Ravintola Kaarre

Kaivokatu 3, 00100 Helsinki Puhelin 09-43376315
Toimipaikka palvelee ajanvarauksella
Soita 020 1234 800
(0,0835 €/puhelu + 0,1669 €/min)
Ei hakutuloksia.
Ei hakutuloksia. Lähimmät toimipaikat:
Ei kohteita valitulla alueella.
Ei kohteita valitulla alueella. Lähimmät toimipaikat:
Avoinna ajanvarauksella
AUKI TÄNÄÄN
Avoinna jälleen
Soita ()
Sähköposti
Auki
Kiinni
  • tilausravintola kaarre loiste helsinki

    Tilausravintola Kaarre

  • tilausravintola kaarre loiste helsinki

    Tilausravintola Kaarre

  • tilausravintola kaarre loiste helsinki

    Tilausravintola Kaarre

Näköalaravintola Loiste uudistuu kevään aikana


Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­nan ylim­mäs­sä ker­rok­ses­sa si­jait­se­va ra­vin­to­la Lois­te ko­kous- ja sau­na­ti­loi­neen sul­je­taan 2. tam­mi­kuu­ta 2020 uu­dis­tus­töi­den vuok­si. Ra­vin­to­la, ko­kous- ja sau­na­ti­lat ava­taan uu­del­la il­meel­lä ke­vääl­lä. Nä­kö­ala­ra­vin­to­las­ta teh­dään kaik­kien kau­pun­ki­lais­ten koh­taus­paik­ka muun muas­sa Hel­sin­ki-nä­ky­miä en­tis­tä enem­män avaa­mal­la. Ra­vin­to­la tulee ole­maan jat­kos­sa­kin auki aa­mus­ta il­taan, ul­koil­ma­te­ras­si täy­den­tää ti­lo­ja ke­sä­kau­del­la.

Vaa­ku­nan ra­vin­to­la­ti­lal­la on yksi piir­re, joka erot­taa sen kai­kis­ta muis­ta hel­sin­ki­läis­ra­vin­to­lois­ta: upeat nä­ky­mät yli Hel­sin­gin nel­jään eri suun­taan. "Tu­le­vas­sa uu­dis­tuk­ses­sa mak­si­moim­me nä­kö­alois­ta naut­ti­mi­sen eli kaik­kial­la, missä kau­pun­ki­mai­se­man voi nähdä, se py­ri­tään ra­vin­to­la-asiak­kail­le es­teet­tö­mäs­ti näyt­tä­mään", ho­tel­lin­joh­ta­ja Satu Nä­sä­rö sanoo. "Au­rin­gon­las­kut ja -nousut ovat meil­lä eri­tyi­sen upei­ta het­kiä ja niitä on jat­kos­sa en­tis­tä hel­pom­pi ihail­la. Täl­lai­sia nä­kö­ala­paik­ko­ja ei Hel­sin­gis­sä juu­ri­kaan ole."

Ra­vin­to­la­ti­lo­jen si­sus­tus tul­laan päi­vit­tä­mään talon uniik­kia 1950-luvun hen­keä kun­nioit­taen. "Paavo Ty­nel­lin upeat lam­put va­lai­se­vat jat­kos­sa­kin ra­vin­to­la­sa­lia ja funk­kis­mil­jöö­seen kuu­lu­va sel­keys ja kaa­re­vat muo­dot py­sy­vät", Nä­sä­rö ker­too.

Ho­tel­li­vie­rai­den aa­miai­nen tar­joil­laan uu­dis­tuk­sen ai­ka­na ka­tu­ta­son ra­vin­to­la Casa Lar­gos­sa. Cof­fee House, Fafa's sekä Casa Largo pal­ve­le­vat ho­tel­lia­siak­kai­ta muina ai­koi­na uu­dis­tus­töi­den ajan. Pa­hoit­te­lem­me uu­dis­tuk­ses­ta joh­tu­via mah­dol­li­sia häi­riöi­tä.

 

Li­sä­tie­to­ja: Satu Nä­sä­rö, ho­tel­lin­joh­ta­ja, Ori­gi­nal Sokos Hotel Vaa­ku­na, puh. 040 537 9201, s-posti satu.​nasaro@​sok.​fi