Arvot, strategia ja visio

S-ryhmän toiminnan tarkoituksena on tuottaa kilpailukykyisiä palveluja ja etuja omistajilleen kannattavasti. Osuuskaupat perustettiin yli sata vuotta sitten tuottamaan kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita ja palveluja jäsenilleen, tavallisille suomalaisille kuluttajille. Jatkamme yhä samalla tiellä.

Vastuulliseen osuustoiminnallisuuteen perustuvat arvot ohjaavat toimintaamme:

Kaupan alalla on käynnissä suurin murros vuosikymmeniin. Kilpailu on Suomessa kansainvälistä ja kiristyvää kaikilla toimialoilla, ja verkon kautta globaali tarjonta on helposti suomalaisten kuluttajien ulottuvilla. Kauppaa mullistaa voimakkaasti myös digitalisoituminen. Se lisää läpinäkyvyyttä, muokkaa liiketoimintamalleja, tuo tehokkuutta ja muuttaa asiakkaiden kulutuskäyttäytymistä peruuttamattomalla ja ennennäkemättömällä tavalla.  Suomen markkinat ovat olleet jo pitkään Euroopan säännellyimpiä, mutta kehitys näyttää etenevän rajoitusten purkamisen suuntaan.  Sääntelyn vapautuminen lisää kilpailua ja valinnanmahdollisuuksia, mikä hyödyttää kuluttajia.

S-ryhmän visiona on olla vuoteen 2020 mennessä kaupparyhmä, joka tuottaa ylivoimaista hyötyä ja helppoutta omasta kaupasta.

Vision saavuttaminen edellyttää meiltä paljon työtä. S-ryhmän on pystyttävä uudistumaan, mutta muistettava myös juurensa ja kantava ideologiansa – vastuullinen osuustoiminta. Palveluja kehittäessämme meillä pitää olla kirkkaana mielessä osuustoiminnallinen perustehtävämme: omistajiemme arjen helpottaminen. Myös osuustoiminnallisen yrityksen toiminnan on oltava kannattavaa, vaikka meidän ei tarvitse maksimoida tulosta.  Se käytetään suoraan jäsenten etuihin ja toiminnan kehittämiseen.   

S-ryhmän keskeisimpiä strategisia tavoitteita ovat kannattavuuden parantaminen ja asiakastyytyväisyyden kasvattaminen.  Tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää koko kaupparyhmältä entistä kilpailukykyisempää, kustannustehokkaampaa, osaavampaa ja vastuullisempaa toimintaa. Yritys ei kehity vain kuluja karsimalla ja toimintaa tehostamalla. Kuluttajien vaatimukset kasvavat, ja heille on tarjottava uusia palveluja ja uudenlaisia asiointitapoja.  S-ryhmä panostaakin vahvasti innovatiivisten digitaalisten ja muiden asiakaslähtöisten palveluratkaisujen kehittämiseen. Henkilökunta ja asiakkaamme osallistuvat yhä aktiivisemmin kehittämistyöhön, ja teemme yhteistyötä myös esimerkiksi start-upien kanssa.

Osuustoiminnallisena yrityksenä S-ryhmä haluaa olla edelläkävijä vastuullisuudessa. Teemme tätä työtä yhdessä sidosryhmiemme kanssa tavoitteellisesti ja avointa vuoropuhelua käyden. Haluamme tarjota omistajillemme arjen helppoutta myös vastuullisten ja kestävien valintojen tekemiseen. 

Liiketoimintamme on mukauduttava asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.  Yhä useampi asiakas asioi verkossa, ja digitaaliset palvelut ovat tulleet jäädäkseen. Asioinnin kannalta olennaisten tietojen, kuten hinta-, tuote- ja saatavuustietojen, pitää olla helposti asiakkaiden saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Erilaiset sähköiset palvelut ja kattava toimipaikkaverkostomme toimivat yhdessä täydentäen ja tukien toisiaan. 

S-ryhmän osuuskaupat ovat jäsentensä yhdessä omistamia osuustoiminnallisia yrityksiä. Jokainen asiakasomistaja omistaa yhtä suuren osan omasta osuuskaupastaan ja jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa oman osuuskauppansa toimintaan. Omistajien side osuuskauppoihin on meille tärkeä ja haluamme vaalia ja kehittää sitä edelleen.