12.8.2011

Osuuskaupan tiedote 12.08.2011

Eepee verksamhetsöversikt för 1.1–30.6.2011

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa koncernen

VERKSAMHETSÖVERSIKT FÖR 1.1–30.6.2011       Publ. 12.8.2011                        

 

EEPEES FÖRSÄLJNING

Eepees totalförsäljning (inkl. moms)under rapportperioden uppgick till 257,2 miljoner euro (= M€), en ökning med 15,8 M€ från motsvarande period föregående år med utvecklingsindex 106,5. Försäljningen överskred budget med 19,1 M€.

Enligt uppgifter från Statistikcentralen ökade detaljhandeln i Finland med 5,9 % under det första halvåret. Försäljningen ökade med 3,3 % under perioden.

Markethandelnredovisar en försäljning på 141,3 M€, 10,8 M€ eller 8,2 % större än föregående år. Försäljningen överskred budget med 4,9 milj. euro. Markethandelns försäljning är tillfredsställande.

Försäljningen av dagligvaror har förlöpt enligt den nationella genomsnittsutvecklingen. PTY meddelar att värdet av dagligvaruhandeln i januari-juni 2011 ökade med 6,6 % från motsvarande period i fjol.

Lantbruks- och järnhandelnsförsäljningsvolym var 61,3 M€, på föregående års nivå. Vid jämförelse av försäljningen med fjolårets försäljning ska man observera, att Eepee fr.o.m. 2011 inte längre idkar handel med foder till fjäderfä och svin. Trots detta har försäljningen av lantbruksförnödenheter utvecklats klart över förväntan. Ökningen av spannmålshandeln från föregående år var närmare 30 procent.

Trafikbutiksverksamhetensförsäljning var 39,6 M€, 3,8 M€ över fjolårsnivån och 3,8 M€ över budgeterad nivå. Inom bränslehandeln står de höjda marknadspriserna för över 10 % av försäljningsökningen; priset på dieselbränsle har ökat kraftigare än bensinpriserna. Eepees bensinförsäljning (18 milj. liter) har ökat med 2,1 % och dieselförsäljning (11,0 milj. liter) med 11,9 % från föregående år.  Markethandeln vid trafikbutikerna ökade med 3,3 %, restaurangförsäljningen med 4,3 %. Den jämförbara tillväxten inom restauranghandeln var ca 10 %.

På riksnivå är de motsvarande volymutvecklingssiffrorna i januari-april - 3,8 % för bensin och + 3,9 % för diesel (Olje- och gasbranschens centralförbund).

Resebransch- och bespisningsverksamhetenredovisar en försäljning på 9,4 M€, 10 % större än föregående år och 1,0 M€ över budgeterad nivå. Försäljningsutvecklingen har legat över branschgenomsnittet och marknadsandelen har stigit tack vare de senaste årens lyckade investeringar. Man antar allmänt att rese- och bespisningsbranschen ökar snabbare i år än i fjol.

Bilhandelnsförsäljningsvolym var 5,5 M€, på föregående års nivå. Nybilsförsäljningen (ökning 22 %) och eftermarknadsföringen har utvecklats väl. I Finland registrerades 71 328 nya personbilar i januari—juni 2011, vilket översteg föregående års siffra med 14 %.

Avvecklingen av hyrningsverksamheten och förskjutningen av efterfrågan på begagnat till lägre priskategorier har påverkat utvecklingen av totalförsäljningen negativt.

 

ÄGARKUNDERNA I EEPEE

Bonusförsäljningen ökade med 7,8 % och uppgick under rapportperioden till 160,8 M€. Bonus till ägarkunderna uppgick till 6,1 M€, en ökning med 10 %, 0,6 M€, från föregående år.Eepees egen bonusförsäljning ökade med 8 % och uppgick till 156,8 M€, dvs. till 61 % av Eepees totalförsäljning.

Vid slutet av juni hade Eepee 64 988 medlemmar. Ökningen från motsvarande tidpunkt i fjol var 1 992 ägarkunder. Ägarkundhushållen utgjorde 67 % av alla hushåll inom Eepees verksamhetsområde.

De inbetalda insatserna uppgick vid periodens slut till 6,3 M€, en ökning med 0,3 M€ från föregående år. Eepee betalade i juni ur resultatet för år 2010 20 % ränta på andelskapitalet, totalt 1,2 M€, till sina ägarkunder.

 

PERSONAL

Vid slutet av halvårsperioden sysselsatte Eepee-koncernen 1522 personer, en ökning med 128 personer från föregående år. Av totalantalet anställda var 926, dvs. 61 %, fast anställda. Av de fasta anställningarna var ca 40 % på heltid. Dessutom sysselsatte Eepee nästan 400 säsongarbetare, närmast studerande och skolelever, under detta års sommarsäsong.

Personalstyrkan per affärsområde var följande; förändringen från fjolåret står inom parentes.

Markethandeln 834 (+85), Lantbruks- och järnhandeln 141 (+13), Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln 280 (+10), Resebransch- och bespisningsverksamheten 216 (+15), Bil- och biltillbehörshandeln 22 (0) och övrig personal 29 (+5).