Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att Eepees verksamhet är framgångsrik. Som styrelseordförande verkar Eepees verkställande direktör, och majoriteten av styrelsen representerar ägarkunderna.


Styrelsens viktigaste uppgifter är:

  • besluta om Eepees centrala strategier och målsättningar
  • årligen besluta Eepees ekonomiska helhetsmålsättningar och de helhetsplaner som krävs
  • ta beslut om investeringar samt
  • leda och övervaka affärsverksamheten.


Alla ledamöter i Eepees förvaltningsorgan skall efterleva lagar och stadgar då de utövar den beslutanderätt som de har anförtrotts.

I Eepees styrelse ingår följande personer:

Kimmo Simberg, ordf., verkställande direktör, kommerseråd
Mikko Isoniemi, verkställande direktör, företagare, KTM, HHJ PJ
Titta Luoma-Kohtala, doktor i administrativa vetenskaper, administrativ direktör
Hannu Riihioja, advokat, vicehäradshövding
Markku Saksa, företagare
 
I styrelsens sammanträden har också deltagit förvaltningsrådets ordförande Elina Varamäki och viceordförande Taavi Kivipelto samt medlemmarna av direktionen Juhamatti Aronen, Tuomo Långnabba och Jari Palo.