Användarvillkor för S-mobil

Dessa användarvillkor tillämpas på användningen av mobilappen S-mobil (”S-mobil”), som är en tjänst avsedd för S-gruppens ägarkunder. S-mobil är en app som är avsedd för S-gruppens och S-Banken-koncernens (nedan ”S- Banken”) kunder. Appen innehåller tjänster som hänför sig till ägarkundsrelationer samt kundrelationer med S-Banken.

S-mobil tillhandahålls av Centrallaget för Handelslagen i Finland (nedan ”SOK”) och S-Banken Abp. S-Banken svarar för bank- och placeringsfunktionerna och SOK för funktionerna gällande handelsverksamhet i appen. I S-mobil finns det dessutom innehåll och funktioner som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer som dessa tjänsteleverantörer ansvarar själva för.

För att kunna använda bank- och placeringsfunktionerna krävs det att S-mobil aktiveras med hjälp av identifieringsverktyg godkända av S-Banken.

ÖVRIGA VILLKOR SOM TILLÄMPAS PÅ S-MOBIL

Användarvillkoren för SOK:s tjänst Mina uppgifter som kan läsas på adressen https://www.s-kanava.fi/web/s/sv/omat-tiedot-kayttoehdot. Genom att godkänna detta avtal godkänner du även användarvillkoren för tjänsten Mina uppgifter som du kan läsa via länken.

På de tjänster som S-Banken tillhandahåller tillämpas följande villkor, om du har aktiverat bankens tjänster: De allmänna villkoren för S-Bankens digitala tjänster och identifieringsverktyg och S-Bankens produktvillkor som du godkänner separat.

I S-mobil finns även andra tjänster som har separata villkor. Om du aktiverar någon av dessa andra tjänster ska du separat godkänna de tjänstespecifika villkoren.

ANSVAR FÖR S-MOBIL OCH DESS INNEHÅLL

S-mobil kan stängas när som helst, helt eller delvis, om tjänsteleverantörerna anser att behov för stängning föreligger.

Tjänsteleverantörerna fastställer vilka enheter som har stöd för appen. Tjänsteleverantörerna kan när som helst avsluta stödet för en viss enhet. Störningar i nätförbindelserna kan påverka användbarheten eller det innehåll som syns i S-mobil. SOK och S-Banken ansvarar inte för eventuell skada som orsakas av tjänster som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer. SOK och S-Banken ansvarar inte för de tjänster, den marknadsföring eller den övriga information på andra tjänsteleverantörers webbplatser eller i andra tjänster som länkar i S-mobil leder till.

Ansvaret för den marknadsföring och reklam som görs via S-mobil ligger på den aktör som marknadsför och gör reklam för produkten eller tjänsten. Ägarhushållets huvudmedlem ser i S-mobil alla ägarhushållets bonusköp på slutsummanivå. Ägarkundshushållets övriga personer ser en sammanfattning av ägarkundshushållets bonusköp. På slutsummanivån ser ägarhushållets övriga personer enbart sina egna bonusköp.

KUNDREGISTER, DATASKYDD OCH COOKIES

De uppgifter som presenteras i S-mobil grundar sig på separata kundregister för respektive tjänst: i fråga om SOK på uppgifter i S-gruppens ägarkunds- och kundregister, i fråga om S-Bankens tjänster på uppgifter i S- Banken-koncernens kundregister och i fråga om LokalTapiola på uppgifter i LokalTapiolas kundregister samt försäkrings- och ersättningsregister. Varje tjänsteleverantör ansvarar självständigt för dataskyddet och datasäkerheten i sitt avsnitt.

Du kan bekanta dig med hur de olika tjänsteleverantörerna behandlar dina personuppgifter:

Om lagstiftningen kräver samtycke, begär vi ett särskilt samtycke till att de personuppgifter som samlats in i S-mobil får användas för ett visst ändamäl. I inställningarna i S-mobil kan du ta del av och hantera personuppgifter som behandlas i S-mobil.

Du kan också hantera användningen av personuppgifter och dina marknadsföringstillstånd för SOK generellt genom att logga in i S-kanava på www.s-kanava.fi eller, i fråga om S-Banken, på bankens webbank eller kontakta tjänsteleverantörernas kundtjänst. S-mobil kan skicka notiser om bland annat rabattkuponger eller meddelanden till kunden. Du kan hantera notisinställningarna i S-mobil. Trots inställningarna i S-mobil kan vi skicka notiser till dig (till exempel om produkt- eller datasäkerhet eller avtalsvillkor).

DATASÄKERHET

Ladda ned S-mobil endast från en officiell appbutik (App Store, Google Play). Använd inte S-mobil, om en uppdatering som strider mot tillverkarens anvisningar har installerats i enheten.

När du har registrerat dig i S-mobil och loggat in i Tjänsten godkänner du att S-mobil är tillgänglig för dig utan separat ny inloggning tills du loggar ut ur appen. Av datasäkerhetsskäl kan vi logga ut dig från tjänsten efter att en viss tid har gått.

För att se dina bank- eller placeringsuppgifter ska du alltid identifiera dig i appen på det sätt som överenskommits med S-Banken. För att kunna göra banktransaktioner eller godkänna avtal krävs det alltid stark autentisering enligt avtalsvillkoren för banktjänster. Förvara den enhet som du använder S-mobil med omsorgsfullt.

Om du tappar enheten eller det i övrigt finns en risk för eller misstanke om obehörig användning av S-mobil, bör du vara i kontakt enligt följande: - Om du använder butiksavsnittet i S-mobil: tfn 010 76 5859 (0,084 €/min.) (må-to klockan 9-20, fr klockan 9-18) - Om du använder S-Bankens tjänster: spärrtjänsten för bankkoder (24 h/dygn): när du ringer från Finland, tfn (09) 6964 6820 (lna/mta) och från utlandet, tfn +358 9 6964 6820 (lna/mta). Be att användningen av banktjänsterna i S-mobil spärras.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Samtliga immateriella rättigheter som hänför sig till S-mobil, såsom varumärken, domännamn, upphovsrätter och eventuella patent, tillhör tjänsteleverantörerna.

UPPGIFTER OM TJÄNSTELEVERANTÖREN SOK

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), Centrallaget för Handelslagen i Finland PB 1
00088 S-GRUPPEN
Hemort: Helsingfors, Finland
FO-nummer: 0116323-1

S-gruppens ägarkundstjänst
tfn 010 76 5859 (pris 0,084 €/min.)
må-to klockan 9-20, fr klockan 9-18
www.s-kanava.fi

UPPGIFTER OM TJÄNSTELEVERANTÖREN S-BANKEN

S-Banken Ab
PB 77
00088 S-GRUPPEN
Hemort: Helsingfors, Finland
FO-nummer: 2557308-3

S-Bankens kundtjänst
tfn 010 76 5810 (pris 0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.)
må-to klockan 9-20, fr klockan 9-18
www.s-banken.fi

FORUM OCH TILLÄMPLIG LAG

Tvister om dessa tjänster behandlas i den tingsrätt inom vars domkrets tjänsteleverantören har sin hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning eller i den tingsrätt på en ort i Finland inom vars domkrets du har din hemvist eller din stadigvarande bostadsort. Om du inte är bosatt i Finland ska tvisterna avgöras i den tingsrätt inom vars domkrets tjänsteleverantören har sin hemvist eller sin huvudsakliga förvaltning. På dessa tjänster tillämpas Finlands lag.

Användarvillkor för Mina uppgifter

Allmänt

Tjänsten Mina uppgifter (nedan ”Tjänsten”) är avsedd för S-gruppens kunder. Genom Tjänsten kan kunden använda S-gruppens digitala tjänster och utnyttja de uppgifter som finns sparade i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Tjänsten möjliggör att en kund som har identifierat sig kan förflytta sig mellan olika tjänster. Man kan spara betalningsuppgifter om betalkort i Tjänsten och kunden har tillgång till betalningsuppgifterna i alla tjänster där Tjänsten är tillgänglig.

Med hjälp av Tjänsten kan en person som är ägarkund i ett handelslag inom S-gruppen eller som hör till ett ägarkundshushåll utnyttja de nyttotjänster som erbjuds ägarkunderna i S-gruppen.

I Tjänsten behandlas personuppgifter enligt dataskyddsinformationen gällande S-gruppens ägarkunds- och kundregister samt dataskyddslagstiftningen. För att Tjänsten ska fungera rent tekniskt krävs användning av cookies eller motsvarande tekniker för att användaren ska kunna identifieras.

Föremål för och parter i användarvillkoren

Definitioner: Kund: En person som är kund hos S-gruppen och vars uppgifter upprätthålls i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. Kunden kan också vara Ägarkund.
Ägarkund: En person som är ägarkund i ett handelslag inom S-gruppen eller som hör till ett ägarkundshushåll.
SOK: SOK (Centrallaget för Handelslagen i Finland) ansvarar för Tjänsten.
S-gruppen: S-gruppen utgörs av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) och handelslagen inklusive deras dotter- och intressebolag (i detta avtal exklusive S-Banken Ab).

Kontaktuppgifter till tjänsteleverantören:
Centrallaget för Handelslagen i Finland
Postadress: PB 1, 00088 S-GRUPPEN
Besöksadress: Flemingsgatan 34, 00510 Helsingfors

Förfrågningar om Tjänsten:
S-gruppens ägarkundstjänst 010 76 5859, må-to klockan 9-20, fr klockan 9-18 (0,084 €/min).

Identifiering och förflyttning mellan tjänster

Kunden kan identifiera sig i Tjänsten på olika sätt. Kunden kan skapa sig ett

användarnamn och lösenord (användarbehörigheter) som identifieringsinstrument eller alternativt identifiera sig i Tjänsten med identifieringsmetoder som tjänsteleverantören väljer, som till exempel med webbankskoder eller mobilcertifikat. Fler identifieringsinstrument kan komma att införas i Tjänsten när den utvecklas. Användarnamnet och lösenordet till Tjänsten är personliga och får inte överlåtas till någon annan.

En Kund som har identifierat sig kan förflytta sig mellan S-gruppens olika webbtjänster utan att behöva logga in på nytt (så kallad enkel inloggning, dvs. Single-Sign-On). Om Kunden har tappat bort sina användarbehörigheter till Tjänsten kan Kunden förnya lösenordet eller användarnamnet i webbtjänsterna eller S-gruppens kundtjänst.

Sparade betalkortsuppgifter

Kunden kan spara uppgifter om betalkort i Tjänsten. Om Kunden sparar betalningsuppgifter om betalkort i Tjänsten, ansvarar Kunden för de köp som gjorts med de sparade betalningsuppgifterna i olika webbtjänster. Om Kunden misstänker att en utomstående har kommit över användarbehörigheterna till Tjänsten eller att de har missbrukats, är Kunden skyldig att spärra alla de betalkort vars uppgifter har sparats i Tjänsten.

Betalkortsuppgifterna förmedlas till betalningsförmedlarens (Nets Ab:s) betalsystem, och SOK sparar inte kortuppgifterna i sina register. I S- gruppens ägarkunds- och kundregister sparas endast en teknisk nyckel som hänför sig till betalkortet.

Nyttotjänster för ägarkunder

Dessa villkor tillämpas på de digitala nyttotjänster som erbjuds ägarkunderna. Förutsatt att Kunden har identifierat sig som S-gruppens ägarkund kan ägarkunden med hjälp av Tjänsten utnyttja de nyttotjänster som S-gruppen erbjuder. Person- och köpuppgifter som finns i S-gruppens ägarkunds- och kundregister behandlas av nyttotjänsterna för att tillhandahålla tjänsterna för kunderna.

Behandlingen grundar sig på ett berättigat intresse enligt dataskyddsförordningen, och ägarkunden har rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter när det gäller detaljerade köpuppgifter. Om Kunden motsätter sig behandling av detaljerade köpuppgifter kan nyttotjänster inte tillhandahållas för Ägarkunden.

En identifierad kunds ansvar

Kunden ansvarar för alla de åtgärder som han eller hon gör som identifierad i olika webbtjänster. Om Kunden använder Tjänsten med enheter som

används gemensamt av flera användare eller som andra användare har tillgång till, ska Kunden alltid avsluta sessionen genom att logga ut ur Tjänsten, rensa enhetens cacheminne och se till att lösenord inte sparas i enhetens minne.

Om Kunden misstänker att en utomstående har kommit över användarbehörigheterna ska Kunden utan dröjsmål ändra sina behörigheter eller kontakta tjänsteleverantörens kundtjänst för att spärra behörigheterna. Om betalkortsuppgifter har sparats i Tjänsten ska Kunden utan dröjsmål göra en anmälan till spärrtjänsten för betalkort.

Kunden kan ha rätt att överföra uppgifter till eller självständigt producera uppgifter för S-gruppens olika tjänster. Tjänsternas funktioner fastställer i mer detaljerade anvisningar vilka uppgifter som kan överföras till olika tjänster och på vilket sätt. Kunden ansvarar för att de överförda uppgifterna är riktiga. De uppgifter som har överförts till tjänsterna blir en del av det register som anges i nyttotjänsten.

Enheter

Kunden ansvarar för att de enheter, program och dataförbindelser som han eller hon använder fungerar. Vidare ansvarar Kunder för enheternas kostnader och för att se till att enheternas dataskyddet är uppdaterat.

Nödvändiga uppgifter för Tjänsten

Kunden ansvarar för att de uppgifter som han eller hon sparar i Tjänsten är riktiga. SOK är inte skyldigt att kontrollera de uppgifter som Kunden anger. SOK ansvarar inte för skador eller störningar som berör Kunden eller en tredje part och som orsakats av att Kunden har angett felaktiga uppgifter.

Innehåll

Kunden ansvarar för att han eller hon använder Tjänsten enligt lagen och för att hans eller hennes användning inte kränker andras rättigheter. SOK har rätt att radera innehåll som är olagligt, kränkande eller strider mot dessa användarvillkor ur Tjänsten enligt eget omdöme. SOK rätt att ta Tjänsten ur bruk eller begränsa användningen av den ifall missbruk av Tjänsten föreligger.

SOK:s ansvar och rättigheter

Användning av Tjänsten och uppgifter i Tjänsten

Tjänsten är i princip alltid tillgänglig. Avbrott i Tjänsten är möjliga på grund av service, uppdateringar, underhåll och störningar samt av andra liknande orsaker.

Skadeståndsskyldighet

SOK ansvarar inte för eventuella indirekta eller medelbara skador som beror

på störningar eller fel i Tjänsten. SOK ansvarar inte för skador som beror på att S-gruppens verksamhet försvåras orimligt mycket till följd av force majeure eller av motsvarande orsak.

SOK ansvarar inte för funktionen, innehållet, tjänsterna eller produkterna i de webbtjänster som använder Tjänsten och inte heller för de skador som dessa orsakar Kunden eller en tredje part, om inte SOK är den som tillhandahåller tjänsten.

Äganderätt, upphovsrätt och varumärke

De immateriella rättigheterna förknippade med Tjänsten tillhör SOK. Kunden har parallell rätt att använda, spara och överföra de personuppgifter som finns i Tjänsten och material som har utarbetats utifrån dem.

Ändring och uppdatering av användarvillkor och avbrytande av användning

Ändring av användarvillkoren

SOK utvecklar tjänster fortgående och därför kan Tjänstens format, användning och innehåll ändras. SOK kan ändra eller uppdatera dessa användarvillkor till följd av utveckling eller annan orsak. SOK meddelar om ändring av användarvillkoren på ett sätt som SOK anser vara lämpligt.

SOK:s rätt att uppdatera och avbryta Tjänsten

SOK kan uppdatera eller stänga Tjänsten när som helst. SOK har rätt att avbryta användningen av Tjänsten helt eller för en viss Kund, om Kunden inte följer användarvillkoren eller om SOK har skälig anledning att misstänka att Tjänsten eller uppgifterna i Tjänsten används för olaglig verksamhet eller på ett sätt som kan orsaka S-gruppen eller en tredje part skada eller skaderisk.

Tvistelösning

På användarvillkoren tillämpas Finlands lag, oberoende av i vilket land och med vilket tekniskt hjälpmedel Tjänsten används.

Meningsskiljaktigheter gällande dessa användarvillkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om detta inte lyckas avgörs tvisterna i Helsingfors tingsrätt. Konsumentkunder har dock rätt att väcka talan mot SOK vid den allmänna underrätten på sin hemort.