Ansvarsprogram

Som konsumentkooperativ ser S-gruppen utvecklingen av sitt företagsansvar framför allt som en strävan att göra bättre det som våra ägarkunder och andra intressegrupper upplever som viktigt. Vår målsättning är att vara en föregångare i fråga om företagsansvar.

S-gruppens ansvarsprogram, som gäller till år 2016, bygger på fyra teman:

  • välstånd genom kooperation,
  • personalens välbefinnande och motivation,
  • hållbara produkter och tjänster,
  • resurseffektivitet.

Temana i programmet för företagsansvar, tyngdpunktsområdena för dess utveckling och dess nyckeltal grundar sig på en analys av intressegrupperna från år 2011 och de globala megatrenderna inom företagsansvar.

Då vi gjorde upp programmet bedömde vi vilken inverkan intressentgruppernas förväntningar och de globala megatrenderna har på S-gruppens verksamhet i avseende på både risker och möjligheter.

Läs mer om förverkligandet av ansvarsprogrammet S-gruppens årsöversikt 2014.