7.8.2015

Osuuskaupan tiedote 07.08.2015

Eepeen toimintakatsaus, tase ja tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2015

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa -konserni

TOIMINTAKATSAUS AJALTA 1.1.- 30.6.2015     Julk. 7.8.2015
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Suomen talouden kehitys on jatkunut vaisuna ja odotettuakin heikompana.
Kotimainen kysyntä on ollut vaimeaa. Heikentynyt työllisyys ja alentunut ostovoima ovat pitäneet kuluttajat edelleen varovaisina. Kotitalouksien epävarmuus on näkynyt myös kaupan alalla.

Perinteiseen tapaan talouden huonot ajat ovat näkyneet erityisesti kestokulutus- ja käyttötavaroiden myynnissä. Kesto- ja kulutustavaroiden kysyntä on ollut heikkoa ja osin vahvasti alamäessä.

Vähittäiskaupan työllisyys on pienentynyt tammi-kesäkuussa prosentin.


EEPEEN MYYNNIN KEHITYS

Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan toimialan myynti väheni tammi-toukokuussa 3,5 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, vähittäiskaupan myynti supistui samaisena aikana 1,6 %. Suomen Kaupan liiton mukaan myynnin volyymi laski tammi-toukokuun aikana 0,7 %. Inflaatio on ollut matalaa tarkastelujakson ajan.

Eepeen kokonaismyynti (sis. alv) oli katsauskaudella 261,3 milj. euroa (= M€), mikä oli edellisvuotta 15,4 M€ pienempi (kehitysindeksi 94,4).

Marketkaupan verollinen myynti oli 153,8 M€, missä oli vähennystä 2,1 M€ eli 1,4 prosenttia edellisestä vuodesta.
PTY ilmoittaa päivittäistavarakaupan arvon laskeneen vuoden 2015 tammi-kesäkuussa 0,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Eepeen päivittäistavarakaupan myynti (1-6) on täsmälleen edellisen vuoden tasolla, joten myynti lienee kasvanut yli valtakunnan yleisen tason. Käyttötavarassa ja euromääräisessä polttonestemyynnissä automaattikentillä on pientä laskua.

Liikennemyymäläkaupan myynti oli 39,8 M€, mikä oli 3,9 M€  edellisvuotta pienempi.  Myynnin lasku johtuu pääasiassa polttoaineen alentuneesta hintakehityksestä. Eepeen bensiinin volyymimääräinen myynti (16,7 milj. litraa) laski edellisvuodesta 3,7 prosenttia. Vastaavasti dieselin litramyynnissä (12,2 milj. litraa) on ollut kasvua 0,5 prosenttia.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli katsauskaudella 10,5 M€, mikä oli 0,2 M€ edellisvuotta suurempi.  Seinäjoella on ollut isoja tapahtumia alkuvuonna edellisvuotta enemmän, mikä on vaikuttanut sekä majoitusmyynnin että ravintolamyynnin positiiviseen kehittymiseen.

Maatalous-rautakaupan myynti oli 51,0 M€, mikä oli 16,7 prosenttia edellistä vuotta pienempi. Myynnin alentuminen johtuu toimialan toimintaympäristön kireästä taloustilanteesta, alentuneesta hintakehityksestä sekä kevään ja kesän heikoista sääoloista.  Markkina-asemamme uskomme säilyneen vahvalla tasolla.

Autokaupan myynti oli 5,4 M€, mikä oli 0,7 M€ edellisvuotta suurempi.
Uusien autojen kauppa kävi alkuvuoden osalta suunnilleen samalla tavalla kuin viime vuoden vastaavana jaksona, mutta vaihtoautokauppa on käynyt viime vuotta selkeästi paremmin. Loppuvuoden osalta ala toivoo uusien autojen kauppaan piristystä valtion romutuskampanjan ansiosta.  Uusia henkilöautoja rekisteröitiin Suomessa tammi-kesäkuun aikana 57.082 kpl, mikä on 3,5 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.
 

TULOKSEN JA LIIKEVAIHDON KEHITYS

Eepeen liikevaihto oli katsauskaudella 214,1 M€, mikä oli edellisvuotta 12,4 M€ eli 5,5 prosenttia pienempi. Liiketoiminnan kiinteät kulut (ilman tavaraostoja, korkoja, veroja ja poistoja) olivat 16,9 prosenttia liikevaihdosta (edellisvuonna 16,2 prosenttia). Katsauskauden 4,6 milj. euron liiketulos oli 1,8 M€ edellisvuotta suurempi.  

Nettorahoituskulut olivat 0,3 M€ eli 0,1 prosenttia liikevaihdosta laskettuna (edellisvuonna 0,2 prosenttia).

Eepee-konsernin tammi - kesäkuun toiminnan tulos (tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä) oli 4,4 M€ eli 2,0 prosenttia liikevaihdosta, ollen edellisvuotta 2,0 M€ suurempi. Nettotulos katsauskaudelle kohdistettujen 0,9 M€ verojen jälkeen oli 3,5 M€.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 6,9 (edv 4,8), joka on laskettu edellisten 12 kuukauden toteutuneiden lukujen perusteella keskimääräiselle sijoitetulle pääomalle. Konsernin omavaraisuusaste oli kesäkuun taseen mukaan 55,9 prosenttia ollen 8,3 prosenttiyksikköä edellisvuotta parempi.

Toimialojen operatiiviset tulokset on laskettu Eepee-konsernin operatiivisen laskennan periaatteiden mukaisesti.

Eepee-Kiinteistöt Oy laskuttaa liiketoiminnan käytössä olevien kalustojen ja kiinteistöjen pääomavuokrat suunnitelmapoistoihin ja laskennalliseen sisäiseen korkoon perustuen. Hoitovuokrat laskutetaan Eepee-Kiinteistöt Oy:n toteutuneiden kiinteistökulujen mukaisesti.  

Toimialoille on velottu lakisääteiset henkilösivukulut 24 prosentin standardikustannuksella. Oheisessa taulukossa on esitetty katsauskauden liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kehitys toimialoittain 30.6.2014 tilanteeseen verrattuna.

Eepee-konsernin toimialojen liikevaihdon ja operatiivisen tuloksen kehitys 1 – 6 / 2015

        
                   

EEPEEN ASIAKASOMISTAJAT

Eepeen bonusmyynti asiakasomistajille oli katsauskaudella 165,9 M€, mikä oli edellisvuotta 6,8 M€ pienempi (kehitysindeksi 96). Eepeen asiakasomistajille maksettu Bonus ja maksutapaetu olivat yhteensä 7 M€ (kehitysindeksi 99,8). Bonusmyynnin osuus oli 62 prosenttia kokonaismyynnistä.

Jäsenmäärä oli kesäkuun lopussa 76475. Lisäys vuoden 2014 vastaavasta ajankohdasta oli 3230 asiakasomistajaa. Asiakasomistajatalouksien määrä oli 70,8 prosenttia Eepeen toimialueen kaikista talouksista.

Osuusmaksujen kertymä oli katsauskauden lopussa 7,5 M€, missä oli lisäystä edellisvuodesta 0,3 M€. Eepee maksoi vuoden 2014 tuloksestaan kesäkuussa asiakasomistajilleen osuuspääomalle korkoa 20 prosenttia eli 1,5 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Eepee -konsernissa oli katsauskauden päättyessä työsuhteessa 1510 henkilöä, missä on vähennystä 52 henkilöä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kokonaismäärästä 64 % eli 966 henkilöä oli vakinaisessa työsuhteessa. Vakinaisista työsuhteista kokoaikaisia oli 35 %. Eepee työllisti noin 500 kesätyöntekijää ja 200 kesäharjoittelijaa kuluvana kesäkautena, lähinnä opiskelijoita ja koululaisia.

Henkilöstömäärä toimialoittain oli seuraava, suluissa muutos edellisvuodesta:
Marketkauppa             808 (-31)
Maatalous- ja rautakauppa         135 (-8)
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa     287 (-25)
Matkailu- ja ravitsemiskauppa         239 (+9)
Auto- ja autotarvikekauppa         21 (+3)
ja muu henkilöstö             20 (0)


INVESTOINNIT

Konsernin toteutuneet käyttöomaisuusinvestoinnit katsauskaudella olivat
2,9 M€, kun ne edellisenä vuonna olivat 3,8 M€.
Investoinnit jakautuivat siten, että maa-alueisiin ja rakennuksiin käytettiin
1,9 M€ ja muihin investointeihin yhteensä 1 M€.

Suurimmat investointikohteet ovat :
Kauhavan ABC-tontin osto, Ylistaron S-marketin laajennus, Törnävän S-marketin piha-alue sekä maatalouskaupan IT-järjestelmä.

KONSERNIRAKENNE

Eepee-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on tilinpäätöksessä yhdistelty emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi tytäryhtiö Eepee-Kiinteistöt Oy, josta Eepeen omistusosuus on 100 prosenttia. Konserniyhtiön tilikausi on kalenterivuosi samoin kuin emo-osuuskunnallakin.


 ARVIO LOPPUVUODEN KEHITYKSESTÄ
 
Tämän hetken näkymien ja ennusteiden valossa Suomen talouden supistuminen jatkuu kuluvana vuonna. Hallitusohjelmaan kirjatut julkisen talouden leikkaukset heikentävät kotitalouksien ostovoimaa ja työllisyyttä siten, että aiemmin odotettu heiveröinen kasvu ei toteudu vielä ensi vuonnakaan.

Suomessa vähittäiskaupan markkinatilanne jatkuu erittäin haasteellisena. Heikentyvä työllisyys ja kasvava työttömyys pitävät kysynnän alhaisena. Kuluttajien luottamus talousnäkymiin on edelleen pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Osto- ja kulutushalukkuutta vähentää myös kotitalouksien ostovoiman heikentyminen.

Eepeen taloudellinen asema sekä rahoitus ovat hyvällä pohjalla. Pitkäaikaisia lainoja on maksettu pois 10,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan jälkeen. Kustannussäästöjen ansiosta tulos on saatu pysymään kohtuullisena, vaikka liikevaihto on pienentynyt.
Eepee seuraa toimintaympäristön kehittymistä ja jatkaa toimintansa sekä toimipaikkaverkostonsa kehittämistä hallituksen hyväksymän ja hallintoneuvoston vahvistaman strategian mukaisesti.

Hallitus arvioi suhteellisen tuloksen pysyvän loppuvuoden aikana edellisvuoden tasolla.


Seinäjoella, 7. päivänä elokuuta 2015    

ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA    

Hallitus