12.2.2016
4 kommentarer

Handelslagets bulletin 12.02.2016

HOK-Elanto 2015: Mathandeln och kundmängderna ökade tack vare prissänkningar

Prissänkningar ledde till att volymerna och kundmängderna inom HOK-Elantos mathandel ökade samtidigt som svinnet minskade. Den tvååriga kostnadskuren börjar nu ge resultat, vilket märks inom hela verksamheten och särskilt i att bruksvaruhandelns resultatutveckling har tagit en positiv vändning. I samband med sitt 110-årsjubileum belönade handelslaget sina ägare med en fondförhöjning på 39 miljoner euro.

I september i fjol överskred antalet ägarkunder i HOK-Elanto 600 000 och handelslaget har landets klart bredaste ägarunderlag.

– Vi har över 250 000 kundkontakter varje dag, vilket ger oss möjlighet att lyssna på våra ägarkunders önskemål. I dagens ekonomiska läge har konsumenterna önskat sig förmånligare alternativ. Våra dagligvarukedjor har redan försett finländarnas matbord med närmare 1 500 produkter till sänkta priser. Det har ökat vår kundvolym med 4 procent och även gett oss nya kunder, säger HOK-Elantos VD Matti Niemi.

– Ännu billigare -produkterna är handelslagets eget bidrag till lägre matpriser. Det är inte fråga om någon tillfällig kampanj eller om normala prisfluktuationer på marknaden. På grund av det goda resultatet kan vi sänka priserna ytterligare i år.

Igen över tusen kandidater i fullmäktigevalet

HOK-Elantos ägare kan också påverka den högsta förvaltningen i sitt handelslag vart fjärde år. Uppställningen av kandidater i fullmäktigevalet avslutades 8.2 och igen en gång är över tusen kandidater uppställda på 23 olika listor. Hela skalan av politiska partier är representerad, likaså grupper som företräder olika konsumentaspekter.

– Valets syfte är att välja fullmäktige med en sammansättning som så väl som möjligt motsvarar åsikterna hos hela vår breda ägarkrets, säger Matti Niemi.

– Goda kandidater gör valet intressantare och påverkar röstningsaktiviteten. Vi har gjort det lätt att delta i valet genom att erbjuda möjlighet att rösta antingen per post eller på nätet.

Fler digitala tjänster

HOK-Elanto har varit föregångare genom att erbjuda möjlighet att rösta på nätet ända sedan 2008. Även inom mathandeln på nätet är Alepas Kauppakassi ledande branschaktör i vårt land.

Inom HOK-Elanto är man nu på väg att ta nästa steg i digitaliseringen av posten till ägarkunderna. Från och med april kommer bonuskalkylen bara ut i digital form. Den skickas som e-post varje månad, men är lättast att kolla i S-Mobil eller nättjänsten Oma S-kanava.

– När bonusinformationen inte längre skickas ut per brev betyder det också att Bonus och alla övriga förmåner enbart betalas in på kundens konto i S-Banken. En liten del av våra ägarkunder som inte har haft ett eget konto i S-Banken har fått en tryckt Bonussedel med brevet. Det har väckt en del diskussion att den här praxisen upphör, säger Matti Niemi.

– Vårt mål är att förbättra servicen, men det är klart att riktigt alla inte är nöjda med det nya arrangemanget. De flesta kommentarer vi fått på förändringen har emellertid varit positiva och kunderna har sagt att det här gav dem impulsen att sköta om saken.

Kontroll över kostnaderna

HOK-Elanto har reagerat på konsumenternas försiktighet och försämrade köpkraft genom noggrann kostnadskontroll och effektivare organisering samt anpassningsåtgärder inom alla divisioner.

– Vi har utvecklat affärsidéerna och verksamhetssätten så att de nu är ännu effektivare. Det märks i vårt operativa resultat som var bättre än året innan. Realisationsvinsten från försäljningen av Shoppingcenter Kaari förbättrar vårt totala resultat ytterligare, säger Matti Niemi.

– Vi har skött anpassningsåtgärderna inom personalen så att alla som så önskat har kunnat erbjudas nya arbetsuppgifter inom HOK-Elanto. Samtidigt har vi hållit fast vid vår ställning som föregångare i fråga om mångfaldsorienterad arbetsgemenskap.

Nya verksamhetsställen

I januari 2015 öppnades S-Market Dickursby i köpcentret Dixi i Dickursby, och i Esbo, nära korsningen mellan Gamla Åbovägen och Ring II, öppnades S-market Karaporten, vid vilken det finns en ABC-automatstation. I juli öppnades en ny S-market i Kånala, även den med en ABC-automatstation på gården. I den före detta trafikbutiken öppnades i januari en ny Alepa i Domarby, fortsättningsvis med en ABC-automatstation på gården. I september öppnades Alepa-butiker i Solvik och Brobacka och i oktober på Lövö. I december öppnades en ny S-market i Bastvik.

Det operativa resultatet bättre än föregående år

Enligt förhandsuppgifter för 2015 var HOK-Elanto-koncernens resultat före extraordinära poster och skatter 84,9 miljoner euro (35,4 M€). I resultatet ingår 61,9 miljoner euro (25,4 M€) i engångsintäkter, närmast vinst från försäljning av anläggningstillgångar, samt 19,4 miljoner euro (15,2 M€) i engångskostnader.  HOK-Elanto-koncernens omsättning uppgick till 1 871 miljoner euro, vilket var 1,2 % mindre än föregående år.

Koncernens operativa resultat utan ovan nämnda poster var 42,5 miljoner euro (25,3 M€).  Rörelseresultatet var 90,3 miljoner euro (41,6 M€). Vinsterna från försäljning av anläggningstillgångar beror huvudsakligen på att HOK-Elanto sålde hela aktiestocken i Kiinteistö Oy Kannelmäen Kauppakeskus samt ett markområde bestående av fem tomter i anslutning till Shoppingcenter Kaari till den svenska fastighetsfondförvaltaren Niam. Genom långa hyreskontrakt säkrade HOK-Elanto samtidigt sin egen fortsatta affärsverksamhet.

HOK-Elantos markethandel omsatte 1 524 miljoner euro (1 520 M€), vilket var en ökning på 0,3 procent (-0,3 %). Under året ökade omsättningen med 0,6 procent inom dagligvaruhandeln och minskade med 5,3 procent inom bruksvaruhandeln. Omsättningen genererades av 12 Prisma-stormarknader, 55 S-marketar, 92 Alepa-butiker och en Kodin Terra. Inom markethandeln tillkom sju nya verksamhetsställen. Markethandelns rörelseresultat var 35,3 miljoner euro (26,3 M€). Det förbättrade resultatet berodde på noggrann kostnadskontroll, minskat svinn inom dagligvaruhandeln och bättre lönsamhet för bruksvaruhandeln.

Varuhushandeln omsatte sammanlagt 62 miljoner euro (67 M€), vilket var en minskning med 7,8 procent (-11,0 %). Varuhushandeln utgjordes av två Sokos-varuhus och nio Emotion-kosmetikabutiker. Rörelseresultatet för HOK-Elantos varuhushandel var 1,9 miljoner euro (-4,8 M€). Det förbättrade resultatet berodde på noggrann kostnadskontroll, affärsregleringar inom Sokos Helsingfors och den positiva utvecklingen för Emotion-kedjan.

HOK-Elantos restaurangverksamhet omsatte 132 miljoner euro (135 M€), vilket var en minskning med 1,8 procent (-2,1 %). Restaurangernas rörelseresultat var 0,4 miljoner euro (1,0 M€). Det försämrade resultatet beror på tilläggsavskrivningar i samband med förändringar i affärsidén. HOK-Elanto har 107 restauranger. Under året stängdes två restauranger.

Under vintern genomgick Königin kulma och Wanha Kauppakuja en genomgripande renovering. Raffaellos terrass fick ett helt nytt utseende och i Restaurang Königs lokaler öppnades restaurang Michel på gatunivå, Shanghai Cowboy en trappa ner och Club le Roy en trappa upp. I Wanha Kauppakuja förnyades dessutom Pub Gaselli och Tapas BarCelona.

Trafikbutiks- och bränslehandeln omsatte 123 miljoner euro (142 M€), vilket var en minskning med 13,4 procent (-7,7 %). Till HOK-Elantos ABC-kedja hör sammanlagt 34 verksamhetsställen i huvudstadsregionen. Under året öppnades två nya ABC-stationer.

Rörelseresultatet var 0,4 miljoner euro (-1,8 M€). Orsaken till det förbättrade resultatet var det saneringsprogram som genomförts inom divisionen.

HOK-Elanto och Superfresh Oy ingick i maj ett samarbetsavtal om restaurangverksamhet på ABC-stationerna i Knektbro och Gladas. Superfresh Oy inledde sin verksamhet på de här trafikstationerna 1.7.2015 med koncepten Fresto! och Scanburger.

Den övriga affärsverksamheten omsatte 30 miljoner euro (30,1 M€). HOK-Elantos övriga affärsverksamhet består av fastighetsverksamhet och begravningstjänst. HOK-Elantos Begravningstjänst och juridiska tjänst har 12 byråer runt om i verksamhetsområdet. Tjänsten ökade sin omsättning med 12,1 procent.

HOK-Elanto-koncernens omsättning och rörelseresultat enligt division

 

Omsättning

 

Rörelseresultat

 

 

2015 M€

utveckling

2015 M€

2014 M€

Markethandel

1 523,7

 0,3 %

35,3

26,3

Varuhushandel

     62,0

-7,8 %

  1,9

      -4,8

Restauranger

   132,1

-1,8 %

  0,4

1,0

Trafikbutiks- och bränslehandel

   123,2

   -13,3 %    

- 1,8

0,4%  

Övrig affärsverksamhet och förvaltning

     30,4                

 1,0 %

52,3

20,8

HOK-Elanto-koncernen sammanlagt

1 871,4

-1,2%

90,3

41,6

Investeringar och realiseringar

Under 2015 investerade HOK-Elanto 34,7 miljoner euro (45,5 M€) i utveckling av nätet av verksamhetsställen. Anläggningstillgångar såldes för 182,6 miljoner euro (93,2 M€).

Koncernens likviditet är god. De likvida placeringarna och kassamedlen uppgick till 279,5 miljoner euro (81,3 M€) vid årets slut. Soliditeten var 73,8 procent (72,6 %). De finansiella nettokostnaderna och nedskrivningarna uppgick till 5,4 miljoner euro mot 6,1 miljoner euro föregående år.

Ägarna belönades med en fondförhöjning på 39 miljoner

Vid ett extraordinarie möte 13.10.2015 godkände HOK-Elantos fullmäktige en stadgeändring, genom vilken handelslagets ägare belönades med en höjning av insatsen från nuvarande 35 euro till 100 euro genom en fondförhöjning. Det här innebar att värdet på ägarkundens placering nästan tredubblades utan att kunden själv behövde betala det.

På det här sättet firade handelslaget som fyllt 110 år sitt jubileum med en gåva vars sammanlagda värde var cirka 39 miljoner euro.

Under årets första hälft anslöt sig 19 784 (21 877) nya ägarkunder och vid periodens slut var antalet ägarkunder 602 243 (590 694). Av hushållen i verksamhetsområdet är 80,7 procent (80,7 %) ägare i handelslaget. Av koncernens försäljning riktade sig 75,5 procent (76,8 %) till ägarkunder. Sammanlagt fick HOK-Elantos ägarkunder 61,1 miljoner euro (65,7 M€) i Bonus och 1,3 miljoner euro (1,3 M€) i betalningssättsförmån.

Därtill betalades 2,0 miljoner euro i ränta på insatsen. Därmed belönades ägarkunderna som utnyttjade tjänsterna med i medeltal 121,60 euro per hushåll (130,30 €).

S-mobil spjutspets inom digitala tjänster

S-Banken är en finländsk bank vars centrala uppgift är att göra vardagen smidig för sina kunder. Detta sker genom att erbjuda enkla och användbara lösningar för dagliga penningärenden, sparande och finansiering av anskaffningar. Ett kostnadsfritt brukskonto, ett internationellt betalkort och webbankskoder är en kännbar förmån som S-gruppens ägarkunder får från sin egen bank.

S-Bankens verksamhet baserar sig på enkla produkter, snabb och aktiv service, transparent prissättning, lättillgänglighet och samarbete med handeln. S-Banken satsar kraftigt på att utveckla digitala tjänster och har som mål att producera Finlands bästa digitala banktjänstupplevelse. Som spjutspets inom de digitala tjänsterna fungerar den internationellt prisbelönta appen S-mobil, som förenar kundskapet i butik och bank. 

Vid utgången av 2015 har över 368 000 av HOK-Elantos kunder (322 000) ett S-Förmånskort Visa-betalkort. Över 398 000 av HOK-Elantos kunder (355 000) har S-Bankens bankkoder.

Fler heltidsanställningar

HOK-Elantos personalstruktur utvecklas fortsättningsvis i riktning mot heltidsanställningar och fler veckotimmar, och därför ingås inga ordinarie arbetsavtal med mindre än 20 arbetstimmar per vecka. Vid periodens slut var antalet anställda 5 539 personer (6 033). I enlighet med målen i HR-strategin ökade de heltidsanställdas andel av hela personalen till 49 procent (47 %). Omvandlat till heltidsårsverken var det kalkylmässiga antalet anställda 4 887 (5 080).

Trots att det inom Sokos- och ABC-kedjorna har genomförts saneringsprogram som påverkat personalvolymerna på verksamhetsställena, har alla som jobbat på HOK-Elantos verksamhetsställen erbjudits nya arbetsuppgifter på andra verksamhetsställen, och personer som sagts upp från expertuppgifter på kontoret har likaså beretts möjlighet att övergå till kundserviceuppgifter om de så önskat. Inom stödfunktionerna innebar dock omorganiseringarna av IT-förvaltningen och market- och restaurangstyrningen att anställningsförhållandet för 14 personer upphörde.

Ur föregående års resultat betalade HOK-Elanto återigen 1,1 miljoner euro i resultatbonus till sin fast anställda personal. Resultatbonus betalades till 5 166 anställda (4 914) och bonusens storlek var 1,0 procent (1,0) av personens årslön.

HOK-Elanto är en betydande arbetsgivare i huvudstadsregionen. Mångfald har varit organisationens rikedom ända sedan 90-talet. Bland personalen finns både heltids- och deltidsanställda, unga som inleder sin arbetskarriär och seniorer med gedigen erfarenhet. Bland handelslagets personal med invandrarbakgrund finns folk från över 40 länder.

HOK-Elantos program för hantering av arbetsförmågan har för sin del främjat mångfald inom arbetsgemenskapen. Genom anpassning av arbetet har man gjort det möjligt för personer med begränsad arbetsförmåga att fortsätta arbeta eller hjälpt dem att snabbare kunna återvända till jobbet efter långvarig sjukskrivning.

– En mångfaldsorienterad och tolerant arbetsgemenskap föds via vardagliga handlingar. HOK-Elanto vill starkt vara med och arbeta för en hållbar morgondag. Förutom att vi satsar på vår egen personal fostrar vi också en ny generation till det finländska arbetslivet, säger personaldirektör Antero Levänen.

 

Utsikter för början av året och den närmaste framtiden

Under 2016 beräknas HOK-Elantos omsättning öka med cirka 3 procent tack vare nya verksamhetsställen inom markethandeln. De totala investeringarna under året beräknas uppgå till 51 miljoner euro. Koncernens operativa resultat kommer att vara betydligt svagare än senaste år till följd av fortsatta prissänkningar och nyöppningar. Personalvolymen väntas förbli oförändrad.

Närtjänsterna för ägarkunder förbättras märkbart inom de närmaste åren när HOK-Elanto igen tar i eget bruk de traditionella affärslokaler som i årtionden inhyste Elantos butiker. Efter att Suomen Lähikauppa Oy:s tidsbundna hyreskontrakt gått ut i slutet av 2015 kommer HOK-Elanto att öppna flera närbutiker i sina egna affärslokaler. Under 2016 öppnas 12 nya Alepa-butiker och sex nya S-marketar.

I slutet av januari sålde HOK-Elanto sitt innehav i varuhusfastigheten i Hagnäs till fastighetsinvesteringsbolaget Antilooppi. I samband med affären tecknades långfristiga hyreskontrakt som säkerställer att HOK-Elantos affärsverksamhet i objektet fortsätter även i framtiden.

I och med avregleringen av öppettiderna införde HOK-Elanto vid årsskiftet långa öppettider i alla sina kedjor inom markethandeln.

Mer info:     

Verkställande direktör Matti Niemi, tfn 010 76 60 100 eller matti.niemi(at)sok.fi
Vice VD Veli-Matti Liimatainen, dagligvaru- och bruksvaruhandeln, tfn 010 76 60700, veli-matti.liimatainen(at)sok.fi
Divisionsdirektör Jouko Heinonen, restaurangverksamheten, tfn 010 76 60640, jouko.heinonen(at)sok.fi
Divisionsdirektör Markku Kuusinen, trafikbutiks- och bränslehandeln, tfn 010 76 60673, markku.kuusinen(at)sok.fi
Personaldirektör Antero Levänen, tfn 010 76 60110, antero.levanen@sok.fi