Behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter om dig samlar vi in

I S-gruppens ägarkunds- och kundregister behandlar vi bl.a. dina grunduppgifter (t.ex. namn- och kontaktuppgifter), handelslagets medlemsuppgifter, köpdata och uppgifter om utbetalda förmåner och om tjänster som du abonnerat på eller tagit i bruk. Se närmare

För vilka syften använder vi dina personuppgifter

Vi använder uppgifterna i S-gruppens ägarkunds- och kundregister

  • i uppgifter som anknyter till handelslagets ägarkundsförvaltning såsom administration av andelskapitalet, underhåll av medlemsförteckningar, utbetalning av ränta på insatsen och verkställande av fullmäktigeval
  • för produktion av tjänster och förmåner i ägarkundssystemet, t.ex. beräkning och utbetalning av Bonus och produktion av tjänster som du abonnerat på eller tagit i bruk, t.ex. elektroniska kassakvitton, tjänsten S-mobil och nyhetsbrev
  • för skötsel av kundrelationen, t.ex. information om tjänster och förmåner, marknadsföring och personlig kundtjänst. På basis av uppgifterna i registret kan S-gruppen och dess samarbetspartner rikta marknadsföring till dig, om du inte har förbjudit det
  • för planering och utveckling av S-gruppens affärsverksamhet, t.ex. kundundersökningar, sortimentsplaneringen för verksamhetsställena och utveckling av S-gruppens affärsidéer

Varifrån får vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister är till största delen sådana som du själv har gett, t.ex. då du anslöt dig som ägarkund eller till ditt ägarkundshushåll, tog tjänster i bruk, använde S-Förmånskortet, handlade i S-gruppens och dess samarbetspartners verksamhetsställen, kommunicerade som inloggad i våra webbtjänster och använde mobilapplikationer.

Vi uppdaterar dina ändrade namn- och adressuppgifter i befolkningsdatasystemet, om du inte har meddelat förbud för uppdateringstjänst till systemet. Dina grunduppgifter såsom uppgift om namn och adress, din elektroniska kontaktinformation samt uppgifterna om tillstånd och förbud uppdateras i S-gruppens ägarkunds- och kundregister också då du uppdaterar dem inloggad i någon av S-gruppens webbtjänster eller S-Banken. Uppgifterna om S-gruppens personal och rättigheter till rabatt fås till registret från S-gruppens register över anställda.

Rättsgrunderna för behandlingen av personuppgifter

Det finns flera rättsgrunder, såsom lag, avtal, medgivande och berättigat intresse, för behandlingen av personuppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Lagen om andelslag förpliktar handelslagen att hålla en förteckning över sina medlemmar, dvs. ägarkunder. Förverkligandet av ägarkundssystemet grundar sig på ett avtal som ingåtts med kunden. Som kund kan du ge ditt medgivande till t.ex. marknadsföring per e-post. Genomförande av kundtillfredsställelseundersökningar är exempel på behandling av personuppgifter på basis av berättigat intresse. Se närmare

Vem behandlar dina personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas endast av sådana anställda hos S-gruppen och våra tjänsteleverantörer i vars arbetsuppgifter det ingår. Vi behandlar alltid dina personuppgifter omsorgsfullt och iakttar god databehandlingssed. Kundtjänstpersonalen behandlar dina uppgifter då du kontaktar ägarkundstjänsten. För övriga ändamål behandlas dina kunduppgifter automatiskt i informationssystemen (t.ex. beräkning av Bonus) eller per kundgrupp och pseudonymiserat, dvs. behandlade så, att man inte kan identifiera någon enskild person (t.ex. verksamhetsställenas sortimentsplanering).