Matkailu ja ravitsemistoimialan suoramarkkinointirekisteri

Yhden toimijan tarkoitukseen tehty asiakasmarkkinointi

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

 

 

Rekisterinpitäjä

Osuuskauppa Maakunta

Postiosoite:                                               PL 33, 87101 Kajaani

Käyntiosoite:                                             Veturitie 1, 87100 Kajaani

S-ryhmän asiakasomistajapalvelu:               puh. 010 76 5858

Y-tunnus:                                                0185505-1

Tietosuojavastaavan yhteystiedot tietosuojavastaava@sok.fi Rekisteriasioita hoitava henkilö tietosuoja.maakunta@sok.fi

Rekisterin nimi

Matkailu ja ravitsemistoimialan suoramarkkinointirekisteri

 

Henkilötietojasi kerätään ja tallennetaan markkinointi- ja viestintätarkoituksissa uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja materiaalin lähettämiseen sekä palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen. Toimittamiesi henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii Osuuskauppa Maakunta.

Osuuskauppa Maakunnan matkailu ja ravitsemistoimialan suoramarkkinointirekisteri

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään markkinointi- ja viestintätarkoituksissa uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja materiaalin lähettämiseen sekä palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen.

Käsittelyn peruste

Art. 6.1 a) Suostumus

Henkilötietoja käsitellään perustuen henkilön antamaan suostumukseen

Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä

Suoramarkkinointiluvan antaneet henkilöt

Käsiteltävät henkilötiedot

Suoramarkkinointirekisteri sisältää tietoja henkilötietojen käsittelyyn suostumuksensa antaneista henkilöistä.

Henkilöihin liittyvät tiedot ovat seuraavia:

       etu- ja sukunimi

       sähköpostiosoite

       puhelinnumero


 

       markkinointisuostumus ja/tai kielto

       katuosoite

Kuvaus henkilötietoryhmistä

Nimi, yhteystiedot, kieli, ikä, markkinointisuostumus tai kielto

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään joko suullisesti tai kirjallisesti käyttäen verkko- tai paperilomaketta.

Vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa.

Emme luovuta tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitetuissa markkinointi- ja viestintätarkoituksissa. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä henkilön käytettyä kielto-oikeuttaan tai kun on perusteltu syy olettaa, etteivät henkilötiedot ole enää täsmällisiä (esimerkiksi viestit eivät mene enää perille).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

       Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

       Oikeus tietojen oikaisemiseen

       Oikeus tietojen poistamiseen

       Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)

       Vastustamisoikeus

       Oikeus peruuttaa suostumus

       Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)

       Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.


 

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Suostumuksen peruuttaminen

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Suostumuksen voi peruuttaa sähköisissä markkinointiviesteissä olevan linkin avulla tai olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Henkilötietojen käsittely ei perustu sopimukseen.

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Kieleen ja ikään liittyviä henkilötietoja käytetään viestinnän kohdentamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Markkinointirekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.