Dina rättigheter

Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter, förbjuda användning av dina personuppgifter till direktmarknadsföring och marknadsundersökningar, kontrollera uppgifterna som gäller dig, få felaktiga eller bristfälliga uppgifter korrigerade samt få onödiga eller föråldrade uppgifter som gäller dig raderade ur registret. Så här utnyttjar du dina rättigheter: Du får information om behandlingen av dina personuppgifter i den här informationen om dataskydd, och ännu mer detaljerat i dataskyddsbeskrivningen för S-gruppens ägarkunds- och kundregister.

Du kan förbjuda direkt marknadsföring, telefonmarknadsföring och marknadsundersökningar som görs på basis av uppgifterna i registret genom att logga in i Oma S-kanava, genom att kontakta S-gruppens ägarkundstjänst på tfn 010 76 5859 (0,084 €/min), må–fr kl. 8–20 eller via responslänken på adress www.s-kanava.fi/respons eller vid ett kundtjänstställe (Prisma, de större Sokos-enheterna). Du kan också annullera ditt abonnemang på nyhetsbrev genom annullera-länken nederst på meddelandet som skickats till dig och undersökningsenkäter genom förbudslänken i enkätmeddelandet du fick eller genom att fylla i spärrblanketten.

Du kan enklast och snabbast granska dina uppgifter i vårt register genom att logga in på Oma S-kanava. Granskning av personuppgifter förutsätter stark identifiering.

Du kan korrigera felaktiga och bristfälliga kunduppgifter i Oma S-kanava, genom att kontakta S-gruppens ägarkundstjänst, tfn 010 76 5858 (0,084 €/min), må–fr kl. 8–20 eller via responslänken på webbplatsen eller genom att besöka ett kundtjänstställe (Prisma, större Sokos-enheter).

Vi meddelar dig omedelbart, om det hos oss sker en kränkning av informationssäkerheten som allvarligt kunde hota din integritet.

Du kan lämna en klagan till den övervakande myndigheten Anvisningar om hur man gör en klagan finner du på dataombudsmannens webbplats www.tietosuoja.fi.

Närmare information om dina rättigheter finner du i dataskyddsbeskrivningen för S-gruppens ägarkunds- och kundregister.

Hur vi behandlar barns personuppgifter

Behandling av under 13-åriga barns personuppgifter förutsätter tillstånd av en förälder. Eftersom anslutning som ägarkund eller till ett ägarkundshushåll samtidigt är ett avtal om anslutning till S-gruppens ägarkundssystem, kan endast en minderårig persons förmyndare ingå avtal på den minderåriga personens vägnar. Sålunda är det också barnets förmyndare som beslutar om lagring av barnets personuppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister.

Hur profilerar vi dig och för vilka ändamål använder vi profilering

Som huvudregel grupperar vi våra kunder endast på ägarkundshushållsnivå, inte på individnivå. Det beror på vår verksamhets karaktär: inom vårt huvudsakliga affärsområde, dagligvaruhandel, kan man inte på något vettigt sätt gruppera enskilda kunders köpbeteende, eftersom matinköp oftast innebär köp till ett gemensamt kylskåp.

Vår bruksvaruhandel är ett undantag från huvudregeln; där grupperas kunderna också på individnivå. Grupperingen används bl.a. för riktning av innehåll för marknadsföring och på webbplatser, samt för utveckling av affärsverksamheten (bl.a. sortiment, affärsidéer, nätverket). Du kan se din egen grupptillhörighet på ett registerutdrag. Enklast gör du det genom att logga in i Oma S-kanava.

Hur påverkar behandlingen av personuppgifter dig och hur skyddar vi dina personuppgifter

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna producera tjänster i ägarkundssystemet, t.ex. Bonus, produkt- och tjänsteförmåner, marknadsföring, och tjänster som du själv har abonnerat på, t.ex. innehåll i S-mobil och nyhetsbrev. Du kan själv styra hur dina personuppgifter används genom att göra val och ge information om tillstånd och förbud i Oma S-kanava. Vi behandlar dina personuppgifter som pseudonymiserade (dvs. behandlade så, att en enskild person inte kan identifieras) alltid, då det är möjligt. Vi använder också dina personuppgifter som en del av informationen om större kundgrupper för analyser som används för utveckling av affärsverksamheten. För analysändamål är uppgifter om enskilda kunder, t.ex. köpbeteende, ointressanta, i stället försöker man identifiera olika kundgrupper, och därför är alla data som används för analyser pseudonymiserade. Analyserna används t.ex. för att så väl som möjligt anpassa sortimentet i varje butik till den aktuella kundkretsens behov.

Vi skyddar dina personuppgifter omsorgsfullt genom att använda vederbörliga metoder för dataskydd och datasäkerhet. Sådana metoder är bl.a. förebyggande riskhantering och säkerhetsplanering, användning av brandmurar, krypteringsteknik och säkra anläggningsutrymmen samt system för passerkontroll och säkerhet, kontrollerat utfärdande och övervakning av användarrättigheter, utbildning av personalen som deltar i behandlingen av personuppgifter samt omsorgsfullt val av underleverantörer. Vi uppdaterar våra interna procedurer kontinuerligt och ändamålsenligt.

Hur länge lagrar vi dina uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter minst under hela din kundrelation. Vi raderar dock regelbundet föråldrad information. Tiden som uppgifter lagras efter avslutad kundrelation beror på uppgiften och dess användningssyfte. I vårt register lagrar vi uppgifter om inköp och utbetald Bonus samt information om tidigare grundläggande kunduppgifter, tillstånd, förbud, beställningar och abonnemang samt ägarkundshushåll i två år, varefter uppgifterna raderas. Vi iakttar våra i lag påbjudna skyldigheter att förvara uppgifter.

Vi strävar efter att håla personuppgifterna som vi förfogar över korrekta och ajour genom att radera onödiga uppgifter och uppdatera föråldrade uppgifter. Vi uppmanar dig ändå att tidvis kontrollera att dina uppgifter är aktuella och att uppdatera ändrade och bristfälliga uppgifter. Du kan göra det genom att logga in i Oma S-kanava.