SOK-yhtymä

S-ryhmän liiketoiminta on organisoitu valtakunnallisiin ketjuihin. Osuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta tuottaa keskitetysti yhteiset palvelutoiminnot.

SOK toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä.

SOK on suomalainen osuuskunta. Sen päätöksenteossa noudatetaan osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa koskevia muita säädöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelee mm. osakeyhtiölaki ja koko yhtymän toimintaa ohjaavat konserniperiaatteet.

 

SOK:n hallintoneuvosto

Valittu 26.4.2018

SOK:n hallintoneuvoston rooli on edustaa laajaa omistajakenttää ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta. Hallintoneuvosto toimii suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten edun valvojina. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä kaikki S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset strategiset linjaukset.

 • Puheenjohtaja: Matti Pikkarainen, teologian tohtori, Oulu
 • Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Timo Santavuo, asianajaja, Pori
 • Toinen varapuheenjohtaja: Antti Määttä, toimitusjohtaja, Muurame       
 • Jorma Bergholm, toimitusjohtaja, Helsinki  
 • Pentti Hämäläinen, asianajaja, Hamina
 • Tapio Kankaanpää, toimitusjohtaja, Kuopio
 • Henrik Karvonen, toimitusjohtaja, Kuusamo
 • Sinikka Kelhä, asianajaja, Rauma                     
 • Kimmo Koivisto, maanviljelijä, Pertteli
 • Martti Lokka, toimitusjohtaja, Otava
 • Matti Manner, laamanni, Turku                        
 • Anne Mäkelä, asianajaja, Kälviä
 • Hannu Pelkonen, toimitusjohtaja, Kajaani                                
 • Timo Rajala, varatuomari, Akaa
 • Jarkko Rautaoja, diplomi-insinööri, Heinola
 • Kari Suninen, toimitusjohtaja, Lappeenranta
 • Matti Timonen, maanviljelijä, Nurmes
 • Elina Varamäki, vararehtori, Seinäjoki
 • Kristian Westerholm, agronomi, Inkoo
 • Kim Wrange, yliopettaja, Lehmo

Henkilöstön edustajat:

 • Ulla Kivilaakso, markkinointipäällikkö, Helsinki                        
 • Iiris Merimaa, hallintoassistentti, Helsinki     

SOK:n hallitus 2019

SOK:n hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymän puitteissa lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen erityisenä tehtävänä on strategisten päätösten valmistelu hallintoneuvostolle sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista päättäminen.

 • Hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK, Helsinki
 • Hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Hannu Krook, Varuboden-Osla, Kirkkonummi 
 • Toimitusjohtaja Kim Biskop, Osuuskauppa KPO, Kokkola
 • Toimitusjohtaja Juha Kivelä, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Joensuu
 • Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, HOK-Elanto, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Kimmo Simberg, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki 
 • Toimitusjohtaja Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti
 • Professori Rita Järventie-Thesleff, Aalto University School of Business 
 • Toimitusjohtaja, CEO Nermin Hairedin, Dentsu Aegis Network Oy

 

SOK:n konsernijohtoryhmä

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on avustaa pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän johtamisessa. Johtoryhmä koordinoi ja käsittelee muun muassa hallitukselle tehtävät keskeiset esitykset. Lisäksi se käsittelee SOK-yhtymän kaikkia vastuualueita koskevia operatiivisia asioita.

 • Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK
 • Kenttäjohtaja Arttu Laine, liiketoimintaryhmät, logistiikka- ja hankintayhtiöt
 • Johtaja Jari Annala, SOK:n liiketoiminta
 • Johtaja Susa Nikula, SOK Henkilöstö
 • Johtaja Sebastian Nyström, SOK Strategia 
 • Johtaja, CFO Jorma Vehviläinen, SOK Talous ja hallinto
 • Johtaja Veli-Pekka Ääri, SOK Asiakkuus, viestintä ja digitaaliset palvelut

 

SOK-yhtymän johtaminen ja valvonta

SOK on suomalainen osuuskunta, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa koskevia muita säännöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelee mm. osakeyhtiölaki ja koko SOK-yhtymän toimintaa ohjaavat lisäksi mm. SOK:n hallituksen vahvistamat toimintaperiaatteet, toimintapolitiikat ja investointi- ja hyväksymisohjeet sekä eri toimielimille vahvistetut työjärjestykset.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on hyväksynyt kesäkuussa 2015 listayhtiöiden hallinnointikoodin (nähtävillä osoitteessa http://cgfinland.fi/), joka tuli voimaan 1.1.2016. Keskuskauppakamarin vuonna 2006 julkaiseman kannanoton mukaan pörssiyhtiöiden lisäksi myös muiden valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa hallinnointikoodia siltä osin, kuin se on niiden erityispiirteet huomioiden mahdollista. SOK noudattaa hallinnointikoodia siltä osin kuin se on SOK:n osuustoiminnallinen yritysmuoto ja sen erityispiirteet huomioiden mahdollista ja myös tarkoituksenmukaista.

S-ryhmän muodostavat osuuskaupat ja niiden omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) sekä näiden tytäryhtiöt. S-ryhmän tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille. SOK tuottaa osuuskaupoille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita ja vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä.

SOK:n hallintomalli

SOK:n hallintomalli on hallinnointikoodista poiketen ns. kaksiportainen ja koostuu osuuskunnan kokouksen lisäksi hallintoneuvostosta, hallituksesta ja pääjohtajasta alla olevassa kuvassa esitetyn mukaisesti. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.

Osuuskunnan kokous

SOK:n jäsenet (omistajat) käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokous päättää sille osuuskuntalain ja SOK:n sääntöjen nojalla kuuluvista asioista. Kukin SOK:n jäsenosuuskauppa on oikeutettu valitsemaan osuuskunnan kokoukseen enintään viisi kokousedustajaa, joilla kaikilla on puheoikeus, mutta joista vain yhdellä on oikeus käyttää osuuskaupan äänivaltaa. Omistajaoikeuksien käyttö ja äänivalta perustuvat jäsenten omistusosuuksiin ja SOK:n sääntöihin.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen tehtävänä on käsitellä laissa ja säännöissä määrätyt asiat kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä hallintoneuvoston sekä tilintarkastajien valinta ja palkkiot. Lisäksi osuuskunnan kokouksessa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Ylimääräinen osuuskunnan kokous voidaan kutsua tarvittaessa koolle.

Vuonna 2018 osuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 26.4.2018. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia ei pidetty vuonna 2018.

Hallintoneuvosto

Osuuskuntalaki ei edellytä hallintoneuvoston asettamista, mutta SOK:n säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa yhtymän hallintomallia. Hallintoneuvoston roolina on edustaa laajaa omistajakenttää ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta. Sen tehtävänä on toimia suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten edun valvojana. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä S-ryhmän ja SOK-yhtymän strategian ja SOK-yhtymän keskeiset tavoitteet sekä valvoo niiden toteutumista. Varsinaiset operatiiviseen johtamiseen kuuluvat asiat kuuluvat kuitenkin SOK:n hallitukselle ja toimivalle johdolle.

Hallintoneuvosto valvoo, että osuuskunnan ja SOK-yhtymän hallintoa hoidetaan lain, sääntöjen, osuuskunnan kokouksen ja hallintoneuvoston päätösten sekä osuuskunnan edun mukaisesti. Lisäksi hallintoneuvosto muun muassa hyväksyy ja erottaa osuuskunnan jäsenet, nimittää ja vapauttaa pääjohtajan ja muut hallituksen jäsenet sekä päättää muiden kuin osuuskunnan palveluksessa olevien hallitusten jäsenten palkkiot.

Lisäksi hallintoneuvosto päättää S-ryhmän toimintaa koskevista yhteistoimintaperiaatteista ja pitkän tähtäimen suunnitelmista.

Hallintoneuvosto on vahvistanut toimintaansa varten työjärjestyksen.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa muodostavat puheenjohtajiston, joka avustaa hallintoneuvostoa sen tehtävissä. Pääjohtaja osallistuu puheenjohtajiston kokouksiin. Lisäksi puheenjohtajisto päättää muun muassa pääjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti.

Puheenjohtajiston jäsenet ovat:

 • Puheenjohtaja, teologian tohtori Matti Pikkarainen (s. 1953)
 • Ensimmäinen varapuheenjohtaja asianajaja Timo Santavuo (s. 1960)
 • Toinen varapuheenjohtaja toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Antti Määttä (s. 1966)

Hallintoneuvostoon kuuluu 14–27 jäsentä, joista 12–25 jäsentä valitsee osuuskunnan kokous osuuskauppojen tekemien ehdotusten perusteella. Jäseneksi valittavan tulee olla Suomen kansalainen ja osuuskaupan jäsen. Henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän täyttää 68 vuotta ennen toimikauden alkua. Osuuskunnan kokouksen valitsemien jäsenten lisäksi osuuskunnan henkilöstö voi keskuudestaan nimetä hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisesti.

Vuonna 2018 hallintoneuvostossa oli 20 jäsentä sekä kaksi henkilöstön edustajaa. Hallintoneuvosto kokoontui kuusi kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 96.

Hallintoneuvosto asettaa sääntöihin perustuen tarpeellisesi katsomansa valiokunnat. Hallintoneuvosto on asettanut neljä toistaiseksi toimivaa valiokuntaa: nimitysvaliokunta, palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja osuustoimintavaliokunta, joilla on omat työjärjestyksensä.

NIMITYSVALIOKUNTA

Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten ja pääjohtajan valintaa. Nimitysvaliokuntaan kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja ja kaksi muuta hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Vuoden 2018 hallintoneuvostolle ehdotukset valmistellut nimitysvaliokunta koostui seuraavista hallintoneuvoston jäsenistä:

 • Matti Pikkarainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
 • Timo Santavuo, hallintoneuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja
 • Antti Määttä, hallintoneuvoston toinen varapuheenjohtaja
 • Jorma Bergholm, hallintoneuvoston jäsen
 • Anne Mäkelä, hallintoneuvoston jäsen

Nimitysvaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 97. Valiokunta esitteli 19.12.2018 ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta.

PALKITSEMISVALIOKUNTA

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on arvioida ja kehittää S-ryhmän ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja -periaatteita ja antaa niitä koskevia suosituksia sekä osuuskauppojen hallinnon palkkiosuosituksia. Palkitsemisvaliokunta valmistelee myös hallintoneuvoston, hallituksen ja niiden valiokuntien jäsenille maksettavia palkkioita koskevat esitykset niistä päättävien toimielinten päätettäväksi. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja ja kolme muuta hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Vuoden 2018 hallintoneuvostolle ehdotukset valmistellut palkitsemisvaliokunta koostui seuraavista hallintoneuvoston jäsenistä:

 • Matti Pikkarainen, hallintoneuvoston puheenjohtaja
 • Timo Santavuo, hallintoneuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja
 • Sinikka Kelhä, hallintoneuvoston jäsen
 • Martti Lokka, hallintoneuvoston jäsen
 • Jarkko Rautaoja, hallintoneuvoston jäsen

Palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Valiokunta esitteli 19.12.2018 ehdotuksensa hallituksen palkkioista.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta avustaa ja tukee hallintoneuvostoa osuuskunnan hallituksen ja osuuskunnan hallinnon valvomisessa. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu hallintoneuvoston toinen varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi ja korkeintaan kolme muuta hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Vuoden 2018 tarkastusvaliokunta koostui seuraavista hallintoneuvoston jäsenistä:

 • Antti Määttä, hallintoneuvoston toinen varapuheenjohtaja
 • Matti Manner, hallintoneuvoston jäsen
 • Timo Rajala, hallintoneuvoston jäsen
 • Kristian Westerholm, hallintoneuvoston jäsen

Tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

OSUUSTOIMINTAVALIOKUNTA

Osuustoimintavaliokunta avustaa hallintoneuvostoa osuustoiminnallisten periaatteiden huomioonottamisessa ja toteutumisessa S-ryhmässä. Osuustoimintavaliokuntaan kuuluu hallintoneuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja ja neljä muuta hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Vuoden 2018 hallintoneuvostolle ehdotukset valmistellut osuustoimintavaliokunta koostui seuraavista hallintoneuvoston jäsenistä:

 • Timo Santavuo, hallintoneuvoston ensimmäinen varapuheenjohtaja
 • Pentti Hämäläinen, hallintoneuvoston jäsen
 • Tapio Kankaanpää, hallintoneuvoston jäsen
 • Kimmo Koivisto, hallintoneuvoston jäsen
 • Elina Varamäki, hallintoneuvoston jäsen

Osuustoimintavaliokunta kokoontui neljä kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 95.

Hallitus

HALLITUKSEN VALINTA JA KOKOONPANO

SOK:n sääntöjen mukaan hallituksen muodostaa puheenjohtajana osuuskunnan palveluksessa oleva pääjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tekemän valmistelun pohjalta. Valmistellessaan ehdotusta valiokunta arvioi hallituksen kokoa ja kokoonpanoa sekä hallituksen jäseniltä vaadittavia ominaisuuksia osuuskunnan nykyisten ja kehittyvien tarpeiden näkökulmasta. Valmistelutyön tavoitteena on varmistaa, että hallitus on riittävän monimuotoinen muun muassa sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan ja, että jäsenillä on toisiaan täydentävä kokemus ja monipuolinen osaaminen sekä pätevyys hallituksen tehtävien tehokkaaseen hoitamiseen. Sääntöjen mukaan valittavan tulee olla Suomen kansalainen ja toimikauden alkaessa alle 68-vuotias. Tavoitteena on varmistaa riittävä rotaatio, mutta myös riittävää jatkuvuutta hallitustyössä pidetään tärkeänä. Hallituksen osittain hallinnointikoodista poikkeavaan kokoonpanoon vaikuttavat SOK:n omistuspohja sekä S-ryhmän rakenne ja hallituksen rooli ryhmän toiminnan ohjauksessa, jossa korostuu tarve sille, että hallituksessa on mukana riittävän merkittävä edustus omistajayhteisöistä.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen keskeisimmät tehtävät ja työskentelyn periaatteet on määritelty hallituksen työjärjestyksessä, jonka hallintoneuvosto on vahvistanut.

Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymän puitteissa lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on mm. toimialojen kilpailustrategioista sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista päättäminen. Lisäksi hallitus vastaa eräiden hallintoneuvoston vahvistettavaksi kuuluvien strategisten päätösten valmistelusta.

Lisäksi hallitus päättää pääjohtajan esityksestä SOK:n konsernijohtoryhmän asettamisesta, sen jäsenten nimityksistä ja palkkaeduista pääjohtajaa lukuun ottamatta. Hallitus asettaa nimeämistyöryhmän, joka valmistelee hallituksen päätettäväksi esityksen SOK:n tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanosta. Hallitukselle on vahvistettu työjärjestys.

SOK:n hallitus ei ole sen tehtävät ja kokoonpano huomioiden nähnyt tarpeelliseksi perustaa hallinnointikoodissa mainittuja valiokuntia hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelemiseksi. SOK:ssa hallintoneuvosto on perustanut tarvittavat valiokunnat.

HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojansa tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

Vuonna 2018 SOK:n hallituksessa oli seitsemän jäsentä, joista kuusi oli osuuskauppojen toimitusjohtajia. Hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskunnan sääntöjen mukaisesti SOK:n pääjohtaja.

SOK:n hallituksen kokoonpano vuonna 2018 oli seuraava:

 • Taavi Heikkilä, pääjohtaja, KTM (s. 1962), puheenjohtaja
 • Heikki Hämäläinen, toimitusjohtaja, KTM (s.1966)
 • Juha Kivelä, toimitusjohtaja, KTM (s. 1966)
 • Hannu Krook, toimitusjohtaja, KTM (s. 1965), varapuheenjohtaja
 • Veli-Matti Liimatainen, toimitusjohtaja, KTM (s. 1969)
 • Timo Mäki-Ullakko, toimitusjohtaja, KTM (s.1963)
 • Olli Vormisto, toimitusjohtaja, KTM (s. 1967)

Hallituksen sihteerinä toimi lakiasiainjohtaja Seppo Kuitunen.

SOK:n hallituksesta vuoden 2018 lopussa jäivät pois Heikki Hämäläinen ja Timo Mäki-Ullakko. Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 19.12.2018 uusiksi jäseniksi KTM Kim Biskopin (s. 1971), KTM Nermin Hairedinin (s. 1975), KTT Rita Järventie-Thesleffin (s. 1959), ja kauppaneuvos, restonomi, MBA Kimmo Simbergin (s. 1959). Muut vuoden 2018 jäsenet jatkavat hallituksessa, varapuheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin Hannu Krook.

Hallitus kokoontui vuoden 2018 aikana 11 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 96. Hallituksen kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan läsnä myös hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

HALLITUKSEN JÄSENTEN RIIPPUMATTOMUUS

Hallintoneuvoston puheenjohtajisto arvioi jäsenten riippumattomuutta ja hallituksen työskentelyä vuosittain. Hallituksen jäsenten riippumattomuutta arvioidaan hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta.

Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan osuuskunnan pääjohtaja. Vuoden 2019 alusta lukien hallitukseen on kuulunut kaksi S-ryhmän ulkopuolista riippumatonta jäsentä. S-ryhmän rakenteesta ja omistuspohjasta johtuen muut hallituksen jäsenet ovat S-ryhmän osuuskauppojen toimitusjohtajia. Tältä osin hallituksen kokoonpano riippumattomuuden suhteen poikkeaa hallinnointikoodin suosituksista.

HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi toteutetaan yleensä itsearviointina, ja sen tulokset käydään läpi ja niistä keskustellaan vuosittain.

Tunnistetut kehityskohteet otetaan huomioon hallituksen tehtäviä suunniteltaessa ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ottaa tulokset huomioon valmistellessaan ehdotustaan hallintoneuvostolle hallituksen kokoonpanoksi. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajisto antaa vuosittain arvion hallitustyöskentelystä.

Pääjohtaja

Osuuskunnalla on osuuskuntalain tarkoittama toimitusjohtaja (pääjohtaja). Pääjohtajan tehtävänä on hoitaa osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Pääjohtaja toimitusjohtajana vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Pääjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii hallintoneuvoston valitsema henkilö.

Pääjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Tämä hallinnointikoodista poikkeava käytäntö on perusteltua S-ryhmän rakenteen johdosta ja koska osuuskunnalla on myös hallintoneuvosto, joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa. Hallintoneuvosto myös valitsee pääjohtajan ja päättää hänen palkkauksensa perusteet.

SOK:n osuuskuntalain tarkoittamana toimitusjohtajana, ja hallituksen puheenjohtajana, on toiminut pääjohtaja Taavi Heikkilä, KTM (s. 1962).

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä

Osuuskunnalla on konsernijohtoryhmä, jonka asettamisesta, jäsenten nimityksistä ja hallitukseen kuulumattomien jäsenten palkkaeduista päättää hallitus pääjohtajan esityksestä. SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on avustaa pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän johtamisessa. Konsernijohtoryhmä koordinoi ja käsittelee mm. hallitukselle tehtävät keskeiset esitykset. Näitä esityksiä ovat mm. S-ryhmän ja SOK-yhtymän liiketoimintastrategiat, tavoitetasot, toimintasuunnitelmat ja budjetit sekä merkittävät investointi- ja realisointihankkeet. Lisäksi konsernijohtoryhmä käsittelee SOK-yhtymän kaikkia vastuualueita koskevia operatiivisia asioita. Hallitus antaa osuuskunnan sääntöjen mukaan tarvittaessa konsernijohtoryhmälle ohjeita, eikä konsernijohtoryhmällä ole lakiin tai osuuskunnan sääntöihin perustuvaa toimivaltaa. Konsernijohtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa. SOK:n konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy henkilökohtaisten johtajasopimusten mukaisesti ja on 63 vuotta.

Vuonna 2018 konsernijohtoryhmään kuuluivat:

 • Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK
 • Kenttäjohtaja Arttu Laine, liiketoimintaryhmät, logistiikka- ja hankintayhtiöt
 • Johtaja, CFO Jari Annala, SOK Talous ja hallinto
 • Johtaja Susa Nikula, SOK Henkilöstö
 • Johtaja Sebastian Nyström, SOK Strategia
 • Johtaja Jorma Vehviläinen, SOK:n liiketoiminta
 • Johtaja Veli-Pekka Ääri, SOK Asiakkuus, viestintä ja digitaaliset palvelut

Konsernijohtoryhmän sihteerinä toimi lakiasiainjohtaja Seppo Kuitunen.

Konsernijohtoryhmä kokoontui 21 kertaa vuonna 2018.

Tytäryhtiöt

Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii pääsääntöisesti kyseisestä liiketoiminnasta vastaava SOK:n palveluksessa oleva konsernijohtoryhmän jäsen. SOK Liiketoiminta Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut pääjohtaja. SOK:n hallitus nimeää tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet tytäryhtiöiden yhtiökokousten päätettäväksi. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan pääsääntöisesti S-ryhmään kuuluvista henkilöistä.

Tytäryhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, mutta valinta edellyttää konsernin sisäisten ohjeiden mukaan myös SOK:n hallituksen hyväksynnän. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat eivät pääsääntöisesti kuulu kyseisen yhtiön hallitukseen. Tytäryhtiöiden toimintaa ohjataan mm. SOK:n hallituksen päättämin konserniperiaattein ja toimintapolitiikoin.

Ketjuohjaus

SOK:n ketjunohjaukset vastaavat liiketoiminta-alueen/ketjujen ja arvoketjun kehittämisestä ja asioiden valmistelusta SOK:n hallituksen päätettäväksi. Keskeisiä vastuita ovat mm. ketjujen kilpailustrategian, ketjuliikeidean ja ketjukonseptin kehittäminen sekä vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnan valmistelu. Liiketoiminnan ketjuohjausyksiköitä johtavat ketjujohtajat, jotka kuuluvat johtoryhmätasolla kenttäjohtajan vastuualueeseen. Liiketoiminnan tukiryhmät tukevat ja avustavat ketjunohjauksia. Niihin kuuluu 4-13 edustajaa alueosuuskauppojen toimitusjohtajista tai toimialajohtajista sekä SOK:n ketjujohtoa. Liiketoiminnan tukiryhmien puheenjohtajana toimii SOK:n kenttäjohtaja.

Vastaavasti SOK:n tuki- ja palvelutoiminnoilla on omat tukiryhmänsä, jotka avustavat ja tukevat kyseisen tukitoiminnan palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavan SOK:n toiminnon johtoa. Tukiryhmiin kuuluu alueosuuskauppojen toimitusjohtajia ja kyseisen vastuualueen johtajia ja puheenjohtajana toimii kyseisestä tukitoiminnosta vastaava SOK:n konsernijohtoryhmän jäsen.

Liiketoiminnan ja palvelutoiminnan tukiryhmät, jotka eivät ole luonteeltaan päätöksentekoelimiä, ovat osa vuonna 2014 vahvistetun SOK:n johtamisjärjestelmän uudistamista. Tukiryhmien jäsenien valinnasta huolehtii kyseisen liike- tai tukitoiminnasta vastaava SOK:n konsernijohtoryhmän jäsen ja valinnoista informoidaan SOK:n hallitusta. Johtamismallilla ketjujen ja palvelutoiminnan valta- ja vastuusuhteita on selkeytetty.

Sisäinen valvonta ja riskienhallintajärjestelmät

SISÄINEN VALVONTA

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että osuuskunnan toiminta on tehokasta, sen taloudelliset ja muut tiedot ovat luotettavia ja että osuuskunta noudattaa soveltuvia säännöksiä ja toimintaperiaatteita. Sisäinen valvonta on keskeinen osa osuuskunnan johtamisjärjestelmää.

SOK:n sisäisen valvonnan toimintaperiaatteissa määritellään osuuskunnassa ja sen tytäryhtiöissä sovellettava sisäisen valvonnan prosessi. Sisäinen valvonta on sisäänrakennettuna organisaation tavoiteasetannan, toimintaprosessien suunnitteluun ja toteutuksen, seurannan ja raportoinnin prosesseihin.

SOK:n hallituksen vastuulla on sisäisen valvonnan järjestäminen osuuskunnassa.

Sisäinen tarkastus avustaa hallitusta arvioimalla säännöllisesti sisäisen valvonnan käytäntöjen toimivuutta, tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta organisaation eri osa-alueilla.

Pääjohtaja, toimialojen ja liiketoimintayksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden hallitukset toimitusjohtajineen vastaavat riittävän sisäisen valvonnan toteutumisesta vastuualueillaan.

SOK:n hallitus on marraskuussa 2016 hyväksynyt SOK-yhtymän sisäisen valvonnan toimintapolitiikan ja Compliance –toimintapolitiikan (joka on päivitetty vuonna 2019).

RISKIENHALLINTA

SOK:n hallitus on vahvistanut yhtymälle riskienhallintapolitiikan, jonka mukaisesti yhtymässä tunnistetaan ja analysoidaan riskejä sekä määritetään näille hallintatoimenpiteitä osana toiminnan suunnittelua. Analyysien perusteella tunnistetaan yhtymän toiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävimmät riskit, jotka hallitus käsittelee ja päättää vuosittain. SOK-yhtymän tytäryhtiöiden ja yksiköiden johto käsittelee ja määrittelee yksikön merkittävimmät riskit ja niille määritellyt hallintatoimenpiteet sekä vastaavat riskienhallinnan toteuttamisesta.

Liiketoiminnan omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu mm. liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmin ja vakuutuksin. SOK:n riskienhallinnan asiantuntijaorganisaatio ohjaa ja kehittää riskienhallintaa S-ryhmässä sekä tukee riskienhallinnan toteuttamisessa. SOK:n sisäinen tarkastus arvioi riskienhallintaprosessien riittävyyttä ja toimivuutta.

SISÄINEN TARKASTUS

SOK:n ja tytäryhtiöiden sisäisen tarkastuksen toiminnot vastaavat yhtymän sisäisen tarkastuksen toteuttamisesta. SOK:n hallitus käsittelee vuosittain sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, ja sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti pääjohtajalle, hallitukselle ja hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnalle sisäisen tarkastuksen havainnoista.

Tilintarkastus

Osuuskunnan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastaa tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Osuuskunnan varsinainen kokous valitsee tilintarkastajan.

Osuuskunnan kokous valitsi SOK:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2018 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Jukka Rajala.

Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä maksettiin vuonna 2018 palkkioita SOK-yhtymän yhtiöiden tilintarkastustoiminnasta 428 592 euroa ja muita tilintarkastukseen liittymättömiä palkkioita yhteensä 380 560 euroa.

Lähipiiriliiketoimet

SOK-yhtymässä ylläpidetään luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista ja seurataan sekä arvioidaan lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia.

SOK-yhtymässä ei ole ollut vuonna 2018 osuuskunnan kannalta olennaisia hallinnointikoodin mukaisia lähipiiriliiketoimia, jotka poikkeaisivat osuuskunnan tavanomaisesta liiketoiminnasta tai jotka olisi tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

Taloudellinen raportointi

SOK-yhtymä julkistaa tilinpäätöksensä helmikuussa ja puolen vuoden toimintaa koskevan osavuosikatsauksensa elokuussa. Tämän lisäksi S-ryhmän vähittäismyynnin kehityksestä kerrotaan neljännesvuosittain.

Muu tiedottaminen

SOK-yhtymää ja S-ryhmää koskevat ajantasaiset tiedot, mm. tiedotteet, löytyvät S-ryhmän kotisivuilta, osoitteesta www.s-ryhma.fi. SOK:n Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikkö vastaa tiedon tuottamisesta ja päivittämisestä.

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Varsinainen osuuskunnan kokous päättää vuosittain hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien, jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista.

Hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja pääjohtajan palkkauksen perusteista. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään S-ryhmässä tehdyn tehtävän vaativuusarvioinnin ja palkitsemisvaliokunnan antaman suosituksen pohjalta. Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on sopia yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kanssa pääjohtajan palkkaeduista, ml. tulospalkkiojärjestelmästä, hallintoneuvoston päättämien palkkauksenperusteiden mukaisesti.

Konsernijohtoryhmän jäsenten, hallitukseen kuulumattomia jäseniä lukuun ottamatta, palkkaedut luontoisetuineen sekä tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmän perusteet hyväksytään vuosittain hallituksessa.

Palkitsemisen keskeiset periaatteet

 1. Tulospalkkiojärjestelmä

SOK-yhtymän koko henkilökunta Suomessa on tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Ylimmän johdon (konsernijohtoryhmä) tulospalkkiojärjestelmä perustuu sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Konsernijohtoryhmän lyhyen tähtäimen tulospalkkio-ohjelman sekä pitkän tähtäimen tulospalkkio-ohjelman maksimitaso vastaa enintään kolmen kuukauden kuukausipalkkaa vuodessa.

Hallintoneuvosto on asettanut toistaiseksi toimivan palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää S-ryhmän ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja -periaatteita ja antaa niitä koskevia suosituksia palkitsemisesta päättäville SOK:n toimielimille.

 1. Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityispalkkio vuonna 2018 oli 4000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajien palkkio oli 2000 euroa kuukaudessa. Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio vuonna 2018 oli 460 euroa kultakin kokoukselta ja tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä.

Hallintoneuvoston valiokuntien jäsenille maksettiin 460 euron palkkio kokoukselta.

 1. Hallitus

Hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota vuonna 2018 yhteensä 129 600 euroa. Hallituksen puheenjohtajana toimiva SOK:n pääjohtaja ei saanut erillistä korvausta hallitustyöskentelystä.

 1. Pääjohtaja

SOK:n pääjohtajalle maksettiin vuonna 2018 palkkoja (luontoisedut mukaan lukien) ja tulospalkkioita yhteensä 1 076 294,40 euroa. SOK:n pääjohtajalla oli käytössään luontoisetuna virka-asunto, jonka verotusarvo sisältyy em. palkkasummaan. Pääjohtaja on maksuperusteisen lisäeläkkeen piirissä, ja hänen eläkeikänsä on 63 vuotta.

 1. Johtoryhmä

Konsernijohtoryhmälle maksettiin vuonna 2018 palkkoja ja tulospalkkioita yhteensä 2 340 627,96 euroa (ml. luontoisedut).