* Vuodesta 2016 alkaen raportoidaan tilanne 30.11. Luku sisältää sekä aktiiviset että lepäävät työsuhteet, ja se kuvaa tarkimmin henkilöstömäärää vuositasolla, sillä vuoden lopussa kerätyissä luvuissa on mukana esim. kausiapulaisia. Vuoden 2015 ja 2014 luvut on kerätty ko. vuosien lopussa, ja ne sisältävät aktiiviset työsuhteet.

 

Työsuhteet

S-ryhmän pyrkimyksenä on tarjota pääasiallinen toimeentulo kaikille työntekijöilleen, jotka niin haluavat. Vaikka suurin osa työntekijöistä arvostaa edelleen kokoaikatyötä, osa-aikatyö on suosittua erityisesti alle 25-vuotiaiden nuorten ja työuran viimeisiä vuosia elävien keskuudessa. 

Työsuhteiden laatu (%)

30.11.2016*

2015

2014

Vakituiset

89

87

87

Määräaikaiset

11

13

13

Kokoaikaiset

40

37

36

Osa-aikaiset

60

63

64

 

 Lähtövaihtuvuus (%)

2016

2015

2014

Vakituisten työntekijöiden lähtövaihtuvuus

17,2

15,6

24,9

 

Nuorten työllistäminen

S-ryhmä on sitoutunut lisäämään nuorten työelämävalmiuksia ja avaamaan heille ovia työelämään. S-ryhmä on antanut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa se lupaa kasvattaa nuorista kaupan alan ammattilaisia. Töihin tulevat nuoret perehdytetään työtehtävien lisäksi työelämään yleisestikin – kaikkiin niihin toimintatapoihin ja käytäntöihin, jotka edistävät nuorten valmiuksia toimia työyhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.

S-Trainee- ja S-Päällikkö-valmennusohjelmat ovat vuodesta toiseen korkeakouluopiskelijoiden tai vastavalmistuneiden suosiossa.

Nuorten työllistäminen

2016

Kesätyöntekijät ja -harjoittelijat

13 000

S-Trainee-valmennettavat

9

S-Päällikkö-valmennettavat

12

 

Monimuotoisuus

Monimuotoisuuden, eli esimerkiksi tasa-arvon ja monikulttuurisuuden edistäminen on yksi S-ryhmän uuden vastuullisuusohjelman painopisteitä. Syrjintää ei hyväksytä missään tilanteessa ja työsopimus solmitaan tehtävään parhaiten soveltuvan hakijan kanssa.

Sukupuoli- ja ikäjakauma

30.11.2016*

2015

2014

Naiset, %

77

76

76

Miehet, %

23

24

24

Keski-ikä**

37

37

* Luku ei sisällä Inexiä, Meira Novaa eikä lähialueiden (Baltia ja Venäjä) työntekijöitä.

Monimuotoisuus

2016

2015

2014

Naisten osuus hallitusten jäsenistä, %

16

-*

-*

Naisten osuus johtoryhmien jäsenistä, %

10

9

9

Naisten osuus esimies- ja päällikkörooleissa, %

60

57

64

Alle 25-vuotiaiden osuus työntekijöistä, %

24

25

26

Yli 50-vuotiaiden osuus työntekijöistä, %

15

15

14

Eri kansallisuuksia

74

72

74

 Luvut sisältävät koko S-ryhmän henkilöstön tiedot. 

 

Työtyytyväisyys

Tyytyväiset ja hyvinvoivat työntekijät rakentavat menestyvän yrityksen. Siksi S-ryhmä pyrkii työyhteisötutkimuksessa kokonaistulokseen, joka on vähintään viisi pistettä korkeampi kuin Suomen yleisnormi. Tavoitteeseen päästiin myös vuonna 2016.

Työyhteisötutkimuksen tulokset (asteikko 0–100)

S-ryhmä 2016

Suomen yleisnormi 2016

S-ryhmä 2015

Suomen yleisnormi 2015

S-ryhmä 2014

Tyt-indeksi

72,6

65,6

72,6

65,4

71,3

Omistautuneisuusindeksi

76,0

72,1

76,4

71,7

75,0

Sitoutumisindeksi

71,9

67,0

71,6

66,8

70,0

Johtamisindeksi

72,7

64,1

72,7

63,9

71,5

Suorituskykyindeksi

70,7

61,5

70,8

61,3

69,9

Esimiestyön indeksi*

75,3

69,9

-

-

-

Keskiarvo kysymyksestä "Yrityksemme periaatteita ja arvoja noudatetaan yksikkömme päivittäisessä toiminnassa" (asteikko 1–4)

3,42

3,17

3,42

3,17

3,38

* Esimiestyön indeksi on uusi, eikä lukua ole saatavilla aikaisemmilta vuosilta.

S-ryhmän arvot perustuvat vastuulliseen osuustoimintaan, ja ne ohjaavat kaikkea ryhmän toimintaa niin johtajistossa kuin suorittavalla tasolla. Arvoja ja periaatteita noudatetaan hyvin yksiköiden päivittäisessä toiminnassa.

 

Työntekijöiden koulutus

S-ryhmän monialaisuus ja henkilöstön monipuolinen osaaminen tarjoavat mahdollisuuden pitkään ja pysyvään työsuhteeseen kaupparyhmän sisällä. Henkilöstöä tuetaan rohkeasti astumaan oman mukavuusalueensa ulkopuolelle ja laajentamaan omaa ammattitaitoaan.

Monipuolisten työtehtävien ja sisäisen liikkuvuuden lisäksi s-ryhmäläiset voivat osallistua ryhmän oman oppimis- ja valmennuskeskuksen, Jollas Instituutin, koulutuksiin.

Koulutus

2016

2015

2014

Jollas Instituutin valmennuspäivät

 1 276

1 230

1 356

Jollas Instituutin opiskelijamäärä

 11 665

12 204

15 700

Suoritetut verkkokoulutukset

 40 826

32 879

32 972

 

Työturvallisuus

Turvallinen työ- ja asiointiympäristö on työntekijöiden ja asiakkaiden perusoikeus. S-ryhmässä turvallisuuden varmistamiseen kuuluu niin tapaturmien ennaltaehkäisy kuin erilaisten vaara- ja läheltä piti -tilanteiden tunnistaminen ja välttäminen. Ennaltaehkäisyssä keskeistä on henkilöstön turvallisuusosaamisen jatkuva kehittäminen ja työhön liittyvien vaarojen säännöllinen tarkastelu.

Työtapaturmat

2016

2015*

2014

Työtapaturmien määrä

1 829

1 909

1 966

Tapaturmataajuus, kpl / milj. työtuntia

33

35

36

Työssä tapahtuneiden tapaturmien osuus, %

78

81

82

Työmatkoilla tapahtuneiden tapaturmien osuus, %

22

19

18

Vakavien tapaturmien osuus kaikista tapaturmista, %**

4,5

4,8

4,8

* Vuoden 2015 vuosikatsauksessa julkaistuja lukuja on täsmennetty.
** Vakavien tapaturmien osuus kaikista tapaturmista lasketaan kaavalla: yli 30 päivän poissaoloon johtaneiden työtapaturmien lkm / tapaturmien kokonaismäärä. 

 

Vastuullinen hankinta

S-ryhmän hankintatoimintaan sisältyy lukuisia vastuullisuuslinjauksia. Näitä ovat muun muassa tuotekohtaiset laatuvaatimukset, työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen riskimaaostoissa sekä syrjimättömyysperiaate.

S-ryhmälle tuotteita ja palveluja toimitti vuonna 2016 noin 20 000 tavarantoimittajaa ja palveluntarjoajaa. S-ryhmässä myytävistä tuotteista omien merkkien ja oman maahantuonnin osuus ostoista on noin viidennes.

Valtaosa, noin 85 prosenttia, S-ryhmässä myytävien tuotteiden ja palveluiden hankinnoista tehdään Suomesta. Suorat ostot maista, joissa riski ihmisoikeusloukkauksiin on korkeampi, muodostavat noin prosentin S-ryhmän kaikista hankinnoista. Riskimaavalmistuksen osuus vaihtelee suuresti tuoteryhmän mukaan. Esimerkiksi tekstiili- ja käyttötavaratuotteissa riskimaavalmistuksen osuus on suurempi kuin elintarvikkeissa.

S-ryhmän tavoitteena on tehdä kaikille tavaran- ja palveluntoimittajille ihmisoikeusriskien arviointi. Yleisen ihmisoikeusarvioinnin lisäksi riskejä arvioidaan tarvittaessa myös tarkemmin tuote-, raaka-aine- ja tavarantoimittajatasolla. Vuoden 2016 aikana jatkettiin epäsuorien riskimaahankintojen ja tuotteiden ainesosien vastuullisuuden seurantamallin kehittämistä yhdessä hankintakumppaneiden kanssa. 

S-ryhmän 10 suurinta hankintamaata % kokonaisostoista
Suomi 85,4
Alankomaat 2,4
Saksa 1,9
Espanja 1,6
Tanska 1,5
Ruotsi 1,4
Italia 1,1
Belgia 0,6
Hongkong 0,4
Iso-Britannia  0,4
S-ryhmän 10 suurinta riskihankintamaata % suorista riskimaaostoista % kokonaisostoista
Kiina 31,5 0,4
Intia  13,0 0,1
Thaimaa 11,9 0,1
Bangladesh 8,3 0,1
Indonesia 6,4 0,1
Turkki 6,1 0,1
Egypti 5,5 0,1
Etelä-Afrikka 5,1 0,1
Pakistan 3,2 0,0
Peru 2,8 0,0

Suorat ostot riskimaista viittaa ostoihin tavarantoimittajilta, joiden kotimaa on BSCI:n riskimaaluokittelun mukainen riskimaa. Epäsuorat ostot riskimaista viittaa ostoihin tavarantoimittajilta, joiden kotimaa ei ole riskimaa, mutta joiden myymä tuote on valmistettu riskimaassa tai pääraaka-aineen alkuperämaa on riskimaa. 

Tutustu tarkemmin S-ryhmän vastuullisuuslinjauksiin.

 

Tuotantoketjujen valvonta 

S-ryhmä keskittyy tavarantoimittajien seurannassa erityisesti maihin, joissa riskit työ- ja ihmisoikeuksien loukkauksiin ovat suurimmat. Tällaisia riskimaita ovat useat Afrikan, Aasian sekä Etelä- ja Väli-Amerikan maat ja tietyt Euroopan maat.

SOK-yhtymä on eettisissä periaatteissaan sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Lisäksi S-ryhmä on sitoutunut Business Social Compliance Initiative (BSCI) -periaatteisiin, jotka perustuvat YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin. BSCI:n rinnalla S-ryhmä käyttää hankintaketjujensa sosiaalisen vastuullisuuden seurannassa Supplier Ethical Data Exchange (Sedex) -tietokantaa.

S-ryhmän omien merkkien ja oman maahantuonnin suorista riskimaaostoista 97 prosenttia (2015: 82 prosenttia) tehdään BSCI:n mukaan tai vastaavalla mallilla auditoiduilta tavarantoimittajilta. Tavoitteena on, että kaikki oma merkki -tuotteiden riskimaatavarantoimittajat on auditoitu BSCI-auditoinnilla tai vastaavalla kolmannen osapuolen tarkastuksella.

BSCI-järjestelmässä riippumattomat auditoijat tarkastavat tuotantolaitoksia ja varmistavat, että järjestelmän kriteerit toteutuvat käytännössä. Auditoinneissa tarkastetaan muun muassa työaikakäytännöt, työturvallisuuskäytännöt sekä lakien mukaisen minimipalkan maksu.

Vuoden 2016 BSCI-auditoinneissa eniten kehitettävää havaittiin tehtaiden johtamiskäytännöissä, työajoissa sekä työturvallisuuskäytännöissä. 

 Tutustu tarkemmin auditointimalleihin otsikon Vastuullisen hankinnan vaatimukset alta. 

Vuoden 2016 auditoinneissa ei tehty Zero tolerance -havaintoja, eli havaintoja koskien esimerkiksi lapsityövoimaa, pakkotyövoimaa, välitöntä vaaraa aiheuttavia turvallisuuspuutteita tai lahjontaa.

 

Tuoteturvallisuus

Tuotteiden turvallisuuden varmistaminen on S-ryhmälle jokapäiväinen asia. Tuotteiden laatu arvioidaan jo ennen valikoimaan hyväksymistä ja päivittäisellä omavalvonnalla varmistetaan, että tuotteet ovat asiakkaalle turvallisia.

Omavalvontaa toteutetaan jokaisessa S-ryhmän ruokakaupassa ja ravintolassa. Tuotteiden tuoreutta ja laatua seurataan, ja mikäli tuotteen laatu on jostain syystä heikentynyt, se poistetaan myynnistä. Lisäksi esimerkiksi säilytyslämpötiloja ja tilojen siisteyttä seurataan säännöllisesti omavalvontasuunnitelman mukaisesti.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira koordinoi Oiva-järjestelmän mukaisia tarkastuksia elintarvikkeiden myynti- ja tarjoilupaikoissa. Tarkastuksissa käydään läpi muun muassa elintarvikkeiden lämpötilahallintaa, myymälän puhtaanapitoa sekä henkilökunnan toimintaa.

Vuonna 2016 S-ryhmän ruokakauppoihin ja ABC-marketteihin tehtiin yhteensä 610 Oiva-tarkastusta. Oiva-tarkastusten tuloksista 94,1 prosenttia oli oivallisia tai hyviä,  5,6 prosenttia korjattavia ja 0,3 prosenttia huonoja.

Virheelliseksi todettujen tuotteiden poistaminen markkinoilta on osa tuotteen laadusta ja turvallisuudesta huolehtimista. Tämän vuoksi S-ryhmä huolehtii jatkuvasti siitä, että tavarantoimittajien kanssa sovitut ja harjoitellut yhteiset hälytysjärjestelmät sekä toimintamallit takaisinvetojen toteuttamiseksi tai tuotteiden pysäyttämiseksi varastoissa toimivat aukottomasti ja nopeasti.

Tuotteen takaisinveto kuluttajilta tehdään aina, jos on syytä epäillä, että tuote voi aiheuttaa kuluttajille terveysvaaraa. 

Takaisinvedot S-ryhmän marketeista

2016

2015

Takaisinvedot myymälästä

276

244

Takaisinvedot kuluttajilta

42

40

 

S-ryhmän vuosikatsaus CSS