Principerna för dataskydd

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter behandlas omsorgsfullt och lagenligt. Principerna för dataskydd styr all behandling av personuppgifter i S-gruppen. Syftet med principerna är att säkerställa att lagstiftningen om dataskydd efterlevs vid all behandling av personuppgifter. Genom att förverkliga principerna för dataskydd gör vi det möjligt att ta fram nya och bättre tjänster för S-gruppens ägarkunder och andra kunder. Genom principerna för dataskydd stöder vi också affärsverksamhetens behov, lönsamhet och kontinuitet.

Balanserade, tydliga och gemensamma verksamhetssätt är en förutsättning för att du ska kunna lita på S-gruppen som behandlare av personuppgifter.
I S-gruppen förbinder vi oss till följande: 

  • Vi behandlar personuppgifter ansvarsfullt och endast i på förhand fastslagna syften. Vi berättar på förhand till vad vi använder dina personuppgifter.. Vi förutsätter att våra samarbetspartner iakttar samma krav som vi.
  •  Vi ser till att alla rättigheter anknutna till behandlingen av personuppgifter, som berör S-gruppens ägarkunder, andra kunder och personal, förverkligas. Det finns mer information under "Dina rättigheter"
  • Vi uppfyller i all vår affärsverksamhet och utveckling de krav som lagstiftningen om dataskydd ställer.
  • Vi genomför kontinuerligt till dataskyddet anknutna risk- och påföljdsbedömningar och arbetar proaktivt för att skydda dina uppgifter från läckor.

Vi orienterar och utbildar alla anställda som behandlar personuppgifter i deras arbetsuppgifter. Vi strävar efter att alla som behandlar personuppgifter är medvetna om kraven och anvisningarna som gäller datasäkerhet och kan agera enligt dessa. Både du och S-gruppen internt informeras aktivt om frågor som anknyter till principerna för dataskydd.