Förvaltning och ledning

Demokrati är en av kooperationens stöttepelare. Varje ägarkund kan delta i beslutsfattandet i S-gruppen via sitt eget handelslag. Medlemmarna, ägarkunderna, äger S-gruppens 20 regionhandelslag och 8 lokala handelslag. Handelslagen äger i sin tur centralaffären SOK. SOK är ett finländskt andelslag, vars högsta beslutande organ är andelsstämman.

Regionhandelslagets högsta beslutande organ är fullmäktige, som väljs genom val vart fjärde år. Varje ägarkund som har blivit antagen som medlem i handelslaget och fyllt 15 år innan valårets början är röstberättigad i valet och varje ägarkund som har fyllt 18 år kan ställa upp som kandidat i valet. Fullmäktige har som uppgift att välja förvaltningsrådet. Förvaltningsrådet åter fastställer riktlinjerna för handelslagets verksamhet och väljer styrelsen.

Utöver sin egentliga funktion som verksamhetsorgan i handelslaget, har fullmäktige en viktig ställning som bred kontaktyta mellan ägarkunderna och handelslagets ledning. Fullmäktige sammanträder på i handelslagets stadgar föreskrivet sätt. Viktigast bland de enskilda ärenden som underställs fullmäktiges beslutanderätt är ändrande av handelslagets stadgar, samt ärenden som anknyter till upplösande eller fusion av handelslaget.