Sidosryhmät

S-ryhmässä käydään suunnitelmallista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Vuoropuhelun tavoitteena on välittää tietoa S-ryhmästä, lisätä molemminpuolista ymmärrystä ja hyödyntää sidosryhmien osaamista S-ryhmän toiminnan kehittämisessä.

S-ryhmän sidosryhmätyötä johdetaan tavoitteellisesti ja sitä mitataan vuosittain.  S-ryhmässä on määritelty keskeiset sidosryhmät sekä niiden odotukset ja vaikutukset S-ryhmään. Lisäksi on päätetty, mitkä ovat sidosryhmätyön muodot kutakin ryhmää koskien.

Suurin sidosryhmä on asiakasomistajat eli osuuskauppojen omistajat. Muita sidosryhmiä ovat esimerkiksi media, järjestöt, tavarantoimittajat ja yhteiskunnalliset päättäjät.

Media

Suurena suomalaisena yrityksenä S-ryhmä kiinnostaa laajasti mediaa. S-ryhmässä pyritään aktiivisesti pitämään median edustajat ajan tasalla kaupparyhmän toiminnasta.

Järjestöt

S-ryhmässä vastataan avoimesti kysymyksiin ja palautteisiin, on kyse sitten asiakaspalautteista tai kansalaisjärjestöjen kyselyistä.

SOK:n ja WWF:n yhteistyö on esimerkki järjestöjen kanssa käytävästä vuoropuhelusta. Kaksivuotisen yhteistyön tavoitteena on ollut edistää S-ryhmän vastuullisuutta ennen kaikkea luonnonvarojen kestävässä ja resurssitehokkaassa käytössä. Yhteistyön myötä SOK on tukenut WWF:n työtä luonnonvarojen kestävän käytön edistämisessä.

SOK edustaa S-ryhmää eri edunvalvontajärjestöissä. Nämä järjestöt valvovat kaupan alan yritysten etua sekä kotimaassa että EU:ssa. SOK on esimerkiksi jäsen Kaupan liitossa, Päivittäistavarakauppa ry:ssä, Tekstiili- ja Muotialat TMA ry:ssä, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:ssä sekä Öljy- ja biopolttoaineala ry:ssä.

Eri toimialajärjestöjen kautta SOK on mukana myös Elinkeinoelämän keskusliiton EK ry:n toiminnassa, jonka jäsenenä SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä toimii. SOK:lla on kattava edustus myös kansainvälisissä kaupan alan järjestöissä.

Tavarantoimittajat

Suurena toimijana S-ryhmällä on paljon erilaisia ja -kokoisia tavarantoimittajia. S-ryhmä kohtelee kaikkia tavarantoimittajiaan tasapuolisesti ja noudattaa eettisiä periaatteitaan suhteessa tavarantoimittajiinsa. Eettisten periaatteidemme mukaisesti toimimme rehellisesti ja vastuullisesti ja odotamme tätä myös yhteistyökumppaneiltamme.

SOK sekä osa osuuskaupoista on rekisteröitynyt EU:n hyvien kauppatapojen rekisteriin.

Yhteiskunnalliset päättäjät

S-ryhmä haluaa osallistua avoimesti ja aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. S-ryhmässä on tavoitteena käydä jatkuvaa vuoropuhelua päättäjien kanssa S-ryhmän toimintaan vaikuttavista kysymyksistä ja palvelualan kehityksestä.

Uudet sidosryhmätyön mallit

Jotta S-ryhmä kykenee uudistumaan ja vastamaan kaupan toimintaympäristön muutoshaasteisiin, se tarvitsee uusia luovia ideoita, osaamista, ja innovatiivisia ratkaisuja toimintansa kehittämiseen. S-ryhmä haluaa olla aktiivisesti mukana edistämässä ja kehittämässä yritystoimintaa, joka luo uutta kasvua ja elinvoimaa Suomeen.

S-ryhmä osallistui vuonna 2014 muun muassa Corporate Venture -ohjelmaan, jonka tavoitteena on antaa suomalaisille kasvuyrityksille avaimia liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. Lisäksi S-ryhmä perusti ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan Advisory Groupin vauhdittamaan ryhmän vastuullisuuden kehittämistä.

Tornin aamu -keskustelutilaisuudet ovat S-ryhmän uusi sidosryhmätyön konsepti. Konsepti suunniteltiin vuoden 2014 aikana ja ensimmäinen tilaisuus järjestettiin helmikuussa 2015.  Tornin aamu -tilaisuuksissa keskustellaan S-ryhmän sidosryhmiä askarruttavista aiheista, kuten esimerkiksi ruoan hinnasta, sääntelystä, palvelualojen tulevaisuudesta ja yritysvastuusta. Keskustelutilaisuuksiin kutsutaan kunkin aiheen kannalta olennaisia sidosryhmiä, kuten järjestöjen edustajia, päättäjiä, virkamieskuntaa, mediaa ja asiantuntijoita.

Lue lisää sidosryhmätyöstä S-ryhmän vuosikatsauksesta.