Eettinen toimintakulttuuri ja ihmisoikeudet

S-ryhmä on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikissa toiminnoissaan, ja tehtävämme on varmistaa, että kohtelemme henkilöstöämme ja asiakkaitamme syrjimättömästi, turvallisuudesta huolehtien ja monimuotoisuutta kunnioittaen. Arvioimme jatkuvasti ihmisoikeusvaikutuksiamme ja toimintatapojamme, joilla pyrimme varmistamaan, että myös hankintaketjuissamme tuotteita valmistetaan ihmisoikeuksia kunnioittaen ja kohtuullisissa työolosuhteissa.

Vuodesta 2017 asti olemme seuranneet niin sanottua eettistä indeksiä, joka on osa työtyytyväisyyskyselyämme. Indeksi mittaa henkilöstön luottamusta työnantajaansa, kokemusta yrityksen toimintatapojen eettisyydestä sekä siitä, miten yrityksen arvoja ja periaatteita noudatetaan päivittäisessä työssä. Indeksi oli 78,2, mikä vastaa arvosanaa hyvä. Indeksin asteikko on 0-100.

Auditoinnit

94 %

Kattavuus riskimaaostoista 
 
Henkilöstö arvioi eettisyyttä

78,2 %

Eettinen indeksi 
SERTIFIOINTIASTE OMIEN MERKKIEN MYYNTIVOLYYMISTA 2018

87 %

kahvi

82 %

tee

98 %

kaakao


Tavoitteet sertifioiduille tai vastuulliseksi varmennetuille raaka-aineille

100 %

kahvi 2019

100 %

tee 2020

100 %

kaakao ja suklaa 2020

Edistämme erityisesti seuraavia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Ihmisoikeudet S-ryhmässä

Kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme

S-ryhmä on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Lisäksi olemme sitoutuneet edistämään ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjuissamme.

Ihmisoikeussitoumuksemme koskee asiakkaitamme, henkilökuntaamme ja hankintaketjujemme työntekijöitä ja tuottajia. Ihmisoikeussitoumus on osa SOK-Yhtymän eettisiä periaatteita. Eettiset periaatteet koskevat koko SOK-Yhtymän henkilöstöä ja ovat SOK:n hallituksen hyväksymät. Monet osuuskaupoistamme ovat omaksuneet SOK-Yhtymän eettiset periaatteet myös omiksi periaatteikseen tai sitten heillä on omat periaatteet. Vuoden 2019 aikana tulemme lisäksi valmistelemaan ihmisoikeuksia koskevat periaatteet, jotka kokoavat yhteen ihmisoikeuksien johtamiseen, riskien ja vaikutusten arviointiin ja huolellisuusperiaatteen noudattamiseen liittyvät käytännöt.

Ihmisoikeusasioiden johtaminen on osa vastuullisuuden johtamistamme. Johtamismallin mukaisesti SOK:n hallitukselle ja ylimmälle johdolle raportoidaan säännöllisesti keskeiset ihmisoikeuksia koskevat tunnusluvut ja tapauskohtaisesti tärkeimmät hankkeet. Tavoitteet, toimenpiteet ja hankkeet määritellään yhdessä liiketoimintojen kanssa. Keskeisimmät tavoitteet on kytketty osaksi vastuullisuusohjelmaamme.

S-ryhmän ihmisoikeusvaikutukset

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti pyrimme huolellisesti arvioimaan ja ennakoimaan toimintamme ihmisoikeusvaikutukset sekä ehkäisemään ja lieventämään kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia. Ihmisoikeusvaikutusten arviointi on jatkuva prosessi. Vuosien 2017 ja 2018 aikana olemme arvioineet kunkin liiketoiminta-alueen osalta keskeiset ihmisoikeusvaikutukset, vaikutusten kohteet sekä kielteisten ihmisoikeusvaikutusten minimoimiseen tähtäävät huolellisuusperiaatteen mukaiset toimintatavat. Prosessi ei kuitenkaan pääty tähän, vaan seuraamme ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjuissa monin tavoin, muun muassa riskimaatavarantoimittajien auditointien ja riskiraaka-aineiden sertifiointien avulla.

Keskeisimpien ihmisoikeusvaikutustemme arvioinnissa on hyödynnetty eri järjestöjen ja viranomaisten raportteja ja tutkimuksia, maita koskevia riskinarviointeja, vuoropuhelua sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja ammattiyhdistysten kanssa, sekä omaa kokemustamme muun muassa tehtaiden työolojen valvonnasta. Vaikutukset ja toimenpiteet niiden pienentämiseksi on määritelty yhdessä liiketoimintojen kanssa, ja ne käsitellään SOK:n hallituksessa kevään 2019 aikana.

Vakavimmat suorat ihmisoikeusvaikutuksemme liittyvät asiakkaidemme ja henkilökunnanturvallisuuteen. Toimipaikkojen ja tuotteiden turvallisuuden varmistaminen, omavalvonta sekä esimerkiksi alkoholi- ja tupakkatuotteiden ikärajavalvonta, ovat jatkuvaa työtä, jolla varmistamme, ettei kenenkään turvallisuus vaarannu työssä tai asioidessa S-ryhmässä. Riskin toteutuminen onkin epätodennäköistä.

Asiakkaidemme ja henkilökuntamme syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus ovat myös mahdollisia suoria ihmisoikeusvaikutuksiamme. Syrjimättömyys tarkoittaa muun muassa asiakkaiden ja henkilökunnan tasapuolista kohtelua ja toimipaikkojen esteettömyyttä. Kunnioitamme myös työntekijöidemme oikeutta ammatilliseen järjestäytymiseen, emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää.

Meillä on mahdollisesti myös epäsuorasti vaikutusta tuotteiden ja palveluiden hankintaketjuissa työskentelevien ihmisten ihmisoikeuksiin. Vakavimmat epäsuorat ihmisoikeusvaikutuksemme ovat pakkotyö, syrjintä ja järjestäytymisoikeuden loukkaukset, lapsityövoiman hyväksikäyttö, elämiseen riittämätön palkka, ylipitkät työajat ja työterveyden- ja turvallisuuden vaarantaminen.

Yleisesti ottaen suurimmat ihmisoikeusriskimme liittyvät hankintaketjuissa maihin, joissa lainsäädäntö, sen toimeenpano ja valvonta ovat puutteellista tai jotka eivät ole ratifioineet kansainvälisiä työ- ja ihmisoikeussopimuksia; maihin, joissa työskentelee paljon maan sisäisiä tai ulkomailta tulleita siirtotyöläisiä; tuotteisiin ja raaka-aineisiin, joita tuotetaan korkean riskin maissa, ja jotka käyttävät paljon matalasti koulutettua työvoimaa; tavarantoimittajiin, jotka eivät ole sitoutuneet vastuullisuusaloitteisiin ja kehittäneet toimintatapoja vastuullisen hankinnan varmistamiseksi, sertifioimattomiin riskiraaka- aineisiin sekä pitkiin toimitusketjuihin. Lisäksi on huomioitava, että myös niin sanottujen ei-riskimaiden sisällä voi olla alueita, joihin liittyy kohonneita ihmisoikeusriskejä.

Yllä mainitut ihmisoikeusriskit eivät ole kaikenkattava lista vaan keskeisimmät ja vakavimmat ihmisoikeusvaikutukset, joiden pienentämiseen kiinnittämme erityistä huomiota. Myös muut ihmisoikeudet ovat yhtäläisen tärkeitä ja jatkamme työtä sen varmistamiseksi, että emme aiheuta haittaa niiden toteutumiselle.

Henkilökunnan koulutus

Vuonna 2018 koulutimme erityisesti hankintaa tekevää henkilökuntaa ihmisoikeusasioista. Koulutusta järjestettiin koko tavaratalo- ja erikoiskaupan ketjuohjauksen, Meira Novan ja epäsuoran hankinnan hankintayksiköille. Koulutusten ydin oli tunnistaa omiin tuotealueisiin liittyviä ihmisoikeusriskejä ja lisätä valmiuksia niiden käsittelyyn tavarantoimittajien kanssa.

Koulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti myös eettisten periaatteiden sisällöstä. Eettisten periaatteiden koulutuksessa käsitellään muun muassa lahjomattomuuden periaatetta, esteellisyyttä päätöksenteossa sekä tasa-arvoista kohtelua työyhteisössä. Koulutus on myös osa uusien työntekijöiden perehdytystä.

Henkilöstö arvioi eettisyyttä

78,2

Eettinen indeksi

Anonyymi ilmoituskanava eettisten periaatteiden rikkomuksille

Olemme perustamassa anonyymia ulkoista ilmoituskanavaa, johon eri sidosryhmät ja henkilöt voivat ilmoittaa eettisten toimintatapojen rikkomuksista. Tämän kanavan lisäksi sidosryhmille on tarjolla Kauppatapalautakunnan kanava, jonne voi raportoida epäreiluista kauppatavoista sekä amforin ilmoituskanava, johon voi ilmoittaa ihmisoikeuksien loukkauksista amforin jäsenten hankintaketjuissa.

Vastuullinen hankinta

Katse ihmisoikeuksiin myös hankintaketjuissa

 
 
 

Hankinnan vastuullisuudessa on olennaista, että toimittajavalinnassa ja yhteistyössä tavaran- ja palvelutoimittajien kanssa sovitaan odotukset ja niiden noudattamista seurataan. Hankintasopimuksissamme edellytämme kaikilta toimittajiltamme keskeisten työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä tuotteiden jäljitettävyyttä raaka-aineiden alkuperään saakka.

Edellytämme kolmannen osapuolen tekemiä tehdasauditointeja omien merkkien tuotteiden toimittajilta, joiden tuotteet on valmistettu sosiaalisen vastuun riskimaissa, tai joiden tuotteissa on käytetty riskimaista hankittuja raaka-aineita. Amfori BSCI:n riskimaalistan voit katsoa tästä.

Olemme kansainvälisen sosiaalisen vastuun järjestelmän amfori BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) jäsen ja osallistunut vuosia aktiivisesti järjestelmän ja sen työkalujen kehittämiseen. Amfori BSCI:n tavoitteena on parantaa työntekijöiden työoloja kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle sekä selkeyttää ja yhtenäistää yritysten tekemää tavarantoimittajavalvontaa. Amfori BSCI:n lisäksi käyttämme Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) -tietokantaa tavarantoimittajien vastuullisuuden seurantaan.

TOP 10 -hankintamaat

 

83,8 %

Suomi

 

2,7 %

Alankomaat

 

1,6 %

Saksa

 

0,7 %

Kiina

 

2,1 %

Ruotsi

 

1,5 %

Tanska

 

0,7 %

Belgia

 

1,9 %

Espanja

 

1,0 %

Italia

 

0,5 %

Iso-Britannia

TOP 10 suorat riskihankintamaat

 

42,9 %

Kiina

 

8,2 %

Etelä-Afrikka

 

5,4 %

Intia

 

4,2 %

Marokko

 

7,7 %

Kreikka

 

5,2 %

Turkki

 

3,5 %

Bangladesh

 

6,2 %

Thaimaa

 

4,2 %

Egypti

 

2,3 %

Panama

Taulukko: S-ryhmän hankintamaatPiilota taulukko

Ihmisoikeusriskien arviointi hankinnoissa

Hankinnan ihmisoikeusriskejä arvioidaan esimerkiksi maakohtaisia riskejä kuvaavan amfori BSCI:n riskimaalistan, raaka-aineiden riskienarviointityökalun sekä muiden käytössä olevien maa- ja raaka- ainekohtaisten tietolähteiden kautta. Lisäksi teemme säännöllisin väliajoin kaikille tavarantoimittajillemme kyselyitä sosiaalisen vastuun käytännöistä sekä tuotteiden alkuperästä. Tavarantoimittajakyselyistä näemme muun muassa kuinka toimittajien ymmärrys vastuullisuudesta kehittyy.

Suorat riskimaaostot

S-ryhmällä on noin 400 omien merkkien tuotteiden tavarantoimittajaa, jotka toimivat riskimaissa. Suorien riskimaaostojen osuus omien merkkien ostoista on 6 prosenttia. Suorista riskimaaostoista 94 prosenttia hankitaan kolmannen osapuolen auditoimilta tavarantoimittajilta. Vuonna 2018 BSCI-auditointi tehtiin 263 S-ryhmän tavarantoimittajan tehtaalle.

Epäsuorat riskimaaostot

Tuotteita, joiden valmistus tapahtuu matalan riskin maassa, kuten EU-alueella, mutta joiden pääraaka- aineen alkuperä on riskimaa, kutsutaan epäsuoriksi riskimaatuotteiksi. Omien merkkien epäsuorien riskimaatuotteista selvitämme pääraaka-aineen tuotantopaikan. Jos raaka-aineen tuotanto tapahtuu riskimaassa, edellytämme, että sen vastuullisuus varmennetaan kolmannen osapuolen auditoinnilla tai sertifioinnilla. Myös tuotantoalueelle tyypilliset ihmisoikeuskysymykset käydään läpi toimittajan kanssa.

Palveluostot

Tärkeimmille palvelutoimittajillemme tehtiin ihmisoikeuskäytäntöjen arviointikysely keväällä 2018. Arviointi oli jatkoa edellisenä vuonna päivitetyille sopimusvaatimuksille, joissa kiinnitimme erityistä huomiota työperäisen hyväksikäytön riskeihin Suomessa. Kyselyn pohjalta koulutettiin palveluhankinnoista vastaavat asiantuntijat, jotta heillä olisi hyvät valmiudet keskustella yhteistyökumppaneiden kanssa vastuullisuusodotuksista.

Matalan riskin ostot

Osa ostoista on arvioitu ihmisoikeusriskeiltään matalaksi, koska ne valmistetaan ja tuotetaan raaka- aineet mukaan lukien amfori BSCI:n määrittelemien matalan riskin alueilla.

Omien merkkien ostot 2018 (%)

Radikaali läpinäkyvyys hankintaketjuihin

Vuoden 2018 aikana kehitimme perinteisen auditointityön rinnalle uudenlaisen, juurisyihin pureutuvan tutkimusmallin. Sen tavoitteena on selvittää meille keskeisten tuotteiden tuotantoalueiden tai potentiaalisten hankinta-alueiden tyypillisiä ja ajankohtaisia ihmisoikeushaasteita ja niiden juurisyitä. Näin voimme tunnistaa keinot ja toimenpiteet, joita voimme tehdä tyypillisten haasteiden minimoimiseksi. Selvitykset tekee aina tutkittavan alueen tunteva ulkopuolinen yhteistyökumppani. Työkalua on kehitetty yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tutkimusmallin ensimmäisessä pilottiselvityksessä tutkittiin säilyketomaattien hankintaketjuja erityisesti Etelä-Italiassa Foggian alueella satokaudella 2018. Italia valikoitui tutkimuksen kohteeksi, koska se ei ole perinteinen riskimaa, vaan EU-maa, josta kuitenkin on viime vuosina raportoitu siirtolaistaustaisten työntekijöiden huonoja työoloja. Selvityksen teki kansalaisjärjestö Oxfam, joka tuotti selvityksen pohjalta riippumattoman raporttinsa.

Säilyketomaattien ihmisoikeushaasteet keskittyvät alkutuotantoon eli tomaattiviljelmille. Viljelmillä työskentelee paljon siirtolaistaustaisia työntekijöitä, jotka ovat hyvin haavoittuvassa asemassa työmarkkinoilla. Työntekijöitä rekrytoivat usein laittomat välittäjät, jotka perivät palkoista suuria työnvälitys- ja kuljetusmaksuja. Näin ollen työntekijälle jäävä palkka on pieni ja sen myötä myös asuinolot kehnot. Tiloilla esiintyy myös vakavia työturvallisuuspuutteita. Seuraavaksi pyrimme vaikuttamaan työntekijöiden olojen parantamiseksi Italiassa muun muassa keskustelemalla havainnoista tavarantoimittajiemme kanssa ja nostamalla siirtolaistyöntekijöiden ahdingon esiin vaikuttamistyössämme EU-tasolla.

Hyvän kauppatavan periaatteet

Olemme sitoutuneet hyvän kauppatavan periaatteisiin, joiden tavoitteena on turvata reilut pelisäännöt elintarvikeketjun toimijoiden keskuudessa. Periaatteiden tarkoituksena on turvata sopijaosapuolten kilpailukyky, vahvistaa keskinäistä luottamusta ja siten varmistaa sopimussuhteiden jatkuvuus. Hyvän kauppatavan periaatteet sisältävät esimerkiksi linjauksia kirjallisesta sopimisesta ennakoitavuudesta ja riskeistä vastaamisesta, ja niistä sovittiin vuonna 2011 EU:n komission ja elintarvikeketjun EU-järjestöjen välillä.

Suomessa elintarvikeketjun kauppatapalautakunta edistää hyvän kauppatavan mukaisia menettelytapoja elintarvikeketjussa. Lautakunta voi puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin antamalla esimerkiksi yleisiä hyvää kauppatapaa koskevia suosituksia. Lisäksi lautakunta voi kehittää alan eettisiä periaatteita ja niiden mukaisia menettelytapoja sekä antaa lausuntoja hyvän kauppatavan periaatteiden noudattamisesta. Olemme ottaneet lautakunnan suositukset huomioon.

Auditoinnit

Kolmannen osapuolen tehdastarkastukset

Keskitymme tavarantoimittajien seurannassa erityisesti maihin, joissa riskit työ- ja ihmisoikeuksien loukkauksiin ovat suurimmat. Tällaisia amfori BSCI:n määrittelemiä riskimaita ovat useat Afrikan, Aasian sekä Etelä- ja Väli-Amerikan maat ja tietyt Euroopan maat. Riskimaaostomme tehdään auditoiduilta tavarantoimittajilta.

Auditoinneilla tarkoitetaan tehdastarkastuksia, kuten amfori BSCI-auditointia tai vastaavaa kolmannen osapuolen tarkastusta. Amfori BSCI-järjestelmässä riippumattomat auditoijat tarkastavat tuotantolaitoksia ja varmistavat, että järjestelmän kriteerit toteutuvat käytännössä.

Auditoinneissa tarkastetaan muun muassa työaikakäytännöt, työturvallisuuskäytännöt sekä lakien mukaisen minimipalkan maksu.

S-ryhmän omien merkkien ja oman maahantuonnin suorista riskimaaostoista 94 prosenttia on auditoitu. Auditoitujen riskimaaostojen osuus väheni hieman edellisvuodesta osittain siksi, että Kreikka muuttui vuoden 2018 alusta riskimaaksi. Kaikkia kreikkalaisia toimittajia ei voitu vuoden aikana auditoida auditoijien saatavuudesta johtuen. Lisäksi kaikille käyttötavarakaupan tavarantoimittajille ei saatu auditointia vuoden aikana. Tavoitteena on, että kaikki oma merkki -tuotteiden riskimaatavarantoimittajat on auditoitu amfori BSCI-auditoinnilla tai vastaavalla kolmannen osapuolen tarkastuksella.

 

Ostot auditoiduilta tuottajilta 2018, %

Auditointien arvosanat

Vuoden 2018 amfori BSCI-auditoinneissa eniten kehitettävää havaittiin johtamis- ja työaikakäytännöissä.

Jos auditoinnin tulos on heikko, tekee tehdas suunnitelman korjaavista toimenpiteistä, jonka noudattamista seurataan uudella auditoinnilla. Yhteistyötä kumppanin kanssa ei katkaista, koska se ei edistä työntekijöiden asemaa tehtailla eikä viljelmillä, vaan paras tapa kehittää toimintaa on tehdä se yhdessä. Tästä kertoo myös ensiauditointien ja uudelleenauditointien tulokset.

Toiminnan kehittämiseksi amfori BSCI järjestää tavarantoimittajille koulutuksia tyypillisten auditoinneissa havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja kannustamme toimittajia osallistumaan koulutuksiin. Olemme myös mukana pohjoismaisessa hankkeessa, jossa kehitetään uutta koulutustyökalua tehdastyöntekijöille. Työkalua testataan vuoden 2019 alussa thaimaalaisilla elintarviketehtailla.

S-ryhmän BSCI-auditointien tulokset 2018, %

Vuoden 2018 auditoinneissa ei ollut E (Unacceptable) -tuloksia tai Zero Tolerance -havaintoja, eli havaintoja koskien esimerkiksi lapsityövoimaa, pakkotyövoimaa, välitöntä vaaraa aiheuttavia turvallisuuspuutteita tai lahjontaa.

BSCI-auditointien tulokset osa-alueittain 2018

Sertifioidut tuotteet ja raaka-aineet

Valintoja omien arvojen mukaisesti

Haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä valintoja omien arvojensa mukaisesti tarjoamalla laajasti kotimaisia sekä ympäristö- tai vastuullisuussertifioituja tuotteita eri tuoteryhmissä.

Kahvi, tee ja kaakao

Kahvin, teen ja kaakaon tuotantoon liittyy ihmisoikeus- tai ympäristörikkomusten riskejä, koska tuotanto keskittyy kehittyviin maihin, joissa lainsäädännön noudattaminen ja viranomaisten valvonta voivat olla heikommalla tasolla. Tavoitteenamme on, että omien merkkien tuotteissa sekä ravintoloissamme käytetään ainoastaan vastuullisuussertifioitua tai vastuulliseksi varmennettua kahvia, teetä ja kaakaota.

Vastuulliseksi varmennetulla tarkoitamme, että hankintaketju on varmennettu auditoinnein alkutuotantoon saakka. Hyväksyttäviä sertifikaatteja ovat esimerkiksi Reilu Kauppa, UTZ ja Rainforest Alliance.

Sertifiointiaste omien merkkien myyntivolyymista

87 %

Kahvi

82 %

Tee

98 %

Kaakao

Taulukko: sertifiointiasteetPiilota taulukko
Tavoitteet sertifioiduille tai vastuulliseksi varmennetuille raaka-aineille

100 %

KAHVI 2019

100 %

TEE 2020

100 %

Kaakao ja suklaa 2020

Palmuöljy

Palmuöljy on maailman käytetyin kasviöljy ja sen tuotantoon liittyy haasteita kuten metsäkatoa, luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä sekä työntekijöiden puutteellisia työolosuhteita etenkin Kaakkois-Aasiassa.

Olemme sitoutuneet kestävästi tuotetun palmuöljyn käyttöön. Tavoitteena on, että vuonna 2021 S-ryhmän omien merkkien tuotteissa ja ravintoloiden syväpaistoöljyssä käytetään vain sertifioitua palmuöljyä, joka on jäljitettävissä palmuöljyplantaaseille (RSPO segregated). Olemme olleet vastuullisen palmuöljyn järjestön RSPO:n (Roundtable on Sustainable Palm Oil) jäsen vuodesta 2011 saakka.

 
RSPO sertifioidun palmuöljyn käyttö
2016 2017 2018
99 99 99
Palmuöljyn sertifiointiaste

99 %

 

 
RSPO segregated palmuöljyn käyttö
2016 2017 2018
71 88 89
RSPO Segregated sertifiointiaste

89%

 

Tavoite sertifioidun palmuöljyn käytölle

100 %

Vuoden 2021 loppuun mennessä

Luomutuotteet

Luomutuotteiden kysyntä ja valikoimat jatkavat kasvuaan. Vuoden lopussa ruokakauppojemme valikoimissa oli 4100 luomutuotetta ja niiden myynti kasvoi 10 prosenttia. Luomutuotteiden osuus elintarvikkeiden myynnistä oli 2,5 prosenttia.

Luomutuotteet

4100

määrä valikoimissa

 

10 %

myynnin kasvu

 

2,5 %

osuus elintarvikkeiden myynnistä

Kalat ja äyriäiset 

Ruokakaupoissamme halutaan tarjota kuluttajille vastuullisesti pyydettyä kalaa kestävistä kalakannoista. Kalatuotteiden hankinnassa noudatetaan S-ryhmän kalalinjausta, joka pohjautuu lajien uhanalaisuusluokitukseen, WWF:n kuluttajan kalaoppaaseen, Marine Conservation Societyn suosituksiin sekä Luonnonvarakeskuksen tutkimustietoon. Linjaus koskee S-ryhmän keskitettyä hankintaa ja osuuskauppojen omaa hankintaa sekä S-ryhmän ruokakaupoissa että ravintoloissa.

Kalalinjauksen perusperiaate on, että valikoimiin ei hyväksytä kaloja uhanalaisista, vaarantuneista tai ylikalastuksen kohteena olevista kalakannoista, ja kalan alkuperän tulee aina olla tunnettu. Myöskään alamittaisia tai rauhoitettuja kaloja ei hyväksytä valikoimiin. Monille kalalajeille on asetettu erillisiä kalastusaluetta tai -menetelmää koskevia kriteereitä, kuten esimerkiksi pohjatroolauksen tai tonnikaloja koskeva ajoverkkojen kielto. Kalalinjaus päivitetään joka toinen vuosi, ja viimeisin päivitys tehtiin vuonna 2018.

Oma merkki -tonnikalatuotteiden valmistajilta edellytetään jatkossa erillisten laji-, alue- ja pyyntitaparajoitusten noudattamisen lisäksi osallistumista International Seafood Sustainability Foundationin (ISSF) toimintaan. Tonnikalaa toimittavien suurten kurenuotta-alusten tulee myös olla rekisteröity ISSF:n Proactive Vessel Register -alustietokantaan. ISSF:n toiminnassa mukana olevat toimijat ovat sitoutuneet vastuullisiin pyyntimenetelmiin ja kolmannen osapuolen auditointeihin toimintansa varmentamiseksi.

Vuoden lopussa ruokakauppojemme valikoimissa oli 115 MSC-sertifioitua tuotetta, joista 50 oli omien merkkien tuotteita. Food Market Herkussa on Suomen ainoa MSC-sertifioitu kalatiski.

MSC-sertifioidut tuotteet 2018

115

kpl valikoimissa

 

50

kpl Oma merkki -tuotteissa

Jäljitettävää kotimaista kalaa ruokapöytiin

Kotimaisen kalan tarjonnan lisääminen on osa Ruokamanifestiamme ja Terveellisempää lapsille -aloitettamme. Kotimaista-sarjaan onkin tuotu useita helppoja kotimaisia kalatuotteita, kuten silakkapihvit, friteeratut muikut ja tuore kuhafilee.

Ruokaketjun läpinäkyvyys otti harppauksen, kun asiakkaat voivat tarkistaa Kotimaista-kuhansa kalastuspaikat Kuhatutka-sovelluksen avulla. S-ryhmän vähittäiskaupan sovellus on rakennettu blockchain- eli lohkoketjuteknologialla, jota kokeiltiin elintarvikealalla ensimmäistä kertaa Suomessa.

Monimuotoisuus

Arvostamme toisiamme ja kunnioitamme monimuotoisuutta

S-ryhmässä työskentelee yli 40 000 kaupan alan ammattilaista hyvin monenlaisissa tehtävissä myyjistä ja kokeista varastotyöntekijöihin ja asiantuntijoihin. Monimuotoisuutta kunnioittava ja tukeva työyhteisö takaa tasa-arvoisen kohtelun ja yhdenvertaiset mahdollisuudet jokaiselle.

Toisten kunnioittaminen ja arvostaminen, syrjimättömyys ja tasa-arvo ovatkin keskeisiä periaatteitamme. Meillä jokainen työntekijä voi olla oma itsensä. Osaaminen, suhtautuminen työntekoon ja oppimiskyky ratkaisevat, eivät persoonaan liittyvät taustatekijät.

S-ryhmän eri yrityksissä Suomessa laaditaan vuosittain henkilöstö-, koulutus-, tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma laaditaan työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Tasa-arvosuunnitelman tehtävänä on edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työelämässä ja yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Haluamme edistää monimuotoisuutta myös viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Esimerkiksi Prisman pukeutumisen muoti kuuluu kaikille -slogania on pyritty tuomaan esille muun muassa siten, että vaatteita tuovat esille erinäköiset, -kokoiset ja -ikäiset ihmiset. Prisma toimi myös vuoden 2018 Helsinki Pride - tapahtuman pääyhteistyökumppanina.

Työntekijöiden monimuotoisuus

ERI KANSALLISUUKSIA

76

TYÖNTEKIJÖIDEN KESKI-IKÄ 

36

 

Työntekijöiden ikä, %
S-ryhmän työntekijöiden sukupuolijakauma naiset/miehet 2018, %
Taulukko: S-ryhmän työntekijöiden sukupuolijakaumaPiilota taulukko
Naisten osuus

21 %

hallitusten jäsenistä

13 %

johtoryhmien jäsenistä

66 %

Esimies- ja päällikkörooleissa

Taulukko: Naisten osuusPiilota taulukko

Tietosuojaperiaatteet

Meillä asiakas on kuskin paikalla

Henkilötietojen huolellinen ja lainmukainen käsittely on meille tärkeää. Vuonna 2018 jatkoimme jo edellisenä vuotena aloitettua tietosuojahanketta, jonka keskeisenä tavoitteena oli täyttää yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimustenmukaisuus S-ryhmälaajuisesti. Hankkeen aikana loimme ja otimme käyttöön S-ryhmätasoisia toimintatapoja.

Kuvasimme ja julkistimme muun muassa S-ryhmän tietosuojaperiaatteet, jotka ohjaavat kaikkea henkilötiedon käsittelyä. Periaatteiden tarkoituksena on varmistaa tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattaminen kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.

Perehdytämme ja koulutamme jokaisen henkilötietoja käsittelevän työntekijän työtehtäviensä mukaisesti. Tavoitteemme on, että jokainen henkilötietoja käsittelevä on tietoinen tietosuojaa koskevista vaatimuksista ja ohjeistuksista ja osaa toimia niiden mukaisesti.

30 000

tietosuojakoulutuksen suorittanutta työntekijää

Tietosuojaperiaatteiden toteuttamisella mahdollistamme uusien ja parempien palveluiden tuottamisen  asiakasomistajillemme ja muille asiakkaillemme. Tietosuojaperiaatteilla myös tuemme liiketoimintojemme tarpeita, tuloksellisuutta ja jatkuvuutta.

Meillä asiakas on kuitenkin kuskin paikalla asiakastiedon hyödyntämisessä. Asiakkaalla on mahdollisuus päättää, mihin hänen asiakas- ja ostotietojaan voidaan käyttää. Kehitämme asiakastiedoilla palveluita, jotka hyödyttävät ennen kaikkea asiakkaita itseään.

Harkitut, selkeät ja yhteiset toimintatavat ovat edellytys sille, että meihin voidaan luottaa henkilötietojen käsittelijänä.

S-ryhmän tietosuojaperiaatteet löydät S-ryhmä.fi:stä.