Värderingar, strategi och vision

Syftet med S-gruppens verksamhet är att med bibehållen lönsamhet producera konkurrenskraftiga tjänster och förmåner åt ägarkunderna. Handelslagen grundades för över hundra år sedan för att producera moderat prissatta produkter och tjänster av god kvalitet åt sina medlemmar, vanliga finländska konsumenter. På den vägen är S-gruppen fortfarande.

Handelsbranschen genomgår nu sin största brytning på flera decennier. Konkurrensen är internationell inom alla affärsområden, och genom näthandeln är också det globala utbudet inom räckhåll för finländska konsumenter. Även digitaliseringen innebär en omvälvning inom handeln. Den påverkar affärsverksamhetens modeller och ändrar oåterkalleligt kundernas konsumtionsvanor i en aldrig tidigare skådad omfattning.  Marknaden i Finland är sedan länge en av de hårdast reglerade i Europa, men framöver kommer restriktionerna troligen att lätta.  Den minskade regleringen ökar konkurrensen och antalet valmöjligheter, vilket konsumenterna har glädje av.

S-gruppens vision för år 2020 är att vara den handelsgruppering som producerar oövervinnelig nytta och bekvämt handlande i den egna butiken.

Att nå visionen kräver mycket arbete. S-gruppen måste verka i tidens anda, men också minnas sina rötter och sin bärande ideologi – ansvarskännande kooperativ verksamhet. Då S-gruppen utvecklar tjänster, måste man minnas dess kooperativa huvuduppgift, att underlätta vardagen för ägarna. Ett kooperativt företag måste också vara lönsamt, men det behöver inte maximera resultatet.  Resultatet finansierar medlemmarnas förmåner och utvecklingen av verksamheten.  

Ökad lönsamhet och förbättrad kundtillfredsställelse är två av S-gruppens viktigaste strategiska målsättningar.  Hela handelsgruppen måste ha allt konkurrenskraftigare, kostnadseffektivare, proffsigare och ansvarsfullare verksamhet för att klara de kommande utmaningarna.  Man kan inte utveckla ett företag enbart genom att jaga kostnader och effektivisera verksamheten. Konsumenterna ställer allt större krav, och man måste erbjuda dem nya tjänster och bekvämare sätt att handla.  S-gruppen satsar därför kraftigt på innovativa digitala och andra kundorienterade tjänstekoncept i samarbete med t.ex. startup-företag och tillväxtföretag.

Som kooperativt företag vill S-gruppen vara ledande i fråga om ansvarsfull verksamhet. Detta arbete är målinriktat och utförs i öppen dialog med intressentgrupperna.

Affärsverksamheten måste anpassa sig till kundernas behov.  Allt fler kunder handlar på nätet och de digitala tjänsterna är här för att stanna. Kunderna ska ha tillgång till information som är väsentlig för handlande, t.ex. uppgifter om pris, produkter och tillgänglighet, bekvämt och oberoende av tid och plats.

S-gruppens 20 regionhandelslag är kooperativa företag som ägs gemensamt av sina respektive medlemmar. Alla ägarkunder äger var sin lika stor del av sitt handelslag. Vi vill vårda och ytterligare stärka handelslagens band till sina ägare.