Pirkanmaan Osuuskaupan asiakasrekisteri Tonttujen temppurata

Tonttujen temppurata

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen) 
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19
1. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Osuuskauppa
Postiosoite: PL 130, 33101 Tampere
Markkinointi ja viestintä: 010 767 0010
Käyntiosoite: Lempääläntie 21, 33820 Tampere
Y-tunnus: 0536307-0

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

tietosuoja.pirkanmaa@sok.fi

4. Rekisterin nimi

Tonttujen temppurata -kampanjan arvonta- ja kilpailurekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti kampanjan järjestämiseksi. Tietoja käytetään osallistujien kontaktoimiseksi sekä arvontaan. Lisäksi lomakkeella ilmoitettuja tietoja (nimi, lasten lukumäärä, lasten ikä) käytetään sen varmistamiseen, että tapahtumaan saapuva henkilö on sama kuin tapahtumaan ilmoittautunut henkilö.

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

Art. 6.1 a) Suostumus

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kampanjaa.

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

8. Käsiteltävät henkilötiedot

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • asuinkunta
 • kampanjaan osallistuvien lasten lukumäärä
 • kampanjaan osallistuvien lasten iät

9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Nimi- ja yhteystiedot

10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Henkilötiedot kerätään arvontaan tai kilpailuun osallistujalta henkilöltä itseltään arvonta- tai kilpailulomakkeen kautta.

11. Henkilötietojen vastaanottajat

Osallistumislomakkeella annettuja henkilötietoja luovutetaan kampanjan nimissä yhteistyökumppanille Lastenkuplalle tapahtumanjärjestämisen mahdollistamiseksi. Luovutettavat tiedot ovat nimi, lasten lukumäärä ja lasten iät. Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen muille kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan kampanjan päättymisen jälkeen viimeistään 21.12.2018.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
 • Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia)
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Suostumuksen peruuttaminen

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä kilpailun tai arvonnan järjestäneeseen tahoon.

16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Kilpailuun tai arvontaan osallistuminen ei onnistu.

17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella.

18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Kilpailu- tai arvontarekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset kilpailu- tai arvonta-asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tonttujen temppurata -kampanjan säännöt

1. Osallistuminen ja osallistumisoikeus

Kampanjaan osallistutaan täyttämällä lomake 19.11.–25.11.2018 välisenä aikana. Pirkanmaan Osuuskauppa pidättää oikeuden valita mukaan Tonttujen temppurataan pääsevät henkilöt. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, osallistujat arvotaan. Kaikille lomakkeen täyttäneille ilmoitetaan 30.11.2018 mennessä sähköpostilla. Mukaan kampanjaan valitaan korkeintaan 200 henkilöä.

2. Kampanja-aika

Kampanja alkaa maanantaina 19.11.2018 ja päättyy sunnuntaina 25.11.2018 klo 23:59. Lomakkeen täyttäneille ilmoitetaan mukaan pääsystä viimeistään 30.11.2018.

3. Osallistumisehdot

Tonttujen temppurata -tapahtuma-aikoja on yhteensä kuusi: 8.12.2018 klo 13, 8.12.2018 klo 15, 8.12.2018 klo 16.30, 15.12.2018 klo 13, 15.12.2018 klo 15, 15.12.2018 klo 16.30. Jotta mahdollisimman moni perhe pääsee osallistumaan, yhdeltä henkilöltä otetaan mukaan mahdolliseen arvontaan vain ensimmäinen ilmoittautuminen.

Tonttujen temppurataa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi tuotteeksi eikä luovuttaa ulkopuoliselle henkilölle.

Mukaan valittuihin henkilöihin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

Lomakkeella tietonsa ilmoittaneen tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

Mikäli Tonttujen temppurata -kampanjaan valittua henkilöä ei tavoiteta kahden vuorokauden kuluessa yhteydenotosta, hänen tilalleen voidaan valita toinen henkilö.

Tonttujen temppurata järjestetään Lastenkuplan tiloissa. Lastenkupla, Prisma Koivistonkylä 2 krs., Lempääläntie 21, 33820 Tampere.

Tonttujen temppuradalla on käytössä Lastenkuplan leikkikenttä. Leikkikentällä on temppurata, pomppulinna, trampoliineja ja liukumäkiä. Lapsi pääsee hyppimään, juoksemaan, kiipeilemään ja leikkimään turvallisesti siisteissä ja virikkeellisissä Lastenkuplan tiloissa.

Lue lisää Lastenkuplan leikkikentästä: https://www.lastenkupla.fi/leikkikentta/

Tapahtumaan valittu voi osallistua seuraavin ehdoin. Kolmevuotiailla tai sitä nuoremmilla on oltava täysi-ikäinen huoltaja mukana tapahtuman ajan. Neljä- tai viisivuotiaan voi jättää Lastenkuplan työntekijöiden hoitoon korkeintaan tunnin ajaksi.

4. Yleistä

Pirkanmaan Osuuskauppa pidättää oikeuden luovuttaa seuraavat osallistujien henkilötiedot (nimi, lasten lukumäärä, lasten iät) Lastenkuplalle tapahtumapäivien käytännön järjestelyjen mahdollistamiseksi. Lastenkuplaan saavuttaessa varmistetaan, että mukaan ilmoittautunut henkilö on sama kuin tapahtumaan saapuva henkilö. Osallistujien luovuttamia tietoja käsitellään Tonttujen temppurata -kampanjan arvonta- ja kilpailurekisterin puitteissa.

Osuuskauppa ei varmenna ilmoittautuneiden henkilöllisyyttä. Jokainen osallistuja osallistuu Tonttujen temppurataan omalla vastuullaan. Kolmevuotiailla tai sitä nuoremmilla tulee olla huoltaja mukana koko tapahtuman ajan.