Regionhandelslagets förvaltning och ledning

Regionhandelslagets centrala förvaltningsorgan är: fullmäktige, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören.  Fullmäktige är organet som utövar den högsta beslutanderätten som tillkommer ägarna i regionhandelslaget i de ärenden som bestämts i lagar och stadgar. Fullmäktige, som väljs genom val av ägarkunderna, är inte ett obligatoriskt förvaltningsorgan i andelslag, men det ersätter andelsstämman i större handelslag.

Lagen om andelslag förutsätter inte att andelslaget skall ha ett förvaltningsråd, men enligt handelslagets stadgar ingår förvaltningsrådet i förvaltningsmodellen. För att ett stort antal ägare ska kunna delta i beslutsfattandet, förutsätts bred representation av förtroendevalda och ägare i förvaltningen. Förvaltningsrådet har ofta en viktig roll i andelslagets verksamhet. Frågor som anknyter till övervakning har en framträdande roll i förvaltningsrådets uppgifter. I ett handelslag väljer förvaltningsrådet i sin egenskap av representant för den stora ägarkåren medlemmarna i styrelsen.

I styrelsen för ett regionhandelslag sitter i regel verkställande direktören och ett av handelslaget avhängigt antal styrelsemedlemmar som av förvaltningsrådet väljs för en period på ett år. Enligt andelslagets stadgar fungerar verkställande direktören i regel som styrelseordförande. Styrelsen i ett regionhandelslag har som uppgift att omsorgsfullt främja handelslagets intressen och sköta dess angelägenheter enligt lagen om andelslag, handelslagets stadgar, det av förvaltningsrådet fastställda reglementet samt anvisningar och beslut utfärdade av fullmäktige och förvaltningsrådet. Styrelsen ansvarar för att handelslagets verksamhet är framgångsrik.

Regionhandelslaget har en verkställande direktör, vars uppgift är att leda handelslagets verksamhet i enlighet med lag, stadgar och förvaltningsorganens beslut och anvisningar.

Regionhandelslagets fullmäktige väljer årligen revisorer för följande verksamhet enligt en beredning som utförts av utnämningskommittén.