SOK-yhtymä

S-ryhmän liiketoiminta on organisoitu valtakunnallisiin ketjuihin. Osuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta tuottaa keskitetysti yhteiset palvelutoiminnot.

SOK toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä.

SOK on suomalainen osuuskunta. Sen päätöksenteossa noudatetaan osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa koskevia muita säädöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelee mm. osakeyhtiölaki ja koko yhtymän toimintaa ohjaavat konserniperiaatteet.

 

SOK:n hallintoneuvosto 2017

Valittu 27.4.2017

SOK:n hallintoneuvoston rooli on edustaa laajaa omistajakenttää ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta. Hallintoneuvosto toimii suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten edun valvojina. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä kaikki S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset strategiset linjaukset.

 • Puheenjohtaja: Matti Pikkarainen, teologian tohtori, Oulu
 • Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Timo Santavuo, asianajaja, Pori
 • Toinen varapuheenjohtaja: Antti Määttä, toimitusjohtaja, Muurame       
 • Jorma Bergholm, toimitusjohtaja, Helsinki  
 • Pentti Hämäläinen, asianajaja, Hamina
 • Henrik Karvonen, toimitusjohtaja, Kuusamo
 • Sinikka Kelhä, asianajaja, Rauma                     
 • Kimmo Koivisto, maanviljelijä, Pertteli
 • Martti Lokka, toimitusjohtaja, Otava
 • Matti Manner, laamanni, Turku                        
 • Anne Mäkelä, asianajaja, Kälviä
 • Hannu Pelkonen, toimitusjohtaja, Kajaani                                
 • Ilkka Pirskanen, johtaja, Joensuu
 • Timo Rajala, varatuomari, Akaa
 • Jarkko Rautaoja, diplomi-insinööri, Heinola
 • Pekka Ritvanen, diplomi-insinööri, Kuopio  
 • Mervi Sillanpää-Jaatinen, toimitusjohtaja, Lappeenranta  
 • Matti Timonen, maanviljelijä, Nurmes
 • Elina Varamäki, vararehtori, Seinäjoki
 • Kristian Westerholm, agronomi, Inkoo

Henkilöstön edustajat:

 • Ulla Kivilaakso, markkinointipäällikkö, Helsinki                        
 • Iiris Merimaa, hallintoassistentti, Helsinki     

SOK:n hallitus 2018

SOK:n hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymän puitteissa lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen erityisenä tehtävänä on strategisten päätösten valmistelu hallintoneuvostolle sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista päättäminen.

 • Hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK, Helsinki
 • Hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Hannu Krook, Varuboden-Osla, Kirkkonummi 
 • Toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen, Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkeli
 • Toimitusjohtaja Juha Kivelä, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Joensuu
 • Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, HOK-Elanto, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, Pirkanmaan Osuuskauppa, Tampere
 • Toimitusjohtaja Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti 

 

SOK:n konsernijohtoryhmä

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on avustaa pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän johtamisessa. Johtoryhmä koordinoi ja käsittelee muun muassa hallitukselle tehtävät keskeiset esitykset. Lisäksi se käsittelee SOK-yhtymän kaikkia vastuualueita koskevia operatiivisia asioita.

 • Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK
 • Kenttäjohtaja Arttu Laine, liiketoimintaryhmät, logistiikka- ja hankintayhtiöt
 • Johtaja, CFO Jari Annala, SOK Talous ja hallinto
 • Johtaja Susa Nikula, SOK Henkilöstö
 • Johtaja Sebastian Nyström, SOK Strategia 
 • Johtaja Jorma Vehviläinen, SOK:n liiketoiminta
 • Johtaja Veli-Pekka Ääri, SOK Asiakkuus, viestintä ja digitaaliset palvelut

 

SOK-yhtymän johtaminen ja valvonta

Sovellettavat säännökset

SOK on suomalainen osuuskunta, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa koskevia muita säännöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelee muun muassa osakeyhtiölaki, ja koko SOK-yhtymän toimintaa ohjaavat lisäksi muun muassa SOK:n hallituksen vahvistamat toimintaperiaatteet, toimintapolitiikat ja investointi- ja hyväksymisohjeet sekä eri toimielimille vahvistetut työjärjestykset.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on hyväksynyt kesäkuussa 2015 uuden listayhtiöiden hallinnointikoodin (nähtävillä osoitteessa http://cgfinland.fi/), joka tuli voimaan 1.1.2016. Keskuskauppakamarin vuonna 2006 julkaiseman kannanoton mukaan pörssiyhtiöiden lisäksi myös muiden valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa hallinnointikoodia siltä osin, kuin se on niiden erityispiirteet huomioiden mahdollista. SOK noudattaa hallinnointikoodia siltä osin kuin se on SOK:n osuustoiminnallinen yritysmuoto ja sen erityispiirteet huomioiden tarkoituksenmukaista.

Osuuskunnan kokous

Osuuskunnan kokous on SOK:n ylin päättävä elin. Kukin SOK:n jäsenosuuskauppa on oikeutettu lähettämään osuuskunnan kokoukseen enintään viisi kokousedustajaa, joilla kaikilla on puheoikeus, mutta joista vain yhdellä on oikeus käyttää osuuskaupan äänivaltaa. Omistajaoikeuksien käyttö ja äänivalta perustuvat jäsenten omistusosuuksiin ja osuuskunnan sääntöihin.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen tehtävänä on käsitellä säännöissä määrätyt asiat kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen, vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä hallintoneuvoston sekä tilintarkastajien valinta ja palkkiot. Lisäksi osuuskunnan kokouksessa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Ylimääräinen osuuskunnan kokous voidaan kutsua tarvittaessa koolle.

Hallintoneuvosto

Osuuskuntalaki ei edellytä hallintoneuvoston asettamista, mutta SOK:n säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa yhtymän hallintomallia. Hallintoneuvoston roolina on edustaa laajaa omistajakenttää ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimmissä strategisissa kysymyksissä. Sen tehtävänä on toimia suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten edun valvojana. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä S-ryhmän ja SOK-yhtymän strategian ja SOK-yhtymän keskeiset tavoitteet sekä valvoo niiden toteutumista. Varsinaiset operatiiviseen johtamiseen kuuluvat asiat kuuluvat kuitenkin SOK:n hallitukselle ja toimivalle johdolle.

Hallintoneuvosto valvoo, että osuuskunnan ja SOK-yhtymän hallintoa hoidetaan lain, sääntöjen, osuuskunnan kokouksen ja hallintoneuvoston päätösten sekä osuuskunnan edun mukaisesti. Lisäksi hallintoneuvosto muun muassa hyväksyy ja erottaa osuuskunnan jäsenet, nimittää ja vapauttaa pääjohtajan ja muut hallituksen jäsenet sekä päättää muiden kuin osuuskunnan palveluksessa olevien hallitusten jäsenten palkkiot.

Lisäksi hallintoneuvosto päättää S-ryhmän toimintaa koskevista yhteistoimintaperiaatteista ja pitkän tähtäimen suunnitelmista.

Hallintoneuvosto on vahvistanut toimintaansa varten työjärjestyksen.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa muodostavat puheenjohtajiston, joka avustaa hallintoneuvostoa sen tehtävissä. Pääjohtaja osallistuu puheenjohtajiston kokouksiin. Lisäksi puheenjohtajisto päättää muun muassa pääjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti.

Puheenjohtajiston jäsenet ovat:

puheenjohtaja tuomiorovasti, teologian tohtori Matti Pikkarainen (s. 1953)

1. varapuheenjohtaja talousneuvos, merkonomi Maija-Liisa Lindqvist (s. 1951)

2. varapuheenjohtaja toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Antti Määttä (s. 1966)

Hallintoneuvosto on asettanut neljä pysyvää valiokuntaa: nimitysvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja osuustoimintavaliokunnan. Kaikilla valiokunnilla on oma työjärjestyksensä.

Hallintoneuvostoon kuuluu 14–27 jäsentä, joista 12–25 jäsentä valitsee osuuskunnan kokous osuuskauppojen tekemien ehdotusten perusteella. Jäseneksi valittavan tulee olla Suomen kansalainen ja osuuskaupan jäsen. Henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän täyttää 68 vuotta ennen toimikauden alkua. Osuuskunnan kokouksen valitsemien jäsenten lisäksi osuuskunnan henkilöstö voi keskuudestaan nimetä hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisesti.

Hallintoneuvostossa oli 20 jäsentä sekä kaksi henkilöstön edustajaa vuonna 2016. Vuonna 2016 hallintoneuvosto kokoontui 5 kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 96.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityispalkkio vuonna 2016 oli 4 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajien palkkio oli 2 000 euroa kuukaudessa. Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio vuonna 2016 oli 460 euroa kultakin kokoukselta ja tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä.

Hallitus

Hallituksen valinta ja kokoonpano

SOK:n sääntöjen mukaan hallituksen muodostavat puheenjohtajana osuuskunnan palveluksessa oleva pääjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tekemän valmistelun pohjalta. Sääntöjen mukaan valittavan tulee olla Suomen kansalainen ja toimikauden alkaessa alle 68-vuotias. Tavoitteena on varmistaa riittävä rotaatio, mutta riittävää jatkuvuutta hallitustyössä pidetään tärkeänä.

Vuonna 2016 SOK:n hallituksessa oli seitsemän jäsentä, joista kuusi oli osuuskauppojen toimitusjohtajia. Hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskunnan sääntöjen mukaisesti SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä. SOK:n hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 24.11.2016 hallitukseen vuodelle 2017 seuraavat henkilöt:

Pääjohtaja KTM Taavi Heikkilä (s. 1962), puheenjohtaja

Toimitusjohtaja KTM Heikki Hämäläinen (s.1966)

Toimitusjohtaja KTM Tapio Kankaanpää (s. 1962)

Toimitusjohtaja KTM Hannu Krook (s. 1965)

Toimitusjohtaja KTM Timo Mäki-Ullakko (s.1963)

Toimitusjohtaja KTM Matti Niemi (s. 1955), varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja, KTM Olli Vormisto (s. 1967)

Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymän puitteissa lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on muun muassa strategisten päätösten valmistelu hallintoneuvostolle ja toimialojen kilpailustrategioista sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista päättäminen.

Lisäksi hallitus päättää pääjohtajan esityksestä SOK:n konsernijohtoryhmän asettamisesta sekä sen jäsenten nimityksistä ja palkkaeduista pääjohtajaa lukuun ottamatta. Hallitus asettaa nimeämistyöryhmän, joka valmistelee hallituksen päätettäväksi esityksen SOK:n tytäryhtiöiden hallitusten ja toimialahallitusten kokoonpanosta. Hallitukselle on vahvistettu työjärjestys.

SOK:n hallitus ei ole nähnyt tarpeelliseksi perustaa hallinnointikoodissa mainittuja valiokuntia hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelemiseksi. Vastaavat valiokunnat on perustettu hallintoneuvoston toimesta.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojansa tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 11 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 99. Hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota vuonna 2016 yhteensä 115 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajana toimiva SOK:n pääjohtaja ei saa erikseen korvausta hallitustyöskentelystä. Hallituksen kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan läsnä myös hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Pääjohtaja

Listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta poiketen SOK:n hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskunnan palveluksessa oleva pääjohtaja. Koska pääjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana, hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan. Pääjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen ja osuuskunnan toimintaa lain, SOK:n sääntöjen ja hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

SOK:n hallituksen puheenjohtajana ja osuuskuntalain tarkoittamana toimitusjohtajana on toiminut pääjohtaja Taavi Heikkilä, KTM (s. 1962). SOK:n pääjohtajalle maksettiin vuonna 2016 palkkoja (luontoisedut mukaan lukien) ja tulospalkkioita yhteensä 839 416 euroa. SOK pääjohtajalla oli käytössään luontoisetuna virka-asunto, jonka verotusarvo sisältyy edellä mainittuun palkkasummaan. Pääjohtaja on maksuperusteisen lisäeläkkeen piirissä, ja hänen eläkeikänsä on 63 vuotta.

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on avustaa pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän johtamisessa. Konsernijohtoryhmä koordinoi ja käsittelee muun muassa hallitukselle tehtävät keskeiset esitykset. Näitä esityksiä ovat muun muassa S-ryhmän ja SOK-yhtymän liiketoimintastrategiat, tavoitetasot, toimintasuunnitelmat ja budjetit sekä merkittävät investointi- ja realisointihankkeet. Lisäksi konsernijohtoryhmä käsittelee SOK-yhtymän kaikkia vastuualueita koskevia operatiivisia asioita. SOK:n konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy henkilökohtaisten johtajasopimusten mukaisesti ja on 60–63 vuotta.

Konsernijohtoryhmään kuului vuoden lopussa kuusi jäsentä ja se kokoontui 20 kertaa vuonna 2016. Konsernijohtoryhmälle maksettiin vuonna 2016 palkkoja ja tulospalkkioita yhteensä 1 887 682 euroa. Tässä summassa ovat mukana myös luontoisedut.

Tytäryhtiöt

Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii pääsääntöisesti kyseisestä liiketoiminnasta vastaava SOK:n palveluksessa oleva konsernijohtoryhmän jäsen. SOK Liiketoiminta Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut pääjohtaja. SOK:n hallitus nimeää tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet tytäryhtiöiden yhtiökokousten päätettäväksi. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan pääsääntöisesti S-ryhmään kuuluvista henkilöistä.

Tytäryhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, mutta valinta vaatii SOK:n hallituksen hyväksynnän. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat eivät pääsääntöisesti kuulu kyseisen yhtiön hallitukseen. Tytäryhtiöiden toimintaa ohjataan muun muassa SOK:n hallituksen päättämin konserniperiaattein ja toimintapolitiikoin.

Ketjuohjaus

SOK:n ketjuohjaukset vastaavat liiketoiminta-alueen tai ketjujen ja arvoketjun kehittämisestä ja asioiden valmistelusta SOK:n hallituksen päätettäväksi. Keskeisiä vastuita ovat muun muassa kilpailustrategian, ketjuliikeidean ja vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnan valmistelu. Liiketoiminnan ketjuohjausyksiköitä johtavat ketjujohtajat, jotka kuuluvat johtoryhmätasolla kenttäjohtajan vastuualueeseen. Liiketoiminnan tukiryhmät sparraavat ja avustavat ketjuohjauksia. Niihin kuuluu 4–6 edustajaa alueosuuskauppojen toimitusjohtajista tai toimialajohtajista sekä SOK:n ketjujohtoa. Liiketoiminnan tukiryhmien puheenjohtajana toimii SOK:n kenttäjohtaja.

Vastaavasti SOK:n tuki- ja palvelutoiminnoilla on omat tukiryhmänsä, jotka avustavat ja sparraavat kyseisen tukitoiminnon palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavan SOK:n toiminnon johtoa. Tukiryhmiin kuuluu alueosuuskauppojen toimitusjohtajia ja kyseisen vastuualueen johtajia, ja niiden puheenjohtajana toimii kyseisestä tukitoiminnosta vastaava SOK:n konsernijohtoryhmän jäsen.

Liiketoiminnan ja palvelutoiminnan tukiryhmät, jotka eivät ole luonteeltaan päätöksentekoelimiä, ovat osa vuonna 2014 vahvistetun SOK:n johtamisjärjestelmän uudistamista. Tukiryhmien jäsenien valinnasta huolehtii kyseisestä liike- tai tukitoiminnosta vastaava SOK:n konsernijohtoryhmän jäsen, ja valinnoista informoidaan SOK:n hallitusta. Johtamismallilla ketjujen ja palvelutoiminnan valta- ja vastuusuhteita on selkeytetty.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä

SOK-yhtymän koko henkilökunta Suomessa on tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Konsernijohtoryhmän tulospalkkiojärjestelmästä päättää SOK:n hallitus, ja pääjohtajan tulospalkkiojärjestelmästä päättää hallintoneuvoston puheenjohtajisto. Ylimmän johdon tulospalkkiojärjestelmä perustuu sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Konsernijohtoryhmän lyhyen ja pitkän tähtäimen tulospalkkioiden maksimitaso vastaa enintään kolmen kuukauden kuukausipalkkaa vuodessa.

Hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää S-ryhmän ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja -periaatteita ja antaa niitä koskevia suosituksia palkitsemisesta päättäville SOK:n toimielimille.

SOK-yhtymän palkka- ja palkkioselvitys 2016

Tilintarkastus

Osuuskunnan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.

Osuuskunnan kokous valitsi SOK:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2016 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala.

Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä maksettiin vuonna 2016 palkkioita SOK-yhtymän yhtiöiden tilintarkastustoiminnasta 478 793 euroa ja muita tilintarkastukseen liittymättömiä palkkioita yhteensä 110 664 euroa.

Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

SOK:n hallituksella on vastuu osuuskunnan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, hallinnosta sekä kirjanpidon, varainhoidon ja juoksevan hallinnon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta. Lisäksi pääjohtaja, SOK:n yksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden hallitukset toimitusjohtajineen toteuttavat liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassaan omalla vastuualueellaan. SOK:n hallitus on marraskuussa 2016 hyväksynyt SOK-yhtymän sisäisen valvonnan toimintapolitiikan ja Compliance-toimintapolitiikan.

SOK:n ja tytäryhtiöiden sisäisen tarkastuksen toiminnot vastaavat yhtymän sisäisen tarkastuksen toteuttamisesta. SOK:n hallitus käsittelee vuosittain sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, ja sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti pääjohtajalle, hallitukselle ja hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnalle sisäisen tarkastuksen havainnoista.

SOK:n hallitus on vahvistanut yhtymälle riskienhallintapolitiikan, jonka mukaisesti yhtymässä tunnistetaan ja analysoidaan riskejä sekä määritetään näille hallintatoimenpiteitä osana toiminnan suunnittelua. Analyysien perusteella tunnistetaan yhtymän toiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävimmät riskit, jotka hallitus käsittelee ja päättää vuosittain. SOK-yhtymän tytäryhtiöiden ja yksiköiden johto käsittelee ja määrittelee yksikön merkittävimmät riskit ja niille määritellyt hallintatoimenpiteet sekä vastaavat riskienhallinnan toteuttamisesta.

Liiketoiminnan omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu muun muassa liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmin ja vakuutuksin. SOK:n riskienhallinnan asiantuntijaorganisaatio ohjaa ja kehittää riskienhallintaa S-ryhmässä sekä tukee riskienhallinnan toteuttamisessa. SOK:n sisäinen tarkastus arvioi riskienhallintaprosessien riittävyyttä ja toimivuutta.

Taloudellinen raportointi

SOK-yhtymä julkistaa tilinpäätöksensä helmikuussa ja puolen vuoden toimintaa koskevan osavuosikatsauksensa elokuussa. Tämän lisäksi S-ryhmän vähittäismyynnin kehityksestä kerrotaan neljännesvuosittain. S-ryhmän vuosi- ja vastuullisuuskatsaus julkistetaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa huhtikuussa.

Tiedottaminen

SOK-yhtymää ja S-ryhmää koskevat ajantasaiset tiedot, muun muassa tiedotteet, löytyvät S-ryhmän kotisivuilta, osoitteesta www.s-kanava.fi. SOK:n Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikkö vastaa tiedon tuottamisesta ja päivittämisestä.


 SOK-yhtymän eettiset periaatteet

 

SOK-yhtymä on osa S-ryhmän yritysverkostoa, jonka toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja alueosuuskauppojen jäsenille eli asiakasomistajille. Jokapäiväisen toiminnan on täytettävä ne eettiset odotukset, joita eri sidosryhmät SOK-yhtymälle asettavat.

Toimimme rehellisesti

 • Pidämme antamamme lupaukset toisiamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Kannamme vastuumme asiakkaillemme myymistämme tuotteista ja palveluista ja autamme asiakkaitamme ratkaisemaan niistä mahdollisesti syntyvän ongelman.

Olemme lahjomattomia

 • Emme ota vastaan emmekä anna sopimattoman suuruisia tavara-, ruoka-, juoma- ja matkalahjoja tai muita etuisuuksia. Emme anna saamiemme lahjojen tai etuisuuksien vaikuttaa päätöksiimme. Emme yritä vaikuttaa viranhaltijoihin tai poliitikkoihin lain vastaisesti tai muutoin sopimattomin tavoin.

Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme

 • Toimimme tasa-arvoisesti. Käyttäydymme asiallisesti ja reilusti toisiamme kohtaan emmekä syrji ketään. Arvostamme toistemme työtä työtehtävistä riippumatta. Kunnioitamme toistemme yksilöllisyyttä ja työyhteisöjemme monimuotoisuutta. Tunnemme vastuuta koko S-ryhmän menestyksestä ja maineesta.

Kilpailemme reilusti

 • Nostamme esille omat vahvuutemme, emme kilpailijoiden heikkouksia. Teemme yhteistyötä edunvalvonnassa ja toimialojemme kehittämisessä toimialajärjestöjen ja muiden yhteisöjen kautta kilpailulainsäädännön sallimissa puitteissa.

Viestimme avoimesti

 • Kerromme viestinnässämme sekä hyvät että huonot uutiset. Viestimme asiat oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi. Olemme läpinäkyviä ja avoimia. Noudatamme yksilöön liittyvien tietojen käsittelyssä tietosuojaperiaatteita.

Noudatamme hyvää hallintotapaa

 • Toimimme hyvää hallintotapaa noudattaen kaikilla organisaatiotasoilla. Edellytämme, että kaikki hallinnossamme toimivat ymmärtävät hyvän hallintotavan merkityksen.

Toimimme voimassa olevien säännösten ja sopimusten mukaan

 • Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tekemiämme sopimuksia. Pyrimme ennakoimaan tulevaa lainsäädäntöä ja valmistautumaan siihen hallitusti.

Toimimme vastuullisesti ja edellytämme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme

 • Edellytämme pitkäjänteistä ja molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta. Haemme yhteistyökumppaneita, joiden toiminta on sopusoinnussa arvojemme ja periaatteidemme kanssa.

Näiden periaatteiden noudattaminen ja edistäminen on jokaisen SOK-yhtymän työntekijän tehtävä. Työntekijää, joka huomaa tai epäilee näitä periaatteita rikottavan, kehotetaan ilmoittamaan epäilystä omalle esimiehelle tai tarvittaessa oman yhtiön yritysturvallisuudesta tai sisäisestä tarkastuksesta vastaavalle henkilölle. Mahdollisten periaatteita täydentävien ohjeiden on oltava linjassa näiden yleisten eettisten periaatteiden kanssa.

SOK-yhtymän johto ja esimiehet vastaavat eettisten periaatteiden jalkauttamisesta.

 

Helsingissä 20.1.2011

SOK:n hallitus