SOK-yhtymä

S-ryhmän liiketoiminta on organisoitu valtakunnallisiin ketjuihin. Osuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta tuottaa keskitetysti yhteiset palvelutoiminnot.

SOK toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä.

SOK on suomalainen osuuskunta. Sen päätöksenteossa noudatetaan osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa koskevia muita säädöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelee mm. osakeyhtiölaki ja koko yhtymän toimintaa ohjaavat konserniperiaatteet.

 

SOK:n hallintoneuvosto 2016

Valittu 26.4.2016

SOK:n hallintoneuvoston rooli on edustaa laajaa omistajakenttää ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta. Hallintoneuvosto toimii suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten edun valvojina. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä kaikki S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset strategiset linjaukset.

 • Puheenjohtaja: Matti Pikkarainen, tuomiorovasti, Oulu
 • Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Maija-Liisa Lindqvist, talousneuvos, Lahti
 • Toinen varapuheenjohtaja: Antti Määttä, toimitusjohtaja, Muurame
 • Jorma Bergholm, toimitusjohtaja, Helsinki
 • Pentti Hämäläinen, asianajaja, Hamina
 • Henrik Karvonen, toimitusjohtaja, Kuusamo                                                      
 • Kimmo Koivisto, maanviljelijä, Pertteli
 • Martti Lokka, toimitusjohtaja, Otava
 • Matti Manner, asianajaja, Turku            
 • Mika Marttila, toimitusjohtaja, Rauma
 • Anne Mäkelä, asianajaja, Kälviä
 • Ilkka Ojala, toimitusjohtaja, Tampere
 • Ilkka Pirskanen, johtaja, Joensuu
 • Hannu Pelkonen, toimitusjohtaja, Kajaani
 • Pekka Ritvanen, diplomi-insinööri, Kuopio                              
 • Timo Santavuo, asianajaja, Pori
 • Mervi Sillanpää-Jaatinen, toimitusjohtaja, Lappeenranta
 • Matti Timonen, maanviljelijä, Nurmes
 • Elina Varamäki, vararehtori, Seinäjoki
 • Kristian Westerholm, agronomi, Inkoo

Henkilöstön edustajat:

 • Ulla Kivilaakso, markkinointipäällikkö, Helsinki
 • Iiris Merimaa, hallintoassistentti, Helsinki

SOK:n hallitus 2017

SOK:n hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymän puitteissa lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen erityisenä tehtävänä on strategisten päätösten valmistelu hallintoneuvostolle sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista päättäminen.

 • Hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK, Helsinki
 • Hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Matti Niemi, Helsingin Osuuskauppa Elanto, Helsinki
 • Toimitusjohtaja Heikki Hämäläinen, Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkeli
 • Toimitusjohtaja Tapio Kankaanpää, Osuuskauppa PeeÄssä, Kuopio
 • Toimitusjohtaja Hannu Krook, Osuuskauppa Varuboden-Osla, Kirkkonummi
 • Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, Pirkanmaan Osuuskauppa, Tampere
 • Toimitusjohtaja Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti 

 

SOK:n konsernijohtoryhmä

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on avustaa pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän johtamisessa. Johtoryhmä koordinoi ja käsittelee muun muassa hallitukselle tehtävät keskeiset esitykset. Lisäksi se käsittelee SOK-yhtymän kaikkia vastuualueita koskevia operatiivisia asioita.

 • Pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK
 • Kenttäjohtaja Arttu Laine, liiketoimintaryhmät, logistiikka- ja hankintayhtiöt
 • Johtaja, CFO Jari Annala, SOK Talous ja hallinto
 • Johtaja Susa Nikula, SOK Henkilöstö
 • Johtaja Sebastian Nyström, SOK Strategia 
 • Johtaja Jorma Vehviläinen, SOK:n liiketoiminta
 • Johtaja Veli-Pekka Ääri, SOK Asiakkuus, viestintä ja digitaaliset palvelut

 

SOK-yhtymän johtaminen ja valvonta

Sovellettavat säännökset

SOK on suomalainen osuuskunta, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, toimialojen toimintaa koskevia muita säännöksiä sekä SOK:n sääntöjä. Uusi osuuskuntalaki tuli voimaan 1.1.2014. Mahdolliset sääntöjen muutostarpeet arvioidaan lain siirtymäaikana. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelee muun muassa osakeyhtiölaki ja koko yhtymän toimintaa ohjaavat lisäksi muun muassa SOK:n hallituksen vahvistamat toimintaperiaatteet, toimintapolitiikat ja investointi- ja hyväksymisohjeet sekä eri toimielimille vahvistetut työjärjestykset.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on hyväksynyt kesäkuussa 2015 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (nähtävillä osoitteessa http://cgfinland.fi/), jota Keskuskauppakamarin kannanoton mukaan myös muiden valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa siltä osin kuin se on niiden erityispiirteet huomioiden mahdollista. SOK noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia siltä osin kuin se on SOK:n osuustoiminnallinen yritysmuoto ja sen erityispiirteet huomioiden tarkoituksenmukaista.

Osuuskunnan kokous

Osuuskunnan kokous on SOK:n ylin päättävä elin. Kukin osuuskauppa on oikeutettu lähettämään osuuskunnan kokoukseen enintään viisi kokousedustajaa, joilla on puheoikeus, mutta joista vain yhdellä on oikeus käyttää osuuskaupan äänivaltaa. Omistajaoikeuksien käyttö ja äänivalta perustuvat jäsenten omistusosuuksiin ja osuuskunnan sääntöihin.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen tehtävänä on käsitellä säännöissä määrätyt asiat kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, ylijäämän tai tappion käsittely, vastuuvapaus, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien valinta sekä palkkiot. Ylimääräinen osuuskunnan kokous voidaan kutsua koolle tarvittaessa.

Hallintoneuvosto

Osuuskuntalaki ei edellytä hallintoneuvoston asettamista, mutta SOK:n säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa yhtymän hallintomallia. Hallintoneuvoston roolina on edustaa laajaa omistajakenttää ja toimia yhteisen tahdonmuodostuksen foorumina keskeisimmissä strategisissa kysymyksissä. Tehtävänä on toimia suurten linjojen ratkaisijana sekä jäsenten edun valvojana. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset strategiset linjaukset. Varsinaiset operatiiviseen johtamiseen kuuluvat asiat kuuluvat osuuskunnan hallitukselle ja toimivalle johdolle.

Hallintoneuvosto valvoo, että osuuskunnan ja SOK-yhtymän hallintoa hoidetaan lain, sääntöjen, osuuskunnan kokouksen ja hallintoneuvoston päätösten sekä osuuskunnan edun mukaisesti. Hallintoneuvosto hyväksyy ja erottaa osuuskunnan jäsenet, nimittää ja vapauttaa pääjohtajan ja muut hallituksen jäsenet sekä päättää muiden kuin osuuskunnan palveluksessa olevien hallitusten jäsenten palkkiot.

Lisäksi hallintoneuvosto päättää S-ryhmän toimintaa koskevista yhteistoimintaperiaatteista ja pitkän aikavälin suunnitelmista. Hallintoneuvostolla on vahvistettu työjärjestys. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa muodostavat puheenjohtajiston, joka avustaa hallintoneuvostoa sen tehtävissä. Pääjohtaja osallistuu puheenjohtajiston kokouksiin. Lisäksi puheenjohtajisto päättää muun muassa pääjohtajan palkkaeduista.

Puheenjohtajiston jäsenet ovat:

puheenjohtaja tuomiorovasti, teologian tohtori Matti Pikkarainen (s. 1953)

1. varapuheenjohtaja talousneuvos, merkonomi Maija-Liisa Lindqvist (s. 1951)

2. varapuheenjohtaja toimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Antti Määttä (s. 1966)

Hallintoneuvosto on asettanut neljä pysyvää valiokuntaa: nimitysvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja osuustoimintavaliokunnan, joilla on omat työjärjestyksensä.

Osuuskunnan kokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet osuuskauppojen tekemien ehdotusten perusteella. Hallintoneuvostoon kuuluu 12–25 jäsentä. Jäseneksi valittavan tulee olla Suomen kansalainen, osuuskaupan jäsen ja alle 65-vuotias. Osuuskunnan kokous päättää hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.

Vuonna 2015 hallintoneuvostossa oli 20 jäsentä sekä kaksi henkilöstön edustajaa. Hallintoneuvosto kokoontui kuusi kertaa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityispalkkio vuonna 2015 oli 4 000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajien palkkio oli 1 500 euroa kuukaudessa. Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio vuonna 2015 oli 460 euroa kultakin kokoukselta ja tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä.

Hallitus

Hallituksen valinta ja kokoonpano

SOK:n sääntöjen mukaan hallituksen muodostaa puheenjohtajana osuuskunnan palveluksessa oleva pääjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan tekemän valmistelun pohjalta.  Sääntöjen mukaan valittavan tulee olla Suomen kansalainen ja alle 65-vuotias. Tavoitteena on varmistaa riittävä vaihtuvuus, mutta toisaalta jatkuvuutta pidetään tärkeänä.

Vuonna 2015 SOK:n hallituksessa oli seitsemän jäsentä, joista kuusi oli osuuskauppojen toimitusjohtajia. Hallituksen puheenjohtajana toimi SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä.

SOK:n hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 26.11.2015 hallituksen vuodelle 2016:

Pääjohtaja KTM Taavi Heikkilä (s. 1962), puheenjohtaja

Toimitusjohtaja KTM Heikki Hämäläinen (s.1966)

Toimitusjohtaja KTM Tapio Kankaanpää (s. 1962)

Toimitusjohtaja KTM Hannu Krook (s. 1965)

Toimitusjohtaja KTM Timo Mäki-Ullakko (s.1963)

Toimitusjohtaja KTM Matti Niemi (s. 1955), varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja, ekonomi Jouko Vehmas (s. 1956)

Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymässä lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on mm. strategisten päätösten valmistelu hallintoneuvostolle ja toimialojen kilpailustrategioista sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista päättäminen.

Lisäksi hallitus päättää pääjohtajan esityksestä SOK:n konsernijohtoryhmän asettamisesta sekä sen jäsenten nimityksistä ja palkkaeduista. Hallitus asettaa nimeämistyöryhmän, joka valmistelee hallituksen päätettäväksi esityksen SOK:n tytäryhtiöiden hallitusten ja toimialahallitusten kokoonpanosta.  Hallitukselle on vahvistettu työjärjestys.

SOK:n hallitus ei ole perustanut listayhtiöiden hallinnointikoodissa mainittuja valiokuntia, koska ne on perustettu hallintoneuvoston toimesta.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä kerran vuodessa itsearvioinnin.

Hallitus kokoontui vuoden 2015 aikana 14 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 98. Hallituksen jäsenille maksettiin palkkiota vuonna 2015 yhteensä 115 200 euroa. Pääjohtaja ei saa erikseen korvausta hallitustyöskentelystä. Hallituksen kokouksissa ovat oikeutettuja olemaan läsnä myös hallintoneuvoston puheenjohtajat.

Pääjohtaja

Listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta poiketen SOK:n hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskunnan palveluksessa oleva pääjohtaja. Koska pääjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana, hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan. Pääjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen ja osuuskunnan toimintaa lain, SOK:n sääntöjen ja hallintoelinten päätösten mukaisesti.

SOK:n hallituksen puheenjohtajana ja osuuskuntalain tarkoittamana toimitusjohtajana on toiminut pääjohtaja Taavi Heikkilä. SOK:n pääjohtajalle maksettiin vuonna 2015 palkkoja luontaisedut mukaan lukien yhteensä 721 840 euroa. SOK pääjohtajalla oli käytössään luontoisetuna virka-asunto, jonka verotusarvo sisältyy edellä mainittuun palkkasummaan.

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmä

SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on avustaa pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän johtamisessa. Konsernijohtoryhmä koordinoi ja käsittelee mm. hallitukselle tehtävät keskeiset esitykset. Näitä esityksiä ovat mm. S-ryhmän ja SOK-yhtymän liiketoimintastrategiat, tavoitetasot, toimintasuunnitelmat ja budjetit sekä merkittävät investointi- ja realisointihankkeet. Lisäksi konsernijohtoryhmä käsittelee SOK-yhtymän kaikkia vastuualueita koskevia operatiivisia asioita. SOK:n konsernin johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy henkilökohtaisten johtajasopimusten mukaisesti ja on 60–63 vuotta.

Konsernijohtoryhmään kuului vuoden lopussa kuusi jäsentä ja se kokoontui 23 kertaa vuonna 2015. Konsernijohtoryhmälle maksettiin vuonna 2015 palkkoja ja tulospalkkioita yhteensä 1 952 458 euroa. Tässä summassa ovat mukana myös luontoisedut.

Tytäryhtiöt

Tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii pääsääntöisesti kyseisestä toiminnasta vastaava SOK:n palveluksessa oleva konsernijohtoryhmän jäsen. SOK Liiketoiminta Oy:n hallituksen puheenjohtajana on toiminut pääjohtaja. SOK:n hallitus nimeää tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet tytäryhtiöiden yhtiökokousten päätettäväksi. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan pääsääntöisesti S-ryhmään kuuluvista henkilöistä.

Tytäryhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, mutta valinta edellyttää SOK:n hallituksen hyväksynnän. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat eivät pääsääntöisesti kuulu kyseisen yhtiön hallitukseen. Tytäryhtiöiden toimintaa ohjataan muun muassa SOK:n hallituksen päättämin konserniperiaattein ja toimintapolitiikoin.

Ketjuohjaus

SOK:n ketjuohjaukset vastaavat liiketoiminta-alueen tai ketjujen ja arvoketjun kehittämisestä ja asioiden valmistelusta SOK:n hallituksen päätettäväksi. Keskeisiä vastuita ovat muun muassa kilpailustrategian, ketjuliikeidean ja vuosittaisen toimintasuunnitelman laadinnan valmistelu. Liiketoiminnan ketjuohjausyksiköitä johtavat ketjujohtajat, jotka kuuluvat johtoryhmätasolla kenttäjohtajan vastuualueeseen. Liiketoiminnan tukiryhmät sparraavat ja avustavat ketjuohjauksia. Tukiryhmiin kuuluu 4–6 edustajaa alueosuuskauppojen toimitusjohtajista tai toimialajohtajista sekä SOK:n ketjujohtoa. Liiketoiminnan tukiryhmien puheenjohtajana toimii SOK:n kenttäjohtaja.

Vastaavasti SOK:n tuki- ja palvelutoiminnoilla on omat tukiryhmänsä, jotka avustavat ja sparraavat kyseisen tukitoiminnan palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä vastaavan SOK:n toiminnon johtoa. Tukiryhmiin kuuluu alueosuuskauppojen toimitusjohtajia ja kyseisen vastuualueen johtajia. Puheenjohtajana toimii kyseisestä tukitoiminnosta vastaava SOK:n konsernijohtoryhmän jäsen.

Ne liiketoiminnan ja palvelutoiminnan tukiryhmät, jotka eivät ole luonteeltaan päätöksentekoelimiä, ovat osa vuonna 2014 vahvistetun SOK:n johtamisjärjestelmän uudistamista. Tukiryhmien jäsenien valinnasta huolehtii kyseisen liike- tai tukitoiminnasta vastaava SOK:n konsernijohtoryhmän jäsen ja valinnoista informoidaan SOK:n hallitusta. Uudella johtamismallilla ketjujen ja palvelutoiminnan valta- ja vastuusuhteita on selkeytetty.

Johdon tulospalkkiojärjestelmä

SOK-yhtymän koko henkilökunta Suomessa on tulospalkkiojärjestelmän piirissä. Johdon (konsernijohtoryhmä) tulospalkkiojärjestelmästä päättää SOK:n hallitus ja pääjohtajan tulospalkkiojärjestelmästä päättää hallintoneuvoston puheenjohtajisto. Ylimmän johdon tulospalkkiojärjestelmä perustuu sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteisiin. Konsernijohtoryhmän lyhyen ja pitkän aikavälin tulospalkkioiden maksimitaso vastaa enintään kolmen kuukauden kuukausipalkkaa vuositasolla.

Hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää S-ryhmän ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja -periaatteita ja antaa niitä koskevia suosituksia palkitsemisesta päättäville SOK:n toimielimille.

SOK-yhtymän palkka- ja palkkioselvitys 2015

Tilintarkastus

Osuuskunnan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa tilintarkastaja, jolla tulee olla lainsäädännön edellyttämä pätevyys.

Osuuskunnan kokous valitsi SOK:n varsinaiseksi tilintarkastajaksi vuodelle 2015 KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Raija-Leena Hankonen.

Suomessa, Baltian maissa ja Venäjällä maksettiin vuonna 2015 palkkioita SOK-yhtymän yhtiöiden tilintarkastustoiminnasta 499 704 euroa ja muita palkkioita yhteensä 188 181 euroa

Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

SOK:n hallituksella on vastuu osuuskunnan toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, hallinnosta sekä kirjanpidon, varainhoidon ja juoksevan hallinnon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta. Lisäksi pääjohtaja, SOK:n yksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden hallitukset toimitusjohtajineen toteuttavat liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassa omalla vastuualueellaan. SOK:n hallitus on helmikuussa 2012 hyväksynyt SOK-yhtymän sisäisen valvonnan toimintapolitiikan.

SOK:n ja tytäryhtiöiden sisäisen tarkastuksen toiminnot vastaavat yhtymän sisäisen tarkastuksen toteuttamisesta.  SOK:n hallitus käsittelee vuosittain sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, ja sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti pääjohtajalle, hallitukselle ja hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnalle sisäisen tarkastuksen havainnoista.

SOK:n hallitus on vahvistanut yhtymälle riskienhallintapolitiikan, jonka mukaisesti yhtymässä tunnistetaan ja analysoidaan riskejä sekä määritetään näille hallintatoimenpiteitä osana toiminnan suunnittelua. Analyysien perusteella tunnistetaan yhtymän toiminnan ja strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta merkittävimmät riskit. SOK-yhtymän tytäryhtiöiden ja yksiköiden johto käsittelee ja hyväksyy yksikön merkittävimmät riskit ja niille määritellyt hallintatoimenpiteet sekä vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta.

Liiketoiminnan omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu muun muassa liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmin ja vakuutuksin. SOK:n riskienhallinnan asiantuntijaorganisaatio ohjaa ja kehittää riskienhallintaa S-ryhmässä sekä tukee riskienhallinnan toteuttamista. SOK:n sisäinen tarkastus arvioi riskienhallintaprosessien riittävyyttä ja toimivuutta.

Taloudellinen raportointi

SOK-yhtymä julkistaa tilinpäätöksensä helmikuussa ja puolen vuoden toimintaa koskevan osavuosikatsauksensa elokuussa. Tämän lisäksi kerrotaan S-ryhmän vähittäismyynnin kehityksestä neljännesvuosittain. SOK-yhtymän vuosikertomus julkistetaan varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa huhtikuussa.

Tiedottaminen

SOK-yhtymää ja S-ryhmää koskevat ajantasaiset tiedot, mm. tiedotteet, löytyvät ryhmän kotisivuilta. SOK:n Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksikkö vastaa tiedon tuottamisesta ja päivittämisestä.

SOK-yhtymän eettiset periaatteet

SOK-yhtymä on osa S-ryhmän yritysverkostoa, jonka toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja alueosuuskauppojen jäsenille eli asiakasomistajille. Jokapäiväisen toiminnan on täytettävä ne eettiset odotukset, joita eri sidosryhmät SOK-yhtymälle asettavat.

Toimimme rehellisesti

 • Pidämme antamamme lupaukset toisiamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Kannamme vastuumme asiakkaillemme myymistämme tuotteista ja palveluista ja autamme asiakkaitamme ratkaisemaan niistä mahdollisesti syntyvän ongelman.

Olemme lahjomattomia

 • Emme ota vastaan emmekä anna sopimattoman suuruisia tavara-, ruoka-, juoma- ja matkalahjoja tai muita etuisuuksia. Emme anna saamiemme lahjojen tai etuisuuksien vaikuttaa päätöksiimme. Emme yritä vaikuttaa viranhaltijoihin tai poliitikkoihin lain vastaisesti tai muutoin sopimattomin tavoin.

Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme

 • Toimimme tasa-arvoisesti. Käyttäydymme asiallisesti ja reilusti toisiamme kohtaan emmekä syrji ketään. Arvostamme toistemme työtä työtehtävistä riippumatta. Kunnioitamme toistemme yksilöllisyyttä ja työyhteisöjemme monimuotoisuutta. Tunnemme vastuuta koko S-ryhmän menestyksestä ja maineesta.

Kilpailemme reilusti

 • Nostamme esille omat vahvuutemme, emme kilpailijoiden heikkouksia. Teemme yhteistyötä edunvalvonnassa ja toimialojemme kehittämisessä toimialajärjestöjen ja muiden yhteisöjen kautta kilpailulainsäädännön sallimissa puitteissa.

Viestimme avoimesti

 • Kerromme viestinnässämme sekä hyvät että huonot uutiset. Viestimme asiat oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi. Olemme läpinäkyviä ja avoimia. Noudatamme yksilöön liittyvien tietojen käsittelyssä tietosuojaperiaatteita.

Noudatamme hyvää hallintotapaa

 • Toimimme hyvää hallintotapaa noudattaen kaikilla organisaatiotasoilla. Edellytämme, että kaikki hallinnossamme toimivat ymmärtävät hyvän hallintotavan merkityksen.

Toimimme voimassa olevien säännösten ja sopimusten mukaan

 • Noudatamme toiminnassamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tekemiämme sopimuksia. Pyrimme ennakoimaan tulevaa lainsäädäntöä ja valmistautumaan siihen hallitusti.

Toimimme vastuullisesti ja edellytämme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme

 • Edellytämme pitkäjänteistä ja molempia osapuolia hyödyttävää kumppanuutta. Haemme yhteistyökumppaneita, joiden toiminta on sopusoinnussa arvojemme ja periaatteidemme kanssa.

Näiden periaatteiden noudattaminen ja edistäminen on jokaisen SOK-yhtymän työntekijän tehtävä. Työntekijää, joka huomaa tai epäilee näitä periaatteita rikottavan, kehotetaan ilmoittamaan epäilystä omalle esimiehelle tai tarvittaessa oman yhtiön yritysturvallisuudesta tai sisäisestä tarkastuksesta vastaavalle henkilölle. Mahdollisten periaatteita täydentävien ohjeiden on oltava linjassa näiden yleisten eettisten periaatteiden kanssa.

SOK-yhtymän johto ja esimiehet vastaavat eettisten periaatteiden jalkauttamisesta.

 

Helsingissä 20.1.2011

SOK:n hallitus