15.2.2017

Handelslagets bulletin 15.02.2017

Förhandsinformation om HOK-Elantos bokslut 2016: Ökad omsättning gav kunderna bättre förmåner

Tack vare förlängda öppettider, prissänkningar och över 20 nya butiker ökade Helsingfors Handelslag Elantos omsättning under 2016 till 1 954 miljoner euro (året innan 1 871). Det är en ökning med 4,4 procent (- 1,2 %). Den ökade omsättningen innebar också rekord för handelslagets operativa resultat, 45,7 miljoner euro (+ 3,2 M€).

  • Ägarens vardagsrum erbjuider mångsidiga tjänster i Köpcentret Kaari

Ökningen var kraftigast inom markethandeln, som framgångsrikt utnyttjade de nya öppettiderna och dessutom öppnade 20 nya butiker. Efter att butikernas öppettider blev fria vid årsskiftet har kedjorna inom HOK-Elantos markethandel erbjudit sina kunder möjlighet att handla nästan när som helst. Prisma-varuhusen i huvudstadsregionen har haft öppet alla dagar till klockan 23 och S-marketarna till klockan 22. Dessutom har tre S-marketar och sex Alepa-butiker öppet dygnet runt och sex S-marketar till klockan 24.

– Trots att de förlängda öppettiderna och de nya butikerna har ökat arbetstimmarna med över 200 årsverken, har personalkostnadernas relativa andel av omsättningen bara ökat obetydligt. Dessutom har uppgången inom bruksvaruhandeln stor betydelse för det förbättrade resultatet, säger HOK-Elantos VD Matti Niemi.

– Genom hård kostnadskontroll har vi lyckats spara in på bland annat marknadsförings- och energikostnaderna. Det är glädjande att alla divisioner visade positivt rörelseresultat i fjol.

Enligt förhandsuppgifter för 2016 var HOK-Elanto-koncernens resultat före extraordinära poster och skatter 58,2 miljoner euro (84,9 M€). I resultatet ingår 14,7 miljoner euro (61,9 M€) i engångsintäkter, närmast vinst från försäljning av anläggningstillgångar, samt 2,2 miljoner euro (19,3 M€) i engångskostnader. Vinsterna från försäljning av anläggningstillgångar berodde huvudsakligen på att HOK-Elanto i januari 2016 sålde sitt innehav i varuhusfastigheten i Hagnäs till fastighetsplaceringsbolaget Antilooppi. I samband med affären tecknades långfristiga hyreskontrakt som säkerställer att HOK-Elantos affärsverksamhet i objektet fortsätter även i framtiden.

Koncernens operativa resultat utan ovan nämnda poster var 45,7 miljoner euro (42,5 M€), vilket utgör 2,3 procent (2,3 %) av omsättningen. Rörelseresultatet var 56,2 miljoner euro (90,3 M€). Det operativa resultatet överträffar med 0,3 miljoner euro det tidigare rekordet från 2005 (45,4 M€).

Prissänkningarna gav fler kunder
– Också prissänkningarna har en viktig roll i utvecklingen av kundvolymerna och omsättningen. Våra dagligvarukedjor erbjuder i dag redan drygt 2 000 produkter till sänkt pris, vilket innebär att det finns gott om förmånligare alternativ för finländarnas matbord, säger Matti Niemi.
– Vi har möjliggjort prissänkningen genom att effektivisera alla våra funktioner, och därför har resultatmålet varit oförändrat trots att vi prutat på våra provisioner. I den offentliga debatten har detta ibland betvivlats, men vid det här laget torde det redan vara bevisat att ökad åtgång på inhemsk mat också gagnar de inhemska jordbruksproducenterna.

HOK-Elantos markethandel omsatte 1 624,2 miljoner euro (1 524 M€), vilket var en ökning på 6,6 procent (0,3 %). Omsättningen genererades av 12 Prisma-stormarknader, 57 S-marketar, 111 Alepa-butiker och en Kodin Terra. Markethandelns rörelseresultat var 37,9 miljoner euro (35,3 M€). Det förbättrade resultatet berodde på ökad försäljning och kostnadseffektivitet, minskat svinn inom dagligvaruhandeln och bättre lönsamhet för bruksvaruhandeln.

Antalet enheter inom markethandeln ökade med 20, varav Alepa-kedjans andel är 16. Av dessa finns 14 i HOK-Elantos egna affärslokaler, som handelslaget tog i eget bruk igen när de långvariga hyreskontrakten med Suomen Lähikauppa Oy upphörde vid utgången av 2015. Helt nya Alepa-butiker öppnades i Fiskehamnen, Havukoski och Kivistö. Dessutom öppnades fyra nya S-marketar i Nordsjö, Tullbommen, Drumsö och Klövskog.

Närservicen kompletteras av Kauppakassi-tjänstens nätbutik, som levererar inköpen hem till dörren eller plockar ihop varorna så att kunden bekvämt kan avhämta dem från avhämtningsställena. HOK-Elanto är Finlands ledande livsmedelsbutik på nätet och utvecklar systematiskt nätbutikens användbarhet och logistiska lösningar. Alepa och Prisma Kauppakassis omsättning fortsatte att öka kraftigt.

Under året ökade hela koncernens omsättning med 6,1 procent (0,6 %) inom dagligvaruhandeln och med sammanlagt 5,3 procent (-5,3 %) inom bruksvaruhandeln.

Inom HOK-Elantos varuhushandel skedde en vändning under året. Omsättningen steg till sammanlagt 64,8 miljoner euro (62 M€), vilket var en ökning med 4,4 procent (-7,8 %).  Rörelseresultatet för HOK-Elantos varuhushandel var 2,8 miljoner euro (1,9 M€). Det förbättrade resultatet berodde på ökad försäljning av bruksvaror särskilt inom kosmetika samt på effektivare kostnadskontroll. Varuhushandeln utgjordes av två Sokos-varuhus och tio Emotion-kosmetikabutiker. En ny Emotion-butik tillkom när den nyaste butiken i Emotion-kedjan öppnades i köpcentret Iso Omena i september.

HOK-Elantos restaurangverksamhet omsatte 126,6 miljoner euro (132 M€), vilket var en minskning med 4,2 procent (-1,8 %). Restaurangernas rörelseresultat var 1,8 miljoner euro (0,4 M€). Det förbättrade resultatet beror på att förlustbringande verksamhetsställen stängdes i enlighet med strategin samt på god kostnadskontroll. HOK-Elanto har 98 restauranger. Under året stängdes nio restauranger.

I februari öppnades den nya restaurangen Oficina i Brunnsgården. På våren var restaurang Salve på tapeten i medierna. Eftersom fastighetsbolaget som äger affärslokalen inte gick med på att förnya hyreskontraktet med HOK-Elanto som äger Salves affärsverksamhet, flyttade den anrika restaurangen i september hundra meter längre bort till andra sidan av Sandviksbassängen. 

Bränsle- och biltvättshandeln omsatte 114,4 miljoner euro (123 M€), vilket var en minskning med 7,2 procent (-13,3 %). Omsättningen för Alepa-butikerna i anslutning till stationerna har sedan september 2016 bokförts på Alepa-kedjan. HOK-Elantos ABC-kedja har sammanlagt 34 verksamhetsställen i huvudstadsregionen. Att butikerna fick fria öppettider hade stor inverkan på butikerna i ABC-stationerna i huvudstadsregionen. På grund av detta fattades ett strategiskt beslut, enligt vilket HOK-Elantos ABC-kedja i fortsättningen inriktar sig på bränsle- och biltvättshandel. Rörelseresultatet var 0,2 miljoner euro (0,4 M€). Det försämrade resultatet beror på förändringar i nätet av verksamhetsställen och i koncepten.

Den mobiltankning som ABC och S-banken gemensamt tagit fram togs i bruk på fem av HOK-Elantos ABC-stationer i februari. I slutet av maj infördes mobiltankning i HOK-Elantos hela verksamhetsområde och sommaren 2017 utvidgas den till hela landet.

HOK-Elantos övriga affärsverksamhet består av fastighetsverksamhet samt begravningstjänst och juridisk tjänst. Den övriga affärsverksamheten omsatte 24 miljoner euro, (30 M€), vilket är en minskning med 21,1 procent. Försäljningen av Shoppingcenter Kaari i oktober 2015 minskade påtagligt fastighetsverksamhetens externa hyresintäkter. HOK-Elantos begravningstjänst och juridiska tjänst har 12 byråer runt om i verksamhetsområdet.

HOK-Elanto-koncernens omsättning och rörelseresultat enligt division

 

 

Omsättning
2016 M€


Utveckl.

Rörelseresult.
2016 M€


2015 M€

 

 

 

 

 

Markethandel

1 624,2

  6,6 %

37,9

35,3

Varuhushandel

     64,8

  4,4 %

  2,8

  1,9

Restauranger

   126,6

 -4,2 %

  1,8

  0,4

Trafikbutiks-
och bränslehandel


   114,4

 

  -7,2 %


  0,2

 

  0,4

Övrig affärsverksamhet

     24,0

-21,0 %

13,5

 52,3

HOK-Elanto-koncernen tot.

1 953,8

   4,4 %

56,2

 90,3

 

Investeringar och realiseringar
Under 2016 investerade HOK-Elanto 35,5 miljoner euro (34,8 M€) i utveckling av nätet av verksamhetsställen. Största delen av investeringarna användes till byggande och omändring av nya butiker samt till extra investeringar i S-gruppens logistikcentraler. Anläggningstillgångar såldes för 20,2 miljoner euro (182,6 M€).

Koncernens likviditet är god. De likvida placeringarna och kassamedlen uppgick till 325,7 miljoner euro (279,5 M€) vid årets slut. Soliditetsgraden var 76,1 procent (73,8 %). De finansiella nettointäkterna och nedskrivningarna uppgick till +2,0 miljoner euro mot -4,2 miljoner euro finansiella nettokostnader och nedskrivningar föregående år.

Ägarna fick större avkastning på insatsen
Under året anslöt sig 20 746 (19 784) nya ägarkunder och vid periodens slut var antalet ägarkundshushåll 610 632 (602 243). Av hushållen i verksamhetsområdet är 80,2 procent (80,7 %) ägare i handelslaget. Av koncernens försäljning riktade sig 73,7 procent (75,5 %) till ägarkunder. Sammanlagt fick HOK-Elantos ägarkunder 63,5 miljoner euro (61,1 M€) i Bonus och 1,4 miljoner euro (1,3 M€) i betalningssättsförmån.

Dessutom betalades i ränta på andelskapitalet 10 procent eller 5,8 miljoner euro (10 % och 2,0 M€).  Därmed belönades ägarkunderna som utnyttjade tjänsterna med i medeltal 132,20 euro per hushåll (121,60 €). 

I april tog HOK-Elanto följande steg i digitaliseringen av ägarkundsposten, och efter det har bonusberäkningen bara utkommit i digital form. Samtidigt upphörde också sändandet av bonuspengar och nu betalas Bonus endast till ägarkundens konto i S-Banken.

Ägarna valde nytt fullmäktige
Antalet röstberättigade i HOK-Elantos fullmäktigeval 18–29.4.2016 var sammanlagt 590 714, vilket var 36 000 fler än i föregående val som förrättades 2012. I valet röstade sammanlagt 153 495 ägarkunder, mot 116 668 i föregående val. Röstningsprocenten steg från 21,0 till 26,0 procent. Möjligheten att rösta via internet utnyttjades av sammanlagt 71 086 medlemmar eller 46,3 procent av alla som röstade (40 204 och 34,6 %).

S-mobil spjutspets inom digitala tjänster
S-Banken är en finländsk bank vars centrala uppgift är att göra vardagen smidig för sina kunder. Detta sker genom att erbjuda enkla och användbara lösningar för dagliga penningärenden, sparande och finansiering av anskaffningar. Ett kostnadsfritt brukskonto, ett internationellt betalkort och webbankskoder är en kännbar förmån som S-gruppens ägarkunder får från sin egen bank.

S-Bankens verksamhet baserar sig på enkla produkter, snabb och aktiv service, transparent prissättning, lättillgänglighet och samarbete med handeln. S-Banken satsar kraftigt på att utveckla digitala tjänster och har som mål att producera Finlands bästa digitala banktjänstupplevelse. Som spjutspets inom de digitala tjänsterna fungerar den internationellt prisbelönta appen S-mobil, som förenar kundskapet i butik och bank.

Vid utgången av 2016 hade över 414 000 (368 000) av HOK-Elantos kunder ett S-Förmånskort Visa-betalkort. Över 438 000 (398 000) av HOK-Elantos kunder hade S-Bankens bankkoder, vilket är en ökning med över 10 % under året.

Årsverkena ökade med 228
HOK-Elantos personalstruktur utvecklas fortsättningsvis i riktning mot heltidsanställningar och fler veckotimmar, och därför ingås inga ordinarie arbetsavtal med mindre än 20 arbetstimmar per vecka. Vid periodens slut var antalet anställda 5 557 (5 539). I enlighet med målen i HR-strategin var de heltidsanställdas andel av hela personalen 49 procent (49 %). Omvandlat till heltidsårsverken var det kalkylmässiga antalet anställda 5 115 (4 887), vilket är en ökning med över 380 000 arbetstimmar eller 228 årsverken.

Ur 2015 års resultat betalade HOK-Elanto återigen 1,1 miljoner euro i resultatbonus till sin fast anställda personal. Resultatbonus betalades till 5 166 (4 914) anställda och bonusens storlek var 1,0 (1,0) procent av personens årslön.

HOK-Elanto är en betydande arbetsgivare i huvudstadsregionen. Mångfald har varit organisationens rikedom ända sedan 90-talet. Bland personalen finns både heltids- och deltidsanställda, unga som inleder sin arbetskarriär och seniorer med gedigen erfarenhet. Bland handelslagets personal med invandrarbakgrund finns folk från över 40 länder.

HOK-Elantos program för hantering av arbetsförmågan har för sin del främjat mångfald inom arbetsgemenskapen. Genom anpassning av arbetet har man gjort det möjligt för personer med begränsad arbetsförmåga att fortsätta arbeta eller hjälpt dem att snabbare kunna återvända till jobbet efter långvarig sjukskrivning.

Utsikter för början av året och den närmaste framtiden
Under 2017 väntas HOK-Elantos omsättning öka och överstiga 2 miljarder. Ökningen sker huvudsakligen inom markethandeln. De totala investeringarna under året väntas uppgå till 39 miljoner euro. Koncernens operativa resultat kommer att vara något svagare än senaste år till följd av fortsatta prissänkningar. Personalvolymen väntas vara oförändrad.

HOK-Elanto har aktivt utnyttjat möjligheten till förlängda öppettider och fortsätter på den inslagna linjen. Från och med mars har Prisma i Kaari öppet dygnet runt och även de övriga Prisma-varuhusen förlängde öppettiden på söndagsmorgnar och har därmed öppet alla dagar klockan 7–23.

Att detaljhandeln fick fria öppettider har påverkat ABC-kedjan så att HOK-Elantos ABC-kedja enligt sin nya strategi i fortsättningen inriktar sig på bränsle- och biltvätthandel. Den centbaserade tankningsbonus som införs i mars 2017 bidrar till att minska kedjans kostnadstryck i fråga om Bonus som betalas på priset inklusive skatt. Därmed kan den förbättrade prismässiga konkurrenskraften i fortsättningen tydligt visas i bränslepriserna på mätarfältet. 

Vid huvudingången till Shoppingcenter Kaari öppnades den 14 februari Ägarens Vardagsrum, där ägarkunderna erbjuds tjänster som rör ägarkundskap, egendomsförvaltning, hälsa och säkerhet. HOK-Elanto, LokalTapiola och Diacor erbjuder tillsammans sina kunder en mångsidig tjänstehelhet som fungerar enligt principen om "en dörr in".

Mer information:             

Verkställande direktör Matti Niemi, tfn 010 76 60 100 eller matti.niemi(at)sok.fi
Vice VD Veli-Matti Liimatainen, dagligvaru- och bruksvaruhandeln, tfn 010 76 60700, veli-matti.liimatainen(at)sok.fi
Divisionsdirektör Jouko Heinonen, restaurangverksamheten, tfn 010 76 60640, jouko.heinonen(at)sok.fi
Divisionsdirektör Markku Kuusinen, bränsle- och biltvättshandeln, tfn 010 76 60673, markku.kuusinen(at)sok.fi