SOK-yhtymä

S-ryhmän liiketoiminta on organisoitu valtakunnallisiin ketjuihin. Osuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta tuottaa keskitetysti yhteiset palvelutoiminnot.

SOK toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä.

SOK on suomalainen osuuskunta. Sen päätöksenteossa noudatetaan osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa koskevia muita säädöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelee mm. osakeyhtiölaki ja koko yhtymän toimintaa ohjaavat konserniperiaatteet.

 

SOK:n hallintoneuvosto

Valittu 26.4.2018

SOK:n hallintoneuvoston rooli on edustaa laajaa omistajakenttää ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta. Hallintoneuvosto toimii suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten edun valvojina. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä kaikki S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset strategiset linjaukset.

 • Puheenjohtaja: Matti Pikkarainen, teologian tohtori, Oulu
 • Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Timo Santavuo, asianajaja, Pori
 • Toinen varapuheenjohtaja: Antti Määttä, toimitusjohtaja, Muurame       
 • Jorma Bergholm, toimitusjohtaja, Helsinki  
 • Pentti Hämäläinen, asianajaja, Hamina
 • Tapio Kankaanpää, toimitusjohtaja, Kuopio
 • Henrik Karvonen, toimitusjohtaja, Kuusamo
 • Sinikka Kelhä, asianajaja, Rauma                     
 • Kimmo Koivisto, maanviljelijä, Pertteli
 • Martti Lokka, toimitusjohtaja, Otava
 • Matti Manner, laamanni, Turku                        
 • Anne Mäkelä, asianajaja, Kälviä
 • Hannu Pelkonen, toimitusjohtaja, Kajaani                                
 • Timo Rajala, varatuomari, Akaa
 • Jarkko Rautaoja, diplomi-insinööri, Heinola
 • Kari Suninen, toimitusjohtaja, Lappeenranta
 • Matti Timonen, maanviljelijä, Nurmes
 • Elina Varamäki, vararehtori, Seinäjoki
 • Kristian Westerholm, agronomi, Inkoo
 • Kim Wrange, yliopettaja, Lehmo

Henkilöstön edustajat:

 • Ulla Kivilaakso, markkinointipäällikkö, Helsinki                        
 • Iiris Merimaa, hallintoassistentti, Helsinki     

SOK:n hallitus 2019

SOK:n hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymän puitteissa lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen erityisenä tehtävänä on strategisten päätösten valmistelu hallintoneuvostolle sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista päättäminen.

 • Hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK, Helsinki
 • Hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Hannu Krook, Varuboden-Osla, Kirkkonummi 
 • Toimitusjohtaja Kim Biskop, Osuuskauppa KPO, Kokkola
 • Toimitusjohtaja Juha Kivelä, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Joensuu
 • Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, HOK-Elanto, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Kimmo Simberg, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki 
 • Toimitusjohtaja Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti
 • Professori Rita Järventie-Thesleff, Aalto University School of Business 
 • Toimitusjohtaja, CEO Nermin Hairedin, Dentsu Aegis Network Oy

 

SOK:n konsernijohtoryhmä

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on avustaa pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän johtamisessa. Johtoryhmä koordinoi ja käsittelee muun muassa hallitukselle tehtävät keskeiset esitykset. Lisäksi se käsittelee SOK-yhtymän kaikkia vastuualueita koskevia operatiivisia asioita.

 • Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK
 • Kenttäjohtaja Arttu Laine, liiketoimintaryhmät, logistiikka- ja hankintayhtiöt
 • Johtaja Jari Annala, SOK:n liiketoiminta
 • Johtaja Susa Nikula, SOK Henkilöstö
 • Johtaja Sebastian Nyström, SOK Strategia 
 • Johtaja, CFO Jorma Vehviläinen, SOK Talous ja hallinto
 • Johtaja Veli-Pekka Ääri, SOK Asiakkuus, viestintä ja digitaaliset palvelut

 

SOK-yhtymän johtaminen ja valvonta

Sovellettavat säännökset

SOK on suomalainen osuuskunta, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa koskevia muita säännöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelee muun muassa osakeyhtiölaki, ja koko SOK-yhtymän toimintaa ohjaavat lisäksi muun muassa SOK:n hallituksen vahvistamat toimintaperiaatteet, toimintapolitiikat ja investointi- ja hyväksymisohjeet sekä eri toimielimille vahvistetut työjärjestykset.
 
Arvopaperimarkkinayhdistys ry on hyväksynyt kesäkuussa 2015 listayhtiöiden hallinnointikoodin (nähtävillä osoitteessa http://cgfinland.fi/), joka tuli voimaan 1.1.2016. Keskuskauppakamarin vuonna 2006 julkaiseman kannanoton mukaan pörssiyhtiöiden lisäksi myös muiden valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa hallinnointikoodia siltä osin, kuin se on niiden erityispiirteet huomioiden mahdollista.

 

Osuuskunnan kokous

 
Osuuskunnan kokous on SOK:n ylin päättävä elin. Kukin SOK:n jäsenosuuskauppa on oikeutettu lähettämään osuuskunnan kokoukseen enintään viisi kokousedustajaa, joilla kaikilla on puheoikeus, mutta joista vain yhdellä on oikeus käyttää osuuskaupan äänivaltaa. Omistajaoikeuksien käyttö ja äänivalta perustuvat jäsenten omistusosuuksiin ja osuuskunnan sääntöihin.
 
Varsinaisen osuuskunnan kokouksen tehtävänä on käsitellä säännöissä määrätyt asiat kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen, vastuuvapaus hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä hallintoneuvoston sekä tilintarkastajien valinta ja palkkiot. Lisäksi osuuskunnan kokouksessa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Ylimääräinen osuuskunnan kokous voidaan kutsua tarvittaessa koolle. 
 

Hallintoneuvosto

Osuuskuntalaki ei edellytä hallintoneuvoston asettamista, mutta SOK:n säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa yhtymän hallintomallia. Hallintoneuvoston roolina on edustaa laajaa omistajakenttää ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimmissästrategisissa kysymyksissä. Sen tehtävänä on toimia suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten edun valvojana. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä S-ryhmän ja SOK-yhtymän strategian ja SOK-yhtymän keskeiset tavoitteet sekä valvoo niiden toteutumista. Varsinaiset operatiiviseen johtamiseen kuuluvat asiat kuuluvat kuitenkin SOK:n hallitukselle ja toimivalle johdolle.
 
Hallintoneuvosto valvoo, että osuuskunnan ja SOK-yhtymän hallintoa hoidetaan lain, sääntöjen, osuuskunnan kokouksen ja hallintoneuvoston päätösten sekä osuuskunnan edun mukaisesti. Lisäksi hallintoneuvosto muun muassa hyväksyy ja erottaa osuuskunnan jäsenet, nimittää ja vapauttaa pääjohtajan ja muut hallituksen jäsenet sekä päättää muiden kuin osuuskunnan palveluksessa olevien hallitusten jäsenten palkkiot.
 
Lisäksi hallintoneuvosto päättää S-ryhmän toimintaa koskevista yhteistoimintaperiaatteista ja pitkän tähtäimen suunnitelmista.
 
Hallintoneuvosto on vahvistanut toimintaansa varten työjärjestyksen.
 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa muodostavat puheenjohtajiston, joka avustaa hallintoneuvostoa sen tehtävissä. Pääjohtaja osallistuu puheenjohtajiston kokouksiin. Lisäksi puheenjohtajisto päättää muun muassa pääjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti.
 
Puheenjohtajiston jäsenet ovat:
 
puheenjohtaja, teologian tohtori Matti Pikkarainen (s. 1953)
1. varapuheenjohtaja asianajaja Timo Santavuo (s. 1960)
2. varapuheenjohtaja toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Antti Määttä (s. 1966)
 
Hallintoneuvosto on asettanut neljä pysyvää valiokuntaa: nimitysvaliokunta, palkitsemisvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja osuustoimintavaliokunta, joilla on omat työjärjestyksensä.
 
Hallintoneuvostoon kuuluu 14–27 jäsentä, joista 12–25 jäsentä valitsee osuuskunnan kokous osuuskauppojen tekemien ehdotusten perusteella. Jäseneksi valittavan tulee olla Suomen kansalainen ja osuuskaupan jäsen. Henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän täyttää 68 vuotta ennen toimikauden alkua. Osuuskunnan kokouksen valitsemien jäsenten lisäksi osuuskunnan henkilöstö voi keskuudestaan nimetä hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisesti.
 
Hallintoneuvostossa oli 20 jäsentä sekä kaksi henkilöstön edustajaa vuonna 2017. Vuonna 2017 hallintoneuvosto kokoontui viisi kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 90.
 
Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityispalkkio vuonna 2017 oli 4000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajien palkkio oli 2000 euroa kuukaudessa. Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio vuonna 2017 oli 460 euroa kultakin kokoukselta ja tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä.

Hallitus

Hallituksen valinta ja kokoonpano 
 
SOK:n sääntöjen mukaan hallituksen muodostaa puheenjohtajana osuuskunnan palveluksessa oleva pääjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet kalenterivuodeksi kerrallaan hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tekemän valmistelun pohjalta. Sääntöjen mukaan valittavan tulee olla Suomen kansalainen ja toimikauden alkaessa alle 68-vuotias. Tavoitteena on varmistaa riittävä rotaatio, mutta myös riittävää jatkuvuutta hallitustyössä pidetään tärkeänä. Hallituksen hallinnointikoodista poikkeavaan kokoonpanoon vaikuttavat SOK:n omistuspohja sekä S-ryhmän rakenne ja hallituksen rooli ryhmän toiminnan ohjauksessa, jossa korostuu tarve sille, että hallituksessa on mukana riittävän merkittävä edustus omistajayhteisöistä.
 
Vuonna 2017 SOK:n hallituksessa oli seitsemän jäsentä, joista kuusi oli osuuskauppojen toimitusjohtajia. Hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskunnan sääntöjen mukaisesti SOK:n pääjohtaja.
 
SOK:n hallituksen kokoonpano vuonna 2017 oli seuraava:
 
Pääjohtaja KTM Taavi Heikkilä (s. 1962), puheenjohtaja
Toimitusjohtaja KTM Heikki Hämäläinen (s.1966)
Toimitusjohtaja KTM Tapio Kankaanpää (s. 1962)
Toimitusjohtaja KTM Hannu Krook (s. 1965)
Toimitusjohtaja KTM Timo Mäki-Ullakko (s.1963)
Toimitusjohtaja KTM Matti Niemi (s. 1955), varapuheenjohtaja
Toimitusjohtaja, KTM Olli Vormisto (s. 1967)
 
SOK:n hallituksesta vuonna 2018 jäivät pois Matti Niemi ja Tapio Kankaanpää, joiden tilalle hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 9.11.2017 uusiksi jäseniksi toimitusjohtaja, KTM Veli-Matti Liimataisen (s. 1969) ja toimitusjohtaja, KTM Juha Kivelän (s. 1966). Muut vuoden 2017 jäsenet jatkavat hallituksessa ja varapuheenjohtajaksi vuodelle 2018 valittiin Hannu Krook.
 
Hallituksen tehtävät
 
Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymän puitteissa lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on muun muassa strategisten päätösten valmistelu hallintoneuvostolle, toimialojen kilpailustrategioista sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista päättäminen.
 
Lisäksi hallitus päättää pääjohtajan esityksestä SOK:n konsernijohtoryhmän asettamisesta, sen jäsenten nimityksistä ja palkkaeduista pääjohtajaa lukuun ottamatta. Hallitus asettaa nimeämistyöryhmän, joka valmistelee hallituksen päätettäväksi esityksen SOK:n tytäryhtiöiden hallitusten ja toimialahallitusten kokoonpanosta. Hallitukselle on vahvistettu työjärjestys.
 
SOK:n hallitus ei ole nähnyt tarpeelliseksi perustaa hallinnointikoodissa mainittuja valiokuntia hallituksen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelemiseksi. Vastaavat valiokunnat on perustettu hallintoneuvoston toimesta. 
 
Hallituksen kokoukset 
 
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojansa tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.
 
Hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 13 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 99.  Hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota vuonna 2017 yhteensä 115 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajana toimiva SOK:n pääjohtaja ei saa erikseen korvausta hallitustyöskentelystä. Hallituksen kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan läsnä myös hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.
 

Pääjohtaja

 
Listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta poiketen SOK:n hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskunnan palveluksessa oleva pääjohtaja. Koska pääjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana, hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan. Pääjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen ja osuuskunnan toimintaa lain, SOK:n sääntöjen ja hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti.
 
SOK:n hallituksen puheenjohtajana ja osuuskuntalain tarkoittamana toimitusjohtajana on toiminut pääjohtaja Taavi Heikkilä, KTM (s. 1962). SOK:n pääjohtajalle maksettiin vuonna 2017 palkkoja (luontoisedut mukaan lukien) ja tulospalkkioita yhteensä 1 070 506 euroa. SOK:n pääjohtajalla oli käytössään luontoisetuna virka-asunto, jonka verotusarvo sisältyy edellä mainittuun palkkasummaan. Pääjohtaja on maksuperusteisen lisäeläkkeen piirissä, ja hänen eläkeikänsä on 63 vuotta.
 

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä

 
SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on avustaa pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän johtamisessa. Konsernijohtoryhmä koordinoi ja käsittelee muun muassa hallitukselle tehtävät keskeiset esitykset. Näitä esityksiä ovat muun muassa S-ryhmän ja SOK-yhtymän liiketoimintastrategiat, tavoitetasot, toimintasuunnitelmat ja budjetit sekä merkittävät investointi- ja realisointihankkeet. Lisäksi konsernijohtoryhmä käsittelee SOK-yhtymän kaikkia vastuualueita koskevia operatiivisia asioita. SOK:n konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy henkilökohtaisten johtajasopimusten mukaisesti ja on 60–63 vuotta.
 
Konsernijohtoryhmään kuului vuoden lopussa kuusi jäsentä ja se kokoontui 24 kertaa vuonna 2017. Konsernijohtoryhmälle maksettiin vuonna 2017 palkkoja ja tulospalkkioita yhteensä 2 320 794 euroa. Tässä summassa ovat mukana myös luontoisedut.
 

Tytäryhtiöt

 
Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii pääsääntöisesti kyseisestä liiketoiminnasta vastaava SOK:n palveluksessa oleva konsernijohtoryhmän jäsen. SOK Liiketoiminta Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut pääjohtaja. SOK:n hallitus nimeää tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet tytäryhtiöiden yhtiökokousten päätettäväksi. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan pääsääntöisesti S-ryhmään kuuluvista henkilöistä.
 
Tytäryhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, mutta valinta edellyttää konsernin sisäisten ohjeiden mukaan myös SOK:n hallituksen hyväksynnän. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat eivät pääsääntöisesti kuulu kyseisen yhtiön hallitukseen. Tytäryhtiöiden toimintaa ohjataan muun muassa SOK:n hallituksen päättämin konserniperiaattein ja toimintapolitiikoin.
 

Ketjuohjaus

 
SOK:n ketjunohjaukset vastaavat liiketoiminta-alueen tai ketjujen ja arvoketjun kehittämisestä ja asioiden valmistelusta SOK:n hallituksen päätettäväksi. Keskeisiä vastuita ovat muun muassa ketjujen kilpailustrategian, ketjuliikeidean ja ketjukonseptin kehittäminen sekä vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnan valmistelu. Liiketoiminnan ketjuohjausyksiköitä johtavat ketjujohtajat, jotka kuuluvat johtoryhmätasolla kenttäjohtajan vastuualueeseen. Liiketoiminnan tukiryhmät sparraavat ja avustavat ketjuohjauksia. Niihin kuuluu 4–6 edustajaa alueosuuskauppojen toimitusjohtajista tai toimialajohtajista sekä SOK:n ketjujohtoa. Liiketoiminnan tukiryhmien puheenjohtajana toimii SOK:n kenttäjohtaja.
 
Vastaavasti SOK:n tuki- ja palvelutoiminnoilla on omat tukiryhmänsä, jotka avustavat ja sparraavat kyseisen tukitoiminnan palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavan SOK:n toiminnon johtoa. Tukiryhmiin kuuluu alueosuuskauppojen toimitusjohtajia ja kyseisen vastuualueen johtajia ja puheenjohtajana toimii kyseisestä tukitoiminnosta vastaava SOK:n konsernijohtoryhmän jäsen. 
 
Liiketoiminnan ja palvelutoiminnan tukiryhmät, jotka eivät ole luonteeltaan päätöksentekoelimiä, ovat osa vuonna 2014 vahvistetun SOK:n johtamisjärjestelmän uudistamista. Tukiryhmien jäsenien valinnasta huolehtii kyseisestä liike- tai tukitoiminnosta vastaava SOK:n konsernijohtoryhmän jäsen ja valinnoista informoidaan SOK:n hallitusta. Johtamismallilla ketjujen ja palvelutoiminnan valta- ja vastuusuhteita on selkeytetty. 
 

Johdon tulospalkkiojärjestelmä

 
SOK-yhtymän koko henkilökunta Suomessa on tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Ylimmän johdon (konsernijohtoryhmä) tulospalkkiojärjestelmästä päättää SOK:n hallitus ja pääjohtajan tulospalkkiojärjestelmästä päättää hallintoneuvoston puheenjohtajisto. Ylimmän johdon tulospalkkiojärjestelmä perustuu sekä lyhyen että pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Konsernijohtoryhmän lyhyen tähtäimen tulospalkkio-ohjelman sekä pitkän tähtäimen tulospalkkio-ohjelman maksimitaso vastaa enintään kolmen kuukauden kuukausipalkkaa vuodessa.
 
Hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää S-ryhmän ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja -periaatteita ja antaa niitä koskevia suosituksia palkitsemisesta päättäville SOK:n toimielimille.
 
 

Tilintarkastus

 
Osuuskunnan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö.
 
Osuuskunnan kokous valitsi SOK:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2017 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala.
 
Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä maksettiin vuonna 2017 palkkioita SOK-yhtymän yhtiöiden tilintarkastustoiminnasta 465 417 euroa ja muita tilintarkastukseen liittymättömiä palkkioita yhteensä 153 951 euroa.
 

Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

 
SOK:n hallituksella on vastuu osuuskunnan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, hallinnosta sekä kirjanpidon, varainhoidon ja juoksevan hallinnon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta. Lisäksi pääjohtaja, SOK:n yksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden hallitukset toimitusjohtajineen toteuttavat liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassaan omalla vastuualueellaan. SOK:n hallitus on marraskuussa 2016 hyväksynyt SOK-yhtymän sisäisen valvonnan toimintapolitiikan ja Compliance -toimintapolitiikan.
 
SOK:n ja tytäryhtiöiden sisäisen tarkastuksen toiminnot vastaavat yhtymän sisäisen tarkastuksen toteuttamisesta. SOK:n hallitus käsittelee vuosittain sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, ja sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti pääjohtajalle, hallitukselle ja hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnalle sisäisen tarkastuksen havainnoista.
 
SOK:n hallitus on vahvistanut yhtymälle riskienhallintapolitiikan, jonka mukaisesti yhtymässä tunnistetaan ja analysoidaan riskejä sekä määritetään näille hallintatoimenpiteitä osana toiminnan suunnittelua. Analyysien perusteella tunnistetaan yhtymän toiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävimmät riskit, jotka hallitus käsittelee ja päättää vuosittain. SOK-yhtymän tytäryhtiöiden ja yksiköiden johto käsittelee ja määrittelee yksikön merkittävimmät riskit ja niille määritellyt hallintatoimenpiteet sekä vastaavat riskienhallinnan toteuttamisesta.
 
Liiketoiminnan omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu mm. liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmin ja vakuutuksin. SOK:n riskienhallinnan asiantuntijaorganisaatio ohjaa ja kehittää riskienhallintaa S-ryhmässä sekä tukee riskienhallinnan toteuttamisessa. SOK:n sisäinen tarkastus arvioi riskienhallintaprosessien riittävyyttä ja toimivuutta.
 

Taloudellinen raportointi

 
SOK-yhtymä julkistaa tilinpäätöksensä helmikuussa ja puolen vuoden toimintaa koskevan osavuosikatsauksensa elokuussa. Tämän lisäksi S-ryhmän vähittäismyynnin kehityksestä kerrotaan neljännesvuosittain. 
 

Tiedottaminen

 
SOK-yhtymää ja S-ryhmää koskevat ajantasaiset tiedot, muun muassa tiedotteet, löytyvät S-ryhmän kotisivuilta, osoitteesta www.s-ryhma.fi. SOK:n Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikkö vastaa tiedon tuottamisesta ja päivittämisestä.  

 

SOK-yhtymän eettiset periaatteet

SOK-yhtymä on osa S-ryhmän yritysverkostoa, jonka toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja alueosuuskauppojen jäsenille eli asiakasomistajille. Jokapäiväisen toiminnan on täytettävä ne eettiset odotukset, joita eri sidosryhmät SOK-yhtymälle asettavat.

Lue lisää SOK-yhtymän eettisistä periaatteista täältä.