Periaatteet ja linjaukset

Periaatteet

S-ryhmän vastuullisuusperiaatteet

S-ryhmä on yritysverkosto, jonka toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja alueosuuskauppojen jäsenille eli asiakasomistajille. Osuustoiminnallinen yritysmuoto ja asiakasomisteisuus ovat luonteva perusta S-ryhmän vastuulliselle toiminnalle. Jokapäiväisen toiminnan on täytettävä ne odotukset, joita asiakasomistajat ja muut sidosryhmät S-ryhmän yrityksille asettavat.

S-ryhmän päivittäisessä päätöksenteossa otetaan huomioon taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä ympäristönäkökulma. Vastuullisen toiminnan lähtökohtia ovat kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö sekä erilaiset toimialakohtaiset sopimukset, julistukset ja ohjeet. Muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus perustuu kuitenkin ennen kaikkea oman toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Vastuullinen toiminta on toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointia, vuoropuhelua, jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Toteutamme vastuullisuutta yhteistyössä asiakkaiden, henkilöstön, tavaran- ja palveluntoimittajien sekä muiden sidosryhmien kanssa.

S-ryhmässä vastuullisuus on kaikkien yhteinen asia ja osa normaalia jokapäiväistä työtä. Vastuullisuuden näkökulmat ovat erilaisin painotuksin mukana kaikissa valinnoissa ja päätöksissä, joita ryhmässä tehdään. Alla olevat vastuullisuusperiaatteet pohjautuvat S-ryhmän arvoihin. Vastuullisuusperiaatteet viedään käytäntöön S-ryhmän johtamisjärjestelmän mukaisesti.

Olemme asiakasta varten

 • palkitsemme asiakasomistajat parhailla Bonuksilla
 • tarjoamme kilpailukykyiset hinnat, laadukkaat tuotteet ja kattavan palveluverkoston
 • palvelemme asiakkaita rehellisesti ja ystävällisesti sekä toimimme eettisesti
 • mahdollistamme asiakkaille vastuullisten valintojen tekemisen tarjoamalla turvallisia sekä eettisesti että ympäristön kannalta kestäviä tuotteita ja palveluita

Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä

 • edistämme työyhteisöjen monimuotoisuutta ja samanarvoisuutta
 • tarjoamme kannustavan, terveellisen ja turvallisen työympäristön
 • kehitämme henkilöstömme osaamista ja laadukasta esimiestyötä
 • parannamme toimintamme energiatehokkuutta ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä
 • otamme huomioon hankinnoissa ja investoinneissa koko elinkaaren aikaiset kustannukset ja ympäristövaikutukset
 • vähennämme toiminnassamme syntyvän jätteen määrää

Uudistamme jatkuvasti toimintaamme

 • otamme huomioon tuote- ja palvelutarjonnan kehittämisessä asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä saamamme palautteet
 • kehitämme palveluiden saavutettavuutta alueellisesti kattavalla palveluverkostolla
 • käytämme palveluverkostomme kehittämisessä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja osaamista

Toimimme tuloksellisesti

 • parannamme S-ryhmän liiketoiminnan kustannustehokkuutta vastuullisella toiminnalla
 • mittaamme vastuullisuuden suorituskykyä taloudellisilla, sosiaalisilla ja ympäristömittareilla
 • käytämme toimintamme tuloksia alueellisten palveluiden ja hyvinvoinnin kehittämiseen

Jokainen S-ryhmän palveluksessa oleva henkilö sitoutuu toteuttamaan S-ryhmän vastuullisuusperiaatteita. S-ryhmän noudattamaan hyvään hallintotapaan kuuluu aktiivinen ja avoin sisäinen ja ulkoinen viestintä.

SOK-yhtymän eettiset periaatteet

SOK-yhtymä on osa S-ryhmän yritysverkostoa, jonka toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja alueosuuskauppojen jäsenille eli asiakasomistajille. Jokapäiväisen toimintamme on täytettävä ne eettiset odotukset, joita eri sidosryhmät SOK-yhtymälle asettavat.

SOK-yhtymän johto ja esimiehet vastaavat siitä, että henkilöstö perehdytetään huolellisesti eettisiin periaatteisiin. Periaatteiden noudattaminen on jokaisen SOK-yhtymän työntekijän tehtävä.

Eettisiä periaatteita täydentävät S-ryhmän vastuullisuusperiaatteet sekä erilaiset toimintalinjaukset. Näiden täydentävien ohjeiden on oltava linjassa eettisten periaatteiden kanssa.

1. Kuuntelemme asiakasta

Osuustoiminnallisena yrityksenä toimintamme keskiössä on omistajamme, eli asiakasomistajien etu. Kehitämme toimintaamme asiakasta kuunnellen. Kannamme vastuumme asiakkaillemme myymistämme tuotteista ja palveluista ja autamme asiakkaitamme ratkaisemaan niistä mahdollisesti syntyvän ongelman.

2. Toimimme avoimesti ja rehellisesti

Pidämme antamamme lupaukset toisiamme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme kohtaan. Käymme avointa vuoropuhelua niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmiemme kanssa. Kerromme toiminnastamme läpinäkyvästi ja avoimesti.

3. Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme

Toimimme tasa-arvoisesti. Käyttäydymme asiallisesti ja reilusti toisiamme kohtaan emmekä syrji ketään. Arvostamme toistemme työtä. Kunnioitamme toistemme yksilöllisyyttä ja työyhteisöjemme monimuotoisuutta.

4. Kilpailemme reilusti

Kohtelemme yhteistyökumppaneitamme tasapuolisesti ja reilusti. Noudatamme hyviä kauppatapoja. Nostamme esille omat vahvuutemme, emme kilpailijoiden heikkouksia.  Teemme yhteistyötä toimialojemme kehittämisessä toimialajärjestöjen ja muiden yhteisöjen kautta kilpailulainsäädännön sallimissa puitteissa.

5. Olemme lahjomattomia

Emme ota vastaan emmekä anna lahjuksia. Arvoltaan kohtuulliset lahjat ja kiinteästi liiketoimintaan liittyvä vieraanvaraisuus on sallittua. Toimimme aina yrityksen edun mukaisesti, emmekä anna henkilökohtaisen tai lähipiirin edun vaikuttaa päätöksiimme.

6. Noudatamme hyvää hallintotapaa

Toimimme hyvää hallintotapaa noudattaen kaikilla organisaatiotasoilla. Toimintatapamme ja hallintomme ovat läpinäkyviä.  Noudatamme toiminnassamme alan hyviä käytäntöjä, tekemiämme sopimuksia sekä hyväksymiämme toimintaohjeita.

7. Kunnioitamme ihmisoikeuksia

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja edistämme niiden toteutumista omassa toiminnassamme ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme.

8. Toimimme vastuullisesti

Kehitämme toimintamme vastuullisuutta tavoitteellisesti sidosryhmiämme kuunnellen. Haemme yhteistyökumppaneita, joiden toiminta on sopusoinnussa arvojemme ja periaatteidemme kanssa ja, jotka ovat valmiita kehittämään toimintaansa.

9. Huolehdimme ympäristöstä

Tunnistamme ja seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia. Pyrimme ennaltaehkäisemään mahdolliset haittavaikutukset ja ottamaan käyttöön ympäristön kannalta parhaita käytäntöjä.

Linjaukset

Palmuöljy

SOK on ollut kestävän palmuöljyn yhdistys Roundtable for Sustainable Palm Oilin (RSPO) jäsen vuodesta 2011. RSPO:n kriteerit edellyttävät palmuöljyviljelmiltä muun muassa sitä, että tuotannossa on suojeltava luonnon monimuotoisuutta ja kehitettävä toimintaa paremmaksi eettisin ja ekologisin kriteerein.

S-ryhmän oma merkki -elintarvikkeissa ja ravintoloiden syväpaistoöljyssä käytetystä palmuöljystä yhteensä 97 prosenttia on RSPO-sertifioitua ja 72 prosenttia fyysisesti sertifioitua. S-ryhmä on sitoutunut käyttämään vain fyysisesti sertifioitua palmuöljyä oma merkki -elintarvikkeissa ja ravintoloiden syväpaistoöljyssä vuoteen 2021 mennessä.

Kalat

S-ryhmän kalatuotteiden hankinnassa noudatetaan S-ryhmän kalalinjausta, joka pohjautuu lajien uhanalaisuusluokitukseen, WWF:n kuluttajan kalaoppaaseen, Marine Conservation Societyn suosituksiin sekä RKTL:n tutkimustietoon. Linjaus koskee S-ryhmän keskitettyä hankintaa ja osuuskauppojen omaa hankintaa sekä S-ryhmän ruokakaupoissa että ravintoloissa.
 
Kalalinjauksen perusperiaate on, että valikoimiin ei hyväksytä kaloja uhanalaisista, vaarantuneista tai ylikalastuksen kohteena olevista kalakannoista ja kalan alkuperän tulee aina olla tunnettu. Myöskään alamittaisia tai rauhoitettuja kaloja ei hyväksytä valikoimiin. 
 
S-ryhmä ei myöskään hyväksy ympäristölle haitallisia kalastustapoja, kuten dynamiitin tai myrkyllisten aineiden käyttöä kalojen pyynnissä, ja monille kalalajeille on asetettu erillisiä kalastusaluetta tai -menetelmää koskevia kriteereitä, kuten esimerkiksi pohjatroolauksen tai tonnikaloja koskeva ajoverkkojen kielto.
 
Kalalinjaus päivitetään joka toinen vuosi, ja viimeisin päivitys tehtiin vuonna 2016.
 
Kalalajit on luokiteltu kolmeen ryhmään: 
 1. Valikoimiin hyväksyttävät lajit ilman erityisiä kriteereitä (vihreä lista)
 2. Valikoimiin hyväksyttävät lajit tiettyjen pyyntialue- tai pyyntitapakriteerien täyttyessä (keltainen lista)
 3. Erittäin uhanalaiset, uhanalaiset, vaarantuneet tai ylikalastuksen kohteena olevat lajit, joita ei hyväksytä valikoimiin paitsi MSC-sertifioituna. 
 
Keltaisen listan lajikohtaiset kriteerit voit halutessasi pyytää osoitteesta viestinta@sok.fi.
 
Tutustu lähdetietoihin:
 
 

Farkkujen hiekkapuhallus

S-ryhmä ei salli vaarallisen hiekkapuhallusmenetelmän käyttöä S-ryhmän omien merkkien farkkukankaasta valmistetuissa tuotteissa. Tekstiilien manuaalinen hiekkapuhallus on puutteellisilla suojavarusteilla suoritettuna vaarallista.

Israelilaista alkuperää olevien tuotteiden alkuperämerkinnät

S-ryhmässä myytävän tuotteen alkuperämaaksi merkitään Israel vain, jos se on valmistettu tai viljelty YK:n määrittelemän Israelin alueella.

Toimitusketjun vastuullisuus

S-ryhmässä tehdään jatkuvaa työtä toimitusketjun vastuullisuuden varmistamiseksi. Kaupalle olennaista on yhteistyö tavarantoimittajien kanssa. Yksi tärkeimmistä keinoista on tehdasauditoinnit. Auditoinneilla tarkastetaan muun muassa millaisissa työolosuhteissa työntekijät työtään tekevät.

Muita keinoja ovat esimerkiksi jäljitettävyys- ja vastuullisuusselvitykset sekä vierailut tavarantoimittajien luona. Vierailut antavat ensikäden tietoa tuotanto-olosuhteista.

Vastuullisen hankinnan vaatimukset 

S-ryhmässä tehdään jatkuvaa työtä toimitusketjun vastuullisuuden varmistamiseksi. Kaupalle olennaista on yhteistyö tavarantoimittajien kanssa. Olemme laatineet tavarantoimittajille SOK:n vastuullisen hankinnan vaatimukset.

S-ryhmä on Business Social Compliance Initiative (BSCI) -aloitteen jäsen ja edellytämme kaikilta tavarantoimittajiltamme hankintasopimuksissa sitoutumista BSCI:n toimintaperiaatteisiin (tai vastaaviin periaatteisiin). Edellytämme myös, että tavarantoimittajamme jalkauttaa periaatteet hankintaketjussaan eteenpäin ja tekee itsearvioinnin periaatteiden toteutumisesta omassa toiminnassaan ja hankintaketjussaan.

Lisäksi edellytämme tavarantoimittajiltamme kolmannen osapuolen auditointia* silloin, kun tavarantoimittajan tuotanto sijaitsee riskimaassa, alihankkijan tuotanto sijaitsee riskimaassa, tuotteen pääraaka-aine tulee riskimaasta tai kun tavarantoimittaja tuo maahan tai markkinoi riskimaissa valmistettuja tuotteita. Tehdasauditoinneissa tarkastetaan periaatteiden toteutuminen käytännössä, eli millaisissa työolosuhteissa työntekijät työtään tekevät.

Tavarantoimittajat sitoutuvat hankintasopimuksissa myös tuoteryhmäkohtaisiin laatuvaatimuksiin.

Muita keinoja hankinnan vastuullisuuden varmistamiseksi ovat esimerkiksi erilliset jäljitettävyys- ja vastuullisuusselvitykset sekä tavarantoimittajavierailut. Vierailut antavat ensikäden tietoa tuotanto-olosuhteista.

*BSCI-auditointien lisäksi S-ryhmässä hyväksytään seuraavat auditointimallit: SMETA (Sedex Members Ethical Trading Audit, ICS (Initiative Clause Sociale), FLA (Fair Labour Association), FWF (Fair Wear Foundation), ICTI (International Council of Toy Industries), WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition), SIZA (Sustainability Initiative of South Africa), GLOBALG.A.P (GRASP), Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ