16.2.2018

Handelslagets bulletin 16.02.2018

Förhandsinformation om HOK-Elantos bokslut 2017: Framgångsrikt år för HOK-Elanto

- HOK-Elantos ägarkunder blev fler, nu över 617 000 - Omsättningen för 2017 var 2,0 mrd, en ökning med 2,6 % - Den största investeringen var köpet av fyra Stockmann Delikatessen-butiker. De totala investeringarna var 68 M€ - Det operativa resultatet var 53,3 M€ eller 2,7 % av omsättningen - Varuhushandeln förbättrade sitt resultat mest

 

Enligt förhandsuppgifter för 2017 var Helsingfors Handelslag Elanto-koncernens omsättning 2 004,4 miljoner euro under 2017, vilket innebär en ökning på 2,6 procent från föregående år (1 953,8 M€ föreg. år). Den ökade omsättningen höjde också handelslagets operativa resultat till 53,3 miljoner euro (+ 7,6 M€). 

Koncernens resultat före skatt var 50,5 miljoner euro (58,2 M€). I resultatet ingår 7,5 miljoner euro (14,7 M€) i engångsintäkter samt 10,3 miljoner euro (2,2 M€) i engångskostnader.  Engångsintäkterna består huvudsakligen av vinst från försäljning av anläggningstillgångar samt försäkringsersättning för branden i ABC Hyvinge. Engångskostnaderna består huvudsakligen av nedskrivningar av anläggningstillgångar samt ökning av avsättningar. Rörelseresultatet var 43,7 miljoner euro (56,2 M€).

Koncernens operativa resultat, alltså resultatet utan ovan nämnda engångsposter, var 53,3 miljoner euro (45,7 M€), vilket utgör 2,7 procent (2,3 %) av omsättningen.

– Handelslagets uppdrag är att underlätta medlemmarnas vardag och erbjuda dem förmåner. Under vårens lopp får våra trogna kunder positiva nyheter, som den goda utvecklingen möjliggör, tipsar VD Veli-Matti Liimatainen.

 

Effektivitet och ökad försäljning bakom resultatutvecklingen

Markethandeln var fortsättningsvis ett starkt stödben med en omsättning på 1,7 miljarder (1,6 mrd) och en ökning på 3,2 procent. Vid årets slut hade HOK-Elanto sammanlagt 108 Alepa-, 59 S-market-, 12 Prisma- och en Kodin Terra-enhet. Nio Alepa-, fem S-market- och en Prisma-enhet har öppet dygnet runt alla dagar om året. Dessutom testade man i november-december att ha öppet 24/7 i tre Prisma-enheter, och kundresponsen var god.

Markethandelns rörelseresultat var 39,4 miljoner euro (37,9 M€). Det förbättrade resultatet berodde på ökad försäljning och kostnadseffektivitet samt bättre svinnhantering inom dagligvaruhandeln. 

Varuhushandeln fortsatte att öka kraftigt. De två Sokos-varuhusen och de 10 Emotion-kosmetikabutikerna omsatte 70,7 miljoner (64,8 M€), en ökning med 9,1 %.

Rörelseresultatet för HOK-Elantos varuhushandel var 4,8 miljoner euro (2,8 M€). Det förbättrade resultatet berodde framför allt på ökad försäljning av kosmetika samt effektiv kostnadskontroll.

Restaurangverksamheten omsatte 121,0 miljoner euro (126,6 M€), vilket var en minskning med 4,4 procent. Restaurangernas rörelseresultat steg till 2,6 miljoner euro (1,8 M€).  Orsaken till den minskade omsättningen och det förbättrade resultatet var planenlig inskränkning av nätet av verksamhetsställen samt god kostnadskontroll. Vid årets slut hade HOK-Elanto 85 restauranger.

Bränsle- och biltvättshandeln omsatte 112,0 miljoner euro (114,4 M€), vilket var en minskning med 2,1 procent.
Avregleringen av butikernas öppettider minskade försäljningen i ABC Deli-enheterna som erbjuder snabbmat, och därför fokuserar HOK-Elantos ABC-verksamhet hädanefter på bränsle- och biltvättshandel enligt sin nya strategi. 
Försäljningen av bränslen och biltvätt ökade kraftigt. Till kedjan hör sammanlagt 34 enheter för bränsle- och biltvättshandel i huvudstadsregionen. Rörelseresultatet var 0,6 miljoner euro (0,2 M€). Orsaken till det förbättrade resultatet var framgångsrik bränslehandel samt omläggning av koncept.

HOK-Elantos övriga affärsverksamhet består av fastighetsverksamhet samt Begravningstjänst och Juridisk tjänst. Den övriga affärsverksamheten omsatte 24,4 miljoner euro (24,0 M€). HOK-Elantos begravningstjänst och juridiska tjänst har 12 byråer.

 

                                                                         Omsättning                       Rörelseresultat

förhandsuppgifter                                  2017 M€    förändring %   2017  M€  förändring M€

Markethandel                                            1 676,1           3,2              39,4                  +1,5

Varuhushandel                                                70,7            9,1                4,8                  +2,0

Restaurangverksamhet                                 121,0        -4,4                 2,6                  +0,8

ABC-affärsverksamhet                                  112,0        -2,0                 0,6                  +0,3

Övrig affärsverksamhet och förvaltning         24,5           1,8               -3,6                -17,1  

HOK-Elanto koncernen totalt                    2004,4          2,6 %           43,7                -12,5

 

 

Investeringar och realiseringar

Under 2017 investerade HOK-Elanto 68,1 miljoner euro (35,5 M€) i utveckling av nätet av verksamhetsställen. Den största investeringen var köpet av fyra Stockmann Delikatessen-butiker i huvudstadsregionen. Affären genomfördes alldeles i slutet av året. De övriga investeringarna hänförde sig till byggnads- och ombyggnadsarbeten i butiker samt köp av en butiksfastighet i Hyvinge. Anläggningstillgångar såldes för 3,2 miljoner euro (20,2 M€).

Koncernens likviditet är god. De likvida placeringarna och kassamedlen uppgick till 354,6 miljoner euro (325,7 M€) vid årets slut. Soliditetsgraden var 74,6 procent (76,1 %). De finansiella nettointäkterna uppgick till 6,8 miljoner euro (2,0 M€). Största delen av de finansiella nettointäkterna kommer från placeringsportföljen.

Betalningssättsförmån och Bonus till ägarna

Under året anslöt sig 23 273 (20 746) nya ägarkunder och vid periodens slut var antalet ägarkundshushåll 617 373 (610 632). Av hushållen i verksamhetsområdet är 79,2 procent (80,2 %) ägare i handelslaget. Av koncernens försäljning riktade sig 70,1 procent (73,7 %) till ägarkunder. Sammanlagt fick HOK-Elantos ägarkunder 60,3 miljoner euro (63,5 M€) i Bonus och 1,8 miljoner euro (1,4 M€) i betalningssättsförmån. Dessutom betalades i ränta på andelskapitalet 10 procent eller 5,8 miljoner euro (10 % och 5,8 M€).
 

Kostnadsfria banktjänster

S-Banken erbjuder enkla och användbara lösningar för dagliga penningärenden, sparande och finansiering av anskaffningar. Ett kostnadsfritt brukskonto, ett internationellt betalkort och bankkoder för online-tjänster är kännbara förmåner som ägarkunderna får från sin egen bank.

Vid utgången av 2017 hade över 451 000 (414 000) av HOK-Elantos kunder ett S-Förmånskort Visa-betalkort. Över 470 000 (438 000) av HOK-Elantos kunder har S-Bankens bankkoder.

Serviceutbudet kompletteras av partners

HOK-Elantos partners i olika branscher erbjuder ägarkunderna tjänster som handelslaget inte självt producerar, till exempel hälsovårds-, försäkrings-, optiker-, apoteks-, kryssnings-, medie- och kulturtjänster. En del partners erbjuder förmåner, vissa också Bonus.
Bland de samarbetspartners vars verksamhet HOK-Elanto stödde under 2017 fanns Röda Korset, Helsingfors Festspel, MLL, Esbo stads ungdomstjänster, Helsingfors stads ungdomscentral samt föreningen som fortsätter Veikko och Lahja Hurstis arbete.
Finlands 100 års-jubileum till ära donerade HOK-Elanto 100 000 euro till Helsingfors Diakonissanstalts Vamos-verksamhet. Donationen användes för att anställa två karriärcoachar för att hjälpa ett hundratal utslagningshotade ungdomar att finna sin väg i livet.

De digitala tjänsterna utvecklas

Som spjutspets inom de digitala tjänsterna fungerar den internationellt prisbelönta appen S-mobil, som förenar kundskapet i butik och bank. Appen har laddats ned av cirka
206 000 ägarkunder i HOK-Elantos verksamhetsområde. Appen ger kunderna tillgång till bland annat mobiltankning och det elektroniska kvittoarkivet.

Livsmedelshandeln på nätet ökade med omkring en fjärdedel från föregående år. Inom HOK-Elanto sköts näthandeln av Alepa Kauppakassi och Prisma Kauppakassi. Alepa Kauppakassi kör hem inköpen. Prisma Kauppakassi har avhämtningsställen vid Prisma-varuhusen i Kaari, Olars och Östra centrum.


Personalen ökade

Vid periodens slut var antalet anställda 5 529 (5 557). Stockmann Delikatessen-butikerna i Helsingfors centrum, Hagalund, Östra centrum och Jumbo ökade HOK-Elantos fast anställda personal med 478 personer till 6 007.

De heltidsanställdas andel av hela personalen gick ned till 47 procent (49 %), vilket huvudsakligen beror på att det inte har funnits tillräcklig tillgång till yrkesutbildad heltidspersonal. Omvandlat till heltidsårsverken var det kalkylmässiga antalet anställda 5 136 (5 115).

Ur 2016 års resultat betalade HOK-Elanto återigen 1,5 miljoner euro i resultatbonus till sin fast anställda personal. Resultatbonusens storlek var 1,5 procent (1,0) av personens årslön.

Det tvååriga arbetshälsoprogrammet Virettä duuniin fortsätter. Arbetstillfredsställelsen var bättre än året innan och klart högre än den allmänna normen i finländska företag. Sjukfrånvaron minskade med två procent från föregående år.
Bland handelslagets personal med invandrarbakgrund finns folk från över 40 länder. HOK-Elanto erbjöd cirka 2 000 ungdomar sommarjobb.

Utsikter för början av året och den närmaste framtiden

HOK-Elantos omsättning väntas öka under 2018. De fyra Stockmann Delikatessen-butikerna i huvudstadsregionen tillför en matbutikskedja av premiumklass i HOK-Elantos serviceutbud. Delikatessen-butikerna utvecklas till ännu högre standard i samarbete med kunderna och personalen, bland annat genom gemensamma diskussionsmöten som startar under våren.

De totala investeringarna under 2018 beräknas uppgå till 32 miljoner euro. Koncernens operativa resultat kommer att bli svagare än i fjol, vilket beror på fortsatta prissänkningar, förändringar i verksamhetsställena och övertagandet av Delikatessen-verksamheten. Personalen beräknas öka.

Kommerserådet Matti Niemi som länge lotsat företaget gick i pension vid årsskiftet och ny VD från och med 1.1 är Veli-Matti Liimatainen (48).