22.2.2019

Handelslagets bulletin 22.02.2019

Handelslaget KPO:s försäljning har slagit nytt rekord

Handelslaget KPO:s försäljning ökade år 2018 med närmare 50 miljoner euro, d.v.s. med cirka 6 procent, och nådde rekordnivån 850 miljoner euro. Försäljningstillväxten lyfte också resultatet av verksamheten till en högre nivå än året innan. Försäljningen förbättrades i synnerhet inom Sale- och S-market-kedjorna, där vi långsiktigt har arbetat för att utveckla servicenätverket. Också bränslehandeln redovisade en betydande försäljningsökning.

KPO:s skattepliktiga försäljning var i fjol 850,3 (året innan 804,0) miljoner euro, och omsättningen uppgick till 696,6 (året innan 658,9) miljoner euro. Resultatet före skatter var 25,7 (året innan 24,1) miljoner euro. KPO investerade rekordmycket, 57,9 miljoner euro, i utvecklingen av sitt servicenätverk. Som Bonus, ränta på andelsinsatsen och betalningssättsförmån utbetalades totalt 24,0 miljoner euro.

Antalet anställda var 1 673 vid utgången av året. Enligt en undersökning, som gjorts av Corporate Spirit och som mäter tillfredsställelsen i arbetet, är KPO en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland. I undersökningen om arbetsgemenskapen nådde KPO upp till den högsta klassen AAA.

I jämförelse med föregående år ökade försäljningen med 46,3 miljoner euro, d.v.s. med 5,8 procent. KPO:s skattepliktiga försäljning fördelade sig enligt följande:

 Dagligvaruhandel 56,4 %
Bränslehandel 17,5 %
Bilhandel 11,3 %
Bruksvaruhandel 8,5 %
Rese- och förplägnadshandel 4,7 %
Fastighetsrörelse 1,6 %

Försäljningen inom KPO:s marketbransch ökade från året innan med 5,6 procent till 717 miljoner euro. Rese- och förplägnadsbranschens försäljning var 25,4 miljoner euro, vilket var 0,3 procent mindre än föregående år. Bilhandelns försäljning var 96,2 miljoner euro, en tillväxt på 5,3 procent i jämförelse med året innan.

Ägarkunderna fick 21,2 miljoner euro i Bonus

Till KPO anslöt sig i fjol 4 262 nya medlemmar, d.v.s. ägarkunder. I slutet av december var medlemsantalet 123 902. Av de privata hushållen inom KPO:s verksamhetsområde är två tredjedelar ägarkunder hos KPO. Den Bonus som ägarkunderna fick uppgick till 21,2 miljoner euro. Som Bonus, ränta på andelskapitalet och betalningssättsförmån utbetalades år 2018 sammanlagt 24,0 miljoner euro, d.v.s. i genomsnitt 196 euro per medlem. Vid ingången av år 2018 fusionerades Lappajärven Osuuskauppa med KPO, vilket för sin del bidrog till att antalet ägarkunder ökade.

Det goda resultatet gör att ägarkunderna kan belönas bättre

KPO:s överskott före skatter förbättrades från året innan till 25,7 (året innan 24,1) miljoner euro. Koncernen hade en soliditet på 82,9 procent (året innan 83,8 procent). På resultatet betalar KPO 5,6 miljoner euro i skatt.

"Sammantaget kan år 2018 betecknas som lyckat för KPO. Under det gångna året fick vi uppleva en organisk försäljningstillväxt av historiska mått inom KPO. Detta har möjliggjorts av de anställdas ypperliga och långsiktiga arbete för att utveckla våra tjänster och vårt nätverk, samt naturligtvis av våra kunder som har använt sig av vår service mera än förr. Därför vill vi också belöna våra kunder genom att med över en miljon euro höja den andel som av överskottet betalas ut till våra ägare. KPO:s styrelse kommer att föreslå för fullmäktiges vårmöte att KPO till sina medlemmar, förutom en ränta på 10 procent på andelskapitalet, som överskottsåterbäring ska betala 0,5 procent på de bonusinköp som har gjorts hos Handelslaget KPO. Om fullmäktiges vårmöte godkänner förslaget kommer de av våra medlemmar som handlar hos oss att få betydligt bättre belöning än tidigare", berättar verkställande direktör Kim Biskop.

KPO fortsätter att investera i verksamhetsställena år 2019

KPO:s investeringar år 2018 uppgick till sammanlagt 57,9 miljoner euro. Årets mest betydande investering var anskaffningen av aktiestocken i två hotellfastigheter i centrum av Vasa. Den största hyresgästen i lokaliteterna är Original Sokos Hotel Royal som drivs av Sokotel Oy. I Halkokari i Karleby öppnades en ny S-market och en ABC-bränslestation, och i Nykarleby slog en ny Sale-butik upp sina dörrar i januari 2019. I marketarna i Sievi, Toholampi och Perho genomfördes omfattande moderniseringar av inredningen, och vid S-market Kronoby rustade man upp inredningen och gårdsplanen samt byggde en ny ABC-bränslestation. I köpcentret Rewell Center ändrades miljön radikalt. I Lappajärvi inleddes i slutet av året byggandet av en ny S-market och en ABC-bränslestation. En betydande del av de investeringar som gjordes under året bestod av LED-belysningsprojekt i energibesparande syfte samt av anskaffning av ny kylutrustning med miljövänligare och mera energieffektiv teknik. Så uppnåddes också under året en besparing på hela 7,8 procent av den jämförbara energiförbrukningen inom KPO.  

För år 2019 har KPO budgeterat investeringar på 29 miljoner euro för utveckling av servicen. Till de mest betydande investeringarna år 2019 hör nya S-marketar i Lappajärvi och möjligen även i Storkyro. Också det länge planerade Prisma-projektet i Vasa avancerar, när Vasa stad behandlar detaljplanen för Liselundsområdet i vår.

"Inom handelsbranschen är förväntningarna på år 2019 i huvudsak optimistiska. KPO strävar efter att behålla sin prisledande position inom dagligvaruhandeln och att öka sin försäljning genom att utveckla sitt nätverk och sina tjänster ytterligare. Prissänkningarna kommer att fortsätta i KPO:s alla kedjor inom markethandeln. Tillväxten inom ekonomin väntas fortsätta också i år, men avgjort mera måttfullt än tidigare", konstaterar Biskop.

Inköp för 100 miljoner euro i det egna verksamhetsområdet och mer än 1 100 sommarjobbare

"Att det egna verksamhetsområdet mår bra är ett livsvillkor för KPO. Därför försöker vi styra så mycket som möjligt av våra anskaffningar till vårt eget område. I fjol köpte vi av 2 400 olika företags- och samarbetspartners i de österbottniska landskapen in produkter och tjänster till ett värde av totalt över 100 miljoner euro. Motion, idrott och kultur inom vårt verksamhetsområde stödde vi med cirka 400 000 euro. Det skedde bl.a. via våra program Supportrar och Ungt löfte", berättar Biskop.

"Extra stolta är vi över att vi kan erbjuda mer än 1 100 ungdomar en sommararbetsplats. Enligt vad vi nu känner till är vi den näst största arbetsgivaren för ungdomar i Finland", framhåller Biskop entusiastiskt.
Närmare information: Verkställande direktör Kim Biskop
 


 

Innehåll på S-kanava med sakordet: Kpo, Tulos