11.8.2009

Osuuskaupan tiedote 11.08.2009

Eepeen myynti kasvoi marketkaupassa, liikenne-myymäläkaupassa sekä matkailu- ja ravitsemiskaupassa

TOIMINTAKATSAUS AJALTA 1.1- 30.6.2009          Elokuun 11. pvä 2009

EEPEEN MYYNNIN KEHITYS

Eepeen kokonaismyynti oli katsauskaudella 236,01 milj. euroa (= M€), mikä oli edellisvuotta 4,9 M€ pienempi indeksillä 98 ja budjetti-indeksin oltua 94,7.

Toimialojen myynnin kehitysluvut ovat seurausta kysynnän ja markkinahintojen voimakkaista muutoksista autokaupassa, polttonestekaupassa, viljakaupassa ja lannoitekaupassa. Toisaalta myynnin kasvut marketkaupassa, liikenne-myymäläkaupassa ja matkailu- ja ravitsemiskaupassa osoittavat, että Eepee on menestynyt kilpailussa ja on edelleen vahvistanut näillä kaupan aloilla markkina-asemiaan toimialueellaan

Marketkaupan myynti oli 128,68 M€, missä oli kasvua 7,8 M€ eli 6,5 % edellisestä vuodesta ja oli budjetoidulla tasolla. Myynnin kehitys ylittää hintakehityksen, joten markkinaosuus lienee edelleen kasvussa. Uudistettujen yksiköiden myynninkehitykset ovat olleet hyvät. Hyvästä myynnin kehityksestä huolimatta kustannuspaineet pitänevät tilikauden 2009 tuloksen edellisen vuoden tasolla.

Maatalous-rautakaupan myynti oli 61,37 M€, mikä oli edellisvuotta 10,4 M€ eli 14,5 % pienempi ja budjetoitua myyntiä 7,6 pienempi. Myynnin pienentymiseen vaikuttivat eräissä tuoteryhmissä merkittävät hintojen muutokset ja viljakaupan lähes täydellinen pysähtyminen hintaepävarmuudesta johtuvana jo vuoden 2008 lopulla. Maatalouden tuotantotarvikekaupassa markkinaosuuden uskotaan kuitenkin vahvistuneen kokonaismyynnin pienentymisestä huolimatta. Maatalous-rautakaupan kilpailutilanteeseen ja tulokseen vaikuttavat kuluvalla tilikaudella kysynnän lievä taantuminen sekä yhä tiukkenevat katemarginaalit. Lisäksi uusien S-Rautamarkettien liiketoiminnan ja valikoimien kehittäminen tuovat haasteita kuluvan vuoden toimintaan.

Liikennemyymäläkaupan myynti oli 32,08 M€, mikä oli edellisvuoden tasolla ja se oli 3,3 M€ budjettia pienempi. Ravintolakaupan kasvu oli 16,1 % ja marketkaupan kasvu oli 20,6 % ABC-yksiköissä. Polttonestekaupan osalta mainittavaa on ollut viime vuoteen verrattuna selvästi alempi öljyn maailmanmarkkinahinta ja sen johdosta polttonesteiden vähittäismyyntihintojen lasku. Vuoden 2008 tasosta bensiinin myyntihinta on laskenut noin 16 % ja dieselin noin 24 %. Eepeen bensiinin myynti (17 milj. litraa) on kasvanut edellisvuodesta lähes 6,9 % ja dieselin litramyynti (8,5 milj. litraa) lähes 7,6 %, kun valtakunnalliset luvut tammi-huhtikuulta osoittavat bensiinissä -3,4 ja dieselissä -5,4 % volyymin laskua.

Matkailu- ja ravitsemiskaupan myynti oli katsauskaudella 8,5 M€, mikä oli 12,3 % edellisvuotta suurempi, mutta budjetoitua myyntiä 0,5 M€ pienempi. Myynnin kehitys on ollut hyvä ja markkinaosuutta on kyetty nostamaan viimeisen vuoden onnistuneilla investoinneilla. Myynnillisesti vuosi tulee olemaan viime vuotta parempi, mikäli yleinen taloustilanne ei oleellisesti heikkene nykyisestään.

Autokaupan myynti oli 4,9 M€, mikä oli 3,2 M€ edellista vuotta pienempi. Suomessa on tammi-kesäkuussa 2009 uusien autojen ensirekisteröinnit ovat romahtaneet noin puoleen verrattuna edellisvuoteen. Jälkimarkkinoinnin myynnin kehitysluvut ovat hyvät.

S-PANKKI OY:N OMISTUSPOHJA LAAJENTUI HEINÄKUUN ALUSSA 
Vajaat kaksi vuotta sitten ovensa avanneen S-Pankin omistuspohja laajentui heinäkuun alussa, kun S-ryhmän alueosuuskaupat, Eepee mukaan lukien ja yksi paikallisosuuskauppa tulivat pankin omistajiksi 50 prosentin osuudella. Aikaisemmin S-Pankin ainoana omistajana toimineen Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan hallintaan jäi 50 prosenttia osakekannasta.

EEPEEN ASIAKASOMISTAJAT
Bonusmyynti Eepeen toimialueella kasvoi 6 % edellisvuodesta ja oli katsauskaudella 144,3 M€. Asiakasomistajille maksettu Bonus oli 5,4 M€, missä oli lisäystä edellisvuodesta 0,1 M€. Eepeen oma bonusmyynti kasvoi 7 % ja oli 139,6 M€, mikä oli 59 % kokonaismyynnistä.

Jäsenmäärä on kasvanut katsauskaudella 1799 jäsenellä ja kesäkuun lopussa jäsenmäärä oli 60 103. Lisäys vuoden 2008 vastaavasta ajankohdasta oli 3 910 asiakasomistajaa. Asiakasomistaja-talouksien määrä oli 63 % Eepeen toimialueen kaikista talouksista. Osuusmaksujen kertymä oli katsauskauden lopussa 5,7 M€ missä oli lisäystä edellisvuodesta 0,4 M€. Eepee maksoi vuoden 2008 tuloksestaan kesäkuussa asiakasomistajilleen osuuspääomalle korkoa 20 % eli 1,06 miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ
Eepee-konsernissa oli katsauskauden päättyessä työsuhteessa 1 452 henkilöä, lisäys edellisvuodesta oli 133 henkilöä. Kokonaismäärästä 904 henkilöä oli vakinaisessa työsuhteessa, mikä on 75 henkilöä enemmän kuin vuonna 2008. Vakinaisista työsuhteista kokoaikaisia oli lähes 43 %. Eepee työllisti yli 300 kausityöntekijää kuluvana kesäkautena, lähinnä opiskelijoita ja koululaisia.

Henkilöstömäärä toimialoittain oli seuraava, suluissa muutos edellisvuodesta:

Marketkauppa 770 (+73), Maatalous- ja rautakauppa 135 (+4), Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 281 (+56), Matkailu- ja ravitsemiskauppa 208 (-2), Auto- ja autotarvikekauppa 29 (-2) ja muu henkilöstö 29 (+4).

KONSERNIRAKENNE
Eepee-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen on tilinpäätöksessä yhdistelty emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan lisäksi tytäryhtiö Ess Autotalo Oy, josta Eepeen omistusosuus on 100 %. Lisäksi konserniin on yhdistelty kiinteistöyhtiöt Seinäjoen Torihotelli Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Vaasan Kiilletie 2 (100 %). Konserniyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi samoin kuin emo-osuuskunnallakin.

Osuuskaupan omistama tytäryhtiö Mainiotili Oy on sulautunut 31.5.2009 emo-osuuskuntaan ja yhtiön tase-erät on yhdistelty Eepeen taseeseen 1.6.2009.

Ess Autotalo Oy:n ja Eepeen hallitukset ovat päättäneet myydä yhtiön Vaasan autoliiketoiminnot Osuuskauppa KPO:lle 30.9.2009 mennessä. Asiaa koskeva esisopimus on allekirjoitettu KPO:n kanssa 17.6.2009.

Eepeen hallitus on päättänyt sulauttaa tytäryhtiönsä Ess Autotalo Oy:n emo-osuuskuntaan 15.6.2009 pidetyssä kokouksessa. Sulautumissuunnitelma on rekisteröity Kaupparekisteriin 13.7.2009 ja kuulutus velkojille on rekisteröity 14.7.2009. Sulautuminen on tarkoitus saattaa loppuun 31.12.2009.

Ähtärin Linja-autoasema Oy, jonka osakkeista Eepee omistaa 59 %, mutta osakkeenomistajan määräysvalta on rajoitettu yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä, on käsitelty osakkuusyhtiönä.

TULOKSEN JA LIIKEVAIHDON KEHITYS
Tuloksesta voidaan todeta, että liikevaihdon oltua 4,1 M€ edellisvuotta pienempi myös myyntikatteen euromääräinen kasvu oli pienempi kuin liiketoiminnan kulujen kasvu. Liiketoiminnan kiinteät kulut (ilman tavaraostoja, korkoja, veroja ja poistoja) olivat 15,3 % liikevaihdosta, missä oli kasvua edellisvuoteen verrattuna 2,9 M€. Katsauskauden 8,1 milj. euron käyttökate oli 0,2 M€ edellisvuotta pienempi. Lisäksi pääomakulut, poistot ja korkokulut, kasvoivat 1,0 M€. Eepee-konsernin tammi - kesäkuun toiminnan tulos (tulos ennen veroja ja satunnaisia eriä) oli 3,8 M€ eli 2,0 % liikevaihdosta, ollen edellisvuotta 1,0 M€ pienempi ja myös tavoitetta pienempi. Nettotulos katsauskaudelle kohdistettujen 1,0 M€ verojen jälkeen oli 2,8 M€.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 8,4 %, joka on laskettu edellisten 12 kuukauden toteutuneiden lukujen perusteella.

Toimialojen liiketulokset on laskettu Eepeen operatiivisen laskennan periaatteiden mukaisesti sisäisillä vuokraveloituksilla ja hallintopalvelu-veloituksilla. Lakisääteiset henkilösivukulut on velottu toimialoille kiinteällä prosentilla. Alla olevassa taulukossa on esitetty katsauskauden liikevaihdon ja liiketuloksen kehitys toimialoittain tilanteeseen 30.6.2008 verrattuna.

 INVESTOINNIT
Konsernin toteutuneet käyttöomaisuusinvestoinnit katsauskaudella olivat 15,3 M€, kun ne edellisenä vuonna olivat 14,8 M€. Investointikohteista merkittävimpiä ovat olleet: Ähtärin kauppakeskus, jossa sijaitsevat uudet S-market ja ABC-liikennemyymälä; Kauhajoen ABC laajennus; Alakylän S-marketin uudistus sekä uusi S-market Kauppakeskus Lehtinen Seinäjoella; S-rautamarket Lapualla; S-market Soinin kiinteistön osto; Koskenkorvan ja Peräseinäjoen ABC-automaatit

Investoinnit jakautuivat siten, että maa-alueisiin ja rakennuksiin käytettiin 7,7 M€ sekä muut investoinnit yhteensä 7,6 M€.

 
HALLITUKSEN ARVIO LOPPUVUODEN KEHITYKSESTÄ
Eepee jatkaa loppuvuonna hallituksen hyväksymää yli 26 M€ investointi-ohjelmaansa useilla paikkakunnilla lupien mahdollistaessa rakentamisen aloittamisen. Verkoston kehittäminen on jatkunut voimakkaana katsauskauden jälkeen. Kohteita ovat uusi S-market Jouppi Seinäjoella sekä Jurvan ja Soinin S-markettien laajennukset. Suunnittelu- ja kaavoitusvaiheessa olevia uusia kohteita ovat mm. PRISMA-kauppakeskuksen uudistus, S-market Alahärmässä, S-market/ ABC-liikennemyymälät Alajärvellä ja Alavudella sekä Nurmon ABC liikennemyymälä.

Yleisen taloustilanteen kehitys huomioiden Eepeen katsauskauden tulosta voidaan pitää tyydyttävänä.  Hallitus arvioi koko vuoden tuloksen olevan lähellä edellisen vuoden tasoa.

Seinäjoella, 10. päivänä elokuuta 2009           
ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPPA      
Hallitus