Kooperation och ägarkundsrelationen

Kooperation och ägarkundsrelationen

Kooperativ verksamhet är affärsverksamhet som samtidigt styrs av ekonomisk lönsamhet och samhällsansvar. De historiska principerna för kooperation utgör fortfarande den fasta grunden för S-gruppens verksamhet. Principerna är öppet medlemskap, demokrati och jämställdhet, återbäring på inköp och utdelning av överskott, dvs. medlemmarnas andel av företagets resultat. De 20 regionhandelslagen svarar självständigt för sin affärsverksamhet, och S-gruppen kan inte säljas och övergå i utländsk ägo. Personalen i S-gruppen blir väl omhändertagen, och de anställdas olika livssituationer beaktas.

I S-gruppen är kunden ägare Man ansluter sig som medlem, ägarkund, i handelslaget genom att erlägga andelsinsatsen. Ägarkundsrelationen i ett kooperativ har tre dimensioner.

 

Min butik:

Alla ägarkunder äger var sin lika stor del av sitt handelslag. S-gruppens många verksamhetsställen med alla sina produkter, tjänster och förmåner står till ägarkundernas förfogande. 

 

Min förmån:

Kooperationen har som enda syfte att tillgodose sina ägares behov. I handelslagets täckande verksamhetsnät får man vid ett enda besök allt det nödvändiga till vettigt pris. Ägarkunden får också förmåner, av vilka Bonus som rikligt belönar koncentration av inköpen är den viktigaste.

 

Vår nytta:

Handelslaget är ett inhemskt företag. Skatterna som S-gruppen betalar och nyttan som följer av inköp och byggande stannar till största delen i närregionen. Dessutom är handelslagen i S-gruppen och SOK-koncernen sammantaget den största privata arbetsgivaren i Finland.

S-gruppens bästa förmåner är alltid förbehållna ägarkunderna. Utom Bonus och betalningssättsförmånen får ägarkunderna med S-Förmånskortet prisförmåner på caféer, restauranger, hotell, varuhus och specialaffärer.

 

Karakteristika för ägarkundsrelationen

 

Vad är en ägarkund?

I S-gruppen är ägarkund synonymt med medlem. Ägarkunden är medlem i ett handelslag som ingår i S-gruppen (t.ex. HOK-Elanto eller Arina).

 

Vad innebär ägarkundsrelationen?

Ägarkunden är samtidigt både kund och ägare i sitt handelslag. Varje ägarkund har en lika stor placering, insats, i handelslagets eget kapital.

Medlemmarna i ett handelslag är sinsemellan likställda, och beslut som fattas i handelslaget kan påverkas enligt principen en medlem – en röst.

 

Hur ansluter man sig som ägarkund?

För att kunna bli ägarkund måste man ingå ett ägarkundsavtal, ha en av en finländsk myndighet utfärdad personbeteckning och fast adress i Finland. I de flesta handelslagen är det möjligt att ansluta sig som ägarkund genom att i anknytning till anslutningen betala endast en delinsats. Slutdelen kan man samla t.ex. med Bonus inom den i stadgarna fastställda tiden.  Insatsen är en placering, som man enligt handelslagets stadgar får tillbaka i sin helhet, då man träder ut ur handelslaget, och alla medlemmar i ett handelslag betalar en lika stor insats. Man kan ansluta sig som ägarkund på de flesta av S-gruppens verksamhetsställen och på S-kanava i webbtjänsten Anslut dig som ägarkund.

 

Vad är S-Förmånskortet?

S-Förmånskortet är handelslagets medlemskort och samtidigt symbolen för ägarkundsrelationen, som ger innehavaren som visar upp det förmåner som tillkommer ägarkunderna. Alla som ingår i ett ägarkundshushåll kan på ansökan få ett S-Förmånskort. Ägarkundsförmånerna är i regel hushållspecifika, så det är nog att en person i hushållet är ägarkund. Till alla andra personer i samma hushåll kan man sedan beställa avgiftsfria personliga S-Förmånskort.

Ägarkunden eller personerna som ingår i ett ägarkundshushåll kan låta förse sitt SD-Förmånskort med betalegenskaper producerade av S-Banken.

 

Hur samlas Bonus?

Man får Bonus vid alla bonusverksamhetsställen, då man visar upp S-Förmånskortet i anknytning till köpet. Vid en del samarbetspartner får man Bonus genom att enligt särskilda anvisningar meddela sitt medlemsnummer till avtalspartnern.

Bonus beräknas på basis av ägarkundshushållets sammanlagda bonusköp under en kalendermånad. Beloppet av Bonus bestäms enligt den progressiva bonustabellen som tillämpas vid ägarkundens eget handelslag och vars högsta procent är 5 %. De olika handelslagen  tillämpar något avvikande tabellsteg.

Bonus för månadens inköp betalas senast den tionde dagen påföljande månad in på det S-Konto i S-Banken som huvudmedlemmen i ägarkundshushållet definierat som utbetalningskonto för förmåner. (HOK-Elanto använder en bonussedel, med vilken Bonus betalas till de medlemmar som inte har något inbetalningskonto för förmåner i S-Banken.)

Bonus beviljas privatpersoner för inköp till privata hushåll. Bonus beviljas inte på inköp som betalas med företagskreditkort, faktureras eller som är prissatta enligt avtal. Man får inte Bonus för köp av presentkort, retur av flaskpanter eller köp av förmedlingsprodukter, t.ex. Veikkaus penningspel eller laddning av resekort. Bilaffärerna, Sokos Hotellen, Agrimarket och samarbetspartnerna tillämpar begränsningar av betalningssättsförmånen. De finns till påseende på S-Kanava och på de samarbetspartners webbplatser som särvillkoren gäller. Bekanta dig närmare med Stadgarna för S-gruppens ägarkundssystem (Specialvillkor för Bonus)

 

Hur är det möjligt att man kan samla Bonus också vid verksamhetsställen som inte ingår i S-gruppen?

Via sitt samarbete med bonussamarbetspartnerna täcker S-gruppen efterfrågan som den inte täcker med sitt eget utbud. Bonussamarbetspartnerna hjälper S-gruppen att infria sitt löfte om en mångsidig tjänstehelhet som motsvarar ägarkundernas behov. Med hjälp av dem kan ägarkunderna få bättre förmåner genom ackumulationen av Bonus.

Samarbetsavtalen syftar till långvarigt och brett samarbete. Samarbetspartnern skall vara tillförlitlig och komplettera S-gruppens utbud, inte konkurrera med det. Ägarkundernas tillfredsställelse med samarbetspartnernas tjänster mäts årligen med en enkät, och resultaten gås igenom tillsammans med respektive samarbetspartner. Om omständigheterna eller samarbetsförutsättningarna ändras, kan bonussamarbetet också avslutas.

 

Vad är betalningssättsförmånen?

Betalningssättsförmånen är en ägarkundsförmån på 0,5 % på slutsumman av inköp vid S-gruppens verksamhetsställen som betalts med S-Förmånskortet. Förmånen löper upp på alla inköp som alla medlemmar av hushållet betalar med S-Förmånskort på S-gruppens verksamhetsställen och som berättigar till betalningssättsförmånen. Den upplupna betalningssättsförmånen betalas den 10:e månaden efter inköpsmånaden till huvudmedlemmen i ägarkundshushållet på hans/hennes inbetalningskonto för förmåner i S-Banken.

Som regel gäller, att betalningssättsförmånen beräknas på inköpets slutsumma. På S-gruppens bilaffärer ger inköp av service, reservdelar och tillbehör betalningssättsförmån. Vid köp av bil får man inte någon betalningssättsförmån. Vid Agrimarket och S-Järnmarket får man betalningssättsförmån för de inköp som berättigar till Bonus. Bonus beviljas inte på inköp av förmedlingsprodukter, t.ex. Veikkaus penningspel.

 

Vad är S-Kontot?

I samband med att en person ansluter sig som ägarkund i ett handelslag, öppnas i S-Banken ett S-Konto som definieras som inbetalningskonto för förmåner och till vilket Bonus och de andra förmånerna som betalas i pengar betalas.. S-Kontot är ett för ägarkunder eller personer som ingår i ägarkundshushåll avsett avgiftsfritt brukskonto, som kan användas för betalning med S-Förmånskortet. Man kan sätta in pengar på och ta ut pengar från kontot vid butikskassan.

 

S-gruppens bonusverksamhetsställen

S-gruppens egna bonusverksamhetsställen är S-market, Prisma, Sale, Alepa, Sokos, Emotion, Pukumies, Sokos Hotels, Radisson Blu-hotellen i Finland, Rosso, Sevilla, Fransmanni, Memphis, Amarillo, Torero, Buffa, Coffee House, Coffee Bar, Presso, Public Corner och S-gruppens övriga restauranger, S-Rauta, Kodin Terra, S-gruppens bilaffärer, Karla, ABC-trafikbutikerna och automatstationerna samt Bonus får du här-servicestationerna.

Utom vid verksamhetsställen i Finland, får ägarkunder Bonus med S-Förmånskortet på S-gruppens särskilt angivna verksamhetsställen utomlands.

 

Samarbetspartnernas verksamhetsställen

Samarbetspartner som beviljar Bonus är bl.a. Elisa, Hertz, Hammassairaala Oral, Silmäasema-affärerna och LokalTapiola.

Handelslagen har dessutom egna regionala samarbetspartner.

 

Hur samlas uppgifter om ägarkunderna?

S-gruppshandelslagens medlemsregister och andra kunduppgifter som berör ägarkunder och deras ägarkundshushåll administreras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Du kan läsa registerbeskrivningen, som enligt Personuppgiftslagen ska finnas för registret på S-kanava, webbsidan www.s-kanava.fi/registerbeskrivning.

Uppgifterna i S-gruppens ägarkunds- och kundregister är baserade på uppgifter som kunden har meddelat i ägarkundsavtalet eller senare. Dessutom behandlas i registret uppgifter om slutsumman på köpkvittot för beräkning av Bonus, betalningssättsförmån och återbäring av överskott. Registrets informationsinnehåll beskrivs mer detaljerat i registerbeskrivningen.

 

Till vad används uppgifterna som samlas in?

Uppgifterna i S-gruppens ägarkunds- och kundregister används vid skötseln av medlems- och ägarkundsrelationer och vid kontakt med kunderna. Uppgifterna kan också utnyttjas vid planering och utveckling av affärsverksamheten (t.ex. genom kundenkäter per e-post). Uppgifterna i registret kan också användas av S-gruppen (handelslagen och SOK-koncernen med dotterbolag) och dess samarbetspartner för direktmarknadsföring, om inte kunden särskilt har förbjudit det. Man kan förbjuda marknadsföring och undersökningsenkäter genom att meddela S-gruppens kundtjänst. Uppgifterna i medlemsregistret överlåts inte till företag utanför S-gruppens ägarkundsystem. Enligt lagen om andelslag ska handelslaget föra en medlemsförteckning över sina medlemmar. I medlemsförteckningen ska föras medlemmens namn och adress, antalet andelar och datum då han anslöt sig till handelslaget. Medlemmar, borgenärer och andra, vars intresse så kräver, har rätt att se medlemsförteckningen och att mot ersättning få kopior av den.

 

 Hur har man slagit vakt om ägarkundernas dataskydd?

Handelslaget vill skydda sina ägarkunders och andra kunders integritet och informerar aktivt om principerna för skydd av personuppgifter som det följer. Handelslaget följer finsk lagstiftning om integritetsskydd vid hanteringen av personuppgifter.

Personerna som hanterar personuppgifter om ägarkunderna undertecknar  en förbindelse om tystnadsplikt. S-gruppen överlåter inte uppgifter från S-gruppens ägarkunds- och kundregister till någon utomstående part (inte ens till sina samarbetspartner). Till myndigheter överlåts uppgifter endast på basis av specificerade officiella förfrågningar, om myndigheten har laglig rätt till utredning.

 

Hur utvecklas ägarkundskonceptet?

Eftersom syftet med S-gruppens verksamhet är att förse ägarkunderna med tjänster och förmåner, kommer S-gruppen att också i fortsättningen producera allt bättre tjänster och alltmer betydande förmåner för ägarkunderna.

Att producera tjänsterna effektivt, tillförlitligt och förmånligt är den viktigaste målsättning. Ägarkunderna skall kunna köpa sina livsmedel och andra dagligvaror till billigare pris på handelslaget än hos konkurrenterna.

Ett annat viktigt mål är att verksamhetsnätet och utbudet skall utvecklas så, att det bättre än de nuvarande motsvarar ägarkundernas behov.

Det tredje målet är att stärka ägarkundrelationerna, bredda användningen av tjänster och att enligt principerna för kooperationen belöna ägarkunderna för deras användning av tjänster. Förmånerna som produceras av handelslaget skall intressera alla slags ägarkundshushåll och bringa dem nytta.

 

Termer som anknyter till ägarkundsrelationen

 

Ägarkund

Ägarkund kallas en personmedlem i ett handelslag som ingår i ägarkundssystemet.

 

Ägarkundshushåll

Ett ägarkundshushåll består av ägarkunden och de andra personerna som bor i hushållet och som bidrar till hushållets sammanlagda bonusköp och köp som ger betalningssättsförmån.

 

Ägarkundsförmånerna

Ägarkundsförmånerna grundar sig på medlemskapet och på användningen av tjänster. De på medlemskapet grundade förmånerna: produkt- och tjänsteförmånerna, ägarkundsposten, ränta på insatsen, S-Bankens till ägarkunderna riktade grundläggande banktjänster samt möjligheten att påverka,  tillkommer alla ägarkunder. På användningen av tjänster grundade förmåner är Bonus, betalningssättsförmånen samt återbäring av överskott, en andel av rörelseresultatet. Den ur ägarkundens synpunkt bästa förmånen är ändå det mångsidiga, heltäckande och förmånliga utbudet av tjänster, som motsvarar ägarkundens behov.

 

Ägarkundsposten

Ägarkundsposten skickas månatligen till ägarkunder som gör inköp i S-gruppen. I posten ingår bl.a. en bonusberäkning, meddelanden från handelslaget, information om ägarkundsförmånerna samt tidningen Samarbete eller Yhteishyvä.

 

Regionhandelslag

S-gruppen bildas av SOK (Centrallaget för handelslagen i Finland) med dotterbolag samt totalt 20 regionhandelslag. Dessutom ingår 8 små lokala handelslag i S-gruppen. Handelslagens uppgift är att inom sitt verksamhetsområde producera tjänster som tillfredsställer ägarkundernas grundbehov.

 

Bonus

Bonus är återbäring på inköp hos S-gruppen och partnerna. Bonus som betalas ut utgår enligt ägarkundshushållets månatliga inköp och den bonustabell som det egna handelslaget tillämpar.

 

Bonusverksamhetsställe

Ett verksamhetsställe som tillhör S-gruppen eller dess samarbetspartner och där man får Bonus på sina inköp.

 

Fullmäktige

Fullmäktige väljs bland handelslagets medlemmar vid val som förrättas vart fjärde år. Röstberättigade i valet är medlemmarna (ägarkunderna) enligt principen en medlem/en röst. Fullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i regionhandelslaget. Det beslutar t.ex. om fastställande av resultaträkning och balansräkning, ändring av handelslagets stadgar, avslutande av verksamheten eller fusion av handelslaget. Fullmäktige har betydande makt i frågor som gäller övervakning och utnämningar, men ingen beslutanderätt vad gäller verksamhetsnätets struktur eller donationer till välgörenhet.

 

Inbetalningskonto för förmåner

På kontot i S-Banken som definierats som inbetalningskonto för förmåner, betalas handelslagets förmåner som betalas ut i pengar, t.ex. Bonus och betalningssättsförmånen.

 

Medlem

En person som har anslutit sig till handelslaget. Personmedlemmarna i S-gruppens handelslag kallas ägarkunder.

 

Betalningssättsförmånen

Betalningssättsförmånen är en ägarkundsförmån på 0,5 % på slutsumman av inköp vid S-gruppens verksamhetsställen som betalts med S-Förmånskortet. Inköp som betalas med S-Förmånskort som tillhör personer i ett ägarkundshushåll bidrar till betalningssättsförmånen. Betalningssättsförmånen betalas in på det konto i S-Banken som huvudmedlemmen i ägarkundshushållet har som inbetalningskonto för förmåner.

 

Insatsen

En medlem i ett handelslag måste betala en insats. Insatsen är en placering i handelslagets kapital, och den returneras i sin helhet till medlemmen, om denna vill träda ut ur handelslaget.

I de flesta handelslagen behöver man inte betala hela insatsen med en gång; det räcker med att man betalar in en delinsats. Den resterande delen av insatsen kan man samla ihop med Bonus eller betala in inom en i stadgarna fastslagen betalningstid.

 

Ränta på insatsen

Överskott som uppstår som resultat av handelslagets affärsrörelse kan återbetalas till medlemmarna bl.a. som ränta på insatsen. Handelslagets fullmäktige beslutar årligen på förslag av styrelsen om ränta på insatsen.

 

S-Förmånskortet

S-Förmånskortet är handelslagets medlemskort och tecknet på att innehavaren är ägarkund. Man får Bonus på inköp genom att visa upp S-Förmånskortet, och man kan förse kortet mer betalegenskaper som erbjuds av S-Banken. Betalar man med SD-Förmånskortet kan man också få en betalningssättsförmån.

 

Samarbetspartner

Ett företag som ingått ett samarbetsavtal med S-gruppen, och som beviljar ägarkunder i handelslag Bonus eller andra förmåner vid köp av dess produkter eller tjänster.

 

Återbäring av överskott

Handelslagets fullmäktige kan varje år besluta att dela ut en del av rörelseresultatet som återbäring av överskott. Återbäring av överskott betalas på basis av inköp som ägarkundshushållet har gjort vid handelslaget under året som föregick återbäringen enligt en procentsats som besluts av fullmäktige.