SOK-koncernen

SOK-koncernens förvaltning och ledning

S-gruppens affärsverksamhet är organiserad i landstäckande kedjor. Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK), som ägs av handelslagen, producerar centralt de gemensamma servicefunktionerna.

SOK fungerar som centralhandel för handelslagen och producerar dem inköps-, expert- och stödtjänster. SOK svarar för den strategiska styrningen av S-gruppen och för utveckling av de olika affärsdrivande kedjorna.

SOK är ett finländskt andelslag. Dess beslutsfattande och förvaltning styrs av lagen om andelslag, de regler som gäller för affärsområdenas verksamhet samt SOK:s stadgar. Dotterbolagens verksamhet regleras av bl.a. lagen om aktiebolag samt av koncernprinciperna som styr hela koncernens verksamhet.

 

SOK:s förvaltningsråd 

Valt 26.4.2018

SOK:s förvaltningsråd skall representera det breda ägarunderlaget och verka som forum för gemensamma viljeyttringar avseende de centralaste strategiska frågorna. Förvaltningsrådet skall göra de stora linjedragningarna och bevaka medlemmarnas intressen. Förvaltningsrådet fastställer på förslag av styrelsen alla strategiska linjedragningar inom S-gruppen och SOK-koncernen.


Ordförande: Matti Pikkarainen, teologie doktor, Uleåborg

Första viceordförande: Timo Santavuo, advokat, Björneborg

Andra viceordförande: Antti Määttä, verkställande direktör, Muurame

Jorma Bergholm, verkställande direktör, Helsingfors

Pentti Hämäläinen, advokat, Fredrikshamn

Tapio Kankaanpää, verkställande direktör, Kuopio

Henrik Karvonen, verkställande direktör, Kuusamo

Sinikka Kelhä, advokat, Raumo

Kimmo Koivisto, lantbrukare, S:t Bertels

Martti Lokka, verkställande direktör, Otava

Matti Manner, lagman, Turku             

Anne Mäkelä, advokat, Kelviå

Hannu Pelkonen, verkställande direktör, Kajana

Timo Rajala, vicehäradshövding, Ackas

Jarkko Rautaoja, diplomingenjör, Heinola

Kari Suninen, verkställande direktör, Villmanstrand

Matti Timonen, lantbrukare, Nurmes

Elina Varamäki, prorektor, Seinäjoki

Kristian Westerholm, agronom, Ingå

Kim Wrange, överlärare, Lehmo

Personalrepresentanter:

Ulla Kivilaakso, marknadschef, Helsingfors

Iiris Merimaa, förvaltningassistent, Helsingfors

 

SOK:s styrelse 2018

SOK:s styrelse representerar andelslaget och ansvarar för dess förvaltning och för att verksamheten är tillbörligt ordnad enligt lagar och förordningar i SOK-koncernen. Som särskild uppgift har styrelsen att bereda strategiska beslut för förvaltningsrådet samt att besluta om SOK:s och dess dotterbolags verksamhetsplaner.


Styrelseordförande, koncernchef Taavi Heikkilä, SOK, Helsingfors

Verkställande direktören Heikki Hämäläinen, Osuuskauppa Suur-Savo, S:t Michel

Verkställande direktören Juha Kivelä, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Joensuu

Verkställande direktören Hannu Krook, Varuboden-Osla Handelslag, Kyrkslätt

Verkställande direktören Veli-Matti Liimatainen, Helsingfors Handelslag Elanto, Helsingfors

Verkställande direktören Timo Mäki-Ullakko, Pirkanmaan Osuuskauppa, Tammerfors

Verkställande direktören Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahtis 

 

SOK:s koncernledningsgrupp

SOK-koncernens koncernledningsgrupp har som uppgift att stöda koncernchefens ledande av SOK-koncernen och S-gruppen. Ledningsgruppen koordinerar och behandlar bl.a. de viktigaste förslagen till styrelsen. Dessutom behandlar den operativa ärenden inom SOK-koncernens samtliga ansvarsområden.

 

Koncernchef Taavi Heikkilä, SOK

Fältchef Arttu Laine, affärsgrupperna, logistik- och inköpsbolagen

Direktör, CFO, Jari Annala, SOK Ekonomi och administration

Direktör Susa Nikula, SOK Personal

Direktör Sebastian Nyström, SOK Strategi 

Direktör Jorma Vehviläinen, SOK:s affärsverksamhet

Direktör Veli-Pekka Ääri, SOK Kundrelationer, kommunikation och digitala tjänster

SOK-koncernens etiska principer

S-gruppen är en del av S-gruppens nätverk av företag, vars verksamhet syftar till att producera tjänster och förmåner åt handelslagens medlemmar, dvs. ägarkunder. Den vardagliga verksamheten ska uppfylla de etiska förväntningar som olika intressentgrupper har på SOK-koncernen.

Vi agerar ärligt

Vi håller löftena vi ger varandra, våra kunder och våra andra intressentgrupper. Vi tar vårt ansvar för produkterna och tjänsterna som vi har sålt till våra kunder, och hjälper våra kunder att lösa problem som eventuellt uppstår på grund av dem.

Vi är omutliga

Vi tar inte emot och ger inte olämpligt stora varu-, mat-, dryck- eller resepresenter eller andra förmåner. Vi låter inte gåvor eller förmåner vi har mottagit påverka våra beslut. Vi försöker inte påverka tjänsteinnehavare eller politiker lagstridigt eller i övrigt olämpligt.

Vi värderar och högaktar varandra

Vi agerar jämlikt. Vi bemöter varandra sakligt och rejält och diskriminerar ingen. Vi uppskattar varandras arbete oberoende av vilka arbetsuppgifterna är. Vi respekterar varandras individualitet och pluralismen i våra arbetsgemenskaper. Vi känner ansvar för hela S-gruppens framgång och rykte.

Vi konkurrerar med rent spel

Vi framhåller våra egna starka sidor, inte konkurrenternas svaga. Vi samarbetar kring intressebevakning och utveckling av våra affärsområden med branschorganisationer och andra sammanslutningar inom ramarna för konkurrenslagstiftningen.

 

Vi kommunicerar öppet

Vi rapporterar både de goda och de dåliga nyheterna i vår kommunikation. Vi kommunicerar alltid i rättan tid och förståeligt. Vi är transparenta och öppna Vi iakttar principerna för dataskydd vid hanteringen av personuppgifter.

Vi följer god förvaltningssed

Vi följer god förvaltningssed på alla nivåer i organisationen. Vi förutsätter att alla som arbetar med administration hos oss förstår betydelsen av god förvaltningssed.

Vi arbetar enligt gällande regler och avtal

Vi följer den gällande lagstiftningen och avtalen som vi har ingått. Vi strävar efter att förutse kommande lagstiftning och förbereda oss kontrollerat för den.

Vi arbetar ansvarsfullt och förutsätter det också av våra samarbetspartner

Vi förutsätter långsiktigt partnerskap som gagnar bägge parter. Vi söker samarbetspartner, vars verksamhet är i samklang med våra värderingar och principer.

Det åligger varje anställd i SOK-koncernen att följa och främja dessa principer. Anställda som ser eller misstänker att man bryter mot dessa principer uppmanas meddela sin misstanke till sin närmaste chef, eller, vid behov, till personen som ansvarar för företagssäkerheten eller den interna revisionen vid det egna företaget. Eventuella anvisningar som kompletterar principerna måste vara i linje med dessa allmänna etiska principer.

 

Ledningen för och cheferna i SOK-koncernen ansvarar för att de etiska principerna introduceras och tas i bruk i organisationen.

 

Helsingfors 20.1.2011

SOK styrelsen