Redogörelse för handelslagets förvaltnings- och styrsystem

Regionhandelslagets administrations- och styrsystem grundar sig på lagen om andelslag och annan lagstiftning som reglerar verksamheten, handelslagets stadgar, reglementen och arbetsordningar godkända av de administrativa organen samt på allmänna rekommendationer om Corporate Governance.

I administrations- och styrsystemet definieras bl.a. uppgifter och ansvarsområden för de centrala administrativa organen i handelslaget, dotterbolagens roll och administration, grunderna för resultatlönesystemet samt den interna övervakningen och den ekonomiska rapporteringen.

Uppdaterade 06/2018.