9.4.2019

Lähi-ABC Kuusamo uudisti palvelunsa

Voimassa: Toistaiseksi

Liikennemyymälän vastaava Jouko Veteläinen kertoo, että ABC:n sisätilat uusittiin täysin. Lop­pu­tu­los on va­loi­sa ja avara. Remontin myötä ra­vin­to­lan asi­a­kas­paik­ko­jen mää­rä kas­voi 100:sta 120:een. Tiloissa on huomioitu hyvin myös eri käyttäjäkunnat. Perinteisten pöytäryhmien lisäksi asiakkaiden käytettävissä ovat mm. baa­ri­jak­ka­rat pit­kän, kor­ke­an ja la­taus­pis­teil­lä va­rus­te­tun pöy­dän ää­res­tä. Ravintolasta löytyy myös avoin­ lan­ga­ton­ verk­ko, jota erityisesti matkailijat ja nuoret arvostavat

Lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Tui­ja Heik­ki­nen Koil­lis­maan Osuus­kau­pas­ta on myös hyvin tyytyväinen lopputulokseen.

– Ha­lu­sim­me va­loa ja ava­ruut­ta ja li­sää ra­vin­to­lan asi­a­kas­paik­ko­ja, kertoo Heik­ki­nen toi­vo­neen­sa.

Heik­ki­sen mu­kaan ark­ki­teh­tiä oh­jeis­tet­tiin myös ot­ta­maan huo­mi­oon eri käyt­tä­jä­ryh­mät. Van­hojen ja uusien asi­ak­kaiden on tun­net­ta­va olon­sa ko­toi­sak­si. Nuo­ril­la, työn­sä vuok­si mat­kus­ta­vil­la ja mat­kai­li­joil­la on eri­tyis­tar­pei­ta, joi­hin on syy­tä kiin­nit­tää huo­mi­o­ta.

– Pai­kal­lis­vä­rin tuo­mi­nen ravintolaan oli myös tärkeää. ABC Kuusamon lounasbuffet on jo käsite Kuusamossa ja hyväksi testatut ruo­ka­tuot­teet ovatkin pit­käl­ti sa­mat, mut­ta nyt nii­tä nau­ti­taan entistäkin viihtyisimmissä ja ajanmukaisemmissa ti­lois­sa, kertoo Heikkinen

Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet asiakkaat testaamaan uudistunutta Lähi-ABC Kuusamoa.