Intressentgrupper

I S-gruppen för man planenlig dialog med intressentgrupperna. Syftet med dialogen är att förmedla information om S-gruppen, att öka den ömsesidiga förståelsen och att utnyttja intressentgruppernas kunnande då S-gruppens verksamhet utvecklas.

 

Arbetet med intressentgrupper i S-gruppen leds målinriktat och mäts årligen.  S-gruppen har definierat sina centrala intressentgrupper, deras förväntningar och inverkan på S-gruppen. Dessutom har man beslutat formerna för samarbetet med respektive intressentgrupp.

Ägarkunderna, dvs. regionhandelslagens ägare, är den största intressentgruppen. Övriga intressentgrupper är t.ex. medier, organisationer, varuleverantörer och offentliga beslutsfattare.

Medierna

S-gruppen är ett stort finländskt företag som brett intresserar medierna. S-gruppen strävar efter att aktivt hålla medierna underrättade om handelsgrupperingens verksamhet.

Organisationer

S-gruppen svarar öppet på frågor och respons, vare sig det gäller kundrespons eller frågor från medborgarorganisationer.

Samarbetet mellan SOK och WWF är ett exempel på gruppens dialog med organisationer. Med det tvååriga samarbetet har man strävat efter att främja S-gruppens ansvar, i synnerhet vad gäller hållbart och resurseffektivt utnyttjande av naturresurser. I och med samarbetet har SOK stött WWF:s strävan att främja hållbart utnyttjande av naturresurser.

SOK representerar S-gruppen i olika intresseorganisationer. Organisationerna bevakar de i handelsbranschen verksamma företagens intressen både i hemlandet och i EU. SOK är t.ex. medlem i  Dagligvaruhandeln rf ,  Tekstiili- ja Muotialat TMA ry, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry och Öljy- ja biopolttoaineala ry

Via olika branschorganisationer deltar SOK också i Näringslivets centralförbund EK:s verksamhet;  SOK:s koncernchef Taavi Heikkilä är dess viceordförande. SOK är välrepresenterat också i internationella handelsorganisationer.

Varuleverantörer

Som stor aktör har S-gruppen många olika och olika stora varuleverantörer. S-gruppen bemöter alla leverantörer jämlikt och håller sig till sina etiska principer i relationen med varuleverantörer. I enlighet med våra etiska principer agerar vi ärligt och ansvarsfullt och förväntar oss detsamma av våra samarbetspartner.

SOK och en del av handelslagen har registrerat sig i EU:s register över god handelssed.

Offentliga beslutsfattare

S-gruppen vill delta öppet och aktivt i samhällsdebatten. s-gruppen strävar efter en kontinuerlig dialog med beslutsfattare om frågor som påverkar S-gruppens verksamhet och utvecklingen inom servicesektorn.

 

Nya modeller för samarbetet med intressentgrupper

 

För att S-gruppen ska kunna förnya sig och svara på utmaningarna som förändringarna i handelns verksamhetsförutsättningar innebär, behöver den nya kreativa idéer, kunnande och innovativa lösningar. S-gruppen vill aktivt vara med om att främja och utveckla företagsverksamhet som tillför Finland tillväxt och ny livskraft.

S-gruppen deltog år 2014 bl.a. i programmet Corporate Venture, vars mål är att ge finländska tillväxtföretag nycklar till utveckling av företagsverksamheten och tillväxt. S-gruppen grundade dessutom en av utomstående experter sammansatt Advisory Group att påskynda utvecklingen av gruppens företagsansvar.

Diskussionsträffarna "Morgon på Torni" är ett nytt koncept för S-gruppens arbete med intressentgrupper. Konceptet planerades år 2014, och den första träffen ordnades i februari 2015.  Under träffarna diskuteras frågor som intresserar S-gruppens intressentgrupper, t.ex. matpriser, reglering, servicebranschernas framtid och företagsansvar. Till diskussionsträffarna inbjuds intressentgrupper som är väsentliga med tanke på temat för träffen: representanter för organisationer, beslutsfattare, tjänstemän, medier och experter.

Läs mer om S-gruppens arbete med intressentgrupper.