11.8.2009

Osuuskaupan tiedote 11.08.2009

VERKSAMHETSÖVERSIKT FÖR 1.1–30.6.2009

VERKSAMHETSÖVERSIKT FÖR 1.1–30.6.2009        Den 11 augusti 2009

EEPEES FÖRSÄLJNING

Eepees totalförsäljning under rapportperioden uppgick till 236,01 miljoner euro (=M€), en minskning med 4,9 M€ från motsvarande period föregående år med index 98 M€ och budgetindex 94,7.

Försäljningssiffrornas utveckling inom de olika affärsområdena är en följd av kraftigt fluktuerande efterfrågan och marknadspriser inom bil-, bränsle-, spannmåls- och gödselhandeln. Försäljningens och omsättningens utveckling inom affärsområdena markethandel, trafikbutiksverksamhet samt turist- och bespisningsverksamhet visar, att Eepee har haft framgång i konkurrensen och ytterligare stärkt sin marknadsandel inom dessa affärsområden.

Markethandeln redovisar en försäljning på 128,68 M€, 7,8 M€ eller 6,5 % större än föregående år och på budgeterad nivå. Försäljningsökningen är större än prisstegringen, så marknadsandelen torde fortfarande öka. Försäljningen i de förnyade enheterna har utvecklats väl. Trots den goda försäljningsutvecklingen torde kostnadstrycket hålla resultatet för räkenskapsperioden 2009 på fjolårets nivå. 

Lantbruks- och järnhandeln redovisar en försäljning på 61,37 M€, 10,4 M€ eller 14,5 % mindre än föregående år, och 7,6 % under budgeterad nivå. Försäljningsminskningen är en följd av de stora prisförändringarna inom vissa produktgrupper och av att spannmålshandeln praktiskt taget stannade upp vid slutet av på grund av den osäkra prisutvecklingen. Marknadsandelen inom handeln med lantbruksförnödenheter torde ha ökat trots den minskade totalförsäljningen. En svagt vikande efterfrågan och krympande marginaler påverkar konkurrenssituationen och resultatutvecklingen inom lantbruks- och järnhandeln. Dessutom innebär verksamheten vid de nya S-Rautamarketenheterna och deras sortimentsutveckling utmaningar utmed det innevarande verksamhetsområdet.

Trafikbutikernas försäljning var 32,08 M€, på fjolårsnivå och 3,3 M€ under budgeterad nivå. Restaurangverksamheten vid ABC-enheterna ökade med 16,1 % och marketförsäljningen med 20,6 %. Bränslehandeln påverkades främst av att världsmarknadspriserna på råolja och därmed minutpriserna på bränslen var betydligt lägre än föregående år. Bensinpriserna har sjunkit med 16 % och priset på dieselbränsle med ca 24 %. Volymmässigt har Eepees försäljning av bensin (17 milj. liter) ökat med nästan 6,9 % och av diesel (8,5 milj. liter) med nästan 7,6 %. På riksnivå är motsvarande siffror -3,4 % och -5,4 %.

Turist- och bespisningsverksamheten redovisar en försäljning på 8,5 M€, 12,3 % större än föregående år men 0,5 M€ under budgeterad nivå. Försäljningen har varit god och marknadsandelen har stigit tack vare fjolårets lyckade investeringar. Försäljningsmässigt kommer detta år att vara bättre än fjolåret, om inte det ekonomiska läget ytterligare försämras märkbart.

Bilhandelns försäljning var 4,9 M€, 3,2 M€ mindre än fjolårssiffran. Registreringen av nya personbilar har under den förra hälften av 2009 rasat till ungefär hälften av fjolårssiffran. Däremot har försäljningssiffrorna inom eftermarknadsföringen utvecklats positivt.

S-BANKENS ÄGARBAS BREDDADES 1 JULI 

Ägarbasen i S-Banken breddades i början av juli, då regionhandelslagen, däribland Eepee, och ett lokalhandelslag i S-gruppen tog över hälften av aktiestocken i banken, som inledde verksamheten för knappt två år sedan. Centrallaget för Handelslagen i Finland, som tidigare var ensam ägare i S-Banken, äger fortsättningsvis 50 % av aktiestocken.

 

 ÄGARKUNDERNA I EEPEE

Bonusförsäljningen ökade med 6 % och uppgick under rapportperioden till 144,3 M€. Bonus till ägarkunderna uppgick till 5,4 M€, en ökning med 0,1 M€ från föregående år. Eepees egen bonusförsäljning ökade med 7 % och uppgick till 139,6 M€, dvs. till 59 % av Eepees totalförsäljning.

Antalet medlemmar i Eepee har i början av året ökat med 1799 per månad, och uppgick vid slutet av juni till 60 103. Ökningen från motsvarande tidpunkt i fjol var 3 910 ägarkunder. Ägarkundhushållen utgjorde 63 % av alla hushåll inom Eepees verksamhetsområde. 

De inbetalda insatserna uppgick vid periodens slut till 5,7 M€, en ökning med 0,4 M€ från föregående år. Eepee betalade ur vinstmedlen från år 2008 i juni 20 % ränta på andelskapitalet, totalt 1,06 M€, till sina ägarkunder.

 

 PERSONALEN

Vid slutet av halvårsperioden sysselsatte Eepee 1 452 personer, en ökning med 133 personer från föregående år. Av hela personalen var 904 fast anställda, en ökning med 75 personer från år 2008. Av de fasta anställningarna var närmare 43 % på heltid. Dessutom sysselsatte Eepee över 300 säsongarbetare, närmast studerande och skolelever, under detta års sommarsäsong. 

Personalstyrkan per affärsområde var följande; förändringen från fjolåret står inom parentes.

Markethandeln 770 (+73), Lantbruks- och järnhandeln 135 (+4), Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln 281 (+56), Turist- och bespisningsverksamheten 208 (-2), Bil- och biltillbehörshandeln 29 (-2) och övrig personal 29 (+4).

 

KONCERNSTRUKTUREN

I Eepee-koncernens resultat- och balansräkning ingår utom moderandelslaget Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa också det av Eepee helägda dotterbolaget Ess Autotalo. I koncernsiffrorna ingår dessutom fastighetsbolagen Seinäjoen Torihotelli Oy (100 %) och Kiinteistö Oy Vaasan Kiilletie 2 (100 %). Koncernbolagens redovisningsår är, i likhet med moderandelslagets, kalenderåret.

Det av handelslaget helägda dotterbolaget Mainiotili Oy har 31.5.2009 uppgått i moderhandelslaget och bolagets balansräkning har 1.6.2009 sammanförts med Eepees balansräkning.

Styrelserna i Ess Autotalo Oy och Eepee har beslutat sälja Ess Autotalo Oy:s bilaffärsverksamhet i Vasa till Handelslaget KPO senast 30.9.2009. Ett föravtal om affären har undertecknats med Handelslaget KPO 17.6.2009.

Eepees styrelse har vid sitt sammanträde 16.6.2009 beslutat fusionera dotterbolaget Ess Autotalo Oy i moderandelslaget. Fusionsplanen har registrerats i Handelsregistret 13.7.2009 och kungörelsen till borgenärerna registrerades 14.7.2009. Fusionen ska enligt planen slutföras 31.12.2009.

Ähtärin Linja-autoasema Oy, av vars aktier Eepee äger 59 % men där aktieägarens inflytande begränsas av § 16 bolagsordningen, har upptagits som ett intressebolag.

 

 RESULTAT OCH OMSÄTTNING

Om resultatet kan man konstatera, att med en omsättningsminskning på 4,1 M€ från föregående år har den penningmässiga ökningen av försäljningsbidraget varit mindre än ökningen av utgifterna för affärsverksamheten. De fasta kostnaderna för verksamheten (exklusive inköp av varor, räntor, skatter och avskrivningar) utgjorde 15,3 % av omsättningen, en tillväxt från föregående år med 2,9 M€. Driftsbidraget på 8,1 miljoner euro var 0,2 M€ mindre än fjolårssiffran. Dessutom ökade kapitalutgifterna, avskrivningarna och ränteutgifterna, med 1,0 M€. Det operativa resultatet (resultatet före skatter och extraordinära poster) av Eepee-koncernens verksamhet i januari-juni uppgick till 3,8 M€, 2,0 % av omsättningen; detta är 1,0 M€ under fjolåret och under budgeterad nivå. Nettoresultatet efter latent skatt på 1,0 M€ uppgick till 2,8 M€.

Avkastningen på investerat kapital uppgick till 8,4 %; siffran har beräknats på basis av det verkliga utfallet för de senaste 12 månaderna. 

De olika affärsområdenas rörelseresultat har beräknats enligt Eepees principer för operativ redovisning med interna hyresdebiteringar och debiteringar för förvaltningstjänster. De lagstadgade lönebikostnaderna har debiterats av affärsområdena som en fast procentsats.

 

INVESTERINGAR

Koncernens verkställda investeringar i anläggningstillgångar i januari-juni uppgick till 15,3 M€, att jämföra med 14,8 M€ föregående år. De största investeringsobjekten var: Köpcentret i Etseri med en ny S-market och en ABC-trafikbutik; utvidgningen av ABC i Kauhajoki; renoveringen av S-market i Alakylä samt nya S-market Kauppakeskus Lehtinen i Seinäjoki; S-Järnmarket i Lappo; köpet av fastigheten där S-market Soini verkar samt ABC-automatstationerna i Koskenkorva och Peräseinäjoki. 

Av investeringarna allokerades 7,7 M€ till markområden och byggnader, 7,6 M€ till övriga investeringar.

 

STYRELSENS UPPSKATTNING AV UTVECKLINGEN UNDER SLUTET AV ÅRET

Eepee fortsätter under slutet av året det av styrelsen godkända investeringsprogrammet på över 26 M€ på flera orter så snart som tillståndsläget medger att byggandet inleds. Utvecklingen av verksamhetsnätet har fortsatt med kraft även efter rapportperioden. Objekten är nya S-market Jouppi i Seinäjoki samt utvidgningarna av S-market i Jurva och Soini. Bland de nya objekten i planerings- och stadsplaneringsstadiet märks förnyandet av köpcentret PRISMA, S-market i Alahärmä, S-market/ABC-trafikbutikerna i Alajärvi och Alavo samt ABC-trafikbutiken i Nurmo.

Med tanke på det allmänna ekonomiska läget kan Eepees resultat för rapportperioden anses tillfredsställande.  Styrelsen uppskattar att resultatet för hela året kommer att vara nära samma nivå som föregående år.

 

Seinäjoki, 10 augusti 2009  
ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA
Styrelsen