4.7.2008

Lehdistötiedote 04.07.2008

4.7.2008 Osuuskunnat toimivat ilmastonmuutosta vastaan

Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y.
Pellervo-Seura ry

LEHDISTÖTIEDOTE, Helsinki 4.7.2008

Kansainvälinen Osuustoimintaliitto ICA ja Yhdistyneet Kansakunnat viettävät 5. heinäkuuta Kansainvälistä Osuustoimintapäivää. Jo 86. kertaa vietettävän päivän teemana on tänä vuonna "Osuustoiminnalla ilmastonmuutosta vastaan".

Osuuskunnat maailmanlaajuisesti ovat ottaneet ilmastomuutoksen haasteen vastaan. Toiset osuuskunnat pyrkivät minimoimaan kasvihuonekaasujen päästöjä, toiset taas tähtäävät hiilitasa-painoon. Osuustoiminnan periaatteiden mukaan osuuskunnat pyrkivät taloudelliseen ja sosiaali-seen vakauteen sekä tasapainoon ympäristönsä kanssa. Ilmastonmuutos on selvästi muutakin kuin ympäristöongelma: se vaikuttaa pahasti myös talouteen ja ihmisten sosiaaliseen hyvinvointiin kaikkialla maailmassa.

Miten osuuskunnat eri aloilla voivat vastustaa ilmastonmuutosta? Esimerkiksi maatalous- ja kalas-tusosuuskunnat tarkastelevat energiankäyttöään tuotannosta aina markkinoille saakka, vähentä-vät hiilidioksidi- ja typpipäästöjään, panostavat vihreään energiaan tai kehittävät ruokintamene-telmiä. Kuluttajaosuuskunnat taas pyrkivät minimoimaan hiilijalanjälkensä omissa toiminnoissaan sekä vaativat samaa tavarantoimittajiltaan samalla, kun ne valistavat jäseniään ja kuluttajiaan. Asunto-osuuskunnat käyttävät kestäviä rakennusmateriaaleja ja suunnittelevat ekotaloja. Osuus-pankit voivat osaltaan kannustaa investoimaan ympäristöystävälliseen tekniikkaan. Energia-osuuskunnat satsaavat uusiutuvaan tuuli-, aurinko- ja bioenergiaan. Kaikkien osuuskuntien tulisi jokapäiväisessä toiminnassaan pyrkiä taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövakauteen.

Monet osuuskunnat ovat ottaneet johtavan aseman kansainvälisesti ja liittyneet Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelman Ilmastoneutraaliverkostoon ja sitoutuneet YK:n maailmanlaajui-nen "Caring for Climate" -ilmastosopimukseen, ja monet vaikuttavat kansallisella tasolla. Yhtä lail-la pienet ja isot osuuskunnat voivat pienilläkin teoillaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastami-seen.

Tällainen toiminta ei ole osuuskunnille uutta. Osuuskunnathan ovat aktiivisesti edistäneet kestä-vää kehitystä jo 150 vuotta. Koska osuuskunnat ovat demokraattisesti hallinnoituja yrityksiä, joi-den arvot ja periaatteet edistävät sosiaalista vastuuta sekä yhteisöstään huolehtimista, ne eivät palvele jäseniään ainoastaan taloudellisesti, vaan laajemmin ottaen huomioon sosiaaliset, kulttuu-riset ja ympäristölliset näkökohdat. Kansainväliselle yhteisölle haastavia ovat nyt ruokakriisit ja jälleenrakennus monen eri luonnonkatastrofin jälkeen - näidenkin ongelmien syntymiseen on il-mastomuutos osittain vaikuttanut.

Yhteisöt ja sen ihmiset, viljelijäperheet ja kuluttajat, joihin nämä kriisit ovat vaikuttaneet, ovat huomanneet voivansa osuuskuntien kautta paremmin sopeutua ilmastomuutoksen aiheuttamien kriisien seuraamuksiin. Osuuskuntien kautta viljelijät voivat vastata lisääntyvän tuotantotarpeen haasteisiin samalla, kun osuustoiminnalla voidaan saada aikaiseksi vakaammat ja ympäristöystä-vällisemmät tuotanto-olosuhteet. Yhteisöt, jotka joutuvat jälleenrakentamaan taloutensa luonnon-katastrofin jälkeen, voivat käyttää osuuskuntia luomaan puitteet oma-apuun ja sellaiseen solidaa-risuuteen, joka perustuu osuuskuntien väliseen yhteistyön periaatteeseen.

Ilmastomuutos on aikamme kriittisimpiä maailmanlaajuisia haasteita. Kansainvälinen Osuustoi-mintaliitto ICA ja sen jäsenet vakuuttivat ICA:n maailmankokouksessa syksyllä 2007 sitoutuneen-sa vastustamaan ilmastonmuutosta, tarttumaan sen syihin ja estämään sen vaikutuksia. Asiassa on jo edistytty, mutta ilmastohaasteet kasvavat edelleen ja vaativat kaikilta yhä enemmän huomio-ta.

Kansainvälisenä Osuustoimintapäivänä ICA kehottaa kaikki maailman osuuskuntia pyrkimään yhä tehokkaammin edistämään kestävää kehitystä ja tukemaan jo aloitettuja ilmastonmuutosta ehkäi-seviä toimenpiteitä sekä toimimaan yhdessä, jotta saataisiin aikaan merkittäviä panostuksia vas-tamaan ilmastonmuutoksen haasteisiin.

SOKL r.y. ja Pellervo-Seura ry

* * *

ICA:n alkuperäinen englanninkielinen tiedote löytyy nettiosoitteesta http://www.ica.coop/activities/idc/2008.html

Lisätietoja:
Yhteysjohtaja Anne Santamäki, SOKL r.y., gsm 0500 601 391
Johtaja Per-Erik Lindström, Pellervo-Seura, gsm 040 760 0795