Principerna för Eepees miljövård

I Eepee är miljöhänsyn en del av den dagliga verksamheten och utvecklingsarbetet. Miljöskydd och miljörisker beaktas i all verksamhet.
Som ett led i utvecklingsstrategin för sitt nät av verksamhetsställen har Eepee under de senaste åren investerat starkt på energisparande och regleringsteknik vid de affärsfastigheter som är i dess egen ägo. Miljöfrågorna beaktas brett vid utformningen av investeringsplanerna för nya enheter. Eepee hanterar och sorterar avfall med utvecklad teknik. Den miljömässigt ansvarskännande verksamheten förbättrar kundbetjäningen och verksamhetens kostnadseffektivitet.

Ansvarighetsrapportering

Uppgifterna för 2017 om Eepees ansvar ingår i den översikt över samhällsansvar som S-gruppen offentliggör våren 2018, I översikten behandlas bl.a. S-gruppens sociala on ekonomiska ansvar och miljöansvar.

vuosikatsaus.s-ryhma.fi