Dina rättigheter

1. Rätt att få transparent information
Du har rätt att få information om vilka uppgifter om dig som samlas in, för vilka syften dina uppgifter används, vilken grunden för behandlingen av uppgifterna är och till vem eller vilka dina uppgifter överlåts. Du kan se dessa uppgifter i den närmare informationen för respektive personregister. S-gruppens personregister >>

2. Rätt att få tillgång till uppgifterna
Du har rätt att få veta, om vi behandlar personuppgifter som gäller dig, och om så är, vilka uppgifter vi behandlar. Du kan alltså anhålla om att få dina uppgifter från personregistret. Närmare anvisningar om hur man anhåller om sina egna uppgifter från S-gruppens register finns i den närmare informationen för respektive personregister. 
S-gruppens personregister >>
Du kan enkelt beställa dina uppgifter i S-gruppens centrala kundregister på vårt webbformulär >> (på finska)

3. Rätt att korrigera uppgifter
Om du upptäcker fel i dina uppgifter, har du rätt att få de felaktiga uppgifterna korrigerade. Närmare anvisningar om hur man får sina egna uppgifter i S-gruppens olika register korrigerade finns i den närmare informationen för respektive personregister. S-gruppens personregister >>

4. Rätt till radering av uppgifter
Du har i vissa situationer rätt till att få dina uppgifter raderade ur personregister. Närmare anvisningar om hur man får sina egna uppgifter raderade ur S-gruppens olika register finns i den närmare informationen för respektive personregister. S-gruppens personregister >>

5.  Automatiserade enskilda beslut, som t.ex. profilering
Du har rätt att, om du så vill, inte bli utsatt för automatiskt beslutsfattande och profilering. I den närmare informationen om varje personregister ser du uppgifter om hurdan profilering man eventuellt gör på basis av uppgifterna i respektive register.  S-gruppens personregister >>

6. Rätt att motsätta sig
Du har rätt att motsätta dig behandling av uppgifter som berör dig, om grunden till behandlingen är i registerhållarens berättigade intresse. Du har alltid rätt att förbjuda direktmarknadsföring. S-gruppens personregister >>

7. Rätt att begränsa behandlingen
Du har i vissa situationer rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter t.ex. om du bestrider korrektheten av dina personuppgifter eller om behandlingen är lagstridig, men du ändå inte vill att dina uppgifter raderas. I så fall får vi endast förvara dina uppgifter.

8. Rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat
Om vi behandlar dina uppgifter med ditt medgivande eller på basis av ett avtal, har du rätt att få uppgifterna som du har lämnat till oss i elektroniskt format för leverans till en annan tjänsteleverantör.

9. Rätt att bli informerad om kränkningar av personuppgifternas informationssäkerhet
Vi meddelar dig omedelbart, om det hos oss sker en kränkning av informationssäkerheten som allvarligt kunde hota din integritet. Vi assisterar också vid behov vid skyddandet av dina uppgifter.

10. Rätt att besvära sig hos den övervakande myndigheten
Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt att anföra en klagan till den övervakande myndigheten i medlemsstaten, där du har din stadigvarande hemvist eller arbetsplats eller där brottet mot dataskyddsförordningen ska ha skett. Övervakande myndighet i Finland är dataombudsmannen,  www.tietosuoja.fi.