Ansvarstagande inom KPO 


Som regionhandelslag har vi som uppgift att åstadkomma förmåner och tjänster till våra ägarkunder.

Som stor aktör påverkar vi vårt område och de människor som bor inom det området. Vi tar stort ansvar för ett hurudant nuläge vi skapar och för ett hurudant arv vi lämnar efter oss. För oss inom Handelslaget KPO betyder ansvarstagande det värdesystem som hänför sig till ekonomin, till det sociala och till miljön. Detta värdesystem syns framför allt i form av satsningar på vårt eget område. Stifta bekantskap med på vilket sätt vi främjar välfärd och på vilket sätt vi agerar ansvarsfullt. 

 

För samhällets bästa

Vi skapar värden regionalt

Den nytta som KPO:s verksamhet medför kommer tillbaka till det egna verksamhetsområdet i många olika former. Titta närmare på hur vår verksamhet gynnar de människor som bor i vårt område, hur vi satsar på det lokala och på det inhemska samt hur vi ger tillbaka – alltså hur vi genom vår verksamhet skapar värden regionalt.

Vi ger vårt område köpkraft och livskraft

Av vår verksamhet förs pengar tillbaka till vårt eget verksamhetsområde som utbetalda förmåner till våra ägarkunder, som lön till våra anställda, som skatteintäkter till kommunerna och som investeringar för att utveckla vår service och vårt nätverk av butiker.

UTBETALDA
FÖRMÅNER
209€
/ägarkund
LÖNER
48,4
milj. €
SKATTER
153
milj. €
INVESTERINGAR
I VÅR VERKSAMHET
27,8
milj. €

Vi satsar på det lokala och på det inhemska

Den nytta som vår verksamhet medför kommer tillbaka till vårt område också i form av inköp och anskaffningar från lokala företag. Vi bär ansvar för både den österbottniska och den inhemska livsmedelskedjans livskraft.

INHEMSKA
PRODUKTER
dagligvarorna
80%
INKÖP
från österbottniska företag
100
milj. €
5000
ÖSTERBOTTNISKA
PRODUKTER
2400
ÖSTERBOTTNISKA
SAMARBETS-
PARTNERS

Vi låter det goda cirkulera

Med den behållning vi lyckas skapa stöder vi också motion, kultur och bildning i vårt område. Bland annat sponsorerar vi lokala evenemang, motion och framför allt barn- och ungdomsverksamhet.

Vi sysselsätter

Vi är en betydande regional arbetsgivare och skattebetalare. När vi sysselsätter lokalt stannar skatteinkomsterna från vår verksamhet kvar till nytta för tillväxt och utveckling i det egna området. Läs mera här nedan om de skatter vi betalar samt om våra arbetstagare.

Vi är en betydande regional skattebetalare 

Vi verkar lokalt, och vår verksamhet är till fördel för många kommuner och åtskilliga människor i vårt område genom de skatter och avgifter av skattenatur som vi betalar.

FÖRSKOTTS-
INNEHÅLLNING
9,8
milj. €
SOCIALSKYDDS-
AVGIFTER
0,5
milj. €
MERVÄRDES-
SKATT
14,1
milj. €
FASTIGHETS-
SKATT
11
milj. €

Vi är en stor arbetsgivare i vårt område

Vi är en av de största arbetsgivarna i vårt område, och vi bedriver vår verksamhet som en ansvarsfull och rättvis arbetsgivare.

VI ÄR
EN AV DE STÖRSTA
ARBETSGIVARNA
FÖR UNGDOMAR
I FINLAND
STÖRSTA
ÅLDERSGRUPPEN
under
25 år
1100
SOMMARJOBBARE
OCH PRAKTIKANTER
Bland
TOP10
I KAMPANJEN
ANSVARSFULLT SOMMARJOBB
2018

Klimatförändring och cirkulär ekonomi

Energiförbrukning

Vi vill använda energi smartare och effektivare. Vi söker de bästa lösningarna på hur klimat- och miljökonsekvenserna av vår verksamhet kan minskas.

CO2-
UTSLÄPPEN
8
milj. kilo
MINDRE
FÖRNYBAR
ENERGI
58%
av elförbrukningen
ENERGI-
BESPARANDE
LÖSNINGAR
- bergvärme
- led-belysning
– ny kylutrustning

Återvinning

Vi erbjuder lösningar för att våra ägarkunder ska kunna minska sina utsläpp och vi förbinder oss att också själva återvinna. 

ÅTERVINNINGS-
GRAD
81,9%
VI SORTERAR
VÅRT AVFALL
OMSORGSFULLT
ANTALET   
RINKI-EKOSTATIONER
närmare
50

Matsvinn

Vi arbetar aktivt för att minska vårt matsvinn.

VI BERÄKNAR
SORTIMENT OCH
PRODUKTMÄNGDER
enligt kundernas efterfrågan
MARKETARNA:
DUBBEL RABATT
PÅ NEDSATTA MATPRISER
under sista
öppethållningstimmen
RESTAURANGERNA:
ANVISNING OM
PORTIONERNAS
STORLEK
vid bufféservering

Vi satsar på motion

Vi stöder föreningar som verkar inom vårt område och vi uppmuntrar folk att motionera. Att sporra barn och ungdomar att röra på sig är av största vikt för oss.

Vi uppmuntrar till hälsosamma val

Vi hjälper våra kunder att göra hälsosamma val och att använda mera vegetabilier.

MED SKÖRDESÄSONGS
-KALENDERN
INSPIRERAR VI
till ökad användning
av vegetabilier
ÄSSÄKOCKS
-KURSER
FÖR BARN
i samarbete med marthorna

Vi månar om vår personal 

Vi vinnlägger oss också om att våra anställda ska må bra och vi uppmuntrar dem till hälsosamma vanor och motion. 

Special-Javascript
Special CSS