Sairauskassan toiminta

Sairauskassa täydentää maksutonta yleislääkäritasoista työterveyshuoltoa maksamalla lisäetuuksia normaalin Kela-korvauksen lisäksi.

Sairauskassa käsittelee sairausvakuutuslain mukaiset sairaus- ja osasairauspäivärahahakemukset sekä vanhempainetuus- ja erityishoitorahahakemukset koko sairauskassan jäsenyyden ajan.
Lisäksi sairauskassa käsittelee jäsenen sairaanhoitokorvaushakemukset ja lääkeasiat.

Sairauskassa käsittelee jäsenistön asiat luottamuksellisesti ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen.

Tietosuoja

HOK-Elannon sairauskassan tietosuojaseloste:

Tietosuojaseloste

Käsittelemme HOK-Elannon sairauskassassa myös jäsentemme sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia.
Voit tutustua tietosuojaukseen ja henkilötietojen käsittelyyn http://www.kela.fi/tietosuoja

Toiminnan rahoittaminen

Sairauskassa saa sairausvakuutuslain mukaisiin etuuksiin varat Kansaneläkelaitokselta.

Lisäetuudet rahoitetaan jäsenmaksuilla ja osakkaan maksamilla kannatusmaksuilla.
Kassan toimintaa valvoo Kansaneläkelaitos ja Finanssivalvonta.


Kansaneläkelaitos

Finanssivalvonta
Vakuutuskassat Ry
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Edustajisto ja hallitus

Ylin päättämisvalta kassan asioissa on kassankokouksena toimivalla edustajiston kokouksella.
Edustajiston toimintakausi on kaksi kalenterivuotta.
Kassan jäsenet valitsevat edustajistoon ammattiryhmittäin vähintään 10 edustajaa ja varaedustajaa.

Kassan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen valitsee edustajiston kokous. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Edustajisto toimikaudelle 2019 – 2021

Jäsenyys

Sairauskassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt, joiden työsuhde on vakituinen tai määräaikainen (säännöt 4§). Jäsenyyden edellytyksenä on, että henkilö työskentelee vähintään 10 h/vko työsopimuksella. Lyhyellä (alle 4 kk) määräaikaisella työsuhteella olevia henkilöitä ei liitetä sairauskassan jäseniksi.

Uudet työntekijät liitetään sairauskassan jäseniksi automaattisesti, kun työsuhteen alkamisesta on kulunut neljä kuukautta. Sairauskassan jäsenyys, jäsenmaksun perintä ja oikeus lisäetuuksiin alkavat seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sairauskassan jäsenyys loppuu työsuhteen päättyessä.

Sairauskassaan liitettävät uudet jäsenet saavat automaattisesti uuden Kela-kortin, jonka takana on merkintä "TYÖPAIKKAKASSA ARBETSPLATSKASSA 48014".

Sairauskassan jäsenmaksun määrästä päättää sairauskassan edustajisto. Jäsenmaksu on kaikille samansuuruinen, koska etuudetkin ovat kaikille samat. Jäsenmaksun suuruus 1.1.2015 alkaen on 20 euroa kuukaudessa ja se peritään kuukausittain suoraan palkasta.

Jäsenetuudet

Työsopimuksensa mukaisesti työskentelevät sairauskassan jäsenet saavat normaalin Kela-korvauksen lisäksi sairauskassan lisäetuuskorvauksen.

Sairauskassan maksamaan lisäetuuskorvaukseen eivät ole oikeutettuja jäsenet, jotka ovat poissa työstä jonkin muun kuin sairauden tai synnytyksen vuoksi eivätkä saa tältä ajalta palkkaa. Tarkemmat ohjeet saat sairauskassan säännöistä: 18 §.

Edut jäsenelle

Sairauskassa on neuvotellut useiden hoitopaikkojen kanssa huomattavia alennuksia listahintoihin (15-25 %).

Näistä jo alennetuista hinnoista sairauskassan jäsen saa seuraavanlaisia korvauksia sairauskassalta (Kela-korvaus ja sairauskassan lisäetuus yhteensä 70 %):

  • 70 %    lääkärinpalkkioista sopimuspaikoista. Silmälääkärin, gynekologin ja urologin palkkiosta korvaus myös muualta kuin sopimuspaikoista
  • 70 %    kassan hyväksymän hammaslääkärin ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta ja proteettisen hoidon toimenpiteistä sekä hammasteknisestä työstä  (lisäetuus enintään 900 € / kalenterivuosi).
    Korvausta hammashoidosta maksetaan vain siltä osin kuin ne ylittävät sairausvakuutuslain nojalla saatavat vastaavanlaiset korvaukset. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lisäetuutta saa vain sellaisista kustannuksista, joita korvataan sairausvakuutuksesta. Poikkeuksena proteettiset toimenpiteet, joita Kela ei korvaa.                                              
  • 70 %    lääkärin määräämistä laboratorio- ja röntgentutkimuksista ja -hoidoista sekä fysikaalisesta hoidosta
  • 70 %    lääkärin määräämistä ja Kelan korvaamista lääkkeistä, kun vuotuinen alkuomavastuu (50,00 €) on täyttynyt
  • 70 %    sairaalan perimästä poliklinikkamaksusta, päiväkirurgiamaksusta, terveyskeskusmaksusta ja sairaalamaksusta
  • 70 %    silmälasien hinnasta ja optikon suorittamasta näöntarkastuksesta vähintään vuoden kassaan kuuluneelle, enintään 280 € / 24 kk
  • 70 %    lääkärin määräämistä tukipohjallisista, enintään 120 € / 24 kk